Valmanifest 1994. Det bästa för Sverige.

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1994
Download: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Framtidens idéer - Det bästa för Sverige 1994 väljer Sverige väg för framtiden. Det handlar om två avgörande vägval: I september om Sverige skall gå vidare på förnyelsens och förändringens väg, eller återgå till en gammal politik, som misslyckats förr. I november om Sverige skall få rösträtt och inflytande i Europa eller bli en randstat med allt mindre inflytande också över vår egen framtid. Den kommande mandatperiodens främsta utmaningar är: Att fullfölja återupprättandet av Sverige som en företagar- och tillväxtnation. Att ge Sverige en stark ställning i hjärtat av det europeiska samarbetet. Moderata Samlingspartiet är framtidspartiet framför andra i svensk politik. Vi bejakar de frihetens och marknadsekonomins idéer som öppnar för individens nytänkande och valfrihet och som skapar ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och tolerans. Moderata Samlingspartiet är också Europapartiet framför andra i svensk politik. Vi ser ett vidgat och fördjupat samarbete mellan Europas nationer som en nödvändighet inte bara för vårt eget lands utveckling utan också för hela Europas frihet och fred. Sedan oktober 1991 har Moderata Samlingspartiet tillsammans med de övriga tre borgerliga partierna burit regeringsansvar såväl nationellt som i många landsting och kommuner. Vi är stolta över de förändringar som åstadkommits på denna korta tid och som nu ger ett allt tydligare resultat. Ekonomi i fritt fall har förbytts till en ekonomi i tydlig uppgång. Då ökade arbetslöshet och budgetunderskott samtidigt som produktion och investeringar rasade - nu ökar produktion och investeringar tydligt och arbetslöshet och underskott minskar. Sverige har fått en ny start! En tid av förändring och framtidstro Valfriheten och tryggheten i skola, sjukvård och barnomsorg ökar. Människor känner i allt större utsträckning att personliga val och personligt ansvar betyder något för den egna vardagen. Familjen har genom ökad valfrihet fått en större kraft att forma sin tillvaro. Viktiga brottskurvor har vänt. Skattetrycket har sänkts. Grunden har lagts för ett nytt pensionssystem. Rättighetsskyddet har stärkts. De plågsamma vårdköerna är borta. Vi är på väg mot Europas bästa skola. Vi har fått en ökad spridning av ägandet. Sverige satsar på framtiden på bred front. Men än återstår mycket att göra i förnyelsen och förbättringen av Sverige. Statens skuldbörda skall stabiliseras till 1998 för att därefter kunna minska. Svenska företag skall kunna utvecklas och växa i Sverige för att erbjuda nya och riktiga jobb. Stat och kommun skall spara i offentliga utgifter för att därmed underlätta för hushåll och företag och för att fortsatt minska budgetunderskottet. Vi skall vara med och forma framtidens europeiska samarbete. Vi skall fortsätta valfrihetsrevolutionen i välfärdspolitiken. Vi begär därför mandat för fyra år till av förnyelse. Ett starkt Sverige i ett starkt Europa. Efter de socialistiska staternas sammanbrott finns nu en historisk möjlighet till fred och samarbete över hela Europa. Endast ett stärkt och vidgat europeiskt samarbete kan ge medborgarna frihet och trygghet och skapa förutsättningar för fred och utveckling i hela vår kontinent. I det arbetet måste Sverige och det övriga Norden vara med. Vi får inte ställa oss utanför rätten att påverka de beslut som formar vår egen framtid. Ett starkt Sverige i ett starkt Europa förutsätter inte bara ett svenskt ja i folkomröstningen. Det förutsätter också en regering som kan hävda Sveriges roll i det nya Europa och som i det europeiska samarbetet kan bidra till en utveckling mot ett nationernas Europa. Sverige står i det politiska samarbetet i Europa i dag starkare än på länge. Vår politik möter respekt. Vi har framgångsrikt stött de baltiska staternas omvandling till fria och suveräna nationer. Det nordiska samarbetet har förstärkts och vi har fått ett avtal om medlemskap i Europeiska Unionen som är bättre än vad de flesta trott var möjligt. Vi vill vara med och fördjupa det europeiska samarbetet och vidga det till allt fler länder och folk. Europeiska Unionen måste bli en fredsallians för allt större delar av vår kontinent. Det