Data från: Kalla vintrar driver konsekventa och rumsligt synkrona 8-åriga populationscykler hos rapsjordloppa

SND-ID: 2022-215-1.

Åtkomst till data via

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Sara Emery - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Ola Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-19

Beskrivning

Data innehåller information om antalet rapsjordloppor i höstoljeväxter i Skåne 1969-2018 tillsammans med information om fältens skötsel, provtagningsförhållanden, väder, oljeväxtarealer mm. En mer utförlig beskrivning ges på engelska.

Datasetet består huvudsakligen av information om förekomsten av larver av rapsjordloppa i höstrapsfält i Skåne som samlats in under 50 år. En beskrivning av varje fil och hur filerna förhåller sig till varandra ges på engelska. En mer detaljerad beskrivning av varje variabel ges också i dokumentationsfilen readme.txt.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Data innehåller information om skötsel och status för jordbruksfält. En kodnyckel (ej publicerad) kan koppla denna information till fältets brukare

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1968-01-01 – 2020-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Dissekering av växter
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 – 2018-12-31
  • Datakälla: Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län

Geografisk beskrivning: Skåne län i Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Roland Sigvald - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Riccardo Bommarco - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Maartje Klapwijk - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Finansiering

  • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning rorId
  • Diarienummer hos finansiär: O-18-20-165
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer