Hälsosam 1997-2001. En riktad hälsoundersökning av kvinnor i barnomsorgen Huddinge kommun

SND-ID: 2020-13-1. Version: 2. DOI: https://doi.org/10.5878/ay1a-7t18

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Carl-Erik Håkanson - Huddinge Kommun, Personalhälsan

Berit Tärnell - Huddinge kommun, Personalhälsan

Tore Hällström - Karolinska Institutet, Huddinge universitetssjukhus, avdelning M57

Kerstin Olson - Hudddinge kommun

Forskningshuvudman

Huddinge kommun - Personalavdelningen Huddinge kommun

Diarienummer hos huvudman

KS 2019/3235.116

Beskrivning

Projekt Hälsosam är en opublicerad riktad kartläggning av hälso- och arbetsmiljöfaktorer hos en yrkesgrupp kvinnor i Huddinge kommun (1997-2001).

Studien initierades av kommunens företagsläkare som ansåg att de anställda inom barnomsorgen var en hälsomässigt utsatt grupp kvinnor. Huddinge kommuns Arbetsmiljökommitté (1997) beslöt att låta Företagshälsovården genomföra en riktad undersökning med kommunens företagsläkare som ansvarig projektledare.

Projektet presenteras med två dokument, dokument Hälsosam och dokument Intervention 4.

Undersökningarna genomfördes i två steg. Under hösten 1997 genomfördes ett Fältarbete (97-09-01) av tre sjukskötersketeam som besökte kommunens aktuella skolor, förskolor och fritidshem. Vid personliga möten med skötersketeamen undersöktes 1162 kvinnor med 19 olika yrkesroller inom barnomsorgen.

Under åren 1997- 2001 genomfördes fyra interventioner till två identifierade riskgrupper, kvinnor med BMI 30 och högre samt kvinnor med LDL-Kolesterol 4,5 och högre:
1. Kostintervention riktad ti

... Visa mer..
Projekt Hälsosam är en opublicerad riktad kartläggning av hälso- och arbetsmiljöfaktorer hos en yrkesgrupp kvinnor i Huddinge kommun (1997-2001).

Studien initierades av kommunens företagsläkare som ansåg att de anställda inom barnomsorgen var en hälsomässigt utsatt grupp kvinnor. Huddinge kommuns Arbetsmiljökommitté (1997) beslöt att låta Företagshälsovården genomföra en riktad undersökning med kommunens företagsläkare som ansvarig projektledare.

Projektet presenteras med två dokument, dokument Hälsosam och dokument Intervention 4.

Undersökningarna genomfördes i två steg. Under hösten 1997 genomfördes ett Fältarbete (97-09-01) av tre sjukskötersketeam som besökte kommunens aktuella skolor, förskolor och fritidshem. Vid personliga möten med skötersketeamen undersöktes 1162 kvinnor med 19 olika yrkesroller inom barnomsorgen.

Under åren 1997- 2001 genomfördes fyra interventioner till två identifierade riskgrupper, kvinnor med BMI 30 och högre samt kvinnor med LDL-Kolesterol 4,5 och högre:
1. Kostintervention riktad till hela yrkesgruppen
2. Dagboksförd motion under tre månader
3. Medicinsk terapi Pravastatin
4. Utbildningsprogram med två metoder för viktreducering.
Insatserna var dels en primär och sekundär medicinsk prevention, men avsågs också ge underlag till det fortsatta arbetsmiljöarbetet i Huddinge kommun.

Redovisningen utgörs av mer än 100 tabeller med tolkningar av funna data om arbetsmiljö, kroppsmätningar, blodprover och intervjuer. Hela yrkesgruppens hälsa och arbetsmiljö har beskrivits.

Innehåller data för :
- Fältarbete (1997)
- Enkätundersökning: 1. (1997), 2. (1998) 2B. (2000) och 3. Enkät 3 (3-7) (2000-2001)
- Intervention 1: Kostintervention. Kostinformation till hela populationen muntligt och skriftligt (1997)
- Intervention 2: Dagboksförd motion under tre månader. Riktad till riskgrupp LDL-kolesterol 4,5 och högre samt BMI 30 och högre. (1998)
- Intervention 3: Pravacholbehandling till riskgrupp, LDL-kolesterol > 4,5 (1999-2000)
- Intervention 4: Ett tio-veckors utbildningsprogram med två metoder för viktreducering. Randomiserat urval till respektive metod och tid för inträde till programmen.

