Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor - 2004

SND-ID: ext0108-1.

Ingår i samling hos SND: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor

Åtkomst till data via

Kontakt

Epost till Folkhälsoenkäten

folkhalsoenkaten@folkhalsomyndigheten.se

Skapare/primärforskare

Folkhälsomyndigheten

Forskningshuvudman

Folkhälsomyndigheten rorId

Beskrivning

Folkhälsomyndigheten gör årligen en nationell studie omfattande ett urval av 20 000 personer, 16-84 år. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting/regioner. Samtliga studier, från år 2004 och framåt, finns att ta del av under fliken Relaterade studier.

Undersökningen är frivillig och görs i syfte att visa hur befolkningen mår samt följa förändringar i hälsa över tid som en del i uppföljningen av folkhälsopolitiken.

Det nationella urvalet dras som ett obundet slumpmässigt urval från SCB:s Register över totalbefolkningen (RTB), bestående av 20 000 personer i åldern 16-84 år. Uppgifterna som lämnas är skyddade av sekretesslagen samt uppgifter i personuppgiftslagen. Detta innebär att de som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att enskilda individers svar inte kan urskiljas ur resultaten.

Statistiska Centralbyrån (SCB) anlitas för att genomföra undersökning och urvalspersonerna erbjuds sedan 2007 års undersökning att besvara enkäten via webben. Från och med år 2012 finns webbenkäten, fö

... Visa mer..
Folkhälsomyndigheten gör årligen en nationell studie omfattande ett urval av 20 000 personer, 16-84 år. Undersökningen genomfördes för första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting/regioner. Samtliga studier, från år 2004 och framåt, finns att ta del av under fliken Relaterade studier.

Undersökningen är frivillig och görs i syfte att visa hur befolkningen mår samt följa förändringar i hälsa över tid som en del i uppföljningen av folkhälsopolitiken.

Det nationella urvalet dras som ett obundet slumpmässigt urval från SCB:s Register över totalbefolkningen (RTB), bestående av 20 000 personer i åldern 16-84 år. Uppgifterna som lämnas är skyddade av sekretesslagen samt uppgifter i personuppgiftslagen. Detta innebär att de som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att enskilda individers svar inte kan urskiljas ur resultaten.

Statistiska Centralbyrån (SCB) anlitas för att genomföra undersökning och urvalspersonerna erbjuds sedan 2007 års undersökning att besvara enkäten via webben. Från och med år 2012 finns webbenkäten, förutom på svenska, också på engelska och från och med år 2014 även på finska.

Frågeformuläret omfattar ca 85 frågor. Varje enskilt landsting har ett eget introduktionsbrev till enkäten och frågorna i enkäten har tagits fram i samarbete med representanter från ett antal samhällsmedicinska enheter. Dokumentation över frågornas härkomst och kvalitet finns beskrivet i rapporten " Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten". De flesta frågorna är fast återkommande men frågor kan i angelägna fall ersättas med andra frågor om dessa är av dokumenterad god kvalitet och har nationell bäring.

Frågorna i nationella folkhälsoenkäten omfattar fysisk och psykisk hälsa, läkemedelskonsumtion, vårdkontakter, tandhälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning, arbetsmiljö, trygghet och sociala relationer. För att minska antalet frågor i enkäten hämtas folkbokföringsuppgifter såsom civilstånd, födelseland, medborgarskap och invandringsår från SCB:s register över totalbefolkningen. Dessutom hämtas uppgifter om utbildningsnivå från utbildningsregistret samt uppgifter om inkomster, bidrag, sjuk- eller aktivitetsersättning och ålderspension från inkomst- och taxeringsregistret.

Syfte:

Syftet är att visa hur den svenska befolkningen mår samt följa förändringar i hälsa över tid, som en del i uppföljningen av folkhälsopolitiken. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-84 år inkluderade i SCB:s register över totalbefolkningen

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Obundet slumpmässigt urval av personer i åldern 16-84 år från SCB:s register över totalbefolkningen.

Antal individer/objekt

12166

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60.8%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03-01 – 2004-06-30
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Publikationer

Boström Gunnel, Nykvist Karin (2004). Levnadsvanor och hälsa - de första resultaten från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.