Underrättsprotokoll, Uppland, Sverige 1638, "Per Larssons dombok", (urval)

SND-ID: ext0019-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Jonas Lindström - Uppsala universitet, Historiska institutionen

Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Historiska institutionen rorId

Beskrivning

För pilotstudien "Automatic verb extraction from historical Swedish texts", genomförd i samarbete med Joakim Nivre (prof. Datorlingvistik, UU), Eva Pettersson, Rosemarie Fiebranz, Jonas Lindström), inom ramen för EparIT 2009, behövdes en digital textkorpus av 1600-talssvenska omfattande ca 10 000 ord. Ett urval ur en handskriven dombok från 1638, tryckt 1937, gjordes. Texten digitaliserades genom manuell inskrivning. De därigenom digitaliserade delarna av den tryckta utgåvan användes för registrering i databasen Gender and Work.

Gender and Work är ett digitalt indexeringsprojekt och en forskningsenhet som syftar till att ta fram, tolka och tillgängliggöra information om genus och arbete i det tidigmoderna Sverige, genom juridiska och andra manuskript från denna tid.

"Utgåvan omfattar underrättsprotokoll från Roslagen, från tre tingsresor år 1638 gjorda av lagläsaren Per Larsson. Per hade 1637 av Svea hovrätt förordnats som lagläsare i området. För vart och ett av det tiotal domsområden (socknar, härad och skeppslag) som den tryckta utgåvan omfattar, finns protokoll från tre ting: vinterting,

... Visa mer..
För pilotstudien "Automatic verb extraction from historical Swedish texts", genomförd i samarbete med Joakim Nivre (prof. Datorlingvistik, UU), Eva Pettersson, Rosemarie Fiebranz, Jonas Lindström), inom ramen för EparIT 2009, behövdes en digital textkorpus av 1600-talssvenska omfattande ca 10 000 ord. Ett urval ur en handskriven dombok från 1638, tryckt 1937, gjordes. Texten digitaliserades genom manuell inskrivning. De därigenom digitaliserade delarna av den tryckta utgåvan användes för registrering i databasen Gender and Work.

Gender and Work är ett digitalt indexeringsprojekt och en forskningsenhet som syftar till att ta fram, tolka och tillgängliggöra information om genus och arbete i det tidigmoderna Sverige, genom juridiska och andra manuskript från denna tid.

"Utgåvan omfattar underrättsprotokoll från Roslagen, från tre tingsresor år 1638 gjorda av lagläsaren Per Larsson. Per hade 1637 av Svea hovrätt förordnats som lagläsare i området. För vart och ett av det tiotal domsområden (socknar, härad och skeppslag) som den tryckta utgåvan omfattar, finns protokoll från tre ting: vinterting, sommarting och hösteting. De är tryckta i tidsföljd inom varje domsområde för sig. (Citerat från utgivarens förord.) Utgåvans protokoll har hämtats från två originalkällor, den ena på ULA, i arkivet ""Stockholms och Uppsala läns häradsrättsdomböcker, den andra på RA i arkivet ""Svea Hovrätt, Advokatfiskakontorets arkiv, serie EXI e, Häradsrätters renoverade domböcker, Uppsala län, vol. 5."".

Registrering från tryckt (1937) källutgåva av god kvalitet med material dels från en domboksrenovation gjord för landshövdingen i Uppsala (på ULA), dels från den renoverade domboken på RA. Originalkällorna har inte kontrollerats." Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Population

Ej tillämpbart

Tidsdimension

Urvalsmetod

För inkodning gjordes ett urval ur den tryckta källutgåvan med ett omfång om ca 10 200 ord. Urvalet gjordes manuellt enligt principen mål med längre text än genomsnittligt, dock inte mål som bedömdes behandla enbart ägotvister. Från denna textkorpus har ärenden med uppgift om aktiviteter beskrivna i verbfraser registrerats.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uppland

Lägsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Historiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Social stratifiering och gruppering (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomisk historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Genusstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Pettersson, E. & Nivre, J. (2011). Automatic Verb Extraction from Historical Swedish Texts. In: Proceedings of the 5th ACL-HLT Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities. Association for Computational Linguistics, s. 87-95 .
Swepub | ACL Anthology | Lärosätets databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.