Tillgång till djurhälsotjänster och läkemedel samt praktik och kunskap relaterad till antimikrobiell resistens bland vietnamesiska kycklingproducenter

SND-ID: 2023-232.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Sandra Nohrborg - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Ulf Magnusson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för kliniska vetenskaper rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.kv.2023.4.4.IÄ-4

Beskrivning

Antibiotikaanvändning inom djurproduktionen är omfattande globalt och det är allmänt vedertaget att antibiotikaanvändning och resistensutveckling är tätt sammankopplade. För att få en ökad förståelse kring vad som driver antibiotikaanvändning på gårdsnivå inom små- och medelskalig kycklingproduktion i Vietnam genomfördes en enkätbaserad studie bland 305 kycklingbönder i Thai Nguyen-provinsen i norra Vietnam.

Enkäten innehöll 102 frågor inom ett antal olika områden. Tillgång till djurhälsotjänster och veterinära läkemedel undersöktes, samt böndernas rutiner när det kommer till antibiotikaanvändning och smittskydd. Även deras kunskapsnivå gällande antibioitika och resistensutveckling/-spridning utvärderades.

Datasetet innehåller 306 rader och 187 kolumner. Variabelnamn i datasetet är förkortade och svarsalternativen kodade, en kodnyckel för svarsalternativen finns tillgänglig i en separat fil, "Chicken farm KAP_Vietnam_2023_explanations". Frågeformuläret finns i "Chicken farm KAP_Vietnam_2023_questionnaire".

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserad data. Datasetet innehåller id-nummer som via en kodnyckel som förvaras i en annan fil kan kopplas till koordinater för de besökta gårdarna.

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Små- och medelskaliga kycklingproducenter i Thai Nguyen-provinsen, Vietnam

Tidsdimension

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
Ett urval på 300 gårdar totalt ansågs tillräckligt för studiens syfte, och distribuerades jämnt mellan två kategorier av gårdsstorlekar (småskaliga och medelskaliga, med 20-49 respektive 100-499 kycklingar).
Listor på hushåll som höll kycklingar i ovanstående omfattning samlades in från de lokala myndigheterna i Thai Nguyen-provinsen (sub-Department of Animal Health (sub-DAH)). För att undvika en över- eller underrepresentation av ett distrikt, stratifierades urvalet baserat på proportionen av gårdar inom varje storlekskategori per distrikt.

Två urvalsramar per distrikt, en för varje storlekskategori, skapades från de erhållna listorna. Av logistiska skäl togs byar med färre än fem hushåll totalt bort från urvalsramarna. Det stratifierade urvalet gjordes sedan med ett web-baserat randomiseringsverktyg (randomizer.org). Om ett hushåll av någon anledning behövde ersättas, valdes en gård så nära ursprungsgården som möjligt som uppfyllde kriterierna.

Tidsperiod(er) som undersökts

2021-11-25 – 2022-01-20

Variabler

187

Antal individer/objekt

305

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

100%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen skedde ansikte mot ansikte via ett strukturerat frågeformulär.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-11-25 – 2022-01-20
  • Datainsamlare: International Livestock Research Institute (ILRI)
  • Instrument: Netigate (Tekniskt/-a instrument) - Webbaserad plattform för enkätdistribution och datainsamling
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Vietnam

Geografisk beskrivning: Tre distrikt: Thai Nguyen City, Dong Hy och Vo Nhai, i Thai Nguyen-provinsen, norra Vietnam.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Medverkande

Thinh Nguyen-Thi - International Livestock Research Institute (ILRI)

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS, Forskningsrådet för Miljö, Areella Näringar och Samhällsbyggande rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-01093_3
  • Projektnamn på ansökan: Begränsa spridningen av antibiotikaresistens i en föränderlig global djurhållning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Veterinärmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Nohrborg, S., Nguyen-Thi, T., Nguyen Xuan, H., Lindahl, J., Boqvist, S., Järhult, J.D., & Magnusson, U. (2024), Understanding Vietnamese chicken farmers' knowledge and practices related to antimicrobial resistance using an item response theory approach, Frontiers in Veterinary Science (Accepted)
DOI: https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1319933

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.