Data över faktorer som påverkar småskaliga bönders användning av anpassningsmetoder och påtvingade förändringar i produktionen på grund av variationer i regnförhållanden

SND-ID: 2021-268-1.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Ylva Nyberg - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för växtproduktionsekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.vpe.2021.4.4.IÄ-5

Beskrivning

Variationer i regnförhållanden blir allt vanligare i Östafrika. Småbrukare som förlitar sig på regn i sitt jordbruk påverkas särskilt och måste anpassa sina jordbrukssystem till de nya förhållandena. Denna studie undersökte de åtgärder som småskaliga bönder använder för att anpassa sig till eller hantera nederbördsvariationer, samt åtgärdernas bedömda och upplevda effektivitet. Studien undersökte också begränsningar för användning av åtgärder och källor till inlärningsåtgärder. Enkätbaserade intervjuer hölls med 80 småbönder, både kvinnor och män, bosatta i Kisumu- och Trans Nzoia i Kenya och som hade/inte hade tillgång till regelbundna rådgivningstjänster (här kallade utbildade och icke-utbildade bönder). Utbildade bönder använde fler och bättre anpassningsåtgärder på effektivare sätt än icke-utbildade bönder. Kvinnliga bönder kände sig mer begränsade av bristande kunskap än manliga bönder, medan pengar, mark och arbete begränsade småbönderna lika mycket. Få åtgärder användes för att övervinna begränsningar, men flera begränsningar täcktes i det rådgivningspaketet som används för de utbildade

... Visa mer..
Variationer i regnförhållanden blir allt vanligare i Östafrika. Småbrukare som förlitar sig på regn i sitt jordbruk påverkas särskilt och måste anpassa sina jordbrukssystem till de nya förhållandena. Denna studie undersökte de åtgärder som småskaliga bönder använder för att anpassa sig till eller hantera nederbördsvariationer, samt åtgärdernas bedömda och upplevda effektivitet. Studien undersökte också begränsningar för användning av åtgärder och källor till inlärningsåtgärder. Enkätbaserade intervjuer hölls med 80 småbönder, både kvinnor och män, bosatta i Kisumu- och Trans Nzoia i Kenya och som hade/inte hade tillgång till regelbundna rådgivningstjänster (här kallade utbildade och icke-utbildade bönder). Utbildade bönder använde fler och bättre anpassningsåtgärder på effektivare sätt än icke-utbildade bönder. Kvinnliga bönder kände sig mer begränsade av bristande kunskap än manliga bönder, medan pengar, mark och arbete begränsade småbönderna lika mycket. Få åtgärder användes för att övervinna begränsningar, men flera begränsningar täcktes i det rådgivningspaketet som används för de utbildade bönderna, och därför såg man stora skillnader inte bara i antalet åtgärder utan också i effektiviteten i användningen. Således kan rådgivningstjänster och politiska insatser spela viktiga roller i framtida insatser för att förbättra användningen av åtgärder.

Strukturerade enkätbaserade intervjuer om användningen av åtgärder hölls individuellt med 80 småbrukare som en fortsättning på en tidigare studie om medvetenhet om samma åtgärder. Detta kvantitativa tillvägagångssätt möjliggjorde att studien involverade ett större antal bönder och förbättrade också möjligheten till generalisering av resultaten. Studien var utformad för att testa skillnader mellan bönder när det gäller regelbunden eller sporadisk tillgång till rådgivningstjänster (utbildade eller icke-utbildade bönder), kön (manliga eller kvinnliga bönder) och biofysisk miljö (jordbruk i Trans Nzoia eller Kisumu). Studien hade 10 replikat av var och en av de åtta faktorkombinationerna (t.ex. utbildad kvinnlig bonde i Kisumu eller icke utbildad manlig bonde i Trans Nzoia). Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Småskaliga bönder

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval
Det fanns tydliga kriterier för urvalet gällande kön, tillgång till jordbruksrådgivning och geografiskt område.

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-11-01 – 2011-03-01

Variabler

265

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

100%

Ett kriterium för att svara var att man ville dela med sig av informationen vilket gjorde att alla 80 intervjuer hölls.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kenya

Geografisk beskrivning: Kisumu och Trans Nzoia

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för växtproduktionsekologi

Finansiering

  • Finansiär: Sveriges biståndsmyndighet
  • Diarienummer hos finansiär: 220-2009-2073
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö- och naturvårdsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Nyberg, Y., Wetterlind, J., Jonsson, M., & Öborn, I. (2021). Factors affecting smallholder adoption of adaptation and coping measures to deal with rainfall variability. In International Journal of Agricultural Sustainability (Vol. 19, pp. 175–198). https://doi.org/10.1080/14735903.2021.1895574
DOI: https://doi.org/10.1080/14735903.2021.1895574
SwePub: oai:slubar.slu.se:111137

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.