För arbete, bröd och frihet!

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1932
Download: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
FÖR ARBETE BRÖD OCH FRIHET! KOMMUNISTISKA PARTIETS VALMANIFEST. TILL ARBETARNA, SMÅBÖNDERNA OCH ALLA UTPLUNDRADE! Årets valkampanj utkämpas mitt under en våldsam hungeroffensiv mot de arbetande massorna. På alla områden går kapitalisterna till anfall. Sverge har nu cirka 400.000 helt eller delvis arbetslösa. En liten del får ynkliga. understöd men största delen utelämnas helt åt svälten. Tiotusentals arbetare arbetar inskränkt tid. Stora lönesänkningar har genomförts i metall-, sågverks-, skogs-, pappers-, transport- och textilindustrierna samt för de lägre statstjänarna. Även AK-arbetarnas svältlöner har ytterligare sänkts. Nya lönesänkningar förberedes. Småbönderna ruineras massvis under krisen. Skuld- och skattebördorna växer. Arbetarnas och småböndernas livsmedel fördyras genom tullar och acciser, till förmån for godsägare, storbönder och kapitalister. Den svenska kapitalismen rustar målmedvetet med socialdemokratins hjälp för det imperialistiska kriget. Munckska kåren och en rad andra väpnade fascistorganisationer utbygges under medverkan och beskydd av regeringen-, polis- och militärmyndigheterna. Arbetarnas kamp för arbete och bröd mötes med väpnade strejkbrytare, polis och militärstyrkor. Fem arbetare mördades i Ådalen! Polisen sköt skarpt på de demonstrerande arbetarna i Clemensnäs och Sandarne och sårade flera av dem. Hundratals arbetardemonstranter, har misshandlats av polisernas sablar och battonger. Mördarna från Ådalen går fria, men mot kämpande arbetare har klassdomstolarna utdömt sammanlagt 13 års tukthus. I dag hotas åter en rad arbetare och arbetarrepresentanter med långa tukthusstraff. Med sådana medel söker kapitalismen rädda sitt ruttnande välde. KRISEN TYSTADE KAPITALISMENS "EXPERTER"! Kapitalismen skakas av den våldsammaste kris, dess historia känner. ' Men nyss sjöng alla partier från högern till socialdemokraterna lovsånger över denna kapitalism. Forsell, Lindman och Örne talade om Sverges andra stormaktstid under "finansgeniet" Kreugers ledning. Kilbom förklarade 1929 att det vore "ett medvetet eller omedvetet bedrägeri att intala arbetarna att kapitalismen i Sverge stod inför en kris". Men krisen kom och tystade kapitalismens profeter. Kreugerkraschen ger utmärkta exempel på med vilka medel kapitalismen regerar. Kreuger fördömes nu som storsvindlare därför att han avslöjades genom kraschen. Men de andra kapitalistiska, storsvindlarna fortsätter att regera i detta. och alla kapitalistiska länder med samma metoder. Krisen visar kapitalismens hela vanvett. Tekniken och produktionsmöjligheterna har utvecklats oerhört, men fabrikerna står stilla och varuutbytet avstannar. Massor av livsmedel förstöres, bönderna som producerat dem ruineras, för att de icke får sälja och miljoner arbetslösa håller på att gå under, för att de icke kan köpa dessa livsmedel. PARTIERNA SOM SÖKER EN KAPITALISTISK UTVÄG UR KRISEN. Ändå söker alla partier utom kommunisterna alltifrån högern och fascisterna till socialdemokratin och Kilbompartiet att genomdriva en kapitalistisk löning av krisen. Högern, industri- och bankmagnaterna, godsägarnas, samt ämbetsmännens speciella parti- och bondeförbundet, storböndernas speciella organisation, har under krisen snabbt utvecklats i fascistisk riktning. De går i spetsen för arbetarmassornas utplundring till bankirmagnaternas och storagrarernas förmån. De ropar på ännu mera krigsrustningar och