INDILACT – Förlängd frivillig väntetid för förstakalvare. Del 1: randomiserad kontrollerad studie – kokontrolldata – kalvningar, inseminationer, härstamning, utslagning

SND-ID: 2022-131-2.

Åtkomst till data via

Citering

Alternativ titel

INDILACT - Part 1

Skapare/primärforskare

Anna Edvardsson Rasmussen - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för husdjurens utfodring och vård rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.huv.2017.4.1-111

Beskrivning

Studien syftar till att undersöka hur en förlängd frivillig väntetid mellan kalvning och första insemination påverkar mjölkproduktion och fertilitet för förstakalvare under deras första och andra kalvningsintervall.

Data registrerades mellan augusti 2018 och september 2021.

Det finns data från två olika källor. Tillgången till dessa data är begränsad på grund av avtal med ägaren av data (Växa Sverige).
1. Data (.txt filer) från Kokontrollen som sköts av Växa Sverige gällande ras, kalvningar, inseminationer, 305-dagarsavkastning, provmjölkningar och sindatum från 16 gårdar. Inklusionskrieterier för gårdarna var > 100 kor i produktion, samt medelavkastning på minst 9 000 kg ECM/ko och år, medel KI på < 14 månader samt att de skulle ha ett system för daglig mjölkmängdsregistrering.
2. Excelfiler med data från gårdarnas egna mjölkningssystem (DeLaval, Lely och GEA) med dagliga mjölkmängder (från tre olika system: DeLaval, Lely och GEA).

Metadata (tillgängligt):
En metadatafil för respektive kategori av data har skapats med beskrivning av databearbetningen. Dessutom finns kodnycklar för hur kode

... Visa mer..
Studien syftar till att undersöka hur en förlängd frivillig väntetid mellan kalvning och första insemination påverkar mjölkproduktion och fertilitet för förstakalvare under deras första och andra kalvningsintervall.

Data registrerades mellan augusti 2018 och september 2021.

Det finns data från två olika källor. Tillgången till dessa data är begränsad på grund av avtal med ägaren av data (Växa Sverige).
1. Data (.txt filer) från Kokontrollen som sköts av Växa Sverige gällande ras, kalvningar, inseminationer, 305-dagarsavkastning, provmjölkningar och sindatum från 16 gårdar. Inklusionskrieterier för gårdarna var > 100 kor i produktion, samt medelavkastning på minst 9 000 kg ECM/ko och år, medel KI på < 14 månader samt att de skulle ha ett system för daglig mjölkmängdsregistrering.
2. Excelfiler med data från gårdarnas egna mjölkningssystem (DeLaval, Lely och GEA) med dagliga mjölkmängder (från tre olika system: DeLaval, Lely och GEA).

Metadata (tillgängligt):
En metadatafil för respektive kategori av data har skapats med beskrivning av databearbetningen. Dessutom finns kodnycklar för hur koderna i textfilerna ska läsas ut samt kodlista för koder som använts i textfilerna. R-skript med statistisk analys finns också tillgängliga.

.txt files med information om kalvningar, inseminationer, härstamning, utslagning. Registrerade av djurägare, djurskötare och djurhälsopersonal, samt .txt filer med information från provmjölkningar samt laktationsavkastningar och sinläggningsuppgift. Registreringar gjorda av djurägare och Eurofins lab.

Variabler:
1. Kalvningar: GårdsID, ko-ID, födelseår, kalvningsdatum, lätt/svår kalvning, kön på kalven, kalv-ID, kalvens anvndning, kalvningsnummer
2. Härstamning: GårdsID, ko-ID, födelsedatum, kön, fader-ID, faders gårds-ID, födelseår fader, fader ras, mjölkindex fader, moder-ID, moder-ID, födelseår moder, moder ras, mjölkindex moder, morfar-ID, morfar gårds-ID, födelseår morfar, morfarras, mjölkindex morfar
3. Semin: GårdsID, ko-ID, semindatum, öronnummer använd tjur, dräkdighetsdiagnos, dräkdighetsdiagnosdatum
4. Utslagning: GårdsID, ko-ID, ingångsdatum, utgångsdatum, utslagningsorsak 1-3
5. Provmjölkning: GårdsID, Ko-ID, födelseår, provmjölkningsdatum, kg mjölk, fetthalt, proteinhalt, celltal, urea, juverhälsoklass
6. 305-dagars Laktationsavkastning: GårdsID, Ko-ID, födelseår, kalvningsdatum, kalvningsnummer, kg mjölk, kg fett, kg protein, rasmedeltal kg fett i besättningen, rasmedeltal kg protein i besättningen.
7. Sinuppgift: GårdsID, Ko-ID, datum för sinläggning Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

SE-nummer på privata gårdar som i sin tur kan kopplas till personernas namn, adress, mm.

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-08-01 – 2021-09

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Mjölkprover som samlas in månadsvis på gårdarna och analyseras av Eurofins laboratorie, insamlingen organiseras av Växa sverige som också administrerar svaren..
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-08-01 – 2021-09-13
 • Datainsamlare: 16 kommersiella mjölkbesättningar
 • Instrument: Combifoss - Mid infrared spectroscopy (MIR) används för analys av mjölksammansättning
 • Prov: mjölk
  månatliga provmjölkingar av alla mjölkande kor på respektive gård
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Register/handlingar/förteckningar
 • Tidsupplösning: 1 månad
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Gårdarna ligger i södra Sverige i Västergötland, Småland, Västmanland, Närke, Östergötland, Gotland, Uppland, Värmland, Södermanland och Dalsland.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Medverkande

Kjell Holtenius - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Erling Strandberg - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjursgenetik orcid

Renée Båge - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper orcid

Cecilia Kronqvist - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Maria Åkerlind - Växa Sverige orcid

... Visa mer..

Kjell Holtenius - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Erling Strandberg - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjursgenetik orcid

Renée Båge - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper orcid

Cecilia Kronqvist - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård orcid

Maria Åkerlind - Växa Sverige orcid

Växa Sverige

Visa mindre..

Finansiering

 • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF rorId
 • Diarienummer hos finansiär: O-17-20-957
 • Projektnamn på ansökan: Individuellt anpassad laktationslängd för lönsam och hållbar mjölkproduktion

Etikprövning

Uppsala - dnr Dnr 5.8.18-10126/2018

Det finns en godkänd etisk ansökan, men i denna del av projektet har vi inte använt information som kräver etiskt tillstånd utan endast samlat in data.

Publikationer