Ett Europa för alla, inte bara för de rika

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Europaval 2019
Download: pdf | txt
Hämtat från europaportalen.se
Ett Europa för alla, inte bara för de rika. Valplattform 2019 Rösta på Vänsterpartiet 26 maj Ett Europa för alla inte bara för de rika Europa har aldrig varit så rikt och samtidigt så ojämlikt. Ojämlikheten mellan de som har och de som inte har breder ut sig såväl inom länder som mellan länder i Europa. EU:s svar på finanskrisen var ännu mer av den högerpolitik som hade skapat krisen. Bankerna räddades medan kostnaderna fick bäras av oss andra. Den växande ojämlikheten har skapat en grogrund för de nationalister och rasister som nu vill inskränka demokratin, med högerns hjälp tar de makten i Europa genom en retorik och en politik som sparkar nedåt. Det behövs ett nytt europeiskt samarbete som sätter människor och klimat före marknadsintressen. En verklig motkraft mot de nyliberala och rasistiska krafterna i Europa kommer från vänster. Vi lever i en allvarlig tid, men det finns också mycket hopp. Tillsammans med andra vänsterpartier i Europa föreslår vi i Vänsterpartiet en väg framåt för ett samarbete för social rättvisa och en kraftfull miljö- och klimatpolitik. Vänsterpartiet är en del av en bred vänster som vill förändra EU i grunden. Vi är de fackligt aktiva som står upp när EU vill inskränka strejkrätten och urholka våra avtal. Vi är klimataktivisterna som vill förändra systemet, inte klimatet. Vi är feministerna som står upp för aborträtten och mot sexuella trakasserier och övergrepp. Vi är de som tar striden för de av oss som har funktionsnedsättningar. När högern vill jaga människor på flykt vill vi fånga skattesmitare. Vi är de som tycker att demokrati är viktigare än handelsavtal som cementerar de stora multinationella bolagens makt. Vi är en del av den europeiska vänsterrörelsen som verkar både inom och utanför EU-parlamentet för ett socialistiskt Europa. Vänsterpartiet vet att jämlika samhällen ger större frihet och mer möjligheter till alla människor. Samhällen som är jämlika är också bättre på att lösa större samhällsutmaningar som klimatförändringen, rasism eller en otillräcklig välfärd. Därför arbetar Vänsterpartiet för att skapa ett Europa för alla inte bara för kapitalet och de rika. EU-kritik är en förutsättning för att förändra dagens EU. Partier som har en slapphänt och naiv inställning till EU kommer inte att vara framgångsrika i att genomföra nödvändiga förändringar. Sedan Sverige blev medlem i EU har Vänsterpartiet arbetat för att förändra EU till ett bättre fungerande europeiskt samarbete. Det kommer vi att fortsätta göra tillsammans med våra vänner i europeisk vänster där vi driver ett arbete för att få fram alternativ. Vänsterpartiets grundläggande kritik av EU kvarstår men det är inte aktuellt för oss att driva frågan om EU-utträde nu. Valet till EU-parlamentet handlar inte om Sveriges EU-medlemskap, det handlar om vilken sorts EU-samarbete som ska finnas. Fascismen och klimathotet behöver mötas av en stark europeisk vänster som Vänsterpartiet är en del av. EU ska förändras inte klimatet Fler naturkatastrofer, torka och värmeböljor. Klimatförändringens konsekvenser hotar både människor, djur och samhällen. Det behövs omfattande samhällsförändringar för att mildra konsekvenserna, och det är bråttom. Det finns en stark folkrörelse för en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle men motståndarna är mäktiga för att de tjänar pengar på dagens system. Vänsterpartiet kan inte acceptera att fossilindustrin och dess lobbyister får avgöra allas vår framtid. Deras makt i EU måste brytas. I ett jämlikt samhälle, där människor litar på att alla gör sin beskärda del, ökar chansen att alla deltar i omställningen. Det är de rikaste som genom sin makt och sitt sätt att leva orsakar störst klimatutsläpp. En rättvis klimatpolitik ser till att de som bär ansvaret för utsläppen får betala konsekvenserna inte de som redan drabbats hårt av åtstramningar och ökade klyftor. När en större andel av ekonomin går till gemensamma investeringar, istället för att betala rikas lyxkonsumtion, blir det enklare att minska utsläppen. Därför är det bara genom vänsterpolitik som omställningen kan bli hållbar och rättvis. Det krävs ett mer ambitiöst samarbete i Europa för att komma till rätta med klimatförändringen. Vänsterpartiet vill använda EU till att sätta betydligt högre klimatambitioner för utsläppsnivåer, energieffektivisering, och krav på förnybar energi genom bindande mål och regler, före beroendet av olja, gas och kol. Kolkraften i EU ska vara helt utfasad till år 2030. Idag försvåras detta av EU:s inbyggda företräde för storföretagens vinster och intressen. Genom att progressiva länder går före tillsammans kan vi bana väg för att fler lever upp till Paris-avtalet. EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ska reformeras så att priset på att släppa ut avsevärt ökar och att antalet utsläppsrätter fortare försvinner ut ur systemet än idag. För att underlätta omställningen vill Vänsterpartiet omvandla den Europeiska investeringsbanken till en klimatinvesteringsbank som gör produktiva och samhällsnyttiga investeringar för klimatet. Den ska upphöra med fossila placeringar och respektera internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter och klimat- och miljöavtal. Ur den ska företag, regioner, kommuner och länder kunna låna pengar till låg ränta för gröna investeringar i det som ställer om och utvecklar samhällen. Ingen som arbetar inom klimatskadliga industrier idag ska behöva välja mellan att få mat på bordet och lämna över en hel planet till sina barn. Vänsterpartiet vill avskaffa EU:s miljöskadliga subventioner och införa en miniminivå för progressiv flygskatt. EU behöver också tydliga mål för industrin. Ett sådant mål är att inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas i EU efter 2025. Vi vill att EU ska inkludera konsumtionen när man mäter utsläppen och ta internationellt ansvar för hela sin påverkan på miljön. Vi ska inte belasta länderna som producerar varorna. Vänsterpartiet vill att vi som bor i Sverige ska bestämma över vår egen jord- och skogsbrukspolitik och därmed landsbygdens utveckling för att bli än klimatsmartare och robustare mot klimatförändringen och kriser. Det går att satsa på mer lokal, nationell och ekologiskt hållbar jordbruksproduktion, mindre bekämpningsmedel, fortsatt låg antibiotikaanvändning och omställning till en mer ekologiskt hållbar ekonomi. Ett tak behöver införas på hur mycket EU-stöd stora lantegendomar kan få. När mäktiga ekonomiska intressen gör allt för att öka sin lönsamhet på djurens bekostnad driver Vänsterpartiet på för att ändra EU:s regler. Vi vill avveckla EU:s subventioner till storskalig animalieindustri eftersom de bland annat bidrar till långa djurtransporter och att djur tvingas till oacceptabla livsvillkor, som avsaknad av utevistelse. Istället bör satsningar ske på växtbaserad mat, bra djurhållning och en levande landsbygd. Vi vill att djurförsök ersätts med djurfria metoder så långt det är möjligt. Vänsterpartiet arbetar för att det alltid ska vara billigare att välja det miljövänliga alternativet, exempelvis ta tåget före flyget. Tåg, perronger, stationer, byten och bokningssystem ska vara tillgänglighetsanpassade så att även personer med funktionsnedsättning kan välja tåget. Vi motsätter oss den EU-politik som tvingar länder att avreglera och privatisera järnvägen. Vänsterpartiet vill gynna klimatsmart och billigt resande, inte vinstjagande privata företag. En samlad europeisk tågpolitik bör göra allt för att bidra till ökat tågresande, också genom samordnade tidtabeller och fler nattåg genom Europa. -Kraftigt höjda klimatambitioner med bindande regler och mål där de rika får betala mest -Inrätta en europeisk klimatinvesteringsbank -Inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas i EU efter 2025 -Ökad och förbättrad tågtrafik i Europa -Progressiv flygskatt i alla EU-länder -EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ska reformeras Mänskliga rättigheter och solidaritet inte taggtråd och rasism Vänsterpartiets Europa är ett öppet, antirasistiskt Europa. Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl. I grunden handlar en human flyktingpolitik om människors lika värde, att människor på flykt ska kunna få en fristad. EU och Sverige är med sin utrikespolitik, sina klimatutsläpp och sin stora vapenexport en bidragande orsak till att människor behöver fly. Istället för att erbjuda skydd till människor på flykt har EU svarat med militärupprustning, beväpnade gränsvakter och stängda gränser. Det kan vi aldrig acceptera. Vänsterpartiet vill skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar och migranter. Vi vill använda EU:s budget för att satsa på livräddningsinsatser på Medelhavet, stöd till vidarebosättning och ett värdigt flyktingmottagande. EU:s nuvarande handelspolitik skapar klyftor och ökar orättvisor, vi vill att en större andel av EU:s budget istället ska gå till en biståndspolitik som bygger på solidaritet och jämlikhet. Vi värnar den svenska alliansfriheten. Vi är helt emot militariseringen av EU. Inga EU-pengar ska gå till upprustning. Vänsterpartiet vill ha ett verkningsfullt förbud mot vapenexporter till diktaturer, länder i krig och till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. EU:s asyl- och migrationspolitik får inte dikteras av flyktingfientliga och rasistiska regeringar. Repression och utlokalisering av flyktingläger till länder utanför Europa måste stoppas. EU:s flyktingavtal med Erdogans Turkiet ska rivas upp. Istället måste de länder som vill ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen gå före och bilda en koalition av villiga länder. Tillsammans kan de visa att flyktingmottagande är en positiv och självklar del av ett lands utveckling och en självklarhet i ett Europa som står upp för mänskliga rättigheter och internationell rätt. Vänsterpartiet vill ha ett öppet Europa som bygger på respekten för mänskliga rättigheter, där fred och rättvisa utgör grundprinciperna för EU:s agerande gentemot omvärlden. EU:s agerande ska styras av internationella folkrättsliga åtaganden och FN:s konventioner. -Skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar och migranter -Livräddningsinsatser istället för murar och vapenexport -Skapa en koalition av villiga EU-länder för en human flyktingpolitik Vänstern försvarar kvinnors rättigheter Vi ser en oroande utveckling i Europa där demokrati, människors lika värde och kvinnors rättigheter ifrågasätts. Rasism, sexism och homofobi utgör kärnan i de växande högernationalistiska rörelserna som finns i Europa. Vänsterns feminism och antirasism är centrala motståndskrafter. Attackerna på välfärden och arbetsrätten i många länder är ett allvarligt hot mot jämställdheten. EU:s påtvingade åtstramningspolitik har slagit extra hårt mot kvinnor. Vänsterpartiet driver kraven på ekonomisk rättvisa för kvinnor. Vi vill att EU inför en feministisk budget och en feministisk handelspolitik, som bygger på en genomgripande feministisk analys, syftar till att utjämna skillnader mellan könen och förbättrar kvinnors villkor. Nästan hälften av alla europeiska kvinnor har någon gång utsatts för mäns våld och var tionde kvinna har utsatts för sexuellt våld. Vänsterpartiet har under många år prioriterat frågan om våld mot kvinnor och flickor, inte minst på EU-nivå. Genom ett envist arbete i Europaparlamentets jämställdhetsutskott har vi lyckats flytta fram de feministiska positionerna. Vänsterpartiet har skapat en majoritet för en politik för att stoppa mäns våld mot kvinnor, till försvar av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, som rätt till preventivmedel, och till stöd för den svenska sexköpslagen. Nu är det dags att EU ansluter sig till Europarådets konvention mot våld mot kvinnor. Vänsterpartiet vill att EU ska kompensera för Trumps så kallade Gag rule, som hindrar amerikanska biståndspengar från att gå till organisationer som stödjer aborträtten, genom att EU ska täcka upp för bortfallet av USA:s bistånd. Vänsterpartiet driver feminismen framåt i EU-parlamentet. Vi kräver ekonomisk rättvisa för kvinnor. Vi försvarar rätten till lagliga och säkra aborter, kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och hbtq-rättigheter. Vi bekämpar alla former av könsbaserat våld. Vi står upp mot alla de högerkonservativa krafter som vill förminska våra liv. EU behöver fler feminister. -Försvara kvinnors ekonomiska rättigheter och inför en feministisk handelspolitik -Krafttag mot mäns våld mot kvinnor, pornografi och trafficking -Försvara aborträtten samt främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Schyssta arbetsvillkor - inte lönedumpning Trygga anställningar med schyssta arbetsvillkor är grunden för ett tryggt samhälle där vi människor kan försörja våra familjer och planera våra liv. Oavsett om vi är svenskar, polacker eller fransmän behöver vi alla ett arbete med skälig lön och trygga arbetsvillkor. Idag ser det inte ut så. EU:s arbetsmarknadspolitik sätter företagens behov över arbetstagares rättigheter på arbetsmarknaden. Arbetstagare ställs mot varandra med den uppenbara risken att arbetares rättigheter pressas nedåt. Seriösa företag med goda anställningsvillkor kan konkurreras ut av företag som dumpar sociala villkor för att pressa priserna. Ofta utnyttjas utländsk arbetskraft hänsynslöst. Jobb och arbetsvillkor hotas. Ofta får den utländska arbetskraften skulden för de dumpade arbetsvillkoren och rasismen sprider sig på våra arbetsplatser. Lösningen är att garantera att arbetskraft från alla länder, även de som tillfälligt arbetar här, har villkor och löner som är minst lika bra som inhemska löntagare på arbetsmarknaden. Kryphål måste täppas till och facket ska alltid kunna kräva svenska kollektivavtal för de som jobbar i Sverige. Vänsterpartiet vill att EU skriver in i fördragen att schyssta arbetsvillkor och sociala rättigheter värderas minst lika högt som den fria rörligheten för tjänster och kapital, ett så kallat socialt protokoll. Ett socialt protokoll som gör att respekt för kollektivavtal och lagar som skyddar arbetstagare blir ett villkor för arbetskraftens rörlighet, något som skulle vara bra för jämlikheten i Europa. Om det inte är möjligt att uppnå ett socialt protokoll för hela EU kan några länder gå före. Om nationella sociala rättigheter går längre än EU så ska de stå över EU-rätten och EU:s medlemsländer ska själva kunna besluta om bemanningsföretag ska tillåtas eller inte. EU ska ge förutsättningar för människor att arbeta i alla EU-länder utan att riskera sämre arbetsvillkor. Istället för en Brexit på högerns villkor så har de nordiska vänsterpartierna föreslagit ett avtal mellan EU, EES-länderna och Storbritannien med möjlighet att fritt arbeta i varandras länder samtidigt som kollektivavtal och nationell arbetsrätt respekteras. -Inför ett socialt protokoll så att alla arbetare, oavsett land, får bra villkor och skälig lön -Alla som jobbar i Sverige ska betala skatt i Sverige -Facket ska alltid kunna kräva svenska kollektivavtal för dem som jobbar i Sverige -Krav på kollektivavtal i alla svenska upphandlingar Ett demokratiskt Europa - inte styrt av lobbyister Vilka beslut som fattas ska avgöras av hur människor röstar, inte av EU-byråkrater och storföretagens lobbyister. När folkstyret urholkas innebär det inte bara sämre beslut det gröper också ur tilltron till demokratin. Det finns en politisk kris i Europa och tilltron till regeringar, institutioner och medier sjunker. Allt färre upplever att samhället är byggt för dem. Under ett stort antal år har makt och beslutsfattande medvetet förts bort från folkligt inflytande och demokratiska organ till opåverkbara EU-institutioner. EU har använts som ett instrument för att sprida idén om att politik bör styras av experter och byråkrater, som inte ska kunna påverkas av folkliga opinioner. Vänsterpartiet vill demokratisera EU genom att ge mindre makt till EU:s byråkrater, kommissionärer och domare, och mer makt till de nationella parlamenten. Vi vill begränsa lobbyisternas närvaro i EU samt verka för ökad insyn och transparens i EU:s institutioner. Vänsterpartiet motverkar EU:s utveckling i federal, överstatlig riktning och arbetar för att föra tillbaka makt till folket. Det borde också vara enklare att lämna EU och EMU om man som medlemsland vill det. När EU väl har makt på ett område kämpar vi för att göra politiken bättre. I ett folkstyrt Europa ska inte EU:s regler kunna påtvinga länder högerpolitik med nedskärningar i välfärden. Sverige ska ha en egen självständig ekonomisk politik och de länder som vill lämna euron ska kunna göra det. Det är vi medborgare, genom våra folkvalda, som ska styra den ekonomiska politiken, inte EU-byråkrater. Internet ska vara öppet och fritt för alla för att stimulera skapande, lärande och kreativitet. Principen om nätneutralitet ska värnas. Mänskliga rättigheter ska även gälla på Internet. Vänsterpartiet vill sätta stopp för skatteflykt och skatteparadis, både i och utanför EU. Att komma åt skattesmitare, där samhällets rikaste skikt med hjälp av skatteplanerare och banker stjäl pengar från vanligt folk, måste prioriteras. Institut och banker som deltagit i sådan aktivitet ska få sitt tillstånd indraget och de stulna pengarna ska betalas tillbaka. Förhandlingar pågår för närvarande om att kraftigt öka EU:s budget. Detta motsätter sig Vänsterpartiet. Vi vill istället minska EU:s budget och återföra EU:s ineffektiva och orättvisa jordbrukspolitik till nationell nivå så att Sverige kan satsa på och utveckla vår landsbygd och vårt jordbruk. Vänsterpartiet vill att allas våra skattepengar ska gå till ökad jämlikhet, inom och mellan länder, inte till ökad militarisering, att rädda spekulationsglada banker eller en inhuman asylpolitik med gränspoliser och läger för asylsökande i EU:s grannländer. Företag ska aldrig ställas över demokratin. Därför vill Vänsterpartiet stoppa den förskjutning av makt från demokrati till storföretag som många av dagens internationella handelsavtal innebär. Det är helt orimligt att viktiga politiska beslut som påverkar vårt klimat, vår ekonomi och vår välfärd avhandlas utan demokratisk insyn och därefter inte kan påverkas. Vänsterpartiet vill ha schyssta handelsavtal där företag aldrig kan stämma stater för politiska beslut. Vänsterpartiet anser att de folkvaldas roll i demokratin är central. Det är viktigt att vi alla kan lita på de folkvalda. Ändå är det få EU-parlamentariker som vill redogöra för hur de utnyttjar förmånerna. Bara Vänsterpartiet har varit öppet från start med att pengarna går dit de ska. Vi utmanar alla partier att redovisa sina kvitton. Den absurda flytten av folkvalda och tjänstemän mellan Bryssel och Strasbourg en gång i månaden måste upphöra. -Öppna böcker för alla EU-parlamentariker, minskade förmåner och sänkta politikerlöner -Inga fler odemokratiska och miljöfarliga EU-handelsavtal -Skarpare regler för att stoppa storföretagens skatteflykt -Minska EU:s budget och satsa på klimatomställning istället för militarisering Organisera dig - rösta på Vänsterpartiet! Vänsterpartiets arbete i EU-parlamentet gör EU mer klimatinriktat, mindre rasistiskt, mer feministiskt, mer rättvist och mer demokratiskt. Vi kräver en politik för jämlikhet. Vi är den starkaste motkraften mot de högernationalister och rasister som vill ta makten över EU och Europa. Rösta på Vänsterpartiet den 26 maj! Ett Europa för alla, inte bara för de rika. Rösta på Vänsterpartiet 26 maj vansterpartiet.se