Vänsterpartiets valplattform 2022

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 2022
Download: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Antagen av Vänsterpartiets 44e kongress 4-6 februari 2022 Vänsterpartiets valplattform Det är tillsammans vi bygger framtiden. Alla vi människor som lever våra liv här i landet. Sverige är ett rikt och välorganiserat land där alla borde kunna ha möjlighet att utveckla sina drömmar och förhoppningar, tillsammans och som individer. Men så är det inte idag. Vi är många som upplevt att delar av tryggheten försvunnit och att gemenskapen slagits sönder när marknadsideologin fått styra och politiken flytt ansvar. I skolorna behandlas elever och lärare som siffror, där billigast vinner. Du som blir sjuk måste oroa dig, inte enbart över din hälsa, utan också över hur möjligheterna till sjukvård ser ut och över att Försäkringskassan kanske inte godkänner läkarintyget. I stora delar av Sverige är det svårt att få tag på medicin, fast i storstädernas rikare områden finns det flera olika apotek i varje gathörn. Sverige har dessutom under flera år varit det land i Europa där de ekonomiska klyftorna vuxit snabbast, vilket är negativt för såväl den ekonomiska utvecklingen som samhällsutvecklingen i stort, samt bidrar till att skapa oro och otrygghet. Behovet av massiva investeringar i klimatåtgärder, infrastruktur och jobb är stort och akut, men effektiva politiska åtgärder dröjer, samtidigt som klimatförändringarna får konsekvenser redan nu. Coronapandemin har satt privatiseringarnas och den underfinansierade välfärdens konsekvenser i blixtbelysning, men också solidariteten människor emellan. Vi har tagit hand om varandra och visat omsorg genom att hålla avstånd, gå samman och organisera matleveranser åt de mest utsatta, och begränsat våra liv för att så många som möjligt ska klara sig igenom krisen. Många har tagit extrapass på sina jobb inom vården och omsorgen, och gjort en heroisk insats med alltför knappa resurser. Pandemin har också visat upp klassamhällets brutala konsekvenser. De som blivit mest drabbade har varit äldre, men också de av oss med arbetaryrken som inte kunnat stanna hemma från jobbet för att samhället ska fungera. Det har varit människor som bor trångt och som inte har kunnat ta sig säkert till jobbet som fått ta de stora riskerna. Precis som att klass påverkar människor i en pandemi, påverkar klass vår livslängd och möjlighet till ett bra liv utanför en pandemi. Samhällets oförmåga att hantera klimatomställningen har varit tydlig. Medvetet avsäger sig politiker förmågan att förändra, trots att all vetenskap pekar på att förändring är nödvändig och akut. De som är ansvariga för att det ser ut så här är de politiker och den ekonomiska elit som styrt Sverige. Att det finns fattigpensionärer i Sverige beror på pensioner som beslutats politiskt. Tragedin i äldreomsorgen beror på att resurser har dragits undan och verksamheter sålts ut så att skattepengar som skulle gått till de äldre istället blivit miljardvinster för lägstbjudande företag. Att de stora klimatåtgärder som vi alla vet är akuta för vår överlevnad uteblir beror på att de som bestämt har flytt undan politiskt ansvar. De har så klart inte gjort det för att de vill att allt ska bli dåligt, utan för att det har funnits starka ekonomiska intressen. Det är högerns idéer, men trenden i samhället har varit stark, och även socialdemokratiska regeringar har i grunden fört samma politik. Fortfarande lyser reella förslag på hur man ska öka den ekonomiska jämlikheten och jämställdheten, stärka välfärden och göra de satsningar som behövs i förorter, bruksorter och på landsbygd, med sin frånvaro. I trettio år har det förts samma konsekventa politik. Område efter område har underställts privata företagsintressen och allt som inte bedömts som lönsamt har prioriterats ned. Politiken har ett ansvar. Inte att lägga sig i sådant som fungerar, utan att lösa de saker som bara kan bli riktigt bra när vi gör det gemensamt. Skola, vård, omsorg, klimatsatsningar, jobb, infrastruktur, välfärd och trygghetssystem är alla exempel på områden där du inte ska nöja dig med att marknaden gör ett uselt jobb. Det är hög tid att agera och ta tillbaka den samhällsviktiga verksamhet och infrastruktur som har privatiserats. Ju längre tiden går utan att något görs, desto mer förvärras problemen, oavsett om det rör ojämlikhet eller stigande medeltemperatur. Den blinda tron på marknaden och att blunda för klimatkrisen är gårdagens politik. Vänsterpartiet har politiken för framtiden. Därför vill Vänsterpartiet använda valrörelsen till ett avstamp för att genom öppna samtal lägga grunden till en bred folkrörelse där vi tillsammans kämpar för omställningen till ett mer rättvist, tryggt och hållbart samhälle. Vi har rätt att förvänta oss något bättre Vänsterpartiet drog upp en gräns och stoppade marknadshyrorna sommaren 2021. Regeringen kunde inte tillåtas sitta kvar samtidigt som de genomförde nästa stora marknadsreform, som i längden skulle ha lett till högre hyror för praktiskt taget alla hyresgäster. Regeringen fick många chanser och i Vänsterpartiet fanns länge ett hopp om att regeringen skulle lyssna på Vänsterpartiet. När regeringen tillträdde på Vänsterpartiets mandat, trots att regeringen uttryckligen hade ett avtal om att hålla Vänsterpartiet utanför, sa Vänsterpartiet att villkoret var att en försämring av arbetsrätten och marknadshyror inte skulle genomföras. Nu är det tydligt att det är Vänsterpartiet som måste ta tillbaka framtiden, det är upp till Vänsterpartiet att stå upp för tryggheten och jämlikheten. Det gör Vänsterpartiet inte ensamt. Vi är många som bygger landet. Du som jobbar inom vården, med märken från munskydd och visir, du som bygger vägar, kör lastbil eller ger våra barn kunskap och självkänsla, du som tränar barnen i fotboll eller organiserar den lokala hyresgästföreningen. Du som har slitit ut lederna i förtid på jobbet, men som varje jul är med och ordnar gemensamt julbord för områdets ensamma. Du som arbetar hårt inom ditt eget småföretag, i konkurrens med storbolag. Du är den som skapar värdet i samhället. Det är inte riskkapitalisten eller börsspekulanten som äger skolan, vårdcentralen eller tillverkningsföretaget som skapar värde i verksamheten. De snor bara åt sig av värdet för sin egen del. Det är något som möjliggjorts av politiska beslut. Vilka som verkligen bidrar till samhället och vilka som inte gör det har visat sig ännu tydligare under pandemin. De av oss som måste gå till jobbet för att samhället ska fungera, det är vi som jobbar i mataffären, vi som kör bussen, vi som städar. Det är vi som sliter i vården och omsorgen och vi som ser till att förskolor och skolor fungerar. Det är lågbetalda samhällsbärande arbetarklassyrken som plötsligt synliggjorts, precis så viktiga som de är. Det är för oss, alla vi som bor i Sverige, som vi nu också ska återuppbygga landet – bättre och tryggare. Ett land där vi bidrar efter förmåga och våra olika förutsättningar. Det är möjligt, men det kräver en annan politik och att vi omfördelar resurserna från rika till fattiga människor, från rika områden till fattiga områden och förorter. Sverige har aldrig varit rikare än idag men rikedomarna fördelas orättvist. Kapital samlas på hög hos ett fåtal, ofta män, och klyftorna växer. Sverige sticker ut internationellt och har nu fler dollarmiljardärer per person än många andra länder. Samtidigt har antalet personer som lever med låg ekonomisk standard fördubblats de senaste decennierna. Många barn växer upp i fattigdom och Sverige har högst andel fattigpensionärer av de nordiska länderna, oftast är det kvinnor som drabbas av orättvisan. Arbetarkvinnors livslängd sjunker. När tryggheten minskar växer misstro och splittring. Rasismen gror mellan grannar och arbetskamrater, människor som egentligen har allt att vinna på att hålla ihop. Samtidigt tjänar en direktör över 60 gånger mer än en arbetare. Så ska det inte vara. Vi har rätt att förvänta oss något bättre. Tillsammans kan vi förändra, det har vi gjort förr. Under 1900-talet har vi genom organisering i folkliga rörelser och med beslut i parlamenten stärkt arbetsrätten, investerat bort bostadsbristen, ökat jämställdheten, byggt upp välfärden och förbättrat samhällets skyddsnät. Reform på reform har byggt välfärden större och bättre. Sverige skulle kunna vara världens mest jämlika och trygga land, där vi tar hand om varandra, och där alla, oavsett vem du är, har rätt till ett gott liv, med frihet att utveckla dig och trygghet när du blir gammal eller om det inte går bra. Men då krävs stora satsningar, omfördelning och massiva investeringar för att ge människor goda levnadsvillkor, ta itu med klimatkrisen och skapa jobb i hela landet. Det är ett stort uppdrag. I den här valplattformen presenteras några viktiga områden att börja med. Men du behövs om det ska lyckas. Länge har politiken tappat relevans när samma politik, i samma ödesdigra riktning, förts efter många val. Att återupprätta politikens roll, och utkräva ansvar från de som bestämmer, är något som du är med och gör. När du röstar, och kanske också pratar med dina släktingar och vänner, grannar och arbetskamrater, organiserar dig i folkrörelser som fackklubben, klimatrörelsen eller kvinnojouren, eller kanske till och med blir medlem i Vänsterpartiet. Du behövs. Tillsammans bygger vi framtidens rörelse för ett samhälle för alla. Investera i klimatet Det är genom en grön politik från vänster som vi kan skapa fler jobb, företag och framtidstro även utanför storstäderna. Sverige är en liten industri- och kunskapsnation som en gång i tiden, genom stora investeringar och politiska satsningar, skapade en stark, modern och väl utvecklad ekonomi, där växande företag balanserades av en stark arbetarrörelse och stat som såg till att de stora ekonomiska värden som skapades kunde fördelas relativt jämnt över hela landet och befolkningen. Det byggde världens mest jämlika land. Politiken tog ansvar för problem, byggde bort bostadsbristen, byggde ut välfärden och gjorde stora investeringar i telenät, järnväg och annan infrastruktur. Idag står samhället inför nya utmaningar. Välfärden är urholkad genom åratal av nyliberal politik och ojämlikheten ökar. Vi måste lösa klimatkrisen och skydda den biologiska mångfalden – omställningen går alldeles för sakta. Över hela världen orsakar klimatkatastrofer förödelse – bränder, översvämningar, djur- och växtarter som försvinner och människor som drivs på flykt. Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Omställningen behöver ske omgående och alla politiska beslut behöver ta hänsyn till den akuta kris som vi befinner oss i. Det är politikens, och inte individens, ansvar att skapa möjligheter för människor att välja enkla och billiga klimatsmarta alternativ. En del lösningar behöver vara internationella men mycket går att genomföra nationellt, om bara den politiska viljan finns. Investeringar i grön teknik, industri och infrastruktur, utbyggd energikapacitet och stärkt styrning utifrån nya, skärpta klimatmål behövs. Återanvändning och återvinning av material behöver öka. Över hela världen växer en ung klimatrörelse sig stark med stora krav på politiken för en snabb och genomgripande omställning. Det är en rörelse som med rätta ställer krav på systemförändringar, för kapitalismen håller på att göra jorden obeboelig. Ett ständigt överutnyttjande av naturens resurser leder till kraftig utarmning av den biologiska mångfalden och växthusgasutsläpp. Skogens roll att naturligt minska och lagra utsläpp behöver stärkas och torrlagda våtmarker som läcker utsläpp ska återställas. Skyddet av skogs- och strandområden är en viktig del för att värna den svenska allemansrätten och den biologiska mångfalden. För att uppnå klimatmålen behöver skogens funktion som kolsänka bevaras de kommande decennierna, därför behöver kalhyggesbruket fasas ut. Den skog som avverkas måste användas klokt där endast restprodukter ska användas till biobränsle. Även om vi alla försöker minska vår klimatpåverkan så är det tydligt att det inte är allas vår individuella sopsortering eller bilanvändning som kommer att påverka framtiden mest. Idag står hundra företag i världen för sjuttio procent av koldioxidutsläppen. Politiken kan och måste ställa krav på att industrin ställer om och hjälpa företagen med ett massivt grönt investeringsprogram och satsningar på ny teknik, ett program med utgångspunkt i uppdaterade klimatmål för alla utsläpp som svensk politik har inflytande över, som svarar mot den senaste forskningen och bygger på solidaritet med framtida generationer och andra delar av världen. Det är investeringar som ökar statens ägande och därmed allas demokratiska inflytande. Det går inte att överlåta framtiden till marknadskrafternas godtycke, framtiden tillhör oss alla. De stora förändringar som behövs för att klara av klimatomställningen gör att vi behöver bygga ett delvis nytt samhälle, och det ger oss också möjlighet att rätta till mycket av det som var fel i det gamla. Vänsterpartiet föreslår ett massivt investeringsprogram för den gröna industrin. Sverige ska vara världsledande i omställningsarbetet. Industrier ska ställa om från fossilt till förnybart med hjälp av stora statliga investeringar och Vänsterpartiet föreslår en grön omställningsfond där staten använder sina ekonomiska muskler och där pengar förs över från företag som smutsar ner till miljö- och klimatvänlig produktion. Det är viktiga och nödvändiga investeringar, och det kommer också skapa väldigt många nya jobb över hela landet genom infrastruktursatsningar på järnväg, vägar, energi, bostäder och välfärd. Det är investeringar som vi tillsammans genom den svenska staten behöver göra. Det gröna investeringsprogrammet gör att vi kan ta itu med många av de områden som varit eftersatta under många år, när fokus istället legat på kortsiktiga vinster och spekulation. Att se till att alla som bor i Sverige har en bra bostad är ett sådant exempel. Omställningen kräver att det finns bra bostäder och möjligheter att leva gott för de som ska genomföra den, oavsett var i landet det gäller. Bostadsbristen är en bromskloss både för lokalsamhällen, arbetstagare och arbetsgivare som vill vara delaktiga i att ställa om Sverige. När vi gör de nödvändiga framtidsinvesteringarna i nya bostäder har vi en fantastisk chans. Med större kontroll och planering från samhällets sida, kan byggandet både öka i takt och bli miljösmart och lagra kol istället för att släppa ut koldioxid. Så bygger vi samhället och stärker människors rätt till en trygg bostad, samtidigt som vi lägger grunden för ett hållbart klimatsmart samhälle. Vägnätet och järnvägen behöver rustas upp i stora delar av Sverige, när industrierna nu expanderar på nya platser. Tunga transporter behöver styras till järnväg och hållbar sjöfart. För att göra såväl person- som godstransporter hållbara behöver vägnätet både elektrifieras och kompletteras med infrastruktur för andra hållbara drivmedel. Staten måste öka sin kontroll över infrastruktur och resurser som behövs för att genomföra klimatomställningen. Produktionen av både el och exempelvis vätgas behöver öka kraftigt när vi ställer om från användning av fossila bränslen, därför behöver staten gå in med satsningar på förnybar energi. Staten måste öka sin kontroll över infrastruktur och resurser som behövs för att genomföra klimatomställningen. Det offentliga ska ta över ansvaret för elnätet, vilket kommer leda till minskade avgifter för hushållen. För att såväl öka alla människors rörelsefrihet som för att minska utsläppen av växthusgaser så behöver även kollektivtrafiken byggas ut och göras billigare och mer tillgänglig i hela landet. En annan viktig del i den gröna omställningen är satsningar på hållbar livsmedelsproduktion. Stora delar av den mat och energi vi konsumerar kommer från landsbygden, men samtidigt blir det allt svårare att bygga ett bra liv när service och välfärd koncentreras till storstäderna. Oavsett var i landet vi bor så har vi ett gemensamt intresse av att landsbygden inte utarmas. Mer av naturresursernas värden måste stanna kvar där de utvinns och produceras. Vindkraften ska gynna både kommun och boende i närområdet. Äldreomsorg, förskola, skola och matbutik behöver finnas på fler mindre orter. Ett ökat bostadsbyggande måste också ske på landsbygden, med hyresrätter med rimliga hyror och småhus. Utbyggnaden av transportinfrastruktur och fiber går alldeles för sakta, staten behöver gå in och ta ett större ansvar för utbyggnaden. Välfärden måste vara till för alla och finnas överallt. Att som individ försöka minska sin klimat- och miljöpåverkan är bra, men det kommer aldrig att räcka. Vi måste ta oss an klimatkrisen som samhälle. Mycket av det vi konsumerar behöver vi för att leva bra liv – mat, kläder, boende och resor – men sättet sakerna och energin framställs på behöver ändras. För de flesta av oss sker en stor del av konsumtionen och resandet för att hållbara alternativ saknas. Det gäller inte minst på landsbygden. Det är samhället och politikens ansvar att se till att alternativen finns. Där inte teknikskiften räcker för att minska utsläppen måste konsumtionen styras bort från det smutsiga och alla ges förutsättningar att leva mer hållbart. Vi ser ett hållbart liv som ett bättre liv. Kortare arbetsdagar med mer tid för relationer och egna intressen, produkter som håller och lätt kan återanvändas och delas istället för slit- och släng. Renare storstadsluft, billig och fungerande tåg- och kollektivtrafik. Hälsosammare mat från vår egen svenska landsbygd. Men för ett fåtal är konsumtion en livsstil av lyx och överflöd. Den rikaste procenten släpper ut tio gånger mer utsläpp än majoriteten av befolkningen. Det är denna elit som behöver dra ner sin konsumtion mest. Hos samma personer samlas rikedomar på hög istället för att gå till investeringar i framtiden. Det är hög tid att de få som har stora kapitaltillgångar bidrar mer till omställningen. För alla oss andra kommer omställningen att skapa större möjligheter, nya jobb, friskare liv och mer framtidstro. Trygghet – inte splittring Att välfärden omfattar alla som bor i vårt land har länge varit en viktig del i det som gjort Sverige till ett tryggt och jämlikt land. Nu ifrågasätter högerpartierna den idén. I dagens ekonomi ses värdet i en människa i hennes förmåga att producera och högerns politik går ut på att angripa invandrare, sjuka, arbetslösa och personer med funktionsnedsättning och att begränsa vår tillgång till välfärden. Högerns idé är att invandrade, sjuka och arbetslösa är lata och om vi får det sämre så tvingas vi prestera bättre. Samtidigt har de en idé om att det absoluta toppskiktet måste få det bättre, genom sänkta skatter, bonusar och andra morötter, för att de ska prestera mer. Det är en haltande logik och en politik som skapar konflikter och misstro mellan människor. Möjligheten att bo bra till en rimlig kostnad har spelat en viktig roll i det jämlika samhällsbygget, men efter att också bostäderna lämnats åt marknaden ökar bostadsbristen, boendekostnader och segregation. Byggtakten har hållits nere för att bostadspriserna ska fortsätta att stiga, hyresgäster krävs på allt högre hyror medan den som köper bostadsrätt lägger allt större del av sin inkomst på bostaden. Efter att Vänsterpartiet tagit och vunnit fajten om att stoppa marknadshyrorna tillsammans med Hyresgästföreningen och en bred massiv rörelse är det tid för nästa steg. Vänsterpartiets nästa steg handlar om en politik för massivt bostadsbyggande, klimatsmarta renoveringar och sänkta hyror som går hand i hand med den gröna omställningen. Vänsterpartiet vill se ett statligt byggbolag, investeringsstöd för ökat bostadsbyggande och en aktiv markpolitik. Med en progressiv fastighetsskatt skulle lyxfastigheter taxeras högre medan majoriteten av husägarna inte skulle få högre skatt. Barn, sjuka och arbetslösa måste självklart ha samma rätt som arbetande människor att ha goda liv. Alla har vi varit barn. Alla kan vi bli sjuka eller förlora jobbet. När vi blir gamla blir vi förhoppningsvis pensionärer. När du blir sjuk eller föder barn ska du kunna lita på att få ersättning från Försäkringskassan utan att behöva stånga dig blodig. När du blir gammal ska du kunna leva på din pension, inte bara överleva. På samma sätt ska du som lever med funktionsnedsättning kunna lita på att du får det stöd du behöver, och på att din rätt att delta i samhället på det sätt du vill inte ständigt ifrågasätts och försvåras. Tryggheten i ett samhälle hänger ihop med hur våra trygghetssystem fungerar – a-kassan, sjukförsäkringen, LSS och pensionerna. Vänsterpartiet vill se en mänsklig sjukförsäkring och ett slut på utförsäkrandet av sjuka. Du som blir arbetslös ska veta att du får en bra a-kassa och inte behöva oroa dig över att du måste flytta till en billigare lägenhet, sälja huset eller inte kunna ha mat på bordet. Men politiska beslut har gjort att a-kassans ersättningar är lägst i Norden. Du ska vara trygg när du blir gammal. Vänsterpartiet vill ha ett nytt pensionssystem som inte gör människor fattiga och kräver därför att det nuvarande systemet rivs upp. De låga pensionerna är också en jämställdhetsfråga och rättvisefråga – en stor andel av fattigpensionärerna är kvinnor och invandrade. I ett av världens rikaste länder, Sverige, måste det gå att ha ett gott liv även som äldre. Det förutsätter en annan fördelningspolitik där värdet av det som vi skapar tillsammans fördelas efter behov. Robusta trygghetssystem kräver också en starkare och mer inkluderande arbetsmarknad där fler människor har bra och trygga jobb. Trygg på jobbet Arbetslöshet är ett enormt slöseri med människors kompetens och erfarenheter. Ändå är det bara ett parti i riksdagen som har en politik för full sysselsättning – Vänsterpartiet. Välfärdsskulden som uppstått innebär att hundratusentals jobb försvunnit ur skola, vård och omsorg sedan 1990-talet, och det behövs en politisk vilja för att successivt börja bygga upp en bättre kvalitet igen. Men politikens ansvar stannar inte vid offentliganställda. Det som gjorde Sverige till en ledande industrination var de politiska beslut som då innebar byggandet av en miljon bostäder under kort tid, byggandet av infrastruktur och utbyggnad av välfärd åt alla. Investeringar i jämlikhet, jämställdhet och trygghet är bra också för de svenska företagen. Genom en politik för högre löner för dem med lägst inkomster så skapas efterfrågan. Pensionärer som får högre pension gör så att affären kan hålla öppet på en liten ort. När politiken levererar välfärd, försäkringar som a-kassa, pensioner och sjukpenning, om staten satsar stort på klimatomställning och infrastruktur, då skapas jobb i företagen och möjligheter att leva och bo i hela landet. När högern och näringslivets lobbyorganisationer talar om flexibilitet på arbetsmarknaden menar de i klarspråk försämrad anställningstrygghet, och sanningen är att arbetslivet har blivit allt mer otryggt för många av oss som arbetar. Otryggheten skapas genom tillfälliga anställningar, sms-jobb, gig-jobb, deltidsjobb och bemanningsjobb. Otrygga anställningar leder till tysta arbetsplatser och lägre facklig organisationsgrad. Du bråkar inte gärna med den chef som dagen efter kan avsluta din anställning. Du tar inte strid mot sexuella trakasserier eller diskriminering om det kan kosta dig nästa jobbpass. Få av oss väljer den osäkra arbetssituationen frivilligt. De flesta av oss vill ha en viss trygghet för att kunna planera våra liv, skaffa en bostad, kunna ta semester eller veta att vi lugnt kan sätta barnen i skola utan att behöva flytta från orten inom några år. Samhällsutvecklingen går stick i stäv med människors behov. Sedan förra valet har andelen unga som tycker att kollektivavtal och fast anställning är viktigt ökat kraftigt. Anställda med utländsk bakgrund är överrepresenterade i osäkra, lågbetalda och stressiga jobb. Ingen av oss ska behöva utstå rasism på arbetsplatsen eller vara beroende av arbetsgivaren för att få stanna i Sverige. Diskrimineringen och rasismen på arbetsmarknaden måste stoppas. Trygghet på arbetsmarknaden är också att alla ska orka jobba hela vägen fram till pensionen. I många arbetaryrken, särskilt de kvinnodominerade, är det verkligen ingen självklarhet. Arbetslivet måste utvecklas och arbetstiden förkortas. Det är ingen naturlag att vi ska jobba åtta timmar om dagen. Livet är så mycket mer än arbete. Med dagens tekniska utveckling finns förutsättningar att inleda en arbetstidsförkortning, med sikte på sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön. En arbetstidsförkortning skulle vara ett viktigt steg för ökad jämställdhet eftersom det också skulle möjliggöra för en mer jämställd fördelning av det obetalda hemarbetet. Vänsterpartiet tycker att det är viktigare med en arbetstidsförkortning som kommer alla till del än sänkta skatter för ett fåtal. Ett tryggt samhälle ställer inte människor mot varandra. När högerpartier förespråkar låglönejobb och begränsad välfärd för de av oss som inte är födda i Sverige bygger det på ett cyniskt utnyttjande av människor, ibland förklätt till antirasism. När människors utsatta situation utnyttjas pressas allas våra löner och våra möjligheter ner. Därför behöver vi hålla ihop. Det är inte när någon annan får sämre villkor som du får bättre villkor. Tvärtom, vi har ett gemensamt intresse av att förbättra villkoren istället för att öka den vinst som ett fåtal kan göra på våra arbetsinsatser. Det är inte genom tidsbegränsade uppehållstillstånd som integrationen förbättras. Tvärtom, det är genom en trygg och permanent tillvaro i samhället som vi människor rotar oss. Genom att hålla ihop skapar vi trygga liv för alla. Fackens och kollektivavtalens roll är central både för ekonomin och demokratin. Rätten att gemensamt förhandla lönerna, och att arbetsgivaren inte kan anställa någon annan för sämre villkor eller lön än vad som är överenskommet med facket, gör att vi kan ha en stabil och positiv löneutveckling och att vi klarar dåliga tider i ekonomin utan att behöva få sämre betalt. Kollektivavtalen och arbetsrättslagstiftningen säkerställer ett grundläggande inflytande och skyddar oss anställda från maktfullkomlighet och godtycke. Det gör också att en sektor eller ett enskilt företag inte kan driva en verksamhet som inte bär sig genom att tvinga ner löner och villkor. Lönedumpning, ekonomisk brottslighet och utnyttjande är centrala hot idag. I Sverige pågår en dragkamp om makten och villkoren där löntagarna tappat mark en tid. En del av striderna sker i politiken och andra sker vid förhandlingsbordet mellan parterna på arbetsmarknaden. Men för att förhandlingarna ska vara rättvisa behöver politiken respektera den svenska modellen, där politiker inte hotar den ena parten med försämringar om den inte ger med sig. Det var vad som hände med lagen om anställningsskydd under 2020. Du som enskild löntagare kan bidra genom att vara organiserad fackligt, och se till att din arbetsplats har kollektivavtal. Vänsterpartiet kommer att fortsätta försvara förhandlingsrätten och en stark arbetsrättslagstiftning. En politik för full sysselsättning, investeringar i välfärd och infrastruktur, arbetstidsförkortning, starkt anställningsskydd, trygga försäkringssystem och för att en hög andel av arbetsplatserna ska omfattas av kollektivavtal, det ger förutsättningar för starka, trygga löntagare och en fungerande samhällsekonomi. En central uppgift i valet 2022 är att driva frågan om de anställdas makt över sitt arbete och att stödja fackligt aktivas kamp för avtal som ger reell beslutanderätt till de fackliga organisationerna. Den offentliga sektorn kan här gå före och genom beslut och avtal överföra makten över frågor som arbetstid, bemannings- och anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda. Som ett skydd mot kortsiktig vinstjakt så vill Vänsterpartiet ge löntagare och samhällskooperativ laglig rätt och offentligt finansiellt stöd att ta över verksamheter och industrier som hotas stängas ner och flytta utomlands. Detta skulle skydda arbetstillfällen, löntagares inkomster och värna hela den stadsdel eller ort där arbetsplatsen finns. Tryggare samhälle utan våld Vänsterpartiet arbetar för alla människors frihet och har därför politiken för trygga jobb, ett robust välfärdssystem och för att samhällets rikedomar ska fördelas efter behov. Men frihet handlar också om rätten till fysisk trygghet. Risken för att drabbas av våld beror idag till stor del på vem du är och var du bor. Om du är arbetarklass, kanske med utländsk bakgrund, och bor i ett fattigt område är sannolikheten större att du utsätts för våld. Om du är kvinna löper du högre risk att bli utsatt för våld av någon som du lever i en nära relation med. Och om du är en hbtqi-person är risken stor att trakasserier, hot, hat och våld blir en del av vardagen. När samhällets orättvisor och klassklyftorna ökar skapas en mer gynnsam grogrund för kriminalitet. Det gör den i hela samhället men särskilt i de fattigaste områdena. De av oss som bor i dessa områden är särskilt utsatta för våld och det finns en uppgivenhet över att samhället övergivit området. Istället för framtidsdrömmar om utbildning och bra jobb känner många en desperation inför en hopplös framtid. Droghandel har därför blivit ett alternativ för alltför många barn och ungdomar i eftersatta förorter, detta gäller särskilt för pojkar och unga män. Det är ett svek från samhällets sida. Alltför ofta lyfts repression och hårdare tag upp som lösningar istället för att ta itu med problemen på allvar. Det kräver nämligen omfattande förebyggande insatser. För att få ner brottsligheten går det inte bara att vara hård mot de kriminella, det gäller att vara smartare än de kriminella. Vissa straff kan behöva höjas men mycket mer fokus måste riktas mot att förhindra rekryteringen av nya barn till gängkriminalitet. Skola och fritidsverksamheter behöver ges bättre resurser, likaså socialtjänsten. Ge barn och ungdomar möjligheter till kommunalt stödda fritidsaktiviteter, ge skolan bättre resurser för att stödja elever som behöver det för att klara betygen och förstärk socialtjänsten med tillräckliga resurser och kunskap för att arbeta både förebyggande och med barnskydd. Föräldrar ska inte behöva oroa sig över skjutvapenvåld och drömma mardrömmar om att deras barn ska drabbas. Kriminaliteten behöver mötas både med ett fungerande och närvarande rättssystem som fler patrullerande poliser, arbete mot narkotikahandel, kamp mot tillgången till illegala skjutvapen och ett effektivt avhopparprogram, men framför allt med en kamp mot kriminalitetens djupare orsaker – klassamhället, segregationen, rasismen på arbetsmarknaden, trångboddheten och bristen på framtidstro. Många unga, särskilt med utländsk bakgrund, som bor i fattiga områden, utsätts även för rasism och övervåld från polisen, vilket blev tydligt i diskussionen kring Black Lives Matter-rörelsen. Att återupprätta tilltron till polisen kräver stora förändringar av hur polisen arbetar. Droganvändningen är jämt fördelad över alla samhällsklasser men det är de mest utsatta i samhället som drabbas hårdast. Det som händer i fattiga områden hänger ofta samman med droganvändning generellt. Därför måste kriminaliteten ses just som ett samhällsproblem, inte något som händer på vissa platser. Tullens och polisens resurser måste öka för att komma åt de pengar som driver narkotikahandeln. I ett tryggt samhälle tar vi krafttag mot våld, hedersförtryck och sexuella kränkningar mot kvinnor, barn och hbtqi-personer. Otrygghet har varit många kvinnors vardag under stora delar av historien. Ingen ska behöva leva i en sådan verklighet. Ojämställdheten har ett högt pris. Vänsterpartiet anser att den inhumana flyktingpolitik som råder, med tillfälliga och villkorade uppehållstillstånd, är en form av psykologiskt våld mot en redan utsatt grupp. Rätten att söka asyl kan aldrig tummas på, vi kräver att endast permanenta uppehållstillstånd ska utfärdas vid beviljad asyl. Det är viktigt att rättssystemet fungerar, att kvinnors erfarenheter tas på allvar och att de som begår brott döms. För det behövs det fler poliser, ökad kunskap inom rättsväsendet om samtycke och om våld mot kvinnor och barn, och straff som gör att brotten prioriteras av rättsvårdande instanser. Skolor och förskolor behöver arbeta förebyggande mot destruktiva normer för att alla barn, oavsett kön, ska kunna leva fria. Många kvinnor kan inte lämna destruktiva förhållanden för att deras ekonomi är för dålig, därför hänger arbetet med att uppvärdera kvinnors arbete och höja löner i låglöneyrken ihop med arbetet mot våld mot kvinnor. Ett ökat statligt ansvar för att bygga bort bostadsbristen kommer också att göra det möjligt för många av de kvinnor som idag inte har något boendealternativ att lämna den bostad som hon delar med en förövare. Vänsterpartiet anser att det därutöver måste vara en rättighet att få hjälp med en långsiktig trygg boendelösning för den som behöver det för att lämna våldsutsatthet. Socialtjänsten måste garanteras ett varaktigt och stabilt stöd för arbetet mot våld i nära relationer. Barnperspektivet måste stärkas i vårdnadstvister och det ska inte vara möjligt för våldsutövare att behålla gemensam vårdnad. Vänsterpartiet vill motverka den privatisering som sker av kvinnojourernas verksamhet. Det är ett samhällsansvar att stoppa mäns våld mot kvinnor, inte en möjlighet för privata bolag att göra vinst. Gemensamt ägd välfärd i hela landet De senaste decennierna har politiken förlitat sig på att marknaden ska lösa våra behov av trygghet, men marknadslösningar har urholkat vår gemensamma välfärd samtidigt som en allt större del av våra skattemedel går till administration och kontroll. Privatiseringar har lett till dyrare elpris, att apoteken flyttar från landsbygd till städer och från fattiga till rika områden, att du har olika tillgång till vård, skola och omsorg beroende på var du bor, att det gått inflation i betygen och till en allt sämre kvalitet på service och välfärd. Även kulturen och idrotten har utarmats när skolbibliotek läggs ned, simskolan blivit dyrare och biografer finns på färre orter. Det borde vara nog med skandaler om hur välfärdsprofitörer roffar åt sig vinster men låter äldre dö i ensamhet på boendet eller sparar på lärare och material så att skolbarn inte får tillräckliga kunskaper. Privatiseringarna av välfärden öppnar upp för kriminella att sko sig på skattemedel. Välfärdsbrott bekämpas inte bäst genom ytterligare tandlös kontroll. Brotten mot välfärden bekämpas bäst genom att det inte går att göra vinster vare sig på barn eller på sjuka och gamla människor. En betydande majoritet av Sveriges befolkning vill sätta stopp för de nyliberala privatiseringarna och stoppa vinstjakten i välfärden. Trots det är det bara Vänsterpartiet som går i takt med väljarna. Vänsterpartiet vill införa ett totalförbud mot alla vinstdrivande verksamhetsformer inom välfärden. Men motståndet från många partier är stort och intresset från andra partier är halvhjärtat. Vänsterpartiet behöver växa och få större inflytande för att åter kunna göra välfärden till en gemensam angelägenhet och inte främst en vinstmöjlighet för riskkapitalister. De massiva skattesänkningar som genomförts av högerpartier och socialdemokrater under många år har resulterat i att det nu finns 350 miljarder mindre per år till välfärden än 1990. Därför är det färre som jobbar inom välfärden, trots att vi har blivit fler i Sverige. I takt med att skatterna på de mest förmögna minskat ökar trycket på lokal- och regionalpolitiker att höja skatten för att slippa skära ner ytterligare. Det är en omvänd fördelningspolitik, där pengar flyttas från allas vår välfärd till ett fåtal redan rika. Eftersom välfärdsyrkena är kvinnodominerade så slår neddragningarna särskilt hårt mot kvinnors arbetsvillkor och möjlighet till makt och inflytande. En fungerande välfärd, så som bra förskola och trygg äldreomsorg, är också en förutsättning för att många kvinnor ska kunna lönearbeta istället för att göra traditionellt hemarbete. Vänsterpartiet har en skattepolitik som ser till vilka behov som finns och där de med stora kapitaltillgångar eller höga löner får bidra mer till välfärden än de gör idag. Vi vill inte höja skatten för vanliga löntagare utan på mångmiljonarv, lyxvillor och stora aktievinster som man inte ens behöver jobba för. Vänsterpartiet har en fördelningspolitik som gör att samhällets rikedomar kommer fler till del. Istället för rut-bidrag till städning hos fullt friska personer så kan vi använda skattekronorna till att förbättra hemtjänsten. Istället för pengar i fickan på de privata skolbolagen kan vi satsa på att alla barn ska få en bra utbildning. Istället för fortsatt ökande klyftor kan vi göra Sverige mer jämlikt. Kultur som konst, musik och film bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i för alla. Det är viktigt att kulturen står fri från såväl kommersiell som politisk styrning och finns i hela landet. Kulturen spelar en viktig roll och är en del av välfärden. Kulturen kan spegla samhället, motverka segregation och klasskillnader. Välfärden är samhällets ansvar och borde styras demokratiskt. Det är politikens uppgift att se till att den fungerar, kommer alla till del och att de anställda ges inflytande. De som jobbar på sjukhusen, skolorna eller hemtjänsten idag har burit skattesänkningarnas konsekvenser på sina axlar, med att arbeta hårdare, avstå löneökningar och se kollegorna bli färre och det egna lasset större varje år. Istället för att lösa resursbristen har styrande politiker svarat med ineffektiva modeller, minutstyrning och idéer som optimerad schemaläggning, där ingen som arbetar i verksamheten tillfrågats. Läkare och sjuksköterskor, undersköterskor, lärare och socialsekreterare, alla som behövs i välfärden, förvandlas till administratörer i ett system där politiker kräver att allt dokumenteras i modeller som inte hade behövts. Det är resurser som främst behövs, inte formulär för kvalitetssäkring, nya bokningssystem för sjukhussängar eller ännu en managementkonsult som inte kan något om verksamheten. Kombinationen av marknadslösningar, byråkrati och resursbrist har skapat närmast omänskliga villkor för de samhällsbärare vi inte klarar oss utan. Dessa samhällsbärare förtjänar att bli lyssnade på. De har handfast kunskap som är avgörande för att lyfta välfärden, och den behöver tas om hand. De anställda i välfärden bör också få ett kraftigt utökat inflytande över verksamheterna de arbetar i. Jämlik vård och omsorg Det är när vi står tillsammans som vi bäst kan klara utmaningar och kriser. Pandemin har gjort bristerna i sjukvården och äldreomsorgen tydliga. Konsekvenserna av många år av nedskärningar och privatiseringar syntes i att äldre inte skyddades från smittan trots löften från vårdföretagen och trots att personalen gjorde sitt bästa med knappa resurser. Det fanns för få vårdplatser, alltför belastade vårdcentraler, för lite personal och för dåliga förberedelser med skyddsutrustning. Sverige behöver rusta upp hela vårdsektorn för att kunna klara de mer normala skiftningarna i vårdbehov men också för att kunna växla upp kapaciteten i kristider. Om personalen redan går på knäna och vårdköerna redan är för långa är det svårt att hantera en kris utan att både personal och patienter blir lidande. Det är inte acceptabelt att stora resurser, som behövs till människor med komplext eller långvarigt behov av vård istället går till nätläkartjänster för att behandla vanlig snuva och andra mindre åkommor hos friska människor. När vården inte räcker till tvingas anhöriga, särskilt kvinnor, att ta ett allt större ansvar. Vården och omsorgen har styckats upp, mellan nivåer och aktörer, människor bollas runt i en stor administrativ apparat och det är ofta en kamp för den enskilde och dess anhöriga att få rätt tillgång till vård. Vård måste ges efter människors behov och inte efter kapaciteten i felaktigt konstruerade system. Din försäkring eller position i samhället ska inte avgöra vilken vård du får. Många år av privatiseringar och ständig jakt på effektiviseringar i arbetslivet, skolan, vården och omsorgen har påverkat både hälsa, vårdbehov och tillgången till vård negativt. Stressrelaterade sjukdomar blir allt vanligare och psykisk ohälsa ökar särskilt bland kvinnor och hos unga utan att det leder till utbyggd vård eller förändrad arbetsmiljö. Du ska ha rätt till hjälp snabbt oavsett om du har brutit benet eller blivit utbränd. Men Sverige har idag minst antal vårdplatser i EU och en alldeles för dåligt utbyggd primärvård. Att du är beroende av omsorg ska inte, som idag, begränsa dina möjligheter att styra över ditt liv. Vittnesmålen om äldre som nästan aldrig får gå ut eller som måste äta sin middag tidigt på eftermiddagen för att personalen ska få tiden att gå ihop vittnar om en förskjutning i synen på människovärde. Vård och omsorg måste ges efter behov oavsett om du bor på ett särskilt boende eller har insatser av hemtjänsten. Därför vill Vänsterpartiet satsa mer resurser på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, samt satsa på personalen så att vi samtidigt får bort personalbristen och stärker personalens villkor och arbetsmiljö. Sjukvården måste vara jämlik, jämställd och tillgänglig, oavsett var i landet du bor och oavsett vem du är. Så är det inte idag. Behoven ska styra, du ska inte behöva lösa en privat försäkring för att få en bra sjukvård och tandvård eller en trygg förlossning. Lösningen är inte att förstatliga sjukvården men för att säkerställa en jämlik vård i Sverige måste staten ta ett större ansvar för att skapa lika förutsättningar. Omfördelningen från stat till region och kommun måste öka och särskild hänsyn ska tas till de många kommuner och regioner som idag inte får ihop sin ekonomi samtidigt som de redan har bland landets högsta skatter totalt sett. Trots att tandhälsan i befolkningen som helhet har förbättrats kvarstår betydande socioekonomiska skillnader. En viktig orsak är att det för vuxna patienter saknas ett högkostnadsskydd värt namnet och dessa får därför stå för en stor del av tandvårdskostnaderna själva. Detta innebär att en ganska stor grupp avstår från tandvård av ekonomiska skäl. Vänsterpartiet vill därför införa en tandvårdsförsäkring liknande den som finns inom övrig hälso- och sjukvård med ett högkostnadsskydd som gör att vuxna människor med behov inte ska behöva tacka nej till god tandvård. En vård och omsorg som är solidariskt finansierad av skattemedel och där pengarna går till verksamhet och inte till företagens vinster är en grundförutsättning för att uppnå en jämlik vård i hela Sverige. Utbildning är nyckeln till ett bättre samhälle Svensk förskola och skola ska vara jämlik och jämställd, där alla barn och unga ges samma rätt till utbildning. En skola som ger barn lika chanser är också kompensatorisk, det vill säga den förmår ge mer stöd till den som kommer från sämre förutsättningar. Under lång tid fanns det en vilja till detta. Politiska reformer la grunden för en av världens bästa skolor. Så är det inte längre. Alldeles för många barn går idag miste om en bra skolgång, särskilt barn som växer upp i socioekonomisk utsatthet. Det är ett misslyckande, inte bara för det enskilda barnet, utan också för samhället i stort. Sverige är extremt. Som enda land i världen råder det fri dragningsrätt på de skattemedel som ska gå till våra barns utbildning. Pengarna du och jag betalar för våra barns skolgång och framgång går till vinster i skolkoncerner och hamnar i skatteparadis. Dessutom leder den marknadsanpassade skolan till betygsinflation, segregation och ökad ojämlikhet. Privatiseringsexperimentet med marknadsskolan har förstört möjligheterna för tusentals barn. Om dina föräldrar är låg- eller höginkomsttagare, akademiskt skolade eller inte, invandrade eller svenskfödda, spelar en allt större roll för dina möjligheter att klara skolan. Marknadsskolan är ett monumentalt misslyckande. Det tycker en majoritet av svenska folket och stora delar av lärarkåren. Vänsterpartiet vill avskaffa marknadsskolan med start nästa mandatperiod. Barnens rätt till utbildning kan inte vänta. Varje år är det nya elever som skickas igenom systemet utan tillräckliga kunskaper. För varenda en av dem är det en förlorad livschans. Det räcker inte att åtgärda systemfelen med den privatiserade skolan. Skolan måste också tillföras mer resurser, det är bara så vi kan skapa en skola som kan möta barn utifrån deras olikheter och skiftande behov. De senaste årtiondena har pengarna till skolan minskat. Det krävs satsningar inte bara på undervisning utan också på elevhälsa, specialpedagoger, fritidsverksamhet och socialt stöd. Alltför många barn far illa idag och den psykiska ohälsan bland unga är utbredd. En framgångsrik klimatomställning kräver många nya och kunskapsintensiva arbeten, hög kompetens och satsningar på utbildningsväsendet. Arbetare, som idag är anställda i privata företag och offentlig verksamhet ska inte drabbas av arbetslöshet när samhället ställer om från fossilberoende. Deras yrkeskompetens behövs också i den gröna omställningen, men för att kunna hantera de nya gröna jobben behövs massiva satsningar på omställningsstöd, kompetensutveckling och utbildning i vad hållbar samhällsutveckling innebär. Det måste bli lättare att utbilda sig efter grundskolan oavsett vem du är, tjockleken på din plånbok eller var i landet du bor. Alltför många barn börjar aldrig gymnasieskolan eller hoppar av i förtid. Gymnasieskolan ska kunna möta alla barns behov, och inte som idag bygga på konkurrens. Vänsterpartiet vill värna universitetens oberoende och finansiering och höja studiestödet så att fler kan välja att vidareutbilda sig. Folkhögskolor och Komvux behövs i hela landet. Bildning sker genom hela livet. Därför behöver vi också värna studieförbundens ställning. Vänsterpartiet vill satsa på hela utbildningssystemet. Från förskola till universitet och yrkeshögskola behöver kvaliteten och tillgängligheten öka. Det ska inte spela någon roll om du bor i ett miljonprogramsområde eller på landsbygden, rätten till likvärdig utbildning och bildning är grundläggande. Vänsterpartiet vill se fler lärare, tidigare insatser för barn som har det kämpigt och förbättrad tillgång till lärande genom hela livet. Försvara kulturens oberoende Vänsterpartiet försvarar den oberoende kulturen. Politiken ska skapa förutsättningar för en bred kultur som kommer alla till del och hålla armlängds avstånd till innehållet. Vi lever i en tid då högerpopulistiska krafter försöker styra information och innehåll allt hårdare. Därför är det särskilt viktigt att satsa på och utveckla folkbiblioteken, folkbildningen och public services oberoende ställning. En fri kultur är avgörande för en stark demokrati. Rösta på Vänsterpartiet! Det är hög tid för förändring. Vänsterpartiet satte ner foten kring marknadshyror för att nu är gränsen nådd. Ska vi alla ha en framtid som vi kan tro på, så är det Vänsterpartiet som ska leda den politiska förändringen. Vänsterpartiet är ett parti som lägger sin energi på konkreta politiska reformer för att återuppbygga och utveckla de trygghetssystem som rivits ner, en kraftfull grön omställning med jobb och välfärd i hela landet, i både storstad och glesbygd, förort och landsbygd. Ett parti som står upp för oss alla, inte bara en liten rik elit. Vänsterpartiet ställer krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Politik är inte något som händer någon annanstans. Det är tillsammans med folkrörelser som Vänsterpartiet driver fram förändringar. Vårt parti är också en stolt del av en internationellt växande vänster som i åratal kritiserat politikens blinda tro på marknaden och agerat mot dess konsekvenser. Kapitalismen och klimathotet har inga landgränser. Därför är vi en rörelse som sätter den internationella solidariteten högt på dagordningen. Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Asylrätten undergrävs just nu i land efter land. När rasismen växer, länder sluter sig och EU bygger murar ska Sverige agera för flyktingars rättigheter och försvara asylrätten både i Sverige och internationellt. Vänsterpartiet anser att Sverige ska vara en röst för fred och rättvisa, inte för ökad militarisering. Sverige ska öka biståndet, stärka FN och skriva under kärnvapenkonventionen. Därför är Vänsterpartiet motståndare till Sveriges allt djupare militära samarbete med NATO och EU, och vi är det enda riksdagspartiet som konsekvent värnar och vill återupprätta svensk alliansfrihet. Vänsterpartiet vill att Sverige river upp värdlandsavtalet med NATO. I en rättvis värld måste den globala ojämlikheten kraftigt minskas. Vänsterpartiet vill ha en regering som står till vänster i svensk politik. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att en sådan regering har modet att driva vänsterpolitik och stå emot nyliberalism och rasism. Vänsterpartiet samarbetar gärna med andra partier, men bara om resultatet av arbetet innebär ökad jämlikhet, grön omställning och kraftigt stärkt välfärd. För oss står inte valet mellan två dåliga alternativ. Du som väljare håller förmodligen inte med oss i alla frågor. Det är ok. Men detta valår är det viktigt att lägga sin röst på ett vänsterparti som du kan lita på och som har modet att stå upp för sina ideal. För den som vill ha mer vänsterpolitik så finns det bara Vänsterpartiet att rösta på i detta val. Att vi i Vänsterpartiet anser att mycket mer resurser ska och kan satsas på välfärd, klimatinvesteringar, vård och jobbpolitik än vad de andra partierna gör beror inte på att vi kan trolla fram pengar som andra inte kan hitta. Det beror på att vi inte tror på den ekonomiska politik som fört Sverige in i passiv underkastelse inför marknadskrafter, privat riskkapital och starka lobbyister från bolag som tjänar sina pengar på att ta dem från elever, gamla och sjuka. Vi vet att de stora revor som skadat samhället, de snabbt växande klyftorna och förlusten av trygghet och gemenskap, inte varit oundvikliga. Det är politiker som fattat beslut om varje enskild privatisering. Varje systemskifte. Varje skattesänkning och därpå följande nedskärning av viktig verksamhet. Varje icke-beslut, där klimatomställningen skjutits på framtiden. Vi står vid en vändpunkt. Det som måste göras kommer att ta tid. Men det viktiga är att bryta trenden, och att istället för att acceptera fler försämringar börja bygga framtiden. Det finns självklara och brådskande problem att lösa för att rädda jorden från klimathotet. Välfärden måste byggas upp, jämlikheten stärkas och framförallt måste politiken ta ansvar för samhällsutvecklingen och lösa de behov som finns hos människor och miljö. Ingen av oss vet vad som händer efter valet, men vi vet att det är din röst som avgör. Vi vill att den rösten räknas. Därför tycker vi att du ska lägga den på ett parti som står upp för de förändringar som behöver göras i Sverige. Vänsterpartiet kommer inte att acceptera den utgångspunkt som hela tiden består i att välja det mindre dåliga alternativet. Respekten för väljarna och demokratin kräver att en regering vi stödjer också ska vara en regering som driver vänsterpolitik. Det är tillsammans vi bygger framtiden. Du som vill ha en politik för att förhindra klimatkatastrofen, skapa nya jobb i hela landet, förbättra trygghetssystemen och stärka välfärd, jämlikhet och jämställdhet, rösta på Vänsterpartiet!