Storlek och form hos myrar, samt lutning och fuktighet i myrar och den omgivande fastmarken under 9000 år av myrutveckling i det postglaciala landskapet längs Sävar myrkronosekvens

SND-ID: 2023-272.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Betty Ehnvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel orcid

Joshua L. Ratcliffe - Sveriges Lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Mats B. Nilsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel orcid

Mats G. Öquist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel orcid

Ryan A. Sponseller - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

... Visa mer..

Betty Ehnvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel orcid

Joshua L. Ratcliffe - Sveriges Lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Mats B. Nilsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel orcid

Mats G. Öquist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel orcid

Ryan A. Sponseller - Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Thomas Grabs - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för skogens ekologi och skötsel rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.seksko.2023.2.1.1-59

Beskrivning

Det här datasetet används i artikeln "Topography and time shape mire morphometry and large-scale mire distribution patterns in the northern boreal landscape". I artikeln undersöks hur myrars möjlighet att expandera påverkas av den omgivande fastmarken. Studieområdet ligger i Sävar Rising Coastline Mire Chronosequnce (SMC) ca 20 km nordost om Umeå. Datan innehåller sex shapefiles (1. myrar, 2. 20 m kantzoner kring myrarna, 3. det myrspecifika och 4. totala tillrinningsområdet, samt 5. tusenåriga zoner och 6. alla områden inom dessa zoner som inte täcks av myrar). Datasetet innehåller fyra tabeller som beskriver ålder, area, lutning och fuktighet i de ovan beskrivna objekten. Därtill innehåller de beskrivningar över myrens form, samt förhållandet mellan myrarna och deras tillrinningsområden. Datatabellerna används i det bifogade R-skriptet. Datan omfattar 3473 myrar. Datan är framtagen med hjälp av kartor från Lantmäteriet och SLU:s markfuktighetskarta. Läsare hänvisas till README-filen för närmare beskrivning över hur kartorna har tillämpats.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Myrars geografiska koordinater

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

9000 f.v.t. – 2023

Variabler

15

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Geografisk data framtagen från en 2 x 2 m höjdmodell med hjälp av geografiskt informations system (GIS).
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-04-01 – 2022-04-30
  • Rumslig upplösning: 30 kilometer
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västerbotten

Geografisk beskrivning: Myrarna finns i Sävar myrkronosekvens ca 20 km nordost om Umeå.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Övriga forskningshuvudmän

Finansiering 1

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-00896

Finansiering 2

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2020-01436
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Multidisciplinär geovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Markvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ehnvall, B. (2023). Catchment controls on mire properites in the post-glacial landscape. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 2023:73 (Doctoral thesis).
DOI: https://doi.org/10.54612/a.2hq3ebpddu

Ehnvall, B., Ratcliffe, J.L., Nilsson, M.B., Öquist, M.G., Sponseller, R.A. and Grabs, T. (2024). Topography and Time Shape Mire Morphometry and Large‐Scale Mire Distribution Patterns in the Northern Boreal Landscape. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 129(2), p.e2023JF007324.
DOI: https://doi.org/10.1029/2023JF007324

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Upphovsrätt

Myrpolygonerna och höjdmodellen är hämtade från Lantmäteriet, som har tillgängliggjort dem under CC0. Fuktighet beskrivs med hjälp av SLU Markfuktighetskarta (Institutionen för skoglig ekologi och skötsel, SLU).

Licens

CC0 1.0

Kontakter för frågor om data