INDILACT – Förlängd frivillig väntetid för förstakalvare. Del 1: randomiserad kontrollerad studie – datasammanställning och R–script med statistiska beräkningar

SND-ID: 2022-131-3.

Åtkomst till data via

Citering

Alternativ titel

INDILACT - Part 1

Skapare/primärforskare

Anna Edvardsson Rasmussen - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för husdjurens utfodring och vård rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.huv.2017.4.1-111

Beskrivning

Studien syftar till att undersöka hur en förlängd frivillig väntetid mellan kalvning och första insemination påverkar mjölkproduktion och fertilitet för förstakalvare under deras första och andra kalvningsintervall.

Data registrerades mellan augusti 2018 och september 2021.

Det finns data från två olika källor. Tillgången till dessa data är begränsad på grund av avtal med ägaren av data (Växa Sverige).
1. Data (.txt filer) från Kokontrollen som sköts av Växa Sverige gällande ras, kalvningar, inseminationer, 305-dagarsavkastning, provmjölkningar och sindatum från 16 gårdar. Inklusionskrieterier för gårdarna var > 100 kor i produktion, samt medelavkastning på minst 9 000 kg ECM/ko och år, medel KI på < 14 månader samt att de skulle ha ett system för daglig mjölkmängdsregistrering.
2. Excelfiler med data från gårdarnas egna mjölkningssystem (DeLaval, Lely och GEA) med dagliga mjölkmängder (från tre olika system: DeLaval, Lely och GEA).

Metadata (tillgängligt):
En metadatafil för respektive kategori av data har skapats med beskrivning av databearbetningen. Dessutom finns kodnycklar för hur kode

... Visa mer..
Studien syftar till att undersöka hur en förlängd frivillig väntetid mellan kalvning och första insemination påverkar mjölkproduktion och fertilitet för förstakalvare under deras första och andra kalvningsintervall.

Data registrerades mellan augusti 2018 och september 2021.

Det finns data från två olika källor. Tillgången till dessa data är begränsad på grund av avtal med ägaren av data (Växa Sverige).
1. Data (.txt filer) från Kokontrollen som sköts av Växa Sverige gällande ras, kalvningar, inseminationer, 305-dagarsavkastning, provmjölkningar och sindatum från 16 gårdar. Inklusionskrieterier för gårdarna var > 100 kor i produktion, samt medelavkastning på minst 9 000 kg ECM/ko och år, medel KI på < 14 månader samt att de skulle ha ett system för daglig mjölkmängdsregistrering.
2. Excelfiler med data från gårdarnas egna mjölkningssystem (DeLaval, Lely och GEA) med dagliga mjölkmängder (från tre olika system: DeLaval, Lely och GEA).

Metadata (tillgängligt):
En metadatafil för respektive kategori av data har skapats med beskrivning av databearbetningen. Dessutom finns kodnycklar för hur koderna i textfilerna ska läsas ut samt kodlista för koder som använts i textfilerna. R-skript med statistisk analys finns också tillgängliga.

R-skript med statistiska metoder samt datasammanställning för statistiska beräkningar för laktation 1 och 2.

Rådata har bearbetats och nya variabler har tagits fram och sammanställts i en Excelfil för respektive laktation från vilka data till de statistiska beräkningarna i R-scripten tagits.

R-skripten behöver tillgång till Excel-filerna med summerade data för att fungera.

Linjära modeller för beräkning av:
1. 305d avkastning (kg + ECM),
2. Hel-laktationsavkastning (kg + ECM)
3. Mjölkmängd per dag under första och andra kalvningsintervallet
4. Mjölkmängd per dag under båda kalvningsintervallen
5. Kalvningsintervall
6. Laktationslängd
7. Mjölkmängd vid provmjölkning 50-20 dagar före kalvning
8. Avkastning vid sinläggning

Binomiala modeller för beräkning av:
1. Sinperiodlängd-klass Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

SE-nummer på privata gårdar som i sin tur kan kopplas till personernas namn, adress, mm.

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-08-01 – 2021-09

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Gårdarna ligger i södra Sverige i Västergötland, Småland, Västmanland, Närke, Östergötland, Gotland, Uppland, Värmland, Södermanland och Dalsland.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Medverkande

Kjell Holtenius - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Erling Strandberg - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjursgenetik orcid

Renée Båge - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper orcid

Cecilia Kronqvist - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Maria Åkerlind - Växa Sverige orcid

... Visa mer..

Kjell Holtenius - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Erling Strandberg - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjursgenetik orcid

Renée Båge - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper orcid

Cecilia Kronqvist - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Maria Åkerlind - Växa Sverige orcid

Växa Sverige

Visa mindre..

Finansiering

  • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF rorId
  • Diarienummer hos finansiär: O-17-20-957
  • Projektnamn på ansökan: Individuellt anpassad laktationslängd för lönsam och hållbar mjölkproduktion

Etikprövning

Uppsala - dnr Dnr 5.8.18-10126/2018

Det finns en godkänd etisk ansökan, men i denna del av projektet har vi inte använt information som kräver etiskt tillstånd utan endast samlat in data.

Publikationer