Sverigedemokraternas partiprogram 1989

sd
Sverigedemokraterna Partiprogram 1989
Download: pdf | txt
Levererat av partiet
Sverigedemokraterna Programarkiv Partiprogram 1989 Sverigedemokraternas program antaget vid Riksårsmötet den 10 juni 1989. Bakgrund Sverige har länge varit förskonat från krig och undsluppit inbördeskrig och revolutioner där broder dödat broder som i Spanien på 30-talet eller i vår tid i det förhärjade Libanon, länge kallad för Mellanösterns pärla. Trots att vårt folk länge var fattigt, trots att översåtligt förmynderi, länge under främmande fogdevälde, och de ledande klassernas förtryck svårt drabbade vårt folk, kunde ändå en storartad ekonomisk och social utveckling ske fredligt och konstruktivt i Sverige – främst tack vare just den stora nationella samhörigheten och frånvaron av främmande folkminoriteter. Vi var eniga och kunde enas. Sveriges stora framsteg är svenska folkets verk. Det Sverige som utvecklats på gott och som vi känner stolthet och tacksamhet över, är ett resultat av våra förfäders arbetsinsatser, av deras flit och resonliga samarbetsvilja och naturligtvis av de stora svenskar som trätt fram ur folkdjupet, genierna och snillena, som särskilt uppfinningsrika och idérika, banbrytande genom sin tro på sin sak, sin fyndighet och påhittighet att lösa problem som andra funnit olösliga. Fast vi ska inte förhäva oss i nationell självtillräcklighet, utan ständigt ha i minnet den stora tacksamhet vi står till vår omvärld, varifrån vi fått många värdefulla lån och hämtat många ovärderliga idéer och impulser. Men naturligtvis har även Sverige tidigt haft invandrare, som tillfört vårt land yrkesskicklighet och duglighet och även stimulerat vår kultur. Vi har tagit emot främst skandinaver, men även balter och andra nordeuropéer som snabbt har kunnat acklimatisera sig. Exempel på sådan berikande invandring till Sverige närmast före och efter andra världskriget är i främsta rummet de tyska och österrikiska flyktingarna liksom de baltiska, den nordiska arbetskraftsinvandringen och även den italienska i slutet av 40-talet och början av 50-talet. Man ska dock komma ihåg att denna invandring har varit begränsad, kostnadsfri och välmotiverad. Den moderna politiska och sociala utvecklingen började bra i socialdemokratins barndom och som mogen rörelse bidrog den till en rättvisare fördelningspolitik. Vi fick en välfärdsstat som vi kunde vara stolta över. Sverige var en idyll, något av ett mönsterland för andra länder att se upp till. Per-Albin Hanssons folkhem var – i stort sett – en realitet. Statsminister Tage Erlander påpekade 1965 i en jämförelse med amerikanska förhållanden att ”vi svenskar lever i en oändligt mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.” Ett välmående fritt folk i en homogen svensk stat. Detta var grunden för vår styrka och avgörande för möjligheten att demokratisera Sverige. Men snart skulle socialdemokraterna svika och internationaliseringsprocessen börja. Problemen började när socialdemokraterna under sin nyvalde partiordförande Olof Palme allt ljudligare utbasunerade som sitt utrikespolitiska mål kommunisternas gamla slagord ”internationell solidaritet”. Då öppnades våra gränser för allsköns förföljda socialistiska bröder, inklusive både kommunister, anarkister och ligister som åberopade politisk förföljelse. Sedan kunde socialdemokraterna – liksom kommunisterna – utnyttja dessa ”flyktingar” som röstunderlag för att stärka sina politiska och ideologiska positioner. Politikernas krav på ”internationell solidaritet” och på ”det öppna samhället” har röjt vägen för en invandringspolitik som öppnat vårt lands gränser för en brokig ström av föregivna invandrare och politiska flyktingar. Sedan åberopar de ”demokrati och jämlikhet” för att ställa ständiga krav på alla medborgerliga rättigheter och på att få bibehålla ”sin egen kultur”, inklusive sina inhemska sedvänjor och inbördes konflikter. Naturligtvis har detta lett till vad som var att vänta och bara kommer att bli allt värre: Olösliga invandrarproblem, ökat våld och ökad brottslighet. Det säger sig självt, att denna självmordspolitik måste brytas och att en ny invandringspolitik för överlevnad och hälsa införas, om inte Sverige skall gå sin upplösning och undergång till mötes. Det är ingen överdrift att beteckna den svenska invandrings- och flyktingpolitiken som vansinnig och som självmordspolitik: Den leder ju ofelbart till den länge enade svenska nationens sönderfall och åsyftar ju också just detta i den bedrägliga utopin om ett fungerande ”flerspråkigt och mångkulturellt samhälle”. Sedan slutet av sextiotalet har nu ansvaret för vår nation legat i händerna på politiker som inte sett till svenska folkets bästa och önskemål i första hand. De som har styrt Sverige har genom sin politik bidragit till upplösningen av vägledande etiska och moraliska principer. Resultatet har visat sig bl a i hög brottslighet, skilsmässor, splittrade hem, aborter och en låg svensk nativitet. Alltför många människor har dragits in i en onaturlig och osund tillvaro där ensamhet och missbruk av alkohol och droger florerar och där en internationaliserad nöjesindustri har ersatt de nationella kulturyttringarna. Vår gemensamma nation har under en lång följd av år förts in på en väg där förståelsen för den nationella samhörigheten blivit allt mindre. Vissa politiker har öppet förringat och förhånat betydelsen av vårt nationella arv. Genom en process där ”godkända” internationellt orienterade politiker tillsatts på ledande poster i samhället och med extremt likriktade massmedia, TV-och radiomonopol har en slags åsiktsdiktatur kunnat skapas. Odemokratiska element har kunnat kränka grupper eller individer som framfört vissa avvikande åsikter eller kritik mot den förda politiken. Bristen på demokrati har visat sig tydligast i politikernas och massmedias intoleranta hatkampanjer mot alla de partier och organisationer och enskilda individer som vågat ifrågasätta den nuvarande invandringspolitiken. Dessa kampanjer har gått så långt att yttrandefriheten är i allvarlig fara. Den svenska byråkratin, som ofta är både ineffektiv och kostnadsslukande, har svällt ut och fått oacceptabelt stora proportioner. Slöseriet med våra skattemedel har tillåtits pågå alltför länge. Stora belopp har använts till meningslösa projekt både nationellt och internationellt. Presstödsnämnden och invandrarverket är exempel på organisationer som inte behövs, men som skattebetalarna tvingas finansiera. U-hjälpen slukar miljarder. Delar av dessa belopp skulle behövas bättre till de sämst ställda svenskarna, barnfamiljer med låga inkomster, bättre skolor, bättre sjukvård etc. Kriminaliteten har ökat oroväckande, speciellt den grova brottsligheten, vilket är ett tydligt tecken på en misslyckad politik och inga verksamma åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med den. Genom moralupplösning, ohämmad invandring och lindriga straff för brottslig verksamhet har Sverige blivit en tummelplats för internationella ligor och förbrytare. Knarksyndikat och terrorister har kunnat slå sig ned här och i många fall har skattebetalarna tvingats betala deras uppehälle. Att mördare och andra grova förbrytare har kunnat vara ute i full frihet redan efter ett par år, ibland efter ännu kortare tid, är bevis nog för den släpphänthet som präglat- och fortfarande präglar – kriminalpolitiken. Socialdemokraternas familjefientliga politik har bidragit till många av de problem som samhället har idag. Genom en skattepolitik som tvingat ut kvinnorna i arbetslivet har barnen kommit i kläm. Många barn och ungdomar har förlorat fotfästet i tillvaron därför att de inte erhållit den trygghet och de traditionella normer som föräldrar och familjer i generation efter generation givit sina barn. I skolorna är klasserna för stora och disciplinen för dålig. Vi människor är en del av miljön. Allt levande omkring oss är ett resultat av en lång utvecklingsprocess. I generation efter generation har vi lärt oss att odla jorden och erhållit kunskaper om vad den kan ge. Att vårda naturen och rädda vår livsmiljö är helt nödvändigt för vår egen och kommande generationers överlevnad. För att kunna andas frisk luft, äta giftfri mat och leva i en ren miljö måste vi ändra på många av de ovanor som den moderna människan lagt sig till med. Utsläpp av giftiga gaser och avfall som skadar miljön måste stoppas. Befolkningsexplosionen och konsumtionssamhället har bidragit till exploatering av jordens tillgångar. Internationella åtgärder måste vidtas för att stoppa den på sikt katastrofala befolkningsökningen som innebär att jordens resurser sinar allt snabbare och miljön förstörs allt mer. Regnskogarna huggs ner och öknarna breder ut sig. Sverige bör om möjligt bidra med insatser för att bibehålla den globala ekologiska balansen. Socialdemokraterna har länge bidragit med internationella politiska insatser-inte humanitära –till kommunistiska diktaturer som Vietnam, Mocambique etc. Sverigedemokraterna anser att eventuella insatser skall vara humanitära och sättas in där de behövs mest, oavsett politisk färg på regimen. Sverigedemokraterna bildades den 6 februari 1988 med syfte att ändra på den ansvarslösa politik som alltför länge förts av socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Vi tror att en nationellt inriktad politik är lösningen på många av de problem som Sverige har idag. Inledning Vår nation är ett kollektiv där vi alla har ett ansvar för vårt folks bästa både nu och i framtiden. Vi tror att en etniskt och kulturellt homogen nation har större förutsättningar för en fredlig och demokratisk utveckling är en mångkulturell heterogen statsbildning. Erfarenheten talar för att gemensamma rötter stärker den nationella samhörigheten och bidrar till stabilitet och rättvisa. Sverigedemokraterna vill slå vakt om den parlamentariska demokratin. Alla svenskars lika värde och våra medborgerliga fri-och rättigheter måste klart uttryckas i lagar och förordningar. Det åsiktsförtryck och de inskränkningar i mötes- och yttrandefriheten som drabbat svenska folket under socialdemokratiskt styre måste upphöra. Yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet måste gälla alla svenskar och garanteras i grundlagen. Folkets delaktighet i beslutsfattandet måste ökas genom en förbättrad närdemokrati. Innan viktiga politiska beslut fattas bör de vara föremål för allsidig och öppen debatt. Då det gäller större förändringar av den politiska inriktningen bör folkomröstning kunna tillgripas för att utröna om beslutet är väl förankrat hos medborgarna. Sådana omröstningar kan ske såväl på riksplanet som kommunalt och lokalt och de kan vara både rådgivande och beslutande. Ett starkt näringsliv är till godo för oss alla. Genom initiativ och arbete formar vi vårt välstånd. Initiativkraft och företagaranda bör uppmuntras genom stöd och minimal byråkrati. Sverigedemokraterna säger nej till frihandel och menar viss begränsning av importen bör ske framförallt då det gäller produkter som kan produceras här och ge god kvalitet. Ett minskat utlandsberoende ökar vår självständighet och ger svenska produkter en större chans. Genom utbildning, forskning och utveckling ska vi göra samhället bättre för dem som kommer efter oss. Sverigedemokraterna värnar om en levande landsbygd och ser det som angeläget att förhindra nedläggning av jordbruk och utarmning av mindre samhällen då ungdomen söker sig till tätorterna, t ex av arbetsmarknadsskäl. Sverigedemokraterna vill verka för en utveckling av lantbruket och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden. En fördelningspolitik som ger alla medborgare ekonomisk trygghet är ett krav. Ingen svensk ska behöva vara utan arbete, bostad eller näringsriktig kost. Samhällets beredskap för att ta väl hand om sjuka, handikappade eller andra arbetsoföra, måste alltid vara hög. Sverigedemokraterna anser att samhället måste föra en politik som uppmuntrar familjebildning och stöder såväl flergenerationsfamiljerna som barnfamiljerna. Våra uppväxande barn måste få den trygghet och kärlek som bara föräldrar kan ge. Aborter, kriminalitet och moraliskt förfall kan stävjas genom vägledande insatser i hem och skola. Skolan ska skapa hemkänsla och frihet. Närhet till skolan, införandet av små klasser i kombination med klara normgivande regler, är väsentligt för en bra skolmiljö. En utsträckt hand och stöd ska vi ge till folk som lider nöd i andra länder. Sverige bör bidra med materiellt eller ekonomiskt stöd vid naturkatastrofer och hungersnöd eller till flyktingläger. Samtidigt bör Sverige bidra med insatser för att komma till rätta med befolkningsexplosionen och det globala hotet mot vår miljö. Arbetet för fred och avspänning ute i världen måste fortsätta liksom kampen för att rädda vår miljö. Sverigedemokraterna Sverigedemokraternas program bygger på en rad ställningstaganden med den nationella samhörigheten, demokratin och ekologiskt medvetande som grund. Sverigedemokraterna vänder sig till alla svenskar oavsett bakgrund och status i samhället. Medborgarskap Att äga ett svenskt medborgarskap är något att vara stolt över. Svenskarna har alltid varit väl ansedda runt om i världen och har trots ett relativt litet befolkningsantal frambringat en rad framstående vetenskapsmän, konstnärer, författare och idrottsmän. För att få förmånen att bli svensk medborgare ska man som icke-nordbo, ha varit bosatt minst 10 år i Sverige och dessutom behärska det svenska språket i tal och skrift på ett fullgott sätt samt besitta vissa kunskaper i svensk historia. Nordiska invandrare skall kunna erhålla svenskt medborgarskap efter tre år och återvändande svenska emigranter efter två år. Den som förvärvat uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap på falska grunder eller begår en grov förbrytelse ska kunna fråntas sitt medborgarskap och utvisas ur Sverige. Demokrati Den parlamentariska demokratin i vårt land skall vara representativ för folkviljan genom att folket i fria och regelbundet återkommande val beslutar om riksdagens sammansättning. Endast svenska medborgare skall få rösta i kommunalval, landstingsval och riksdagsval i Sverige. Mandatperioden skall vara fyra år för att kunna få bättre arbetsro och effektivare planering. Valdagarna för riksdagsval, landstingsval och kommunalval skall vara skilda åt. Den nationella samhörigheten med tolerans och hänsynstagande till våra medmänniskors livsyttringar utgör grunden för en vital och levande demokrati. För att den opinionsbildande politiska verksamheten och de politiska partierna ska kunna arbeta på lika villkor krävs att de medborgerliga fri-och rättigheterna garanteras såväl i grundlagen som i vardagslivet. Inga politiska partier skall diskrimineras eller förhindras att framföra sin mening. Sverigedemokraterna ser varje inskränkning av politisk åsiktsfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet som ett hot mot demokratin. Likhet inför lagen skall råda och staten skall garantera varje medborgares okränkbarhet och lika värde oavsett status eller bakgrund. Demokrati innebär också att varje medborgare har ett eget ansvar för samhällsutvecklingen. Den enskildes delaktighet i beslutsprocessen är väsentlig för ett rättvist och demokratiskt samhälle. Det krävs också en särskild vaksamhet för att uppmärksamma hoten mot våra nationella intressen, demokratin och miljön. Kollektivanslutning av medlemmar till politiska partier skall ej tillåtas. Kommunalt självstyre Det kommunala självstyret är demokratins kärna. Utan kommunalt självstyre är demokratin ett spel för gallerierna, ett massmedialt jippo. Kommunalt självstyre förutsätter närdemokrati: att besluten i kommunen ligger så nära de berörda som möjligt, att människorna verkligen känner sina förtroendevalda som sina representanter och vet vad de går för. För demokratins skull och för ett sundare och livskraftigare och tryggare Sverige måste alltså det kommunala självstyret försvaras och breddas och fördjupas. Närdemokratin kräver att storkommunerna uppdelas i mindre kommuner. En förutsättning för ett väl fungerande kommunalt självstyre är egen ekonomisk bärkraft, alltså utan hemställan om statsbidrag i förhandlingar med regeringen som medför inskränkningar i det kommunala självstyret. Statsbidrag skall kunna utgå till de kommuner, vilkas samlade skatteintäkter inte uppnår ett av staten fastställt belopp i proportion till antalet skattepliktiga. Kommuner med hög andel av befolkningen i resurskrävande åldrar och/eller med lågt skatteunderlag tillförsäkras då de resurser deras invånare behöver -men utan slöseri eller regional snedfördelning. Samhällsplanering Sverigedemokraterna anser att ett decentraliserat samhälle kommer människan och miljön tillgodo bättre än ett centraliserat samhälle. Vid all utveckling och planering av samhället måste storstädernas tillväxt motverkas och landsbygdens avfolkning hejdas. Det är väsentligt att genom stödåtgärder bidra till att skapa sysselsättning i regioner där utflyttning eller avfolkning riskeras. Det måste vara en rättighet att få arbeta på hemorten. Samhället bör propagera för livet på landsbygden för att skapa ett kulturellt alternativ till den kommersiella storstadskulturen. Utbildningsväsendet måste planeras så att stor hänsyn tas till arbetsmarknadens förhållanden. Det gäller att erhålla balans vid fördelningen av arbetskraft och undvika arbetskraftsbrist inom vissa yrkeskategorier. Planeringen av samhället måste vara så långsiktig att även kommande generationer tillförsäkras en god uppväxtmiljö. Sverigedemokraterna vill ge medborgarna småskalighet i boendet och närhet till arbete, skolor, sjukvård och annan samhällsservice var man bor i landet. Transportväsendet, t ex bilismen och flyget, är energikrävande och ger många negativa miljöeffekter. Genom att överföra tyngre transporter till miljövänligare färdmedel, t ex. järnvägen, kan transporterna bli både billigare och miljövänligare. Den trafikpolitiska målsättningen måste vara att förbättra resandets villkor. Kollektivtrafikens utbyggnad skall baseras på ekologiska och ekonomiska hänsyn. Stadskärnor och bostadsområden bör göras bilfria. Trafiksäkerheten måste kraftigt förbättras för att kunna sänka antalet olyckor. Ekonomi Den ekonomiska politikens syfte måste vara att skapa goda ekonomiska och sociala livsbetingelser för medborgarna. Därför eftersträvas en hög ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten får inte ske på bekostnad av försämrad hälsa, miljö eller minskat nationellt oberoende. Maktkoncentration och regional centralisering måste motarbetas. Sverigedemokraterna vill sprida den ekonomiska makten till fler människor. Detta kan uppnås genom en förnuftig skattepolitik som uppmuntrar småföretagsamhet och genom decentralisering av