Valmanifest. En inbjudan till alla väljare.

s
Socialdemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 1985
Download: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Valmanifest antaget av socialdemokratiska partistyrelsen den 9 augusti 1985 EN INBJUDAN TILL ALLA VÄLJARE Inför årets val inbjuder socialdemokraterna alla väljare att delta i försvaret och förnyelsen av det svenska välfärdssamhället. Många människor, även utanför socialdemokratin, vänder sig beslutsamt mot försöken att rasera vår välfärd. Det systemskifte moderaterna vill åstadkomma skulle innebära urholkad trygghet, ökad arbetslöshet och ökade klyftor i det svenska samhället. ÅRETS VAL är ett val mellan det svenska välfärdssamhället och moderaternas systemskifte. Det är ett val mellan en framtid i solidaritet med frihet åt alla och en utveckling mot ett samhälle präglat av egoism och kringskuren frihet för folkflertalet. TRE ÅR AV FRAMSTEG Under de gångna tre åren har ekonomin förbättrats kraftigt i vårt land. Välfärden och tryggheten har kunnat försvaras och utvecklas. Arbetslösheten har minskat och antalet sysselsatta har ökat. Sverige är på rätt väg. Dessa resultat står i skarp kontrast mot resultaten av de borgerliga regeringsåren. Då fördubblades arbetslösheten på sex år. Löntagarnas reallöner urholkades och levnadsstandarden sjönk. Underskotten i statsbudgeten och i affärerna med utlandet ökade snabbt. 1 Den socialdemokratiska politiken har varit bättre ägnad att lösa de stora problem landet stått inför. Den har med kraft inriktats på att lösa landets grundläggande ekonomiska problem genom att bygga ut industriproduktionen, öka sysselsättningen och samtidigt pressa ned inflationen. De borgerliga saknade och saknar en genomtänkt, samlad politik. 2 Socialdemokratin har åter givit landet en politisk ledning efter åren av borgerlig splittring och handlingsförlamning. 3 Socialdemokratins syn på välfärdssamhället stämmer överens med uppfattningen hos en stor majoritet av det svenska folket. De borgerligas angrepp på pensioner, sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring minskar deras förmåga att leda Sverige. 4 Socialdemokratin har självkritiskt sökt förnya politiken efter en ny tids krav. De borgerliga klamrar sig fast vid en ekonomisk politik som redan misslyckats och vid en social nedrustning som redan förkastats av väljarna. ÅRETS VAL gäller om socialdemokratin ska få förtroendet att fullfölja en politik som givit goda resultat för den svenska ekonomin samtidigt som tryggheten försvarats och arbetslösheten pressats tillbaka. VI BER VÄLJARNA OM FÖRTROENDE ATT FORTSÄTTA EN FRAMTIDSINRIKTAD POLITIK På viktiga områden har socialdemokratin inlett en politik för förnyelse och utveckling av det svenska samhället Stark ekonomi och arbete åt alla 1 Det viktigaste målet för socialdemokraterna är arbete åt alla. Därför måste den ekonomiska politiken också i fortsättningen sikta till förnyelse och utveckling av vårt lands ekonomi och näringsliv. Den framgångsrika politiken för att föra Sverige ur den ekonomiska krisen - den tredje vägens ekonomiska politik - skall fullföljas. En socialdemokratisk politik efter valet skall inriktas på att minska inflationen och stimulera näringslivets utveckling genom bl a investeringar och forskning. På detta sätt skall vi skapa sysselsättning, balans i affärerna med utlandet och ökade resurser för privat och gemensam användning. Sverige behöver såväl lönsamma småföretag som framgångsrika storföretag. Vi skall fortsätta en aktiv politik för regional balans. Ökade resurser och en stram budgetpolitik skapar förutsättning för en fortsatt minskning av budgetunderskottet. Kampen mot arbetslösheten skall fortsätta med full kraft. Insatserna för ungdomarna förstärks. Utbildning, praktik och andra aktiva åtgärder ges förtur. Rättvis fördelning 1 Full sysselsättning, minskad inflation och utvecklad välfärd skall medverka till en rättvis fördelning. Skattesystemet skall göras enklare och rättvisare. Det totala