För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism. Valmanifest för EU-valet 2019

s
Socialdemokraterna Valmanifest - Europaval 2019
Download: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
FÖR DEMOKRATI OCH JÄMLIKHET, MOT KLYFTOR OCH EXTREMISM. Valmanifest för EU-valet 2019 Socialdemokraterna Ett Europa som sätter vanligt folk främst EU bildades för att föra människor närmare varandra. Handel och utbyte mellan länder har gjort att Europa utvecklats snabbt ekonomiskt och att människor kan leva i fred och frihet. Den europeiska unionen ger oss i Sverige både ökad säkerhet och växande välstånd. Men de senaste åren har utvecklingen gått åt fel håll. Högerextrema krafter vinner mark i land efter land. På slutet av 90-talet hade extremhögern ett dussintal representanter i Europaparlamentet. Idag är de över 100 och samarbetet dem emellan stärks inför valet i maj. De är nu en reell maktfaktor och i många länder får de hjälp av den konservativa högern. Vi socialdemokrater kommer att ta matchen. Vi kommer aldrig att släppa lös extremhögern på vår kontinent igen och låta dem piska upp hat mot dem som pekas ut som främlingar eller oliktänkande. Vi kommer aldrig tystna när löntagares rättigheter attackeras, grundläggande demokratiska värderingar inskränks, kvinnors rätt till sin egen kropp ifrågasätts eller vår tids ödesfråga, klimathotet, förnekas. Vi kommer att fortsätta driva den politik som vi vet är den mest effektiva för att stå emot hat och splittring — en politik som gör att människor är trygga och får sin rättmätiga del av det välstånd som växer fram. EU ska vara relevant i medborgarnas vardag, ha en stram budget och ta sig an de stora framtidsfrågorna som inget land kan lösa på egen hand. Sverige behöver ett Europa som fokuserar på det viktigaste: Ett Europa som försvarar demokratin och står upp för alla människors lika värde och rättigheter, fria medier, oberoende domstolar och som bekämpar den gränsöverskridande brottsligheten. Europa ska möta hat med gemenskap. Ett Europa som skapar fler, trygga jobb och sätter löntagares intressen före storföretagens, försvarar svenska kollektivavtal, stoppar skattefusk - där fler kvinnor jobbar och som ligger i framkant för att skapa nya, gröna jobb. Europa ska gå framåt tillsammans. Ett Europa som går före i kampen mot klimathotet med högre ambitioner att jaga de företag och regeringar som inte gör sin del för att minska utsläppen och ökar drivkrafterna för att ställa om så att målen i Parisavtalet nås. Europa ska visa världen vägen. Ett Europa som är en stark global aktör i en orolig tid som värnar internationellt samarbete, verkar för en fri och rättvis världshandel, stärker insatserna för Europas säkerhet och tar gemensamt ansvar för migrationspolitiken. Europa ska bygga gemensam säkerhet. Vi vet att högerextremismen kan bekämpas. Tryggheten och jobben kan säkras. Demokratin kan försvaras. Klimathotet kan stoppas. Det starka motstånd och den breda samhällsförändring som krävs ska socialdemokratin leda. Vi vill bygga ett starkare samhälle i Sverige och i Europa - som sätter vanligt folk främst. Därför vill vi ha din röst i Europaparlamentsvalet den 26 maj! 1. Ett Europa som försvarar demokratin Människovärdet kommer alltid först. Varje människa ska kunna leva fritt, älska vem hon vill, omfattas av rättsstatens starka skydd och medverka med sin fulla demokratiska rätt för att påverka samhällsutvecklingen. Om detta kompromissar vi aldrig. Men nu utmanas demokratin och de mänskliga rättigheterna i flera medlemsländer. I Polen har man gett sig på det fria rättsväsendet med nya regler för domare och ett tydligt politiskt inflytande över författningsdomstolen. I Ungern angrips medierna och akademin. I flera länder vill konservativa och högerextrema krafter inskränka aborträtten. I Sverige står Sverigedemokraterna och hyllar den här utvecklingen och gör sina egna attacker mot medier, minoriteter och meningsmotståndare. Vi behöver mer än någonsin tidigare ett EU som har kraft att stå emot dem som hotar alla människors lika värde och rättigheter. Oavsett om det rör sig om auktoritära regimer eller högerextrema rörelser. Oavsett om det är terroristorganisationer som slår mot samhället där det är som allra mest sårbart eller grov organiserad brottslighet som profiterar på den fria rörligheten för att sälja vapen och droger. Och de som stridit för IS ska inte komma undan i ett juridiskt ingenmansland. De ska ställas inför rätta, dömas och straffas för de ofattbara grymheter som de begått. Vi socialdemokrater vill bygga ett EU som stärker demokratin, som håller ihop och ser till att alla länder tar sitt ansvar. Medlemsstaterna ska följa unionens gemensamma värderingar och rättsstatens principer. Gemensamt fattade beslut ska genomföras - av alla. Därför vill vi socialdemokrater: • Skärpa kraven på alla medlemsstater att respektera de mänsklig fri- och rättigheterna och följa de beslut som fattas - annars riskerar de indragen rösträtt i rådet eller uteblivet EU-stöd. • Granska tillståndet för demokratin och rättsstatens principer inom EU:s alla medlemsländer. Granskningen ska vara återkommande och systematisk. • Stärka kvinnors rättigheter. Inrätta ett europeiskt direktiv för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, stå upp för aborträtten och kräva en jämställd kommission. • Stå upp för det fria ordet. Stärka offentlighetsprincipen ytterligare i EU och utöka skyddet för journalister. • Bekämpa hat och våldsbejakande inlägg på internet genom att ställa högre krav på nätjättarna och ta fram en EU-gemensam lagstiftning som ålägger plattformar att snabbt ta ner terrorisminnehåll. • Garantera samkönade pars rättigheter när de reser eller bosätter sig i en annan medlemsstat och förstärka EU:s diskrimineringslagstiftning att omfatta fler grupper. • Stoppa tiggeriet och bekämpa utsattheten. Öka kraven på alla medlemsländer att tillförsäkra sina medborgare sociala rättigheter. Den fria rörligheten ska inte användas för att tvinga människor utomlands för att tigga, utan för att öka människors möjligheter till jobb och studier. • Förbättra skyddet mot cyberangrepp och stärka europeiska utrikestjänstens arbete med desinformation. • Förstärka kampen mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism genom att öka polissamarbetet, skärpa kontrollen av ämnen som kan användas i sprängmedelstillverkning och öka informationsutbytet för att avslöja falska identiteter. • Skärpa bevakningen vid EU:s yttre gräns, införa kontroll av biometri för alla som reser in i EU, öka bemanningen vid gränsen och utöka möjligheten till inre gränskontroller. • Driva kravet på en internationell tribunal så att de som stridit för IS ställs inför rätta och straffas. 2. Ett Europa som skapar fler trygga jobb Människan går före marknaden. Den ekonomiska styrkan som finns i EU-samarbetet ska användas till att förbättra villkoren för vanligt folk. Företag som gör rätt för sig ska inte riskera att bli utkonkurrerade av företag som fuskar med skatten, slarvar med säkerheten eller struntar i att betala löner. De fackliga rättigheterna, ett socialt protokoll, ska skrivas in i EU:s fördrag nästa gång en större fördragsändring är aktuell. Löntagare ska inte ställas mot löntagare i Europa. Vägen till fler jobb går aldrig via låga löner och försämrade villkor, utan via kunskap, investeringar och trygghet när arbetslivet förändras. Vi vet att den svenska modellen stärker såväl tillväxten som produktiviteten. Ett Europa som ligger i framkant i omställningen till en fossilfri kontinent kommer stärka vår konkurrenskraft och ge oss en tätposition globalt. Ett Europa där fler kvinnor jobbar och fler unga utbildas stärker såväl individernas frihet som ländernas BNP. Genom EU-medlemskapet har vi stärkt vår export och i dag går över 70 procent av den till EU. Det motsvarar 700 000 svenska arbetstillfällen. Vi socialdemokrater vill fortsätta att utveckla EU:s inre marknad. Handel och tillväxt ska gå hand i hand med stärkta åtgärder för ett socialt, hållbart och mer jämlikt Europa. Fokus för EU:s beslutanderätt och för budgeten ska ligga på de områden där EU-samarbetets mervärde är störst och inte på de frågor som medlemsstaterna bättre löser på egen hand. När Storbritannien lämnar EU behöver budgeten minska och de pengar som medlemsstaterna bidrar med ska användas effektivt. Personer och företag som ägnar sig åt skattefusk eller penningtvätt ska möta ett samlat gemensamt motstånd i Europa. Det ska vara ordning och reda i ekonomin — det gäller både i Sverige och i EU. Därför vill vi socialdemokrater: • Skapa ett socialt och mer rättvist Europa där medlemsländerna höjer ambitionerna utifrån den sociala pelaren som undertecknades i Göteborg 2017. • Säkra att svenska kollektivavtal gäller på svensk arbetsmarknad. Företag som stadigvarande bedriver verksamhet i Sverige ska fullt ut följa svenska regler. • Stoppa osund konkurrens genom fler samordnande kontroller mellan svenska myndigheter och den nyskapade europeiska arbetsmyndigheten. • Förbättra villkoren för yrkeschaufförer. Svenska löner och kollektivavtal ska gälla alla som kör i Sverige. Det ska var tryggt på svenska vägar. • Skärpa regelverket så att brevlådeföretag inte kan användas för att dumpa anställningsvillkor och smita undan skatt. • Minska andelen otrygga anställningar och ofrivilliga deltider. EU behöver en ny jämställdhetsstrategi som tydligare lyfter fram kvinnors situation på arbetsmarknaden. • Begränsa missbruket av bemanningsföretag. Inhyrning ska i huvudsak användas som ett komplement vid tillfälliga arbetsstoppar. Trygga anställningar ska vara regel inte undantag. • Införa strängare arbetsmiljöregler och ta hårdare tag mot arbetsplatsrelaterad cancer. • Ta initiativ till ett metoo-direktiv som bekämpar sexuella trakasserier i arbetslivet. • Europa ska vara först med 5G och ta fram en gemensam strategi för att rulla ut femte generationens mobilsystem som är grunden för ny teknik och våra uppkopplade samhällen. • Stärka digitaliseringen av EU:s inre marknad. Streamingtjänster ska fungera inom hela EU. • Värna EU som en stark forskningskontinent och säkra att världens största forskningsprogram, Horizon Europa, präglas av hållbarhet, jämställdhet, excellens och konkurrenskraft. • Strama åt EU:s budget, förenkla systemen, öka kontrollen över hur pengarna används, gå med i den europeiska åklagarmyndigheten, skapa en task force mot korruption och minska jordbruksstöden. • Ta krafttag mot skattefusk och penningtvätt genom att driva på arbetet med svarta listan över länder som inte samarbetar mot skattefusk och verka för att fler länder utanför EU har register över vilka personer som är de riktiga personerna bakom bolaget. 3. Ett Europa som går före i kampen mot klimathotet Gröna reformer ska vara rättvisa. Sverige och Europa ska gå före för att driva utvecklingen mot det fossilfria samhället. Det finns ingen tid att förlora. Detta är den mest avgörande trygghetsfrågan av alla — för oss, för våra barn och för våra barnbarn. Omställningen måste ske på bred front med kraftfulla strukturella samhällsreformer riktade mot de verksamheter och länder som släpper ut mest och utan att de med minst ekonomiska marginaler drabbas hårdast. Bra transporter och infrastruktur ska finnas för alla. Vi ska kunna fortsätta resa, men det ska ske hållbart och med betydligt mindre utsläpp. Hårdare krav ska ställas på de stora utsläpparna. Samma regler bör gälla i alla länder i EU, så att företag inte kan skaffa sig konkurrensfördelar genom att strunta i klimatkrav — lika lite som att konkurrera med sämre villkor och löner. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska höja våra egna mål, få med oss Europa och i förlängningen hela världen för att nå målen tillsammans med oss. Vi ska visa att det är möjligt att förändra samhället i grunden så som vi en gång bekämpade fattigdomen i vårt land, byggde ett utbildningssystem för alla, skapade en sjukvård som utgår från människors behov, inte deras förmåga att betala - det vill säga gemensamt och tillsammans. Nästa stora steg i klimat- och miljöarbetet är att ställa om till en cirkulär ekonomi som inte förbrukar mer än den återför till planeten. Produkter som säljs ska vara lätta att återvinna. Skärpta regler behövs för att minska onödigt användande av plast och utsläppen av farliga kemikalier. Vi ska vara trygga med att vår mat och vårt vatten inte innehåller skadliga ämnen. Därför vill vi socialdemokrater: • Driva på för att EU:s klimatmål om noll nettoutsläpp av växthusgaser ska nås senaste år 2050 och för att minska utsläppen med 55 procent till år 2030. • Införa skärpta sanktioner mot företag som inte lever upp till EU:s miljökrav. • Se fler nattåg ut i Europa, enklare gränsöverskridande biljettförsäljning och stärkt konsumentskydd för tågresenärer i Europa. • Minska flygets klimatpåverkan genom starka incitament för att öka andelen hållbart framställda förnybara bränslen för flyget på europeisk nivå. Rean på utsläppsrätter till flyget måste upphöra. • Stoppa hormonstörande ämnen som finns i till exempel plast och vårt dricksvatten. Ta fram en handlingsplan för en giftfri miljö i Europa och göra insatser för att bekämpa miljöpåverkan av läkemedelsrester och den ökade resistensen mot antibiotika. • Minska användandet av onödig plast och stoppa spridningen av mikroplaster. Plastprodukter ska fasas ut när det finns hållbara alternativ. All plast ska vara fri från gifter och återvinningsbar år 2030. • Ställa högre krav på produkter för att öka återvinningen. Mixen av material och ämnen måste ta hänsyn till hur materialet ska kunna återvinnas på ett effektivt sätt. • Minska övergödningen i sjöar och hav med gemensamma EU-mål för att minska spridningen av kväve och fosfor. • Lagstifta om ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger i hela EU. • Öka kraven på ett bra djurskydd. Korta maxtiden för djurtransporter till 8 timmar i hela EU, införa särskilda regler för mjölkkor och kycklingar, minska antibiotikaanvändningen och skärpa djurskyddsreglerna vid upphandlingar. 4. Ett Europa som är en stark global aktör i en orolig tid Människor är trygga när andra är det. Riktig säkerhet skapas aldrig med rädsla och hot. Gemensam säkerhet bygger på samarbete mellan länder och folk, på handel, utbyte av idéer och erfarenheter, möten och resor. Vi blir alltid starkare tillsammans. Demokratin och de mänskliga rättigheterna hotas på många håll i världen, även i Europa. I en tid av aggressiv retorik, protektionism och upprustning är det vår uppgift att hitta en gemensam väg framåt. EU ska vara en stark röst i världen för att förändra tillsammans med andra, för en rättvis och fri handel, för ökad inre och yttre säkerhet och till försvar för folkrätten, demokratin och det breda internationella samarbetet. Vi har en gemensam uppgift att nå de globala mål som slagits fast i Agenda 2030. Ökade klyftor och otrygghet har skapat en frustration som riktas mot öppenhet, och frihandel. Men lösningen är inte att stänga dörren mot omvärlden. Sverige ska fortsätta driva på inom och genom EU för fler handelsavtal och stå upp mot USA:s tullar. Utmaningen är istället att det växande välstånd som globaliseringen skapar ska komma alla till del. I en osäker värld tvingas allt fler människor på flykt. Ansvaret för de kvinnor, män och barn som flyr krig och förföljelse måste delas solidariskt. Ingen kontinent, inget land, ingen organisation klarar det på egen hand. Vi ska fortsätta vårt stöd globalt för att människor inte ska tvingas fly och för att de miljoner människor som samlas i flyktingläger ska få hjälp. Återuppbyggnaden när ett krig är slut ska påskyndas — så att människor kan återvända hem. Människosmuggling riskerar människors liv och ska bekämpas. EU:s gemensamma yttre gränser kräver ett gemensamt ansvar för asylrätten och ett fungerande asylsystem där alla länder tar sin del av ansvaret. Därför vill vi socialdemokrater: • Stärka vår gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och förbättra vårt samarbete på EU-nivå i säkerhets- och försvarsfrågor. • Prioritera civil krishantering i EU:s närområde för att minska risken att konflikter sprids till EU. • Utöka möjligheten att göra snabba insatser för stabilisering och återuppbyggnad i konfliktområden i omvärlden. • Sluta fler progressiva frihandelsavtal och stärka banden till fler länder och kontinenter för att förbättra näringslivets konkurrenskraft och garantera en rättvisare ekonomisk fördelning. • Arbeta för en hållbar och solidarisk flyktingpolitik, där alla medlemsländer delar på ansvaret, har ett bra mottagande och fungerande återvändande. Fram till dess det är på plats ska Sverige behålla en lagstiftning som inte väsentligt skiljer sig från övriga EU-länders. • Öka pressen på övriga medlemsländer i EU genom att kunna utesluta länder ur Schengen eller neka dem EU-medel som inte tar ansvar för att registrera och ta emot asylsökande. Dags att ta ställning Vi vet vad som kan ske i ett splittrat och hatiskt Europa. Dit ska vi aldrig igen. EU skapades som ett motgift mot extremism — som ett samarbete för demokrati, välstånd, fred och frihet. I dag behövs det samarbetet mer än någonsin. Vi socialdemokrater vill se ett EU som aldrig någonsin kompromissar om människors lika värde, som skapar jobb och ekonomisk tillväxt. Ett EU som är bra för vanligt folk och som tar itu med de stora framtidsfrågor som inget land kan lösa på egen hand. Vi behöver ett Europa som försvarar demokratin, bekämpar klimathotet och står upp för schyssta jobb och villkor. Ta ställning för demokrati och jämlikhet, mot extremism och klyftor tillsammans med oss! Rösta på Socialdemokraterna den 26 maj. Socialdemokraterna