Född i Stockholm på femtiotalet

SND-ID: ext0106-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Ylva B. Almquist - Stockholms universitet, Centre for Health Equity Studies

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Centre for Health Equity Studies rorId

Beskrivning

Studien “Född i Stockholm på femtiotalet” skapades 2004/2005 genom en sannolikhetsmatchning av två anonymiserade statistiska datamaterial; Metropolitprojektet och databasen Hälsa, sjukdom, arbete och inkomst (HSIA). Den förra innefattar alla barn födda 1953 och som bodde i Stockholm 1963, och den senare består av uppgifter för perioden 1980-2009 över alla personer som bodde i Sverige 1980 eller 1990 och som var födda före 1986.

Studien består av data från både enkäter och allmänna register. Ryggraden för hela projektet utgörs av tre enkätundersökningar inom ramen för Metropolitprojektet; Skolundersökningen (1966), Familjeundersökningen (1968) och Kultur- och fritidsenkäten (1985). Därtill utgörs innehållet av data från en rad olika register, däribland förlossningsjournaler, inkomster och yrkesuppgifter, socialbidrag, hälsa, dödsorsaker, utbildning och information om familjen från socialregister.

"Född i Stockholm på femtiotalet" erbjuder en unik möjlighet att bedriva longitudinell forskning inom flera discipliner såsom sociologi, folkhälsovetenskap och psykologi. Hittills har datamaterialet

... Visa mer..
Studien “Född i Stockholm på femtiotalet” skapades 2004/2005 genom en sannolikhetsmatchning av två anonymiserade statistiska datamaterial; Metropolitprojektet och databasen Hälsa, sjukdom, arbete och inkomst (HSIA). Den förra innefattar alla barn födda 1953 och som bodde i Stockholm 1963, och den senare består av uppgifter för perioden 1980-2009 över alla personer som bodde i Sverige 1980 eller 1990 och som var födda före 1986.

Studien består av data från både enkäter och allmänna register. Ryggraden för hela projektet utgörs av tre enkätundersökningar inom ramen för Metropolitprojektet; Skolundersökningen (1966), Familjeundersökningen (1968) och Kultur- och fritidsenkäten (1985). Därtill utgörs innehållet av data från en rad olika register, däribland förlossningsjournaler, inkomster och yrkesuppgifter, socialbidrag, hälsa, dödsorsaker, utbildning och information om familjen från socialregister.

"Född i Stockholm på femtiotalet" erbjuder en unik möjlighet att bedriva longitudinell forskning inom flera discipliner såsom sociologi, folkhälsovetenskap och psykologi. Hittills har datamaterialet resulterat i över 140 publikationer, och har till exempel använts för att undersöka bestämmelsefaktorer för barns möjligheter i livet.

Syfte:

Syftet är att skapa ett nytt redskap för livsförloppsstudier av hälsoutfall och sociala utfall för forskning inom discipliner såsom psykologi, folkhälsovetenskap och sociologi. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Alla personer födda 1953 och boende i Storstockholm 1963

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
I studien inkluderades alla barn födda 1953 som bodde i Stockholmsområdet 1 november 1963. Alltså ingick även barn som var födda utanför Stockholm, antingen i en annan del av landet eller utomlands. Det totala urvalet bestod av 15117 personer varav 7719 pojkar och 7398 flickor.

Tidsperiod(er) som undersökts

1953 – 2017

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län

Geografisk beskrivning: Storstockholm

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Centre for Health Equity Studies

Medverkande

Stockholms universitet, Swedish Institute for Social Research

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Social stratifiering och gruppering (CESSDA Topic Classification)

Morbiditet och mortalitet (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)

Kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)

Barn (CESSDA Topic Classification)

Äldre (CESSDA Topic Classification)

Ungdomar (CESSDA Topic Classification)

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)

Lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social och ekonomisk geografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Kost och näring (CESSDA Topic Classification)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap (CESSDA Topic Classification)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Social och yrkesmässig rörlighet (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Social förändring (CESSDA Topic Classification)

Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Tidsanvändning (CESSDA Topic Classification)

Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Psykologi (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Hembaserade arbetare, Rehabilitering (lagöverträdare), Sociala och ekonomiska rättigheter, Social protest, Arbetstid, Barnomsorg, Brott, Smärtsam förlust, Utsatta grupper, Illegal drog, Migration, Hälsokunskap, Radiolyssnande, Motion (fysisk aktivitet), Skolor, Sociala aktiviteter (fritid), Strejker, Värderingar, Boende, Politik, Religion, Social rörlighet, Sociala problem, Kultur, Konsumtion, Åldrande, Hälsa, Personlighet, Social välfärd, Flyttningsbenägenhet, Familjemiljö, Mänskligt beteende, Inkomstfördelning, Social ojämlikhet, Social struktur, Löner, Hushållsarbete, Socialtjänst, Föräldraroll, Medborgerliga färdigheter, Politisk handling, Arbetslöshet, Familjeliv, Politiskt intresse, Politiskt beteende, Attityder, Alkoholvanor, Television, Radio, Social reform, Offentlig service, Hobbyer, Nyheter, Reklam, Ekonomiska villkor, Inkomst, Social klass, Ohälsa, Bostadskomfort, Sjukdomar, Tandhälsa, Arbete och sysselsättning, Semesterresor, Politiskt deltagande, Civilstånd, Befolkning, Social trygghet, Grundläggande behov, Ideologi, Fysisk aktivitet, Tv-tittande, Social miljö, Föräldraattityd, Barnafödsel, Ekonomisk aktivitet, Utbildning, Personlig hygien, Folkräkningsdata, Väljare, Egendom, ägande och besittning, Politisk förändring, Folkhälsa, Psykisk hälsa, Sjukdomshistoria, Livscykel, Underhållning, Lagöverträdelser, Demografi, Social konflikt, Brott mot individer, Ekonomisk och social utveckling, Hälsovård, Studieavhopp, Avslutad grundskola, Akademisk förmåga, Studieprestation, Intelligenskvot, Födelsetal, Fruktsamhet, Familjer, Familjepåverkan, Kriminella, Brottslighet, Ungdomsbrottslighet, Socialt underläge, Nationell utveckling, Föränderligt samhälle, Kulturell förändring, Industrisamhällen, Konsumtionssamhälle, Samhällsdeltagande, Socialt deltagande, Social likriktning, Social alienation, Attitydförändring, Socialt beteende, Barns beteende, Födelseordning, Familjestorlek, Fattigdom, Studieval, Spädbarnsdödlighet, Dödstal, Dödlighet, Mödradödlighet, Dödsorsaker, Nutida samhälle, Landsbygdens avbefolkning, Tolerans, Tro, Religiöst beteende, Studerande, Ungdomskultur, Yrkesval, Socioekonomiska indikatorer, Socioekonomisk status, Psykologi, Socialpsykologi, Utvecklingspsykologi, Mental utveckling, Personlighetsutveckling, Beteendevetenskap, Studiemöjlighet, Analfabetism, Studieinriktningar, Medborgardeltagande, Hushåll, Hemmafruar, Förvärvsarbetande kvinnor, Karaktärsdrag, Social framgång, Socialt inflytande, Sociala attityder, Social välfärdsfilosofi, Kulturdeltagande, Kulturaktiviteter, Kulturell utveckling, Social stratifiering, Klasskillnad, Elit, Social status, Socialt ursprung, Identitet, Klassmedvetande, Familjeroller, Framtida samhälle, Kulturellt beteende, Fritidsaktiviteter, Epidemiologi, Socioekonomisk analys, Befolkningsstatistik, Skilsmässotal, Äktenskapsfrekvens, Morbiditet, Social kompetens, Förhållande mellan grupper, Mediaanvändning, Press, Sociologi, Social förändring, Samhällssystem, Sociala framsteg, Social interaktion, Kognitiva processer, Metoder för undersökning över tid, Sociala indikatorer, Trafik, Modernisering, Arbetslösa, Karriär, Brist, Moraliskt beteende, Politisk medvetenhet, Politiska åsikter, Masskultur, Subkulturer, Utbildningsmobilitet, Socialt nätverk, Surveydata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Almquist, Y. B. (2009) Peer status in school and adult disease risk. A 30-year follow-up study of disease-specific morbidity in a Stockholm cohort. Journal of Epidemiology and Community Health, 63(12):1028-1034.
Swepub

Björklund, A., Lindahl, L. & Lindquist, M. J. (2010). "What more than parental income, education and occupation? An exploration of what Swedish siblings get from their parents", The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy 10 (1): 1-38.
Swepub

Bäckman, O. & Nilsson, A. (2010). “Pathways to social exclusion - a life course study”, European Sociological Review 27 (1): 107-123.
Swepub

Stenberg, S-Å. & Vågerö, D. (2006). "Cohort profile: The Stockholm birth cohort of 1953", International Journal of Epidemiology 35: 546-548.
Swepub

Stenberg, S-Å., Vågerö, D., Österman, R., Arvidsson, E., von Otter, C. & Janson C-G. (2007). “Stockholm Birth Cohort Study 1953-2003: A new tool for life course studies”, Scandinavian Journal of Public Health 35 (1): 104-110.
Swepub

Stenberg, S-Å. (2013). "Född 1953 - Folkhemsbarn i forskarfokus". Umeå: Boréa förlag.
Libris | Swepub
ISBN: 978-91-89140-83-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.