WAG - Kvinnor och alkohol i Göteborg: Intervjuer 1989-1992

SND-ID: ext0047-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Gunnel Hensing - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Fredrik Spak - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa rorId

Beskrivning

WAG är en förkortning av projektets engelska namn ”Women and alcohol in Gothenburg”, som på svenska översätts till ”Kvinnor och alkohol i Göteborg”. Studien är longitudinell och startade år 1986. Data har samlats in under åren 1989-1992, 1994-1998 och 2000-2002. Från dessa tre insamlingsperioder finns data från 2421 intervjuer, omfattande 1432 baslinjeintervjuer och 989 uppföljningsintervjuer.

Under 2013 påbörjades en ny datainsamling i studien, som är pågående.

Studien är upplagd som en så kallad tvåstegsstudie. I det första steget skickas ett screeningformulär, SWAG (Screening, women and alcohol in Göteborg), ut till samtliga kvinnor födda ett visst årtal och som är bosatta inom en viss del av Göteborg. Med hjälp av screeninginstrumentet kunde man identifiera personer med alkoholproblem. I andra steget valdes sedan kvinnor ut för en strukturerad intervju via stratifierat urval, baserat på hur de svarat i frågeformuläret. Detta sätt har man använt för att få en större grupp kvinnor med alkoholproblem än vad som hade varit möjligt med ett vanligt slumpmässigt urval.

Varje omgång av dat

... Visa mer..
WAG är en förkortning av projektets engelska namn ”Women and alcohol in Gothenburg”, som på svenska översätts till ”Kvinnor och alkohol i Göteborg”. Studien är longitudinell och startade år 1986. Data har samlats in under åren 1989-1992, 1994-1998 och 2000-2002. Från dessa tre insamlingsperioder finns data från 2421 intervjuer, omfattande 1432 baslinjeintervjuer och 989 uppföljningsintervjuer.

Under 2013 påbörjades en ny datainsamling i studien, som är pågående.

Studien är upplagd som en så kallad tvåstegsstudie. I det första steget skickas ett screeningformulär, SWAG (Screening, women and alcohol in Göteborg), ut till samtliga kvinnor födda ett visst årtal och som är bosatta inom en viss del av Göteborg. Med hjälp av screeninginstrumentet kunde man identifiera personer med alkoholproblem. I andra steget valdes sedan kvinnor ut för en strukturerad intervju via stratifierat urval, baserat på hur de svarat i frågeformuläret. Detta sätt har man använt för att få en större grupp kvinnor med alkoholproblem än vad som hade varit möjligt med ett vanligt slumpmässigt urval.

Varje omgång av datainsamling inkluderar dels uppföljningsintervjuer med tidigare baslinjekohorter, och dels baslinjeintervju med födelsekohorter som inkluderas för första gången.


De strukturerade intervjuformulären inkluderar framför allt frågor om alkoholvanor och psykisk hälsa, inklusive psykiska sjukdomar. Enkäten omfattar även frågor kring kvinnors arbetsliv och familjesituation, socioekonomiska bakgrundsfaktorer, droganvändning, tidigare erfarenheter från barndomen och tonåren, samt sexuella övergrepp och fysiskt våld under barn- och vuxenlivet.

Psykiatriska diagnoser har fastställts enligt internationell klassificering av sjukdomar (ICD), DSM-III-R och DSM-IV. I den tredje datainsamling, mellan 2000 och 2002, användes instrumentet som kallas International Neuropsychiatric Interview (MINI) för diagnostiska ändamål.

Syfte:

Det huvudsakliga syftet med WAG är att följa utvecklingen av alkoholvanor och alkoholproblem, att undersöka vilka motiv kvinnor har för att dricka alkohol, att studera negativa konsekvenser av alkoholen och att studera sambanden mellan alkoholproblem, psykiska sjukdomar, särskild ångest och depression.

Vid den första datainsamlingen tillfrågades 479 kvinnor om en personlig intervju, varav 399 kvinnor (83 %) deltog. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Kvinnor som vid studiens start var mellan 25-65 år samt bosatta i Göteborg.

Tidsperiod(er) som undersökts

1989 – 1992

Antal individer/objekt

399

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

83%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989 – 1992
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hensing G, Spak F, Thundal KL, Ostlund A. Decreased risk of alcohol dependence and/or misuse in women with high self-assertiveness and leadership abilities. Alcohol Alcohol. 2003 May-Jun;38(3):232-8.
Läs fulltext

Östlund A, Hensing G, Sundh V, Spak F. Changes in some personality traits after recovery from alcohol dependence/abuse, anxiety and depression--results of a 5-year follow-up in a general population sample of women. Nord J Psychiatry. 2007;61(4):279-87.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.