Samtliga kvinnor med BMI 30 och högre erbjöds att delta i ett av två utbildningsprogram riktade till viktreducering. Utbildningen innehåller två olika program och deltagarna fördelas via lottning.
Det ena programmet bygger på en psykoedukativ metod och leds av en utbildad kognitiv beteendevetare. Det andra programmet leds av personalhälsans företagsläkare i Huddinge kommun. Inledningsvis består riskgruppen med BMI 30 och högre av 136 kvinnor. Med ett brev (1999 09 15) tillfrågades 97 kvinnor om intresse att delta i interventionen. och 54 kvinnor tackade ja. De randomiserades (1999 11 02) till respektive program, även turordningen för inträde till utbildningen randomiserades. Slutligen bestod gruppen som genomförde utbildningen av 43 kvinnor.

Enligt modell Fältarbete (1997) undersöktes samtliga kvinnor före och efter utbildningen, sex månader senare, efter 12 månader samt 18 månader efter avslutad utbildning. Dessutom ingick som tidigare en omfattande blodprovstagning (fasteprov).

Data består till största delen av enkätsvar och mätvärden, i excel-, csv-, och pdf-format. En del data finns enbart som sammanslagna värden (ex. medelvärden).
Till data finns projektdokumentation, med tabeller och figurer bifogade. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

En riktad hälsoundersökning av 1162 kvinnor anställda i barnomsorgen Huddinge kommun.

Studiedesign

Experimentell studie

Diagnostisk studie

Beskrivning av studiedesign

Design: beskrivande, analyserande, interventivt, utvecklande.

Fältarbete på arbetsplatser, intervjuer, kroppsmätning, blodprov, enkäter, plus 4 interventioner.
Huvudmål: identifiera riskgrupper för hjärt-och kärlsjukdomar.

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Urval 1: Kvinnliga anställda inom barnomsorgen i Huddinge kommun. Hela yrkesgruppen med 19 olika yrkesroller, där samtliga deltar i undersökningen. Av 1294 personer exkluderades 48 män. 1162 kvinnor deltar under Fältarbetet 1997. Missing 84 kvinnor.
Mellan åren 1997-1998 slutar 79 kvinnor sin anställning i barnomsorgen.

Urval 2: Identifierade riskgrupper för hjärt-kärlsjukdomar: Kvinor med BMI 30 och högre, kvinnor med LDL-kolesterol 4,5 och högre, samt kvinnor med psykisk ohälsa tex depression.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-04-28 – 2001-12-01

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-09-01 – 1997-12-15
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-07-01 – 1998-09-30
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-07-01 – 1998-09-30
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-09-01 – 1997-12-15
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-07-01 – 1998-09-30
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-07-01 – 1998-09-30
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-05-15 – 1999-05-30
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 5

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-09-15 – 2000-06-21
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 6

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-09-15 – 2000-06-21
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Huddinge kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Personalavdelningen Huddinge kommun

Finansiering 1

 • Finansiär: Huddinge kommun
 • Diarienummer hos finansiär: KS 2019 / 3235. 116

Finansiering 2

 • Finansiär: Land- och Sjöfonden, Svenska Försäkringsföreningen

Etikprövning

Stockholm - dnr 288/ 99 (Intervention 4)

Stockholm - dnr 257.97 (Projekt Hälsosam)

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Stahre, L., Tärnell, B., Håkanson, C. E., & Hällström, T. (2007). A randomized controlled trial of two weight-reducing short-term group treatment programs for obesity with an 18-month follow-up. International journal of behavioral medicine, 14(1), 48–55. https://doi.org/10.1007/BF02999227
DOI: https://doi.org/10.1007/BF02999227

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 2. 2023-11-16

Version 2: 2023-11-16

DOI: https://doi.org/10.5878/ay1a-7t18

Data ihopslagna: Dataset "Hälsosam 1997-2001: Intervention 4 (1999-2001)" (version 1, https://doi.org/10.5878/r8ae-kz42)

Version 1. 2020-11-23

Version 1: 2020-11-23

DOI: https://doi.org/10.5878/rh12-2929

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2023-11-16
Senast uppdaterad: 2023-11-16