Valmanifest för EU-valet 2014. Rättvisa villkor och fler jobb + Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

s
Socialdemokraterna Valmanifest - Europaval 2014
Download: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
VALMANIFEST FÖR EU-VALET 2014 RÄTTVISA VILLKOR OCH FLER JOBB RÄTTVISA VILLKOR OCH FLER JOBB Den ekonomiska och sociala krisen slår hårt mot Europa. Med 26 miljoner arbetslösa pressas lönerna och försämras villkoren också för de som har jobb. Europa halkar efter. Det finns en annan väg. EU:s invånare, företag och unika samarbete är en styrka i den globala konkurrensen. Men de senaste årens högerpolitik har inte tagit tillvara möjligheterna. Istället har den bidragit till vidgade klyftor och slitningar i samhället. I valet till Europaparlamentet bestämmer du vilka värderingar som ska råda. Vi kan fortsätta att leva i ett EU som agerar i tron att marknadskrafterna själva löser arbetslöshet och klimatutmaningar - eller så använder vi politiken för att se till att fler jobb och rättvisa villkor förenas med gemensamt ansvar för miljön och framtida generationer. Vi socialdemokrater tror på människan, på hennes ambitioner och vilja att utvecklas, på hennes kunskap och kreativitet. Vi tror på människor tillsammans når längre än var och en för sig. Därför är vårt val självklart. Socialdemokraterna vill ge Europa en ny riktning. Efter femton års dominans av europeiska högerpartier och svenska moderater är det nu möjligt att skapa ett EU där jobben är den viktigaste politiska uppgiften. Där rättvisa och ansvar är drivkraften för utveckling och välstånd. Rösta för rättvisa villkor, fler jobb och bättre miljö! FLER JOBB Målet är arbete åt alla. Allt annat än full sysselsättning är ett slöseri med mänskliga ambitioner - och en utmaning mot människovärdet. 26 miljoner EU-medborgare saknar jobb. Nästan 6 miljoner av dem är unga. Det är ett misslyckande och ett slöseri med människors kraft och vilja att bidra till samhällsutvecklingen. Därför är kampen mot arbetslösheten vår viktigaste uppgift. En förutsättning för att gå från arbetslöshet till framtidstro är ordning och reda i ekonomin. Men högerns ensidiga åtstramningspolitik har inte fungerat. I Europa har efterfrågan minskat samtidigt som utgifterna för arbetslösheten har ökat. Samtidigt brister många länders system för att ta in skatter och motverka fusk och korruption. Europa behöver en balanserad politik - en politik som fokuserar på att stärka de offentliga finanserna och samtidigt lämnar utrymme för investeringar i utbildning och infrastruktur. Den gemensamma marknaden ger företagen tillgång till en större marknad och människor möjlighet att fritt söka jobb i hela EU. Att människor och företag kan röra sig fritt och handla över öppna gränser innebär större frihet och stimulerar handel och tillväxt. EU ska varken konkurrera med låga löner eller omodern miljöpolitik. Med investeringar i forskning, en modern industripolitik, frihandel och en väl fungerande inre marknad kan EU vara en effektiv motor. Vi vill att EU antar en jobbplan med konkreta förslag för fler jobb. Vi socialdemokrater vill * Samla EU för en politik som sätter jobben främst * Sätta Europas unga i arbete genom att förverkliga den gemensamma ungdomsgarantin med rätt till jobb, utbildning, eller praktik * Investera mer i forskning, utveckling och klimatomställning - istället för ineffektivt jordbruksstöd * Förmå EU och medlemsländerna att agera kraftfullt för att skapa förutsättningar för att fