Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014

pp
Piratpartiet Valmanifest - Europaval 2014
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet inför EU-parlamentsvalet 2014 Piratpartiet tror på alla människors lika värde, och lika rätt att utveckla sin särart. Vi ser de enorma möjligheter den nya informationstekniken skapar för ett öppnare, mer demokratiskt och kulturellt rikare samhälle. Denna positiva utveckling hotas dock av den övervakning av människors liv som sker både på och utanför nätet. Den hotas också av att stora företags vinstintresse tillåts överskugga vanliga människors integritet och deras frihet att själva dela och vidareutveckla kultur. Under den senaste mandatperioden har Piratpartiets två EU-parlamentariker drivit på den positiva utvecklingen och stått upp för rätten till personlig integritet, rätten att dela kultur och rätten till en transparent och demokratisk beslutsprocess. Det finns mycket för PP att göra i EU under den kommande mandatperioden, särskilt i följande områden. Ett mer demokratiskt EU Demokratin i EU fungerar dåligt idag. Komplicerade beslutsvägar ger orimligt stort inflytande åt icke folkvalda tjänstemän och lobbyister. De direktvalda politikerna har för lite inflytande, och ministrar kan efter rådsmöten alldeles för lätt skylla på varandra och gömma sitt ansvar inför de egna väljarna. Piratpartiet vill därför att EU ska göras öppnare och mer demokratiskt. Modern informationsteknik ska utnyttjas för att göra insynen bättre. Det måste bli tydligt var ansvaret för EU:s beslut ligger. Mer makt ska ges till de direkt folkvalda i medlemsländernas och EU:s parlament. Medlemsländernas parlament måste få bättre insyn i förhandlingarna i ministerrådet, så de kan utkräva ansvar av sina ministrar. I längden kräver detta en helt ny överenskommelse mellan medlemsländerna om hur EU ska fungera. Vi vill att ett sådant ska antas genom en kombination av en gemensam folkomröstning för alla unionens medborgare och beslut i varje enskilt land som ska vara med. En privat sfär utan övervakning Alla människor har rätt till en privat sfär, ett eget rum där de kan känna sig trygga. Övervakning och avlyssning ska bara ske mot personer som är misstänkta för ett allvarligt brott. Piratpartiet har i EU-parlamentet därför tagit strid mot den slentrianövervakning via datorer och mobiltelefoner som blivit allt vanligare. Vi har drivit på för att få EU att kritisera USA:s övervakning av EU:s medborgare, och stött parlamentets inbjudan till Edward Snowden att vittna om USA:s övervakning. EU är den enda politiskt och ekonomiskt tunga aktör som inte är uppbunden av en egen säkerhetstjänst. EU kan därför med rätt politiker i spetsen vara en viktig motkraft mot övervakningsivrare och säkerhetstjänster, som gör allt tydligare försök att bestämma spelreglerna på internet. Men då måste inriktningen på EU:s politik ändras. Datalagringsdirektivet och IPRED (som ger upphovsrättsindustrin rätt att spionera på människors internettrafik) måste upphävas. EU:s forskningsmedel ska inte få användas till INDECT och liknande projekt vars syfte är att utveckla metoder för massövervakning. Skydda våra personuppgifter Vi vill ha ett starkt skydd för de känsliga uppgifter om människor och deras liv, som samlas när företag registrerar vilka sökningar man gör på internet, vilka inlägg man gillar, vilka hemsidor man besöker och vilka kompisar man har i olika sociala medier. Användarna måste få makten över hur sådana uppgifter används för att välja, rikta och begränsa den information de får via nätet. I EU:s arbete med ett nytt regelverk kring detta (dataskyddsförordningen) har Piratpartiets EU-parlamentariker framgångsrikt kämpat mot lobbyister från amerikanska IT-företag, som vill få reglerna så tandlösa som möjligt. Den svenska regeringen och de flesta etablerade svenska partiers parlamentariker har däremot följt de amerikanska lobbyisternas vilja. En röst på Piratpartiet i EU-parlamentsvalet är därför en röst för en datskyddsförordning med klös, som ger ordentligt skydd för våra personuppgifter i hela EU. Varje människa måste själv få bestämma vilka uppgifter om denne som ska få lagras, samköras och säljas vidare. Reformera upphovsrätten Piratpartiet tycker det är självklart att man ska kunna dela kultur för eget bruk, utan att ses som en brottsling. Det måste bli enkelt att citera, remixa och vidareutveckla samhällets skapande. Utanför Sveriges gränser inser allt fler att upphovsrätten är trasig. EU har därför startat ett arbete för att se över upphovsrätten från grunden. Piratpartiets EU-parlamentariker har övertygat en hel partigrupp i parlamentet att anta vår politik, och skapat ett nätverk av nyckelpersoner i andra partier som stödjer våra krav. Vi vill att skyddstiderna för kommersiell kopiering ska kortas väsentligt, till fem år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre femårsperioder genom aktiv registrering. Citeringsrätten ska stärkas. Straffavgifter när man köper tomma skivor, minnesstickor och hårddiskar ska förbjudas. Ickekommersiell kulturdelning ska alltid vara tillåten. Alla har rätt att vara olika Vi tror på alla människors lika värde. Alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter, oavsett sådant som härkomst, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, livsstil eller klädval. Alla människor ska ha rätt till sina övertygelser, sin religion, tradition och livsstil, så länge de inte stör andras rätt till samma sak. Det är viktigt att EU tydligt står upp för dessa principer. Vi anser att det i hela unionen ska vara förbjudet att diskriminera utifrån sexuell läggning och könsidentitet. Samkönade äktenskap och partnerskap ska tillåtas i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land. EU:s regler om fri rörlighet ska respekteras för alla EU-medborgare, oaktat etniskt ursprung. EU ska i längden inte acceptera att människor skickas tillbaka till naturkatastrofer, våldsamma konflikter, olidliga levnadsförhållanden eller politiskt förtryck. Flyktingpolitiken måste utgå från individens rättigheter, och vara human och rättssäker. Alla länder i EU måste gemensamt ta ansvar för detta. Innovation och infrastruktur för tillväxt Vi ser idag ett Europa med stagnerande ekonomi, där unga drabbas särskilt hårt av att inte få riktiga jobb med framtidsutsikter. Det kan bara lösas genom att Europa ligger i framkant när det gäller innovation och teknisk utveckling. Med nya idéer och företag stimuleras ekonomin, vilket ger mer pengar till barnomsorg, skola och vård, liksom fler jobb för butiksbiträden, frisörer och byggjobbare. Vi vill därför öka EU:s satsningar på forskning, men avveckla jordbrukssubventionerna. Vi vill satsa på en väl fungerande infrastruktur. EU ska verka för effektivt bredband i unionens alla regioner – inklusive landsbygd. De företag som äger kablar och mobilnät ska inte kunna utnyttja sin monopolliknande ställning när de samtidigt erbjuder egna tjänster över nätet. Vi vet att utvecklingen gynnas av fri handel och vill därför avveckla EU:s tullmurar mot omvärlden. Vi vet också att olika former av immaterialrätt lägger hinder i vägen för utvecklingen, och att många små och medelstora företag tvekar att utnyttja nya idéer av rädsla för att bli stämda av företag som hävdar patent på någon liten del av deras produkt. Därför vill Piratpartiet på sikt avveckla patentsystemet. Mjukvarupatent ska inte tillåtas i EU. Unionen ska ta initiativ till offentligt finansierad utveckling av läkemedel utan patentskydd. Stoppa smyglagstiftning genom handelsavtal För att slippa en obekväm politisk debatt lobbar företag som tjänar pengar på varumärken, upphovsrätt och patent in olika regler mot piratkopiering i handelsavtal, som förhandlas fram bakom lyckta dörrar. Till exempel skulle det så kallade ACTA-avtalet för några år sedan bland annat ge tullen rätt att leta genom datorer, mobiler och fickminnen på jakt efter piratkopior. Nu har ett nytt förslag till avtal mellan USA och EU förhandlats fram helt utan insyn från medborgarna (kallat TTIP-avtalet). Stora, fortfarande hemligstämplade, delar av avtalet ska ge ökat skydd för patent- och upphovsrättsägare, och dessutom ge företag möjlighet att kräva skadestånd av stater som stiftar lagar som hotar deras vinster. Sådana avtal leder inte till en friare handel, utan till en ofriare. Tack vare ett hårt arbete av Piratpartiets parlamentariker och starka folkliga protester röstade EU-parlamentet år 2011 ner ACTA-avtalet. På samma sätt vill vi nu stoppa TTIP-avtalet. Viktiga lagar och regler ska tas fram genom öppna utredningar och debatter, inte smygas in i handelsavtal.