näringslivet samt genom ökat delägande och inflytande i storföretagen. Löntagarfonderna skall avskaffas och pengarna användas till eftersatta behov inom samhället t ex, miljövård, bättre skolor, sjukvård etc. Näringspolitik Sverigedemokraterna vill bevara den blandekonomiska struktur varpå dagens samhälle vilar. Vi vänder oss emot en alltför stark privat maktkoncentration såväl som ett socialistiskt planhushållningssystem. Marknadsekonomiska principer skall vara vägledande för den näringspolitiska utvecklingen. Då kan samhället bäst tillvarata den enskildes initiativkraft och flit. Våra naturtillgångar och vår egen arbetskraft måste utgöra basen för landets ekonomi. Resursslöseri måste motarbetas och återanvändning uppmuntras. Sverigedemokraterna vill verka för att minska beroendet av importprodukter för att skydda och utveckla våra egna näringar. Att köpa varor och tjänster inom landet i första hand gynnar den egna sysselsättningen och industriella utvecklingen. Genom ökad självförsörjning kan våra basnäringar, t ex livsmedelsindustrin och textilindustrin utvecklas. Därmed minskar vårt utlandsberoende. En näringspolitik som uppmuntrar decentralisering ökar även den lokala självförsörjningsgraden och bidrar till att hålla landsbygden levande. Import från andra länder bör ske främst från de nordiska länderna, baltikum eller andra länder i Europa. Socialdemokraterna och andra partier talar gärna om Sveriges samhörighet med avlägsna folk i tredje världen när det är uppenbart att det är i Norden eller Europa vi har våra rötter. Sverige bör kulturellt och ekonomiskt närma sig Europa utan att binda upp sig till avtal som inverkar negativt på vårt nationella oberoende. Sverigedemokraterna anser att Sverige inte skall ansluta sig till den gemensamma marknaden (EG) i dess nuvarande form, då det innebär uppgivandet av väsentliga nationella värden samt minskar vår självständighet. Företagsamhet Det privata ägandet är idag koncentrerat till ett fåtal stora ägarintressen. Sverigedemokraterna vill få större spridning av ägandet genom att utveckla och stödja småföretagsamheten. Särskilda, enkla, regler skall utformas för att underlätta för små företag att verka i samhället. Regler för anställning och friställning måste vara anpassade till det lilla företagets överlevnadsförmåga. Det byråkratiska regelsystemet skall förenklas till ett absolut minimum. De stora företagens makt bör spridas genom ökat delägande bland de anställda. Statlig företagsamhet skall motiveras främst av nationella, regionala eller säkerhetspolitiska skäl. Kompletterande privata initiativ bör kunna prövas om det förbättrar servicen eller ekonomin i de statliga företagen. För att minska risken att bli styrda av utländska intressen bör utländska medborgares ägande av kommersiellt inriktad verksamhet i Sverige hållas inom begränsade ramar. Skattepolitik Skatt skall tas ut för att kunna balansera inkomster mot utgifter och finansiera den offentliga verksamheten. Vårt skattesystem måste vara utformat så att det uppmuntrar arbete och företagande samt ger vår egen befolkning en ekonomisk grundtrygghet livet ut. Skatt skall tas ut efter bärkraft för att på så sätt bidra till en rättvis fördelning av resurserna. Utöver skatt på konsumtionsvaror bör skatten på lyxvaror, vissa överflödsvaror och sådant som skapar ett osunt livsmönster, är onyttigt eller skadligt för människan eller miljön, skärpas. Baslivsmedel däremot skall vara obeskattade. Slöseriet med våra skattemedel måste motverkas. Stora besparingar kan göras genom nedbantning av onödig byråkrati, t ex slopande av presstöd och nedläggning av invandrarverket. Åtgärder måste sättas in för att hålla inflationen på en låg nivå. Begränsning av avdragsrätten kan ske om man samtidigt genomför skattelättnader. Skattelagstiftningen måste utformas så att familjebildning gynnas liksom barnfamiljer med låga inkomster. Hemarbete med barn skall möjliggöras. Barnfamiljer med inkomster understigande en viss nivå skall erhålla skattelättnader i proportion till antalet barn. Skattemedlen skall alltid användas till svenska behov i första hand. Arbetsmarknaden Varje medborgares arbetsinsats är oerhört betydelsefull för vår nations ekonomiska och sociala utveckling. Därför är målsättningen att alla medborgare skall kunna erhålla meningsfullt arbete i hemorten. Sverigedemokraterna vill införa lärlingssystem för att skapa ett rättvisare lönesystem. Lönen ökar då i takt med erfarenhet och ålder. Genom god planering skall Sverige klara sina sysselsättningsproblem med inhemsk arbetskraft. En omfördelning till fördel för produktivt arbete bör eftersträvas på bekostnad av improduktivt arbete, t ex en begränsning av onödiga beredskapsarbeten. I undantagsfall kan utländsk arbetskraft från kulturellt närstående länder ges tillfälligt arbetstillstånd. En arbetslös skall inom viss tid vara skyldig att acceptera arbete som erbjuds av arbetsförmedlingen. Arbete i hemmet måste ges högre status för att våra barn skall få bästa möjliga uppväxtmiljö. Personer mer handikapp eller sociala problem bör erhålla särskild hjälp för att kunna placeras på arbetsmarknaden. Arbetsmiljön betyder mycket för den arbetandes psykiska och fysiska hälsa. Därför måste arbetsmiljöfrågorna ges särskild uppmärksamhet. Genom lagstiftning skall kraven på en god arbetsmiljö tillgodoses. Alla arbetande skall automatiskt erhålla en statlig inkomstförsäkring som ersätter förlorad inkomst vid oförskylld arbetslöshet eller sjukdom. Detta förutsätter anmälan till arbetsförmedlingen. Vid sjukdom skall läkarintyg erfordras för att kunna erhålla inkomstförsäkring. Alla former av missbruk av bidragssystemet måste förhindras. Boendet Varje medborgare skall tillförsäkras rätten att erhålla god standard i boendet till rimliga kostnader och möjlighet att äga sin bostad. Den som äger sin bostad tar i regel själv personligt ansvar för sin egendom. Underhållet blir bättre och kostnaderna lägre. Sverigedemokraterna ser gärna att fler ges möjlighet att äga sin bostad. Kommunala bostadsföretag bör sälja sina bostäder till de boende. Om innehavaren av en hyresrätt avlider skall inneboende familjemedlemmar automatiskt erhålla besittningsrätt eller anvisas ny bostad. Bostadssparande måste uppmuntras. Förmånliga statliga lån skall kunna lämnas till renovering eller köp av bostad. Alla former av spekulation med bostäder måste motverkas med lagstiftning. Både den yttre och den inre boendemiljön har stor betydelse för vår trivsel och vårt sociala liv. Vid planering av bostadsområden bör de boende få delta i utformningen. På så sätt kan vi motverka uppförandet av nya trista bostadsområden, som det redan finns alldeles för många av. Bostadsområden skall planeras för de boendes bästa. Stor hänsyn till den naturliga miljön skall tas. Mindre bostadsområden med småhus eller låga flerfamiljshus måste eftersträvas. Området skall planeras så att närhet till arbete, offentlig service och rekreation kan uppnås. Bostadsområdena bör vara bilfria, barn-och handikappvänliga. Familjen Familjen är och förblir den grundläggande beståndsdel kring vilken vårt samhälle är uppbyggt. Endast ett familjevänligt samhälle har förutsättningar att erbjuda dess medborgare trygghet och en god uppväxtmiljö. Därför vill Sverigedemokraterna skapa en familjevänligare atmosfär i hela samhället. Vid all samhällsplanering måste hänsyn tas till barnens bästa. Hotet från trafiken är exempel på en fråga som berör många och kräver impopulära men nödvändiga åtgärder för en förbättrad och säkrare livsmiljö. Det gäller också att försöka undvika splittring av flergenerationsfamiljerna, vilket sker när uppväxande ungdomar i glesbygden tvingas flytta till tätorterna, t ex av arbetsmarknadsskäl. Familjegemenskap och en god hemmiljö för våra barn inverkar positivt på hela vårt samhälle och stärker folkhemsandan. Barnen är vår framtid och de ska vara välkomna till lycka och glädje för föräldrarna och inte som nu-en ekonomisk belastning för vilken man måste ordna förvaring! Familjepolitiken måste utformas så att den uppmuntrar familjebildning och främjar flerbarnsfamiljer. Sverigedemokraterna anser att modern (eller annan vårdnadshavare) skall ha rätt till avlönat hemarbete på heltid under barnet tre första år. Därefter skall bidrag ges till en hemarbetande förälder fram till skolstarten. Sverigedemokraterna vill ge skattelättnader till barnfamiljer enligt en skala där skatten blir lägre för varje barn. Vi anser att det bli mera rättvist om dessa skattelättnader ges i första hand till familjer med låga inkomster och årsinkomster understigande en viss nivå. Det gäller att skapa ekonomiska förutsättningar för arbete i hemmet. I förskolan skall barnens leklust och fantasi tillvaratas på bästa sätt. Våra barn bör redan från början besparas onaturligt tidsfördriv, som TV-och videotittande, vilket kan hämma deras utveckling. Barnens naturliga aktivitetsbehov bör istället användas till något positivt. Barnen bör också få lära sig mer om vår miljö, om naturen och vad den betyder för oss. Skolan måste undervisa i familjekunskap så att barn och ungdomar på ett naturligt sätt kan förberedas inför framtida familjebildning. Aborter Sverigedemokraterna vill skärpa lagstiftningen när det gäller aborter. Detta för att motverka den ökade respektlösheten för mänskligt liv som alltmer breder ut sig. Samtidigt behöver samhället markera att män och kvinnor i större utsträckning måste ta ansvar för sina handlingar. Sverigedemokraterna förordar en moralisk upprustning och menar att en graviditet skall vara resultatet av ett fast förhållande mellan en man och en kvinna. Ett barn skall vara välkommet och inte aborteras bara för att det ännu inte har fullt utvecklats. Aborternas antal i Sverige har under decennier legat skandalöst högt- 1988 nästan 39 000-och det är huvudsakligen svenska kvinnor som söker abort. Här krävs information och upplysning i kombination med en ny familjepolitik för att komma till rätta med problemet. Sverigedemokraterna anser att aborter i den här omfattningen inte bör accepteras av ett civiliserat samhälle. Självfallet finns det situationer där abort är en nödvändig åtgärd. Graviditet som en följd av våldtäkt och medicinska skäl är exempel på goda skäl för att utföra en abort. Kopplingen mellan abortönskemål och adoptionsbehov bör utredas för att komma till rätta med onaturliga inslag i befolkningspolitiken. Skola och utbildning Skolan ska ge eleverna en kvalitativt god utbildning som dels skall förbereda eleverna på en tillvaro i samhället och arbetslivet, dels utgöra en kunskapsbas för vidare studier. Skolan skall ansvara för tryggheten och ordningen inom skolområdet. För att förhindra mobbning etc bör rastvakter finnas på varje skola. Samarbetet me llan hem och skola måste förstärkas. Skolans storlek måste begränsas till trivselnivå och klassernas storlek bör vara mellan 15-20 elever. Grundskolan bör planeras till bostadsområden så att avståndet mellan hem och skola blir kort. Rättvisa och kursrelaterade betyg skall finnas från fjärde årskursen i alla ämnen, även ordning och uppförande. Syftet med betygen skall vara att rättvist mäta kunskap och arbetsinsats. Samhället skall ansvara för att skolan ger alla elever normer och disciplin. Etik och moral bör finnas på skolschemat, så att eleverna lär sig att samarbeta, visa hänsyn, kamratanda och ärlighet. Skolan måste lära ut demokrati och respekt för andra människors åsikter och uppfattningar. Vidare måste utbildningen stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande. Ensidig politisk propaganda skall ej få utövas. Undervisningen i svenska språket och om vår historia måste förbättras samtidigt som eleverna i större utsträckning måste tränas att läsa och tala. Ett utökat miljömedvetande redan i skolan stärker ansvaret för vår miljö. Eleverna bör – om möjligt-få ökat ansvar för sin skolmiljö. Att hjälpa till med praktiska sysslor redan i skolan ökar ansvaret för den egna arbetsmiljön. Det skall vara självklart för varje högstadieelev att prova på praktiskt yrkesarbete. Högstadiet måste ge varje elev möjlighet att välja inriktning efter egna önskemål. I åttonde och nionde årskursen måste det bli möjligt att välja bort eller till vissa ämnen enligt elevens önskemål. Linjesystemet på högskolor och universitet bör brytas upp med fler enstaka kurser och ökad möjlighet att forma en egen utbildningslinje. Den högre utbildningen bör vara anpassad så att den kan svara mot arbetsmarknadens behov. Kultur Sverigedemokraterna vill slå vakt om den svenska kulturens ställning och främja dess utveckling, både på riksnivå och på lokal nivå. Svenskarna har ett rikt kulturarv som inte får gå förlorat för framtida generationer. Detta kulturarv är idag allvarligt hotat av dålig kulturundervisning i skolorna, den ökande utomeuropeiska invandringen samt den kommersiella, USA-inspirerade ”skräpkulturen”. Därför måste den svenska grundskolan i undervisningen ge eleverna ökade kunskaper om de lokala kulturyttringarna i hembygden, det svenska och nordiska kulturarvet. Sverigedemokraterna vill verka för en nya, levande svensk kultur som alternativ till dagens kulturella mörker. Kulturanslag skall kunna beviljas de som i sitt skapande gestaltar yttringar av vår nationella och kulturella identitet. Värdefulla kulturföremål och nationella kulturskatter skall bevaras inom landet och ej få säljas på export. Miljön Miljöfrågorna har i det moderna samhället kommit att betyda allt mer för oss alla. Industrisamhällets framväxt och det ökade befolkningstrycket har bidragit till exploateringen av jordens tillgångar. Under de senaste årtiondena har vi fått uppleva hur sårbar vår miljö är. Oljeutsläpp, försurning, kärnkraftsolyckor, luftföroreningar och förgiftade vattendrag är resultat av olyckor eller ovarsam hantering av miljöskadliga ämnen. Miljöpolitiska beslut tillhör de mest betydelsefulla eftersom de kan påverka hela vår livsmiljö både nu och i framtiden. Det är därför viktigt att miljöpolitiken präglas av långsiktighet. Sverigedemokraternas miljöpolitiska mål är att åstadkomma ett samhälle där all verksamhet som skadar vår miljö och vår hälsa upphör. Ett miljömedvetande måste grundläggas redan i skolan. Det krävs politiskt mod för att komma tillrätta med miljöproblemen eftersom mäktiga ekonomiska eller politiska intressen kan motverka viktiga miljövårdsinsatser. Vi måste hushålla med naturens tillgångar och förhindra utplundring eller skövling av vår natur. Stränga regler skall gälla för hantering av gifter och avfall. Gränsvärdena för utsläpp av giftiga gaser eller andra miljöfarliga utsläpp måste sättas mycket lågt och varje överträdelse måste beivras. All miljöskadlig verksamhet skall beläggas med särskilda avgifter. Samhället måste omedelbart avveckla och förbjuda gaser som förstör stratosfärens ozonskikt. En kraftigt minskad användning av miljöfarliga engångsprodukter måste eftersträvas. Samhället måste utarbeta en helhetsplan för att stoppa försurningen i vår miljö. Miljövänliga alternativ måste forskas fram. Alla miljöproblem kan inte lösas av oss svenskar. Miljövården är av globalt intresse och Sverigedemokraterna vill därför stärka det internationella samarbetet på detta område. Sverige bör också kunna bistå ideella organisationer, t ex. till stöd för bevarandet av världens regnskogar. Energi Energipolitiken skall syfta till att trygga vår energiförsörjning. Vi måste minska användningen av fossila bränslen som vid förbränning förorenar miljön. SD vill satsa på en snabb övergång till miljövänliga alternativ. Det är viktigt att vi lär oss hushålla bättre och därmed sänka energiförbrukningen. Kärnkraften bör avvecklas i den takt som reaktorernas naturliga drifttid medger. Som ersättning bör i första hand miljövänliga alternativ användas. Forsknings- och utvecklingsarbetet för att få fram miljövänliga energialternativ måste ges hög prioritet. Jordbruk, skog och fiske Det svenska jordbruket skall utvecklas så väl att landets försörjning av livsmedel klaras utan import. En hög grad av självförsörjning gör oss fria från beroende av utländska varor. För att stimulera den inhemska produktionen av livsmedel, frukt och grönsaker bör tullavgifter, importrestriktioner eller andra åtgärder övervägas. Sverigedemokraterna vill ha en levande landsbygd där jorden brukas i enlighet med naturen. Stordrift inom lantbruket bör förhindras och småskalighet eftersträvas. Staten måste aktivt uppmuntra och skapa gynnsamma förutsättningar för familjelantbruk. Den odlingsbara marken bör bevaras och användas främst för livsmedelsproduktion. Bebyggelse på bördig mark bör undvikas. Giftfrihet måste eftersträvas inom livsmedelsproduktionen och i samband med jordbruket. Skogsbruket måste bedrivas med långsiktighet och med hänsyn till flora och fauna. Skogen måste skyddas från gifter och skövling. Den samiska befolkningens urgamla rätt till betesmark för sina renar måste bevaras. Det svenska fisket har alltid betytt mycket för vår livsmedelsförsörjning. Därför måste denna viktiga näring bevaras och skyddas från miljöförstöring och gifter. Invandringen Sverigedemokraterna vill motverka det mångkulturella och mångetniska samhälle som vi håller på att få med den nuvarande invandrings-och sk flyktingpolitiken. Sverigedemokraterna anser att Sverige i sin homogena befolkningssammansättning har haft en ovärderlig tillgång. De senaste årtiondenas ansvarslösa invandringspolitik gör emellertid att svenskarna riskerar att förlora kontrollen över sitt eget land. Människor bör leva där de har en chans att skapa sig en nationell identitet. Därför bör vi huvudsakligen ta emot flyktingar- och invandrare av europeisk härkomst då européerna är de som bäst etniskt och kulturellt kan smälta in i det svenska samhället. Tillfällig transitering ska kunna ges till vissa utomeuropeiska flyktingar som bevisligen riskerar livet i sina hemländer och inte har något med hemlandet närbesläktat land att fly till. Den långsiktiga målsättningen med vår befolkningspolitik är att succesivt ”vända” på invandrarströmmen. Sverigedemokraterna anser att Sverige måste kraftigt begränsa invandringen samt verka för återflyttning av invandrare av utomeuropeisk härkomst. Försvar och säkerhet Sverige måste ha ett välfungerande totalförsvar för att kunna värna om sin frihet och sitt nationella oberoende. Hela Sverige skall kunna försvaras. Sverige skall bevara den alliansfrihet som ger oss möjlighet att vara neutrala i krigstid. En alliansfri politik fötutsätter emellertid ett så starkt försvar att det undanröjer fiendens vilja att anfalla. Då nordens strategiska betydelse kan komma att öka bör förhandlingar inledas med de övriga nordiska länderna om en gemensam säkerhetspolitik. Försvaret skall vara baserat på allmän värnplikt där varje vapenför svensk deltar. De som av etiska, religiösa eller andra skäl inte vill använda vapen kan erhålla vapenfria uppgifter inom totalförsvaret. En obeväpnad ambulansförare vid ett frontavsnitt gör en lika viktig insats som en skyttesoldat. Det viktiga är inte att man deltar i själva stridshandlingarna utan att man solidariskt delar risker och arbetsinsatser efter förmåga. Även kvinnor bör i viss utsträckning få uppgifter inom totalförsvaret. Sverigedemokraterna kan däremot inte acceptera värnpliktsvägrare. Försvarsviljan och motivationen att värna om vårt fädernesland skall vara så hög att det genomsyrar hela försvarsorganisationen även i fredstid. En hög moral, god disciplin och stark försvarsvilja erhålles genom en värnpliktsutbildning med hög undervisningskvalitet. En hög beredskap är nödvändig för att värna om vårt territorium mot gränskränkningar. Försvars- och säkerhetspolitiken skall även syfta till att förhindra invandring av spioner, terrorister och sådana som kan undergräva eller skada vårt samhälle inifrån. Den materiella och tekniska kvaliteten måste vara hög. Ett effektivt försvar kräver att vi har verkningsfulla materiella resurser till vårt förfogande. Försvarsindustrin måste ges möjlighet att utveckla produkter som även kan exporteras till stabila nationer med vilka vi har goda kontakter. Därför är en viss upprustning nödvändig. Frivilliga försvarsorganisationers verksamhet öka försvarsviljan och skall därför stödjas. Då försvaret slukar stora belopp är det väsentligt att göra insatser för att minska dessa kostnader. Om det enskilda ansvaret ökar för t.ex. persedlar och ammunition kan stora belopp sparas. Sjukvården Ett samhälle som vill ha friska och sunda medborgare måste ha en god förebyggande hälsovård. Redan i skolan måste vi informera om sådant som kan ge upphov till sjukdomar i framtiden och försöka skapa sunda vanor. Vi måste få en giftfri mat, en drogfri miljö och lära oss undvika stress och jäkt redan från början. Gymnastik och hälsoinformation i skolan skall vänja medborgarna vid sund motion, näringsriktig kost och andra förebyggande hälsoåtgärder. Genom bättre samhällsplanering och närsamhällen kan också psykisk ohälsa motverkas. Det är också viktigt att se över lagstiftningen för att komma till rätta med dålig arbetsmiljö. Medborgarna bör även få rätt till viss friskvård på betald arbetstid. Det skall vara en rättighet för varje medborgare att få erhålla sjukvård med god service och bästa möjliga vårdinsats. Om den offentliga sjukvården inte kan ge tillräckligt god service så bör privata vårdformer och initiativ användas som komplement. Små läkarcentraler i bostadsområden och hembesökande läkare bör bli ett vanligare inslag i samhällsbilden. Mindre, decentraliserade, sjukvårdsenheter bör bidra en mänskligare vårdmiljö. Dessutom kan servicen förbättras och byråkratin minskas. Samhället måste ge särskilt stöd till dem som vill vårda sjuka anhöriga i hemmet. Inom mentalvården skall de slutna avdelningarna verkligen vara slutna. Patienter, som har begått grova våldsbrott eller utgör en fara för allmänheten, skall inte släppas ut på permission eller frigång. Utflyttningen av sjuka mentalpatienter till en ensam och osäker tillvaro ute i samhället bör omedelbart avbrytas. Samhället måste med kraft bekämpa spridningen av smittosamma och farliga sjukdomar som t ex AIDS. Staten bör utöva kontroll och insyn över läkemedelsproduktionen och tillse att den inte blir kommersialiserad. För att komma till rätta med missbruket av alkohol och droger bör, förutom förebyggande insatser i hem och skola, vården förläggas i lantlig miljö långt från storstaden. Sverigedemokraternas målsättning är också en höjd status för alla vårdyrken samt att ge vården en mer mänsklig framtoning. Pensionärerna De äldre har med sina insatser varit med om att skapa det samhälle som vi lever i nu. De har med hopp om en ljusare framtid lagt ned flit och kraft i yrkeslivet och omsorg och kärlek i familjen för att förbättra tillvaron för sina fränder i folkhemmet. De har kämpat för ett bättre Sverige och nått ganska långt. Den som inte kan eller vill vara verksam i yrkeslivet bör kunna få välja att pensionera sig tidigast vid fyllda 60 år och senast vid 70 år beroende på egna önskemål och hälsotillstånd. Ett sämre hälsotillstånd och handikapp skall kunna ge förtidspension. Sverigedemokraterna menar att det är angeläget att skapa grund för större ekonomisk rättvisa. Det måste vara fel att vissa pensionärer skall tvingas leva på – eller under – existensminimum medan andra erhåller mycket höga pensioner. En jämnare fördelning måste eftersträvas. Varje familj bör ha viljan att ta hand om sina äldre på alla sätt och hjälpa dem tillrätta i tillvaron. De äldre utgör en resurs för familjen och den unga generationen kan lära sig mycket av deras erfarenheter. Hemtjänsten måste också förstärkas så att alla handikappade äldre som vill kan få bo hemma. De äldre som inte kan bo hemma måste ges bästa möjliga vård. Kriminalitet Att förebygga kriminalitet och skydda medborgarna från brott och övergrepp är en plikt för varje demokratisk statsbildning. Förebyggande kriminalpolitiska insatser ska sättas in i hem, skola och ungdomsverksamheten, t ex inom idrottsrörelsen. Upplysning som motverkar missbruk av alkohol och droger skall ges i förebyggande syfte med sikte på ett sunt och friskt folkhem. Respekten för rättsstaten ökar om såväl familjens som samhällets och dess organisationers, tex skolans, moraliska och etiska värdeuppfattning sammanfaller med varandra. Samhället måste fungera som en familj där de erfarna och vuxa har ansvar för att ge ungdomen vägledning, normer och regler. Ungdomar och andra som kommer på kant med rättvisan måste snabbt och effektivt omhändertas för att åter kunna bli goda medborgare i folkhemsgemenskapen. Ungdomar och sådana som begår mindre allvarliga brott för första gången måste få en chans att bättra sig. Villkorliga domar, korttidsstraff eller samhällstjänst bör kunna utdömas som ett alternativ till fängelse och böter. Likaså bör de – om möjligt – tvingas att städa upp efter sin brottsliga handling. De som döms för brott skall bli skyldiga att gå obligatoriska kurser i medmänskligt beteende och studera etiskt uppbyggande informationsmaterial. För allvarliga brott skall fängelsestraff utdömas. Utdömt straff skall gälla oförkortat. Den som döms till sluten psykiatrisk vård ska avtjäna samma strafftid som vid fängelsedom. När patienten är friskförklarad ska resterande tid av straffet avtjänas i fängelse. Då den brottsliga handlingen medför kostnader skall dessa arbetas in och återbetalas av lagbrytaren själv. Genom skadestånd och återbetalningsskyldigheten kan brottsoffren ersättas och utgifterna för justitieväsendet minimeras. Särskilda resurser skall sättas in i kampen mot knarket. Kontrollen vid våra gränser skall förbättras. Sverigedemokraterna vill att samhället ger tullen och polisen de resurser och befogenheter som de önskar för att komma till rätta med brottsligheten. Sverigedemokraterna anser att grova våldsbrottslingar ej skall kunna erhålla permission. Brott som mord, terrorism, upprepade grova våldsbrott etc skall kunna leda till livstids fängelse, dvs resten av livet. Särskilt grova brott, t ex mord på polis eller barn, skall kunna leda till dödsstraff. Samhället skall garantera att mötes-och demonstrationsfriheten fungerar. Den svenska yttrandefriheten, och därmed demokratin, hotas om odemokratiska element skall tillåtas störa eller stoppa lagliga demonstrationer. Det finns mängder av exempel på demonstrationer och möten som stoppats av odemokratiska pöbelhopar. Detta får inte ske om vår demokrati skall kunna fungera på ett trovärdigt sätt. Brott mot grundläggande fri- och rättigheter måste därför bedömas särskilt hårt. Invandrare som har begått grova brott eller fått uppehållstillstånd och senare medborgarskap på falska grunder bör utvisas ur riket för all framtid. Rättsprocessen måste påskyndas så att dom i brottsmål kan avges omgående. Massmedia I det moderna samhället har massmedierna blivit alltfler och deras opinionsbildande betydelse har blivit allt större. Alla medborgare, från riksdagsmannen till den ej politiskt intresserade vardagsmänniskan, tar intryck av den information och de nyheter som massmedia förmedlar. Därför är det av oerhört stor betydelse att våra massmedier speglar det som sker i vårt samhälle och förmår belysa angelägen samhällsdebatt. För att olika meningsinriktningar skall kunna komma till uttryck måste det råda pressfrihet. Såväl enskilda som grupper och organisationer skall kunna uttrycka sina åsikter muntligt och skriftligt utan ingrepp och censur. TV-och radiomonopolet har inte fungerat bra utan i stället ofta givit medborgarna vinklad och felaktig information utan att detta har fått bemötas. Svenska folket skall inte behöva utsättas för politisk hjärntvätt eller ensidig propaganda. Det måste finnas utrymme för alternativa åsikter. Enskilda medborgare och organisationer måste få bättre skydd mot förtal och kränkande reportage. Massmedier med rikstäckning liksom TV och radio har ett särskilt ansvar och måste bli skyldiga att på framträdande plats publicera genmälen från förtalad parti. Riksradion bör utökas till sex-åtta kanaler, varav minst fyra bör bli folkrörelseägda, och finansieras genom att sälja reklamtid. Televisionen bör utökas till tre-fyra kanaler, samt ytterligare en gemensam nordisk kanal. Licensavgiften för TV bör avvecklas genom övergång till reklamfinansiering. För att gynna det svenska näringslivet prioriteras vid köp av reklamtid. Genom sanering av ekonomin kan utbudet av inhemskt producerade program ersätta det utländska kommersiella utbudet. Alla former av skattefinansierade presstöd måste avskaffas. Fackföreningar Sverige har en lång tradition av facklig verksamhet. Fackföreningarna fyller en mycket viktig funktion i samhället. Förutom att man tillvaratar medlemmarnas ekonomiska intressen så kan man även förebygga arbetsskador och olyckor i allt högre grad. Sverigedemokraterna anser att politiseringen av fackföreningarna bör motverkas så att de bli partipolitiskt oberoende. Internationellt stöd Sverige skall inte binda upp sig till internationella projekt utan att ha en klar målsättning, t ex effektiva familjeplaneringsprogram för att minska befolkningsexplosionen som på lång sikt hotar både miljön och människan själv. Sverige skall kunna ge en hjälpande hand till folk i misär och offer för naturkatastrofer, svält, krig eller förtryck. Sådan hjälp skall vara rent humanitär och lämnas utan politisk eller ekonomisk baktanke oavsett rådande politiskt system. Utöver detta skall Sverige kunna hjälpa fattiga nationer att bygga upp ett effektivt lantbruk för att på sikt bli självförsörjande på livsmedel. Sverige och världen Vårt nordiska hemvist gör att vi skall värna särskilt mycket om ett gott förhållande till de andra nordiska länderna. Det nordiska samarbetet bör utvidgas och intensifieras i största möjliga utsträckning. Vi skall också verka för gemensamma nordiska aktioner i viktiga utrikespolitiska frågor, som också kan omfatta handel, ekonomi och kultur. Då det gäller Europa är det viktigt att Europa kulturellt återvinner sin självaktning gentemot USA och Sovjetunionen. Det kulturella Europa, som i förlängningen omfattar både Väst- och Östeuropa, kan realisera en tredje väg, en förnyelsens väg baserad på det europeiska kulturarvet som ett fruktbärande alternativ till den amerikanska kommersialismen och den sovjetiska marxist-leninistiska dogmatikens byråkratiska styrning. Sverige bör kulturellt och ekonomiskt närma sig Europa utan att binda upp sig till avtal som inverkar negativt på vårt nationella oberoende. Därför säger Sverigedemokraterna nej till den Europeiska gemenskapen (EG) i dess nuvarande form. Sverigedemokraterna vill även verka för stormakternas tillbakadragande från Europa. Sveriges utrikespolitik skall främja en fredlig utveckling i världen och öka förståelsen mellan olika folk. Som demokratisk nation skall vi respektera varje nations suveränitet och självbestämmande. Vår respekt för andra folk får dock inte leda till undfallenhet eller likgiltighet inför förtryckta folks strävan efter frihet och demokrati. Vi bör istället kunna stödja sådana yttringar om det kan leda till förbättringar för folkets flertal. Sverige måste vara beredd att vidta åtgärder, t ex sanktioner i någon form, mot nationer som uppträder ansvarslöst i den internationella gemenskapen.