förutsätter ett stärkt samarbete i förening med en öppenhet för nya medlemmar. Sverige skall stå för en politik som tar till vara medborgarnas frihet och möjligheter över gränserna. Vi vill att Europeiska Unionen skall vara öppen för alla Europas demokratier. Förhandlingar om medlemskap för de centraleuropeiska och baltiska nationerna skall inledas så snart som möjligt. Varken dagens möjligheter eller dagens problem följer nationsgränserna. Gränsöverskridande angelägenheter kräver gränsöverskridande lösningar. Det är genom liberalisering och avreglering som de europeiska ekonomiernas tillväxt- och konkurrenskraft kan stärkas. Endast så kan långtidsarbetslösheten brytas. Gemensamma storsatsningar på kommunikationer och nya möjligheter för nya teknologier lämnar också viktiga bidrag. Det är stärkt marknadsekonomi som kan stärka de europeiska ekonomierna - i Väst såväl som i Öst. Vi vill ha en kraftfull gemensam europeisk miljöpolitik. Polis- och tullsamarbetet för knark- och brottsbekämpning måste stärkas. Det måste ske en bättre samordning av flyktingmottagande i Europa. Flykting- och invandringspolitiken skall inriktas på förebyggande hjälp i länder och regioner som drabbas av krig och katastrofer och på insatser i Sverige för att flyktingar snabbast möjligt skall få arbete. Flyktingmottagningen organiseras så att flyktingarna snarast ges möjligheter att bidra till sin egen försörjning. Vårt europeiska samarbete är ett samarbete byggt på nationernas mångfald. Vi vill inte ha en reglerande centralmakt utan ett forum för samarbete på alla de områden där samarbete är eller har blivit en nödvändighet. Välfärdspolitiken avgör vi själva. Vårt europeiska samarbete byggs underifrån av de nationella staternas krav. Endast de partier som står starka i Europafrågan kan ge Sverige styrka och inflytande i Europasamarbetet. Vi har visat att Sverige med moderater i ledningen kan stå starkt i det europeiska samarbetet. De två utmaningarna Två utmaningar måste mötas för att Sveriges ekonomiska styrka skall kunna återupprättas. Den första utmaningen är att skapa förutsättningar för fler och nya jobb. Därmed kan arbetslösheten pressas ner. Den andra är att minska budgetunderskottet och återställa stabilitet i de offentliga finanserna. Dessa utmaningar hänger samman inbördes. Förutsättningen för framgång ligger i en politik som håller inflationen i schack och ger arbete, sparande och företagande stabila och goda villkor. Endast en politik som håller nere skatterna och minskar de offentliga utgifterna kan ge det företagsklimat och den utveckling i ekonomin som krävs för fler och nya jobb. Annars riskerar den ekonomiska uppgången att stoppas av växande budgetunderskott och stigande räntor. Det är genom en växande ekonomi och minskade offentliga utgifter som statens skuldbörda kan stabiliseras 1998 för att därefter kunna minska. Starka företag för nya och riktiga jobb Sverige behöver cirka en halv miljon nya riktiga jobb i näringslivet under resten av 1990-talet. De små och medelstora företagens utveckling är av avgörande betydelse. Därför är det bara en politik som förbättrar för företag och företagande som kan avvärja hotet om en permanent hög arbetslöshet. Bidragsjobb - t ex ungdomspraktik - är nödvändiga i en kris, men kan aldrig ersätta nya riktiga jobb. Nya skatter och nya regleringar skulle slå sönder uppgången. Sverige skulle för gott fastna i arbetslöshetsfällan. Därför måste en i grunden företagsfientlig socialdemokratisk politik som försämrar villkoren för arbete och investeringar avvisas i höstens val. Små och medelstora företag måste ha goda möjligheter att växa. Företagens nya och förmånliga villkor är en stabil grund för ekonomisk tillväxt och nya investeringar. Skattepolitiken skall inriktas på att ta tillvara tjänstesektorns möjligheter. Det är i de moderna - ofta små - tjänsteföretagen som de nya jobben växer fram. Minskade skattekilar ger fler jobb. Avvecklingen av skatter som hämmar investeringarna fullföljs. Moderniseringen av arbetsrätten skall fortsätta för att ge bättre möjligheter till nyanställningar. Turordningsreglerna görs mer flexibla. En dynamisk arbetsmarknad ger bäst förutsättningar för nya och riktiga jobb. Det måste bli lättare för företag att anställa när det går bra och lättare att överleva när det går sämre. De små och medelstora företagens möjligheter är avgörande för att hela Sverige skall kunna leva. Vår företagarpolitik, medlemskapet i EU och de nya informationsteknologierna ger landsbygd och glesbygd nya möjligheter. Det framgångsrika arbetet med att sprida ägandet genom privatiseringar av statliga företag fortsätter. Det ger företagen bättre förutsättningar och medborgarna nya möjligheter att äga och spara. Statsskulden kan minskas. Det fortsatta privatiseringsarbetet gäller bl a Nordbanken, Vattenfall, Telia och TV2. En fri energimarknad skapar goda förutsättningar för billig och bra energi. Säkerhets- och miljökraven måste ställas högt. Användningen av fossila bränslen skall motverkas. Sverige skall ha världens säkraste kärnkraft. Våra jordbruksföretag får starkt förbättrade möjligheter genom medlemskapet i Europeiska Unionen. Vi vill befästa den utveckling som håller på att göra jordbruk och livsmedelsindustri till en ny framgångsrik svensk exportnäring. Spara för att stoppa skattehöjningar och. statsskuld En konsekvent sparpolitik är en förutsättning för låga räntor, stabilt penningvärde och nya och riktiga jobb. Höjda skatter för att minska budgetunderskottet motverkar inte det grundläggande problemet att de offentliga utgifterna är för stora utan motverkar investeringar och ekonomisk tillväxt. Arbetet med att sanera statsfinanserna fullföljs. Målet om en stabiliserad skuldbörda måste i allt väsentligt uppnås genom minskade offentliga utgifter. Effektiviseringarna i landstingens och kommunernas verksamhet har redan gett påtagliga resultat. Detta ger utrymme för sänkta kommunalskatter eller ökade bidrag till att sanera statsfinanserna. Om ytterligare besparingar måste ske i statsutgifterna utöver dem som anges i regeringens saneringsprogram kan dessa komma att beröra en rad områden. Dit hör stödet till press, partier och studieförbund och utgifterna för olika bidrag; boendesubventioner, förtidspensioner, sjukförsäkring, pensioner, familjestöd och bidragsförskott. Inget område får vara undantaget från spararbetet. Lägre skatter för högre tillväxt Sedan 1991 har det samlade skattetrycket sänkts från en rekordnivå på över 56 procent till under 50 procent. Sänkta skatter på företagande och sparande har skapat nya förutsättningar för tillväxt och riktiga jobb. På sikt bör skattetrycket sänkas ytterligare ner mot genomsnittet för motsvarande europeiska länder. Under de närmaste åren måste dock prioritet ges åt uppgiften att sanera de offentliga finanserna. Skatten på arbete får inte höjas. Vi säger bestämt nej till socialdemokratiska förslag till höjda kommunalskatter och dubbelbeskattning av inkomster. Vi vill utnyttja varje möjlighet till sänkta inkomstskatter. I första hand måste möjligheten att sänka den kommunala inkomstskatten utnyttjas Genom sänkta kommunalskatter minskar marginalskatten för alla. Möjligheter att sänka momsen på arbete för att ge nya jobb i tjänste- och servicesektorerna tas tillvara. Dagens löneskatter ersätts så långt som möjligt av förmånsanknutna avgifter. Förutsättningarna för nyföretagande och nyinvesteringar förbättras. En fortsatt vitalisering av Sverige Samtidigt med att Sverige möter de två utmaningar som är avgörande för vår ställning i Europa och vår ekonomiska styrka fullföljs den inledda förnyelsen av välfärdspolitiken som syftar till trygghet och mångfald. Vidare mot Europas bästa skola Vårt mål är att under 1990-talet ge Sverige Europas bästa skola genom att satsa på kvalitet, kunskaper och goda arbetsförhållanden för lärare och elever. Goda kunskaper och hög kompetens är viktigt i kampen för fler och nya jobb. Sverige skall ha den bäst utbildade arbetskraften. Nästa generation svenskar skall vara den bäst utbildade generationen någonsin. Vi har börjat med nytt betygssystem och nya läroplaner. Genom skolpeng och friskolor växer valfriheten och förnyelsen i hela skolsystemet. Hotade glesbygdsskolor har återfått sin framtid. Rätten att välja skola och skolpengen ger familjen rätten att välja bästa tänkbara utbildning för barnen. Förnyelsen av den högre utbildningen drivs vidare. En ökande andel unga skall erbjudas eftergymnasial utbildning. Samarbetet med näringslivet skall byggas ut. Personliga utbildningskonton för den kontinuerliga kompetensutvecklingen, där var och en kan investera i sin egen kompetens och kunskapsuppbyggnad, skall övervägas. Utbildning och fortbildningen av lärare och ledare i skolan måste förnyas och förstärkas. Skolan måste moderniseras. En nationell kraftsamling på skolornas dataanvändning skall genomföras. Svenska flickor och pojkar skall bli världsbäst på informationsteknologi. Valfrihet i välfärden Makten över den egna tillvaron och vardagen skall tillkomma enskilda människor och inte myndigheter. Familjen skall stå stark i sin gemenskap genom att den har kraft och möjlighet att fatta de viktiga besluten om barnen, sjukvården och omsorgen. Valfrihetsrevolutionen i välfärdspolitiken har bara börjat. Vi moderater vill gå vidare. Försäljningen av allmännyttiga bostäder till de boende och införandet av ägarlägenheter ger fler chans att äga sitt hem. En allmän och obligatorisk sjukvårdsförsäkring bör införas. Den bygger vidare på husläkarreformen, och ger alla trygghet i valet av vård. Den finansieras genom avgifter i förhållande till inkomsten, omfattar alla och ger rätten att välja sjukvård och omsorg i varje del av landet. Med en sådan sjukvårdsförsäkring kan de kostnadskrävande landstingsbyråkratierna avskaffas. Alla skall ha rätt och möjlighet till den barnomsorg de själva anser vara bäst. Stat och kommun skall ge möjligheter - inte pekpinnar. Valfriheten främjar familjens ansvar och ett aktivt föräldraskap liksom jämställdheten mellan kvinnor och män. Valfrihet och rättvisa i barnomsorgen har stärkts genom etableringsfrihet för daghem, vårdnadsbidrag och avdragsrätt. Avdragsrätten för styrkta barntillsynskostnader höjs för att öka valfriheten. Dessutom minskar trycket på de kommunala kostnaderna, samtidigt som utrymme skapas för nya jobb. En fjärde och femte TV-kanal skall göras tillgängliga för regionala företag. Därmed öppnas nya arenor och nya möjligheter till produktion. Sveriges Radios och Sveriges Televisions public service uppdrag ges i den nya mediamiljön en ny inriktning som bygger på höjd kvalitet i stället för på marknadsdominans. Ett fritt och levande kulturliv säkras. Svenska kyrkans ställning som en fri och levande folkkyrka skall tryggas. Lagar för ordning Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vi har skärpt straff för att skydda barn och våldsoffer. Vi har stärkt skyddet för brottsoffren. Poliserna har blivit fler och vi har avskaffat den automatiska halvtidsfrigivningen. Antalet brott minskar. Men än återstår mycket att göra. Våldsbrotten måste mötas med än större kraft. Vi vill göra Sverige narkotikafritt. Det kräver ett aktivt europeiskt samarbete för att stoppa knarkhandeln. Grova narkotikabrott skall kunna leda till livstidsstraff. Narkotikabekämpningen kommer att kräva ökade resurser. En förnyad miljöpolitik Miljöpolitikens förnyelse ska fullföljas. Ekonomiska styrmedel utnyttjas konsekvent för att på frivillighetens väg göra alla delaktiga i arbetet på att ge Sverige en ännu bättre miljö. Koldioxidtaket är viktigt och måste påverka bland annat energipolitikens utformning. Frihet och fred Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik skall stå stark i arbetet för freden och i försvaret för friheten. Vi vill stärka det nordiska, det europeiska och det globala samarbetet. Internationaliseringens tid kräver mer av samarbete och samförstånd. Ett starkt Förenta Nationerna förbättrar förutsättningarna för fred, Sverige söker medlemskap i FN:s säkerhetsråd under den kommande mandatperioden. Vår biståndspolitik verkar för frihet, demokrati och marknadsekonomi i utvecklingsländerna. Det ger bäst förutsättningar också för ekonomisk utveckling och minskad fattigdom. Vi vill medverka i Europeiska Unionens arbete på att bygga ut en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Vårt EU är en fredsallians. Som medlem av den Europeiska Unionen bevarar vi alltjämt vår militära alliansfrihet. Det ställer krav på en fortsatt modernisering av vårt nationella försvar. Ingen annan försvarar Sverige. Vi måste också vara beredda till medverkan i fredsbevarande insatser inom ramen för FN och ESK. Nu finns möjligheten att grundlägga en gyllene period med ett starkt Sverige i ett starkt Europa. Ett Ja till en politik som öppnar och frigör vårt samhälle och ett Ja till Sverige i Europa betyder att framtidens möjligheter tas till vara.