Stand age and climate influence forest ecosystem service delivery and multifunctionality (Jonsson_et_al_ERL_2020)

SND-ID: 2020-74-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/k7ep-3k37

Citering

Skapare/primärforskare

Micael Jonsson - Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Ekologi, miljö och geovetenskap rorId

Beskrivning

Variablerna som undersöktes är baserade på den svenska Riksskogstaxeringen som bedrivs av SLU och är rikstäckande. Ur deras data extraherade vi ekosystemtjänsterna trädtillväxt, blåbärsproduktion, kolinlagring i mark, potentiell viltproduktion, undervegetationens artrikedom och förekomst av död ved. Dessa ekosystemtjänster kan anses vara tillhandahållande, reglerande, rekreationsmässiga och/eller kulturella. Genom Riksskogstaxerinngens data kunde vi även i statistiska analyser ta hänsyn till variationen av en mängd olika miljövariabler (t ex näringstillgång, markfuktighet, marktyp, beståndskaraktärer) för att isolera effekten av skogsålder på leveransen av olika ekosystemtjänster.

Ytterligare information till datasetet ges i artikeln och i artikelns supplementinformation, Micael Jonsson et al 2020 Environ. Res. Lett. 15 0940a8, https://doi.org/10.1088/1748-9326/abaf1c

För mer information om metod/datainsamling/datahantering se Fältinstruktioner för Riksskogstaxeringen: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/om-riksskogstaxeringen1/om-inventeringen/faltinstruktio

... Visa mer..
Variablerna som undersöktes är baserade på den svenska Riksskogstaxeringen som bedrivs av SLU och är rikstäckande. Ur deras data extraherade vi ekosystemtjänsterna trädtillväxt, blåbärsproduktion, kolinlagring i mark, potentiell viltproduktion, undervegetationens artrikedom och förekomst av död ved. Dessa ekosystemtjänster kan anses vara tillhandahållande, reglerande, rekreationsmässiga och/eller kulturella. Genom Riksskogstaxerinngens data kunde vi även i statistiska analyser ta hänsyn till variationen av en mängd olika miljövariabler (t ex näringstillgång, markfuktighet, marktyp, beståndskaraktärer) för att isolera effekten av skogsålder på leveransen av olika ekosystemtjänster.

Ytterligare information till datasetet ges i artikeln och i artikelns supplementinformation, Micael Jonsson et al 2020 Environ. Res. Lett. 15 0940a8, https://doi.org/10.1088/1748-9326/abaf1c

För mer information om metod/datainsamling/datahantering se Fältinstruktioner för Riksskogstaxeringen: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/om-riksskogstaxeringen1/om-inventeringen/faltinstruktioner/ Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1998 – 2002

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sveriges hela yta

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Ekologi, miljö och geovetenskap

Medverkande

Lars Gamfeldt - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet

Jon Moen - Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Jan Bengtsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi

Finansiering

  • Finansiär: Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 942–2015–1090
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Micael Jonsson et al 2020 Environ. Res. Lett. in press https://doi.org/10.1088/1748-9326/abaf1c
DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/abaf1c

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2020-09-16