Provfiske vid kusten - KUL

SND-ID: ext0280-1.

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet rorId

Beskrivning

SLU Aqua:s kustfiskedatabas KUL innehåller kvalitetssäkrade fångstdata. KUL har varit i drift sedan 2006. I basen lagras också stickprovsinformation som könsfördelning och uppgifter om enskilda fiskar som längd, vikt, ålder och likande. Databasen kompletterar provfiskedatabasen FiRRe som lagrar fångstuppgifter från 1960-talet och framåt. Ett kontinuerligt arbete pågår med att föra över äldre data till KUL.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer