SweDia 2000 forskningsdatabas

SND-ID: ext0020-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Anders Eriksson - Umeå universitet, Institutionen för filosofi och lingvistik

Lunds universitet, Lingvistik, Språk- och litteraturcentrum

Umeå universitet, Institutionen för filosofi och lingvistik

Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik

Forskningshuvudman

Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information - Institutionen för filosofi och lingvistik

Beskrivning

Materialet har samlats i två databaser- en för forskning och en avsedd för intresserad allmänhet. Forskningsdatabasen ska vara tillgänglig för forskare inom lingvistik, nordiska språk med mera. Den allmänna databasen riktar sig till intresserade privatpersoner, skolor, bibliotek, studieförbund och liknande. Oavsett om man är forskare, student, privatperson eller annat kan materialet ej användas för annat ändamål än forskning och/eller undervisning.

Forskningsdatabasen består av inspelningar av lite mer än 1300 talare som representerar 107 svenska dialekter. Varaktighetema för inspelningarna variera mellan 25 minuter och under en timme (typiskt 30 till 40 minuter). Varje inspelning består av två huvuddelar. En del bestående av kontrollerad material där specifika aspekter av den svenska fonologi framkallas och en del som innehåller spontant tal i form av informella intervjuer eller dialoger mellan två talare av dialekten. Den kontrollerade materialet tas fram av intervjuarna med korsordet som ordlekar för att undvika påverkan av intervjuarnas eget uttal av orden. Materialet har tre delar 1) en

... Visa mer..
Materialet har samlats i två databaser- en för forskning och en avsedd för intresserad allmänhet. Forskningsdatabasen ska vara tillgänglig för forskare inom lingvistik, nordiska språk med mera. Den allmänna databasen riktar sig till intresserade privatpersoner, skolor, bibliotek, studieförbund och liknande. Oavsett om man är forskare, student, privatperson eller annat kan materialet ej användas för annat ändamål än forskning och/eller undervisning.

Forskningsdatabasen består av inspelningar av lite mer än 1300 talare som representerar 107 svenska dialekter. Varaktighetema för inspelningarna variera mellan 25 minuter och under en timme (typiskt 30 till 40 minuter). Varje inspelning består av två huvuddelar. En del bestående av kontrollerad material där specifika aspekter av den svenska fonologi framkallas och en del som innehåller spontant tal i form av informella intervjuer eller dialoger mellan två talare av dialekten. Den kontrollerade materialet tas fram av intervjuarna med korsordet som ordlekar för att undvika påverkan av intervjuarnas eget uttal av orden. Materialet har tre delar 1) en ordlista med ord från vilken vokal-och konsonant system i dialekten kan härledas, 2) en ordlista som den fonologiska mängden systemet kan härledas, och 3) en förteckning över fraser som stress och accent mönster kan härledas. Typiska tider på det kontrollerade och spontana materialet är 10-15 minuter respektive 15-25 minuter. Databasformat: forskningsdatabasen finns på en server vid Centrum för språk och litteratur vid Lunds universitet. Metadatastandard som används för databasen är den som definieras av Isle Meta Data Initiative (IMDI). -utkast

Syfte:
Syftet är att dokumentera och studera ett stort antal svenska dialekter såsom de låter runt sekelskiftet 2000. Dokumentationen sker genom inspelningar av dialekttalare på sammanlagt 107 orter i Sverige och i de svensktalande områdena i Finland samt på Åland.

Arkivering:
Materialet finns hos dialektarkivet i Göteborg (DAG). För mer information om DAG, se: https://www.isof.se/om-oss/kontakt/avdelningen-for-arkiv-och-forskning-i-goteborg.html Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Inspelningar av svenska dialekter från 107 orter i Sverige och svensktalande samhällen i Finland. 31 norra delar av Sverige + 3 Österbotten (Finland), 27 centrala delar av Sverige + 7 Nyland och på Åland (Finland), 39 södra delarna av Sweden.12 talare per plats: 3 äldre män i åldern 51-89 år, medel 66 år, 3 äldre kvinnor i åldern 42-84 år, medel 66 år, 3 yngre män i åldern 19-40 år, medel 26 år, 3 yngre kvinnor i åldern 17-36, medel 25 år. Totalt ca 1300 talare.

Tidsperiod(er) som undersökts

1998 – 2003

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Finland, Åland

Geografisk beskrivning: Norra Europa

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för filosofi och lingvistik

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer