Data från: Rumslig och tidsmässig isolering av rapsfält minskar trycket av skadeinsekter och skador på grödan

SND-ID: 2023-77-1.

Åtkomst till data via

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Fabian Bötzl - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Ola Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2023.4.4.IÄ-10

Beskrivning

Data innehåller information om olika landskapsparametrar på tre rumsliga skalor, förekomster av jordloppor och gnagskador på groddplantor i 56 vårrapsfält under fem år. En mer detaljerad beskrivning finns på engelska.

Uppgifterna i filen "combined_dataset.csv" innehåller information om förekomst av jordloppor och skador på grödan som registrerats i 56 fält ("site_ID") och landskapsparametrar i landskapen som omger dessa fält på tre rumsliga skalor. 169 rader. En utförligare beskrivning ges på den engelska sidan.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Data innehåller information om jordbruksfält, skadedjur och omgivande landskap. En kodnyckel (ej publicerad) kan koppla dessa data till geografiska platser och jordbrukare.

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-03 – 2018-07

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Experiment
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-03 – 2018-07
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län

Geografisk beskrivning: 56 vårrapsfält i de tre länen Stockholm, Uppsala och Västmanland, i Mälardalen, södra mellersta Sverige.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Guillermo Aguilera - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Riccardo Bommarco - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning rorId
  • Diarienummer hos finansiär: O-16-20-756

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning rorId
  • Diarienummer hos finansiär: V1433001
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Boetzl, F.A., Bommarco R., Aguilera, G., Lundin, O. (accepted) Spatiotemporal isolation of oilseed rape fields reduces insect pest pressure and crop damage. Journal of Applied Ecology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.