Socialism i vår tid. Vänsterpartiets grundsatser

v
Vänsterpartiet Partiprogram 1990
Download: pdf | txt
Inskannat från partiets egna tryckta material
SOCIALISM I VÅR TID Vänsterpartiets grundsatser Vänsterpartiet. Kungsgatan 84, 11.2 27 Stockholm. Telefon 08-654 08 20. Fax 08-653 23 05 Socialism i vår tid är den samlande rubriken för tie i i grundsatser som bildar utgångspunkterna tor. Vänsterpartiets verksamhet. De ligger också till grund för den diskussion som . ska resultera i ett nytt partiprogram på nästa kongress. Grundsatserna antogs av VPKs 29e kongress 23—26 maj 1990 och ersätter det partiprogram som antogs av VPKs 28e kongress 1987. -1- Vänsterpartiet arbetar för ett klasslöst samhälle utan splittring i härskande, överklasser och förtryckta underklasser, befriat från kvinnoförtryck och rasism, ett samhälle där människan lever i fred och i samklang med naturen. -2- VÄNSTERPARTIET har sina rötter i den socialistiska arbetarrörelsen, som utvecklats på grundval av marxismens teorier och bygger på organisering av arbetarklassen. . Vi vill från dessa utgångspunkter verka för ett avskaffande av klassklyftorna och för grundläggande samhälls-förändringar som gagnar hela folket. Det är människornas aktiva handlande och gemen-samma strävanden som formar framtiden. -3- VÄNSTERPARTIET vill organisera socialister, kommunister och andra som stödjer dess politik. -4- Vi vill verka för att demokratin fördjupas och förankras i alla delar av samhället. Vi värnar 0111 den parlamentariska demokratin, det kommunala självstyret och de demokratiska fri- och rättigheterna. Rättssamhället ska försvaras och utvecklas. Det representativa politiska systemet behöver kompletteras med olika former av lokalt folkligt inflytande. -5- Sverige är ett klassamhälle där den avgörande makten ligger hos storkapitalet. Denna makt måste brytas. De avgörande produktionsmedlen ska ägas och förvaltas gemensamt. En blandning av olika ägarformer är önskvärd, såväl samhällsegendom som kooperativ egendom kompletterad med privat företagsamhet. Socialismen innefattar både central politisk styrning och självstyrande enheter på socialt och ekologiskt planerade marknader. -6- Vi lever i ett mans-samhälle där kvinnan är underordnad och utnyttjas. Detta manliga maktmönster måste brytas. -7- Vår röda socialism är också grön. Kapitalismens blinda tillväxttvång drabbar både människor, djur och natur. Även de stats- byråkratiska ekonomierna i Öst har skapat ekologiska katastrofer. Vår livsmiljö kräver inte bara hårda ingrepp mot utsläpp, förgiftningar och rovdrift. Hela vårt sätt att producera och konsumera måste förändras. Miljömedvetandet måste genomsyra allt vårt politiska tänkande och handlande. -8- Vår socialism gäller inte bara framtiden. Den handlar också om vardagen här och nu. Om rättvisa och solidaritet i fördelningspolitiken, om demokrati på arbetsplatserna, om lokal självförvaltning, om värdighet och kamratskap. -9- Kapitalismen är den dominerande ekonomiska ordningen i världen idag. Den innebär teknisk utveckling och ett överflöd av varor i vissa delar av världen men underutveckling, stagnation och tillbakagång i andra. Orättvisorna tilltar. Solidariteten med folken, i Tredje världen är därför angelägnare än någonsin. Kapitalets internationalisering har idag gått så långt att det är mycket svårt att skapa socialism i ett enskilt land. Ekologiska och sociala krav bemöts av det transnationella kapitalet med hot om motåtgärder och nationella regeringar tvingas till reträtt när de agerar var och en för sig. Överstatliga organ typ EG, IMF och Världsbanken stärker det internationella kapitalets makt. Nya internationella former för samarbete måste skapas. -10- EN DEMOKRATISK SOCIALISM i vår mening återstår ännu att skapa. Den östeuropeiska s k realsocialismen ledde till partidiktatur och centralstyrd ekonomi. Den har havererat. De västeuropeiska socialdemokraterna har anpassat sig till kapitalismen. Hela arbetarrörelsen står inför kravet på en omvandling. Det behövs en marxistisk förnyelse. -11- Vi befinner oss i en radikalt ny historisk situation. Murar faller och gamla politiska mönster bryts upp. Vi ser nya möjligheter. En radikaliserad arbetarrörelse, en kunnig miljörörelse och en målmedveten kvinnorörelse kan tillsammans vända utvecklingen i vårt iland och gemensamt med folkliga förnyelserörelser i andra länder erbjuda hoppet om en bättre värld fri från förtryck och utsugning.