på skärpta klasslagar, vilka främst syftar till att illegalisera det kommunistiska partiet. Redan nu genomföres demonstrations-, mötes- och talarförbud mot vårt parti. Nationalsocialisterna söker efterapa den fascistiska, föregivet "antikapitalistiska" demagogin, samtidigt som de förbereder sig att genom våld- och terrormetoder mot arbetarna rädda kapitalismens ruttnande välde. Kapitalismens regeringsmakt har under de senaste åren utövats av de frisinnade, av Stripadirektivens, tvångslagens, Ådalsmordens och den politiska korruptionens regering, som under krisen troget genomfört alla storfinansens reaktionära diktat. Socialdemokratin och Kilbomspartiet låtsas under valrörelsen stå i motsättning till de borgerliga partierna, låtsas stå i kampställning mot kapitalismens hungeroffensiv. I verkligheten använder de hela sin kraft för att säkra dess genomförande. Gemensamt söker de kväva arbetarnas strejkrörelser och de arbetslösas kampaktioner för arbete och bröd. De manar arbetarna till kapitulation och underkastelse för lönenedpressarna. De anvisar de arbetslösa bönernas och bettlarnas väg, och söker förhindra varje verklig kamprörelse för de arbetande bönderna. Med socialdemokraternas aktiva bistånd har borgarna genomfört en rad reaktionära åtgärder. Medan arbetslöshetsförsäkringen utredes sedan 17 år behövde socialdemokratins ledare och andra borgare bara två dagars betänketid, när det gällde att vräka bort 275 miljoner åt Kreugersvindlarna och bara några timmar för att ge svindlarna moratorium. Vad är resultatet av borgarnas och socialdemokraternas krisåtgärder? Har de undanröjt eller lindrat krisen? Tvärtom. De har gjort de rika ännu rikare och de fattiga ännu fattigare, men krisen har blivit sjufalt värre. Alla dess bördor vältras över på de arbetandes axlar. Så kan det inte få fortsätta. Tålamodet och kapitulationerna måste få ett slut. Arbetarna och småbönderna måste gå till motangrepp mot kapitalisternas hungeroffensiv. DET ENDA VERKLIGA ARBETAR- OCH SMÅBONDEPARTIET. Kommunistiska partiet, den svenska sektionen av Komintern, det enda parti i landet som organiserar verkliga kampaktioner för de fattiga, utplundrade massornas sak, manar alla arbetande och arbetslösa, alla småbönder och lantarbetare, alla utplundrade statstjänare, alla arbetets män och kvinnor, att skapa en fast, orubblig enhetsfront kring följande krav för vilka vårt partis representanter kommer att kämpa i och utanför parlamentet: ARBETARNAS OCH SMÅBÖNDERNAS KAMPKRAV MOT KAPITALISMENS HUNGEROFFENSIV. LÖNER, ARBETS- OCH BOSTADSFÖRHÅLLANDEN. Icke ett öres lönesänkning. Kompensation för varje stegring av levnadskostnaderna och varje höjning av arbetsintensiteten. Löneförbättringar för de lägre statstjänarna. Full lön vid korttidsarbete, 7-timmarsdag med full lönekompensation för alla arbetargrupper. 6-timmarsdag med full lönekompensation vid gruvor, hälsofarliga yrken och för arbetare under 18-år. Kraftig sänkning av hyrorna och effektiv hyreslagstiftning. Förbud mot vräkningar för obetald hyra på grund av arbetslöshet eller fattigdom. Sunda bostäder för skogs- och lantarbetare. FÖR DE ARBETSLÖSA. Arbetslöshetsförsäkring motsvarande de arbetande industriarbetarnas genomsnittsveckoinkomst, för alla arbetslösa på statens och arbetsköparnas bekostnad. Intill dess denna genomförts: arbeten med avtalsenlig lön eller motsvarande kontantunderstöd. Omedelbara hjälpåtgärder i form av barnsbespisning, hyrespengar, fritt, lyse, värme o.s.v. AK:s avskaffande. FÖR NÖDHJÄLPSARBETARNA. Bort med AK-direktiven. Avtalsenliga löner. Människovärdiga arbets- och bostadsförhållanden. FÖR DE ARBETANDE KVINNORNA. Lika lön, för lika arbete. Moderskapsförsäkring på statens och arbetsköparnas bekostnad som garanterar full lön 8 veckor före och 8 veckor efter nedkomsten. Slopande av fosterfördrivnings- och preventivlagarna. FÖR DE ARBETANDE BÖNDERNA. Strykande av de arbetande böndernas bank- och hypoteksskulder, förhindrande av exekutiva auktioner. Slopande av alla arrendeavgifter till bolag, banker och godsägare. Slopande av alla stödåtgärder för godsägarna och storpatronerna. Slopande av alla tullar och andra avgifter, som fördyrar mat, kläder och verktyg för arbetarna och de fattiga bönderna. Statliga anslag till utsäde, konstgödning, redskap o.s.v. för de arbetande bönderna. Expropriering av bolagens, godsägarnas och kyrkornas jord, jordtilldelning till lantarbetarna, småbrukare och egnahemsägare. Arbetslöshetsförsäkring även för de småbönder och torpare som huvudsakligen lever av lönearbete. FÖR DEN ARBETANDE UNGDOMEN. Arbetsanskaffning för den arbetslösa ungdomen, med avtalsenliga löner. Lika lön för lika arbete. Avskaffande av krigslagarna. Rösträtt från 18 års ålder Lärlingsskolor på arbetsköparnas bekostnad och avtalsenlig lön för studietiden. SKOLFRÅGOR. Religionsundervisningens slopande i skolorna. Fri bespisning i skolan för arbetslösas, korttids-, nödhjälpsarbetares och andra fattigas barn. Fri skolmaterial. SOCIALFÖRSÄKRINGSFRÅGOR. Arbetslöshets- och moderskapsförsäkring. Sjuk- och olyckfallsförsäkring på arbetsköparnas bekostnad med full utbetalning av lönen under de första 6 månaderna vid sjukdom eller olycksfall och härefter 75 % av lönen. Fri medicin och sjukvård. Vid full invaliditet understöd, som mötsvarar genomsnittslönen, på statens och arbetsköparens bekostnad. Ålderdomspensionering från 60 år eller inträdd arbetsoduglighet som garanterar full försörjning på statens och arbetsköparnas bekostnad. SKATTEFRÅGOR. Höjning av det beskattningsfria avdraget. Kraftig, progressiv beskattning av de enskildas, bankernas och bolagens inkomster och förmögenheter. Skattebefrielse för de arbetslösa och lågt avlönade arbetarna. Skattebefrielse för lantarbetare. och småbönder. samt skattenedsättning Förbud mot skatternas indrivning genom införsel i lön: BUDGETFRÅGOR. Icke en man, icke ett öre för kapitalismens militärmakt. Slopande av alla anslag till kungahuset, statspolisen, polismakten, statskyrkan, och Nationernas Förbund. Återbetalning av alla anslag till Kreugersvindlarna och alla anslag som utbetalats till kapitalisterna och godsägarna. Kraftiga lönereduceringar för ministrarna, landshövdingarna, borgarråd, för den högre statliga och kommunala, civila och militära ämbetmannabyråkratin. KLASSJUSTISEN. Frigivande av alla politiska fångar. Sträng bestraffning av de skyldiga för Ådalsmorden och Kreugersvindlerierna. Slopande av tvångslagen mot fackföreningarna, Åkarpslagen, lösdrivarlagen, krigslagarna och liknande, klasslagar. MOT DET IMPERIALISTISKA KRIGET. Försvar för Sovjet-Unionen och Kina. Utträde ur Nationernas Förbund. Förhindrande av alla vapen och ammunitionstransporter. HUR SKALL DESSA KRAV FÖRVERKLIGAS? Kommunistiska partiet, den svenska sektionen av Komintern, manar alla arbetande i industrin och jordbruket att gå. till kamp för dessa dagskrav, vilka partiet i detalj utformat i sitt arbetsanskaffningsprogram för småbönder, lant- och skogsarbetare samt i sitt förslag still arbetslöshetsförsäkring. Våra fiender från fascisthögern till de bägge socialdemokratiska partierna kommer att ropa, att dessa krav icke går att genomföra. Vi svarar: våra krav är de enda, som syftar till verklig hjälp åt arbetarnas och de fattiga bönderna. Produktionsteknikens nuvarande utveckling gör det möjligt att skapa arbete och god försörjning åt alla industrins och jordbrukets arbetare. Det kapitalistiska profitsystemet utgör det stora hindret. De svältande arbetslösa och korttidsarbetarna, de av ruin hotade småbönderna kan icke göra halt inför detta hinder. Industriarbetarna, lantarbetarna, skogsarbetarna och småbönderna utgör den överväldigande majoriteten av Sverges befolkning. Om dessa hundratusen skapar en stark, kämpande enhetsfront för dessa krav, så kan de också genomföras. 0m de hundratusenden arbetslösa slutar upp att svälta i tysthet, om de gemensamt med sina arbetande kamrater marscherar ut till demonstrationer på gator och torg, i alla Sverges städer och samhällen, kan deras krav icke längre ignoreras. Om arbetarna svarar på kapitalisternas hungeroffensiv med masstrejkens och massdemonstrationens effektiva vapen, med de revolutionära massaktionernas alla medel, vem kan i längden motstå deras kraft? DEN PROLETÄRA ENHETSFRONTENS VÄG. Masstrejken och massdemonstrationerna efter Ådalsmorden visar den väg som leder till seger. Socialdemokratiska, syndikalistiska, partilösa och kilbomsarbetare kämpade sida vid sida med kommunisterna för kommunisternas paroller mot reformist- och renegatledarna, som sökte hindra strejken. Med masstrejkens vapen drevs militären och strejkbrytarna bort, polismakten sattes ur funktion och militären tvingades vända. Exemplet visar, att då arbetarmassorna smider enhetsfronten stark på revolutionär grundval, kan intet fascistiskt våld, inga Mestertongarden betvinga dem. Arbetarnas och småböndernas söner bildar huvudmassan. av kapitalismens militärmakt. ARBETARNA OCH SMÅBÖNDERNA KAN INTE VÄNTA. Socialdemokratins och kilbomspartiets ledare ropar: "Ta avstånd från revolutionära aktioner. Bevara lugn och besinning. Demonstrera aldrig utan polistillstånd. Följ demokratins lugna väg. Vänta på oss, välj oss till riksdagsmän. Någon gång om 20 år, när vi får majoritet i bägge kamrarna skall de arbetslösa få mat. Då skall en mängd reformer genomföras". Arbetarna har redan alltför länge låtit sig nöja med sådana löften. De arbetslösa, kan inte vänta på mat. De måste ha mat nu omedelbart. De arbetande kan inte vänta. med kampen mot hungeroffensiven, de av tvångsaktioner hotade småbönderna kan icke heller vänta. Arbetarna har redan nu exempel på hur socialdemokratins ledare handlar, när de kommer till makten. Tre, gånger har de ensamma haft regeringsmakten. De har saboterat arbetslöshetsförsäkringen, men skänkt hundratals miljoner åt bankerna, åt bolagen, åt betpatronerna, åt kapitalistiska storsvindlare, åt massor av utsugare. Så kompletterar kapitalismens partier varandra. VARFÖR VI GÅR FRAM UNDER BETECKNINGEN KLASS MOT KLASS. Höger och fascister, bondeförbundare och frisinnade, förklarar öppet att de med alla medel vill skydda kapitalismens välde. Socialdemokratins och kilbomspartiets ledare bedrivet samma politik men maskerar den med hycklande "radikala" fraser för att icke förlora sitt inflytande över arbetarna. Under krisen slösar de med vallöften och utfästelser att kämpa mot kapitalismen, men deras gärningar dömer dem som kapitalismens huvudstöd, som kapitalismens stödjetrupp inom arbetarrörelsen. Varje röst för socialdemokratin och kilbomspartiet, varje röst på deras gemensamma falska partibeteckning "Arbetarpartiet" är i verkligheten en röst för kapitalismens hungeroffensiv för facklig splittring, för lönesänkningar och utsvältning av de arbetslösa. KOMMUNISTISKA PARTIET DET ENDA VERKLIGA ARBETARPARTIET. det enda parti som verkligen kämpar för arbetarnas och småböndernas intressen, går därför till val under parollen "Klass mot Klass", utan samröre med kapitalismens hycklande stödjetrupper. Vi manar de arbetare och småbönder, som hittills följt socialdemokratins och kilbomsledarna i tron att dessa menar ärligt med sina löften men som sett sina förhoppningar svikas, att sluta upp kring sina kampkrav. Vi manar dem att se till att proletariatets röst åter blir hörd i den svenska riksdagen. Vi manar dem att med flerdubbling av röstetalet för kommunisternas kandidatlistor ge eftertryck för dessa våra kampkrav. Det väsentliga är utlösningen av strejker och andra aktioner mot hungeroffensiven och den indirekta utplundringen genom tullar, skatter och inflation. En så effektiv påtryckning från de arbetande och arbetslösa massorna måste organiseras att de arbetslösa och deras familjer får mat kläder och bostad. En arbetarnas och böndernas kamprörelse måste skapas, som tar upp striderna mot bankernas och kapitalisternas tvångsauktioner och utplundring av de fattiga bönderna. Kommunisterna betraktar icke valkampen som en isolerad företeelse, utan som en del av vår strävan att efter dessa linjer mobilisera alla arbetande till masskamp för att driva sina krav igenom. Och våra representanter i parlamentet är där för att från dess tribun bidraga till denna mobilisering. Ju snabbare arbetarna bygger sin kämpande enhetsfront för arbete och bröd, ju större massor som drages in i denna kampfront ju förr blir det möjligt att finna en verklig utväg ur kapitalismens kris, den revolutionära utvägen. ARBETARNA OCH DE FATTIGA BÖNDERNA kan icke i längden finna sig i att en handfull trustmagnater och andra kapitalister plundrar dem inpå bara benen. Kastar ut dem i arbetslöshet, nöd och elände. De kan icke i längden finna sig i att de arbetslösa utlämnas åt svälten, att massor av livsmedel förstöres medan de arbetandes löner ständigt pressas nedåt och att de fattiga bönderna full ständigt ruineras. DEN REVOLUTIONÄRA UTVÄGEN. Den verkliga lösningen av krisen är, att denna arbetarnas och småböndernas massrörelse krossar bankirernas, godsägarnas och kapitalisternas makt. Gör fabriker, gruvor, banker och järnvägar och gods till hela folkets egendom utan ersättning åt de kapitalistiska rövarna, att den genomför en socialistisk planhushållning, där det icke längre produceras för kapitalisternas profit utan för de breda massornas behov. Denna verkliga lösning av krisen står endast att nå genom kapitalismens fullständiga störtande genom proletariatets revolution, genom skapande av en arbetar- och bonderegering, som krossar storfinansens statsmakt och säkrar alla maktmedel i det arbetande folkets händer. SOVJET-UNIONEN VISAR VÄGEN. Sovjet-Unionens lysande exempel visar, att denna väg är den enda, som ger en verklig lösning av krisen i arbetarnas och böndernas intresse. Sovjet-Unionen är det enda land i världen, som icke har någon kris, icke heller någon jordbrukskris, icke någon arbetslöshet, inga lockouter och inga fascister. I kapitalismens länder står fabrikerna stilla. I Sovjet-Unionen bygges tusentals nya jättefabriker och tredubblas industriproduktionen på fyra år. I Sovjet-Unionen behöver icke industriarbetarna och bönderna frukta någon avsättningskris, ty allt produceras för det arbetande folkets behov och allting går åt. I Sovjet-Unionen har arbetarna och bönderna under kommunistiska partiets ledning gjort slut på kapitalismens herravälde. KAMP MOT DET IMPERIALISTISKA KRIGET. Därför att sovjet-regimen så klart visat socialismens överlägsenhet över kapitalismens alla makter söker kapitalismen med socialdemokratins hjälp, med en ny fruktansvärd världsbrand slå ned det socialistiska bygget, för att sedan förgöra varandra i ett världsblodbad om nyuppdelningen av världen. Rustningarna bedrives i febrilare tempo än någonsin förr, beslöjad av hycklande pacifistfraser och avrustningssvindel. Med brutal, bestialisk terror ibland utövad av fascistiska diktaturregeringar och mördarband, ibland av den borgerliga demokratin och dess socialfascistiska polispresidenter söker de krossa den enda makt, som i den kapitalistiska världen verkligen kämpar mot det nya imperialistiska kriget, de revolutionära arbetarna och deras kommunistiska parti. Genom imperialistiska krig och ohyggliga terrormetoder söker de imperialistiska makterna krossa den mäktiga antiimperialistiska frihetsrörelsen i Kina, Indien, Indokina och andra undertryckta länder. Överallt i världen rasar kampen mellan de två systemen - kapitalismens ruttnande system och den segrande socialismen. Överallt söker kapitalisterna genom skärpt hungerpolitik, nödförordningar och utplundring av de arbetande massorna en tillfällig kapitalistisk utväg ur krisen för att på de arbetande massornas bekostnad säkerställa den kapitalistiska utplundringen till nästa krig. De demokratiska kulisserna avlöses alltmer av öppna fascistiska diktaturmetoder. Överallt söker socialdemokratin genomföra denna kapitalistiska utväg ur krisen. Det stora exemplet är Tyskland, där socialdemokratin förrådde revolutionen och banade väg för massarbetslöshet, nödförordningar och fascistisk diktatur. Den nya världsbranden har redan börjat genom Japans rövartåg mot Kina. När som helst kan detta utvidgas till ett krig mot Sovjet-Unionen, understött av Västeuropas kapitalistiska makter. Sverge rustar sig intensivt för aktiv Östersjöpolitik, för deltagande i kapitalismens överfall, på den första arbetarstaten. Vår valkamp är också en kamp mot den svenska kapitalismens krigsförberedelser, för Sovjet-Unionens och Kinas försvar, mot vapen- och ammunitionstransporterna till de imperialistiska rövarna, en kamp mot det imperialistiska kriget och de pacifistiska dimbildare, som arbetar i krigshetsarnas tjänst. Kommunisternas valkamp är en del av det revolutionära världsproletariatets internationella kamp. Vi mobiliserar de svenska arbetarna och småbönderna till kamp mot hungeroffensiven i fast orubblig solidaritet med de arbetare och bönder som reser Sovjet-Unionens stolta socialistiska bygge, med koloniernas kämpande frihetsrörelse mot de imperialistiska förtryckarna och med de revolutionära arbetarna i alla kapitalistiska länder. RÖSTA RÄTT! Skapa underifrån, från arbetsplatser, stämpelställen och fackföreningar, från möten och demonstrationer en fast enhetsfront för arbetarnas och småböndernas kampkrav. Skapa revolutionära väljarkommittéer, som politiskt och organisatoriskt förbereder valet. Gå till verket med samma kraft och beslutsamhet, som kom till synes under Ådalshändelsernas dagar. Fram för en fast sammansvetsad enhetsfront för arbetarnas och småböndernas dagskrav! Fram för kommunisternas kandidatlistor! Fram för arbete, bröd och frihet från kapitalistiskt slaveri! Fram för kapitalismens störtande och skapande av ett Sovjet-Sverge. SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI, (Sektion av Komintern). CENTRALKOMMITTÉN.