Experiences of India's community health workers and women during the COVID-19 pandemic.

SND-ID: 2023-214.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Falak Jalali - University of Iowa, Geographical and Sustainability Sciences

Carly Nichols - University of Iowa, Geographical and Sustainability Sciences

Harry Fischer - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för stad och land orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för stad och land rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.sol.2023.IÄ-21

Beskrivning

Datasetet består av intervjuer med vårdpersonal (s.k. ASHAs) och kvinnor på landsbygden i Sirmaurdistriktet i Himachal Pradesh, Indien. Intervjuerna dokumenterar ASHA-arbetarnas upplevelser under COVID-19-pandemin, bland annat deras upplevelser av risk, utmaningar och ansvar under pandemin. Intervjuerna med kvinnor på landsbygden i samma region beskriver deras upplevelser av att hantera hushåll, barn och andra utmaningar under pandemin. Respondenterna valdes genom snöbollsmetoden och intervjuerna utfördes över telefon p.g.a. pandemirelaterade reserestriktioner. Se den engelska beskrivningen för mer detaljer.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Data contains information about community health workers and women's personal experiences of the COVID-19 pandemic. All data has been pseudonymised.

Data innehåller annan skyddsvärd information

Ja: Data contains highly personal accounts of distress during the COVID-19 pandemic as well as socio-economic, caste, and ethnic background of some respondents.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

The population contains community health workers and women in the Sirmaur District of Himachal Pradesh, India

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: respondent-assisterat urval
Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval
Respondents were contacted through snowball sampling. Initial contacts were made through an NGO in the Sirmaur District as well as through field staff employed on the research project, "Institutional Networks and Self-Organized Adaptation". After making initial contact with several respondents, they were able to suggest others to speak with from the area. The sample is thus non-random. We spoke with whomever we were able to get in contact with and who was willing to spend time speaking with us over the phone.

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-05-01 – 2020-12-01

Antal individer/objekt

45

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Interview were conducted over the telephone based on a semi-structured interview protocol
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-05-01 – 2020-12-01
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Urvalsstorlek: 45
  • Antal svar: 45
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Indien

Geografisk beskrivning: Respondents are from the Sirmaur District, Himachal Pradesh, India

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för stad och land

Medverkande

Carly Nichols - University of Iowa

Falak Jalali - University of Iowa

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-05875
  • Projektnamn på ansökan: Institutional networks and self-organized adaptation: Tracing the democratic architectures of climate response

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2020-00944

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kulturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik (CESSDA Topic Classification)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Nichols, Carly, Falak Jalali, and Harry Fischer. 2022. “Corona warriors”? Experiences of India's community health workers (ASHAs) in India's COVID-19 response. Political Geography 99: 102770.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2022.102770

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.