EPI-Norr 1991, 2001 och 2011

SND-ID: ext0274-1.

Åtkomst till data via

Tillhörande dokumentation

Skapare/primärforskare

Monica Degerman Svensson - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Charlotte Hansson - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Angelica Lantto - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Forskningshuvudman

Region Norrbotten

Beskrivning

EPI-Norr 1991, 2001 och 2011 är tre tvärsnittsstudier som bygger på enkätundersökning i kombination med klinisk undersökning av slumpmässigt utvalda individer i olika åldersgrupper i Norrbotten.
År 1991 omfattade studien 35-, 50- och 65-åringar, 2001 kompletterades med 75-åringar och 2011 även med 85-åringar i syfte att även kunna följa hälsan i grupperna över tid. Vid samtliga tre delstudierna har ca 10 procent av populationen i åldersgrupperna inbjudits att delta.
Med inbjudan skickades enkätfrågorna och senare en påminnelse. De som inte besvarat enkäten vid undersökningen fick svara på frågorna muntligt. De kliniska undersökningarna har genomförts av ett begränsat antal i förväg kalibrerade tandvårdsteam som rest runt i länet.
Materialet innehåller uppgifter om försökspersonernas svar på frågor om hälsa, upplevda problem med mun och tänder, upplevelser av tandvård och bemötande samt data från klinisk undersökning. Det finns också data från en vårdbehovsbedömning som tagit hänsyn till individens önskemål att åtgärda det av tandläkaren identifierade vårdbehovet.
Tandvårdslagen anger att land

... Visa mer..
EPI-Norr 1991, 2001 och 2011 är tre tvärsnittsstudier som bygger på enkätundersökning i kombination med klinisk undersökning av slumpmässigt utvalda individer i olika åldersgrupper i Norrbotten.
År 1991 omfattade studien 35-, 50- och 65-åringar, 2001 kompletterades med 75-åringar och 2011 även med 85-åringar i syfte att även kunna följa hälsan i grupperna över tid. Vid samtliga tre delstudierna har ca 10 procent av populationen i åldersgrupperna inbjudits att delta.
Med inbjudan skickades enkätfrågorna och senare en påminnelse. De som inte besvarat enkäten vid undersökningen fick svara på frågorna muntligt. De kliniska undersökningarna har genomförts av ett begränsat antal i förväg kalibrerade tandvårdsteam som rest runt i länet.
Materialet innehåller uppgifter om försökspersonernas svar på frågor om hälsa, upplevda problem med mun och tänder, upplevelser av tandvård och bemötande samt data från klinisk undersökning. Det finns också data från en vårdbehovsbedömning som tagit hänsyn till individens önskemål att åtgärda det av tandläkaren identifierade vårdbehovet.
Tandvårdslagen anger att landstingen/regionerna ska planera tandvården med utgångspunkt i befolkningens behov. Syftet med EPI-Norr har varit att kartlägga innevånarnas upplevelser, behov och önskemål, följa hälsoutvecklingen och därmed kunna göra tillförlitliga prognoser för framtiden.
En viktig frågeställning som studierna skulle bidra till att besvara var huruvida vuxnas munhälsa i olika åldersgrupper utvecklats på motsvarande sätt som hälsan hos barn- och ungdom.

Syfte:

Syftet är att inhämta kunskap om den vuxna befolkningens munhälsa, hälsoutveckling och vårdbehov för att skaffa underlag för beslut om och planering av framtidens tandvård i Norrbotten. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Population

35- 50- 65, 75- och 85-åringar

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Slumpmässigt urval från länet, Norrbotten, uppdelat i fyra områden (ca 10% av populationen i de olika åldersgrupperna).

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-01-01 – 2012-01-01

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrbottens län

Geografisk beskrivning: Norrbottens län, indelat i olika geografiska områden i Norrbotten

Administrativ information

Etikprövning

Umeå

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer