Fårflockhälsa och reproduktionsrutiner och deras association med lammtillväxt och -dödlighet i Etiopien

SND-ID: 2023-115-1.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Sara Lysholm - Sveriges lantbruksuniversitet

Elisabeth Genfors - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för Kliniska Vetenskaper rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.kv.2022.4.4-196

Beskrivning

Datasetet utgörs av en TSV-fil bestående av 209 rader och 48 kolumner innehållande följande information: information om flocken och dess lokalisation (typ av by, bynummer, hushållsnummer), information om tackan (pseudonymiserad ID, ålder, totalantal födda lamm, antal lamm i kullen, hullskala, förekomst av ullkontamination och förekomst av kliniska symtom på sjukdom), information om lammet (kön, pseudonymiserad ID, ålder vid första vägning, antal syskon, vikt vid första vägning och förekomst av kliniska symtom på sjukdom) samt lammets vikt vid ett, två, tre, fyra och fem månaders ålder. Tackans body condition score är baserad på en femgradig skala från 1 (kraftigt avmagrad) till 5 (kraftigt överviktig). Tackans grad av ullkontamination är baserad på en skala fyrgradig skala från 0 (helt ren) till 3 (kraftigt nedsmutsad). Datasetet beskriver samma flockar som datasetet SND-ID: 2020-185.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserad identifiering av hushåll som håller får

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Tackor och lamm

Tidsdimension

Studiedesign

Observationsstudie

Urvalsmetod

Urval beskrivs i relaterade datasetet SND-ID: 2020-185

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-09 – 2020-05

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Registrering av kliniska symtom och viktökning bland lamm från 0-5 månaders ålder.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-09 – 2020-05

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Intervjuer med fårbönder. För mer information - se SND-ID: 2020-185
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Etiopien, Subsahariska Afrika

Geografisk beskrivning: Studien är genomförd i Amhara regionen i Etiopien.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Kliniska Vetenskaper

Medverkande

Renée Båge - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper

Mesfin Moliso - International Livestock Research Institute, Animal and Human Health Program

Firdawok Ayele - Debre Berhan Agricultural Research Centre

Ulf Magnusson - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper

Barbara Wieland - International Livestock Research Institute, Animal and Human Health Program

Uppdragsgivare

Sveriges Lantbruksuniversitet

Finansiering

  • Finansiär: CGIAR Research Program on Livestock rorId

Etikprövning

Annan - dnr ILRI-IREC2019-41

Utförd av ILRI Institutional Research Ethics Committee

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Veterinärmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer