Överlevnad och tillväxt av planterad tall (Pinus sylvestris) i norra Sverige: effekt av planteringspunkt och tillförsel av arginin-fosfat vid plantering - Data from field inventory 2019 of survival and growth of Scots pine (Pinus sylvestris) seedlings in Northern Sweden

SND-ID: 2021-116-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/4gf7-ay12

Citering

Skapare/primärforskare

Bodil Häggström - Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå Plant Science Centre, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå Plant Science Centre rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.sfak.2019.3.2.2-367

Beskrivning

Syftet med studien var att undersöka effekterna av och interaktionen mellan planteringspunkt, tillförsel av arginin-fosfat vid plantering och lokal på överlevnad och tillväxt av planterad tall i norra Sverige.

Studien inkluderar 11 lokaler mellan latituderna 61.1 och 67.1 i norra Sverige där skogen blivit skördad och markberedning utförts 2017. Tallplantorna planterades i maj–juni 2018. På varje lokal planterades plantorna i tre olika planteringspunkter med både tillförsel av arginin-fosfat och utan i varje planteringspunkt. Inventering av överlevnad och tillväxt utfördes hösten 2019.

Data består av registrerad överlevnad och tillväxt av årsskott från inventeringen 2019 från de 11 lokalerna samt koordinater, planteringsdatum, datum för inventering och lokalspecifika tillväxtmiljöbeskrivande variabler för varje lokal. Variablerna är beskrivna i detalj i dokumentationsfilen. Analysen har använt sig av SMHI-data, se dokumentationsfil.

Två datafiler är inkluderade:
a. effects_position_APtreatment_data_leader_length.csv
b. effects_position_APtreatment_data_survival.csv

... Visa mer..
Syftet med studien var att undersöka effekterna av och interaktionen mellan planteringspunkt, tillförsel av arginin-fosfat vid plantering och lokal på överlevnad och tillväxt av planterad tall i norra Sverige.

Studien inkluderar 11 lokaler mellan latituderna 61.1 och 67.1 i norra Sverige där skogen blivit skördad och markberedning utförts 2017. Tallplantorna planterades i maj–juni 2018. På varje lokal planterades plantorna i tre olika planteringspunkter med både tillförsel av arginin-fosfat och utan i varje planteringspunkt. Inventering av överlevnad och tillväxt utfördes hösten 2019.

Data består av registrerad överlevnad och tillväxt av årsskott från inventeringen 2019 från de 11 lokalerna samt koordinater, planteringsdatum, datum för inventering och lokalspecifika tillväxtmiljöbeskrivande variabler för varje lokal. Variablerna är beskrivna i detalj i dokumentationsfilen. Analysen har använt sig av SMHI-data, se dokumentationsfil.

Två datafiler är inkluderade:
a. effects_position_APtreatment_data_leader_length.csv
b. effects_position_APtreatment_data_survival.csv

Fältinventering utfördes i slutet av den andra tillväxtsäsongen i fält, under augusti och september 2019. Alla plantor som hade gröna barr registrerades som levande, plantor utan gröna barr och saknade plantor registrerades som döda. Längd på årsskotten på varannan levande oskadad planta mättes från de översta grenarnas bas till toppknoppen. På lokaler där många plantor var döda eller skadade i någon planteringspunkt mättes alla kvarvarande plantor i denna planteringspunkt. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-08 – 2019-09

Variabler

22

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: 11 försökslokaler mellan latituderna 61.1 och 67.1 i norra Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå Plant Science Centre

Medverkande

Annika Nordin - Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå Plant Science Centre, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Jonas Öhlund - Skogforsk

Matej Domevscik - Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå Plant Science Centre, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse rorId
  • Diarienummer hos finansiär: KAW 2016.0341, KAW 2016.0352, KAW 2018.0259
  • Projektnamn på ansökan: UPSC Forest Biology and Biotechnology, Forest Biology and Biotechnology
  • Information om finansiering: I huvudsak stödjer Stiftelsen grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Anslag delas framför allt ut inom två huvudkategorier: forskningsprojekt och individstöd. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

Finansiering 2

  • Finansiär: Trees and Crops for the Future (TC4F)
  • Information om finansiering: Trees and Crops for the Future (TC4F) är ett strategiskt forskningsområde (SFO) vid SLU med Umeå Universitet och SkogForsk som samarbetspartners. TC4F utvecklar kunskap om hållbar växtproduktion och produktutveckling från växter med det övergripande syftet att stödja utvecklingen av Sveriges cirkulära bioekonomi.

Finansiering 3

  • Finansiär: Vinnova rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-00504
  • Projektnamn på ansökan: UPSC Centre for Forest Biotechnology
  • Information om finansiering: Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vi arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Häggström, B., Domevscik, M., Öhlund, J., & Nordin A. (2021). Survival and growth of Scots pine (Pinus sylvestris) seedlings in north Sweden: effects of planting position and arginine phosphate addition. Scandinavian Journal of Forest Research. 36 (6), 423-433. https://doi.org/10.1080/02827581.2021.1957999
DOI: https://doi.org/10.1080/02827581.2021.1957999

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-08-02
Senast uppdaterad: 2023-03-07