skattetrycket hålls i stort sett oförändrat. Systemet för utjämning av kommunalskatterna skall reformeras och göras effektivare. Det uppnådda målet från skatteomläggningen ligger fast: Minst 90 procent av alla inkomsttagare skall ha högst 50 procent i marginalskatt. Välfärdssamhället utvecklas 2 Det svenska välfärdssamhället skall också i fortsättningen ha den offentliga sektorn som en viktig grund. Reformeringen av den offentliga sektorn fortsätter så att den blir effektivare, mer serviceinriktad och ger mer valfrihet och inflytande för medborgarna. Barnomsorgen byggs ut så att alla barn över ett och ett halvt år får rätt till den offentliga barnomsorgen år 1991. Föräldraförsäkringen byggs ut i den takt ekonomin medger. Alla ungdomar erbjuds plats i gymnasieskola. De differentierade vårdavgifterna inom sjukvården avskaffas. Ersättningen vid delpension återförs till 65 procent under valperioden. Ansvar för vår miljö 3 Omsorg om natur och miljö är en av de grundläggande förutsättningarna för socialdemokratisk välfärdspolitik. De viktigaste uppgifterna under valperioden blir att minska luftföroreningarna samt försurningen av mark och vatten, att minska kemikalieanvändningen i jordbruket och att skapa en tryggare arbetsmiljö. Vårt mål är att alla nya bilar skall vara försedda med s k katalytisk rening i slutet av valperioden. Det innebär en kraftig minskning av utsläppen av kväveoxid och koloxid. Vidare kommer utsläppen av svavel och kväve att ha reducerats väsentligt. På fem år skall användningen av bekämpningsmedel i jordbruket halveras. Under valperioden lagstiftas mot nyanvändning av asbest. Reglerna för arbete med asbest som finns i bl a byggnader, tåg och fartyg skärps. Politik för framtiden 4 Forskning, utveckling och teknik erbjuder stora möjligheter att höja vår levnadsstandard under hänsyn tagen till en långsiktig hushållning med naturresurserna och omsorg om människor och miljö. Därigenom skapas förutsättningar för ett rikare liv och möjligheter att så småningom genomföra minskade arbetstider för alla. I detta syfte kommer breddutbildning för ny teknik att fullföljas samtidigt som förnyelsefonderna i företagen kommer att stimulera utbildning och utveckling. Medborgarna och löntagarna får därmed ett vidgat inflytande över den snabba tekniska utvecklingen. Ett levande kulturliv som öppnar nya perspektiv och fördjupar synen på människan och samhället är en viktig förutsättning för en god samhällsutveckling. Kulturintresset skall stärkas och breddas. ÅRETS VAL gäller om den svenska välfärdspolitiken skall utvecklas eller avvecklas. FRED OCH RÄTTVISA Trots att mänskligheten idag besitter större resurser och kunskaper än någonsin präglas världen av oro och otrygghet. 5 I de fattiga länderna ökar svälten. Hundratals miljoner människor lever och dör under omänskliga villkor. 6 Motsättningarna mellan de starkt rustade stormakterna är stora. Ett kärnvapenkrig skulle utplåna jordens invånare. 7 I de rika länderna fortsätter arbetslösheten att öka. 35 miljoner människor går arbetslösa. Samtidigt förs i många länder en politik som ökar otryggheten och den sociala oron. Inför en hotfull framtid krävs det av oss att kunna fullfölja en lyckosam politik inom landet samtidigt som vi söker påverka den internationella utvecklingen. Vi skall delta i strävandena att, bl a genom u-landsbiståndet, stödja utvecklingen i de fattiga länderna . Vi skall försvara de mänskliga rättigheterna och bekämpa rasförtrycket. Vi skall genom internationellt samarbete söka finna lösningar på problemen inom ekonomi och miljövård. Samtidigt krävs ett efter våra förhållanden starkt försvar som en viktig grund för vår nationella säkerhet. Vårt ansvar för Sverige förvaltas bäst genom en fast neutralitetspolitik. Vi socialdemokrater kommer att fullfölja neutralitetspolitiken med kraft, klarhet och konsekvens. ÅRETS VAL gäller hur Sverige som nation - efter måttet av vår förmåga - skall medverka till att göra världen bättre och tryggare RÖSTA MED SOCIALDEMOKRATERNA!