Sömn, medievanor och livsstil hos ungdomar

SND-ID: ext0279-1.

Skapare/primärforskare

Pernilla Garmy - Högskolan Kristianstad

Forskningshuvudman

Högskolan Kristianstad - Fakulteten för Hälsovetenskap rorId

Beskrivning

Syftet är att undersöka sömnmönster, medievanor, kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och Body Mass Index hos ungdomar.
Ungdomar med problem med sömn har tredubblats sedan slutet av 1980-talet. Sömnlängden har minskat en ungefär en timma hos barn och ungdomar under de senaste hundra åren, samtidigt som medievanor och aktivitetsmönster har förändrats stort.
Skolsköterskan Pernilla Garmy initierade en longitudinell undersökning om sömn och livsstil i Lund under läsåret 2008-2009. Drygt 1500 elever har följts från förskoleklass, årskurs 1, årskurs 4, årskurs 8, och nu, läsåren 2017-2018 samt 2018-2019 har eleverna börjat på gymnasiet.
Sömn och livsstilsvanor är just nu under förändring hos barn och ungdomar. I elevhälsan får vi många frågor från barn och föräldrar om dessa frågor. Det föreligger en kunskapslucka om aktuell sömnlängd, medievanor och dess relation till andra livsstilsfaktorer såsom aktivitet och övervikt. Det finns en stark efterfrågan av longitudinella studier i detta fält.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Skolbarn bosatta i fem kommuner i södra Sverige, 6-18 år

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – 2020

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Fakulteten för Hälsovetenskap

Etikprövning

Lund - dnr 2015/113 samt 2017/600

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (INSPIRE topic categories)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Sömn, Livsstil, Ungdom

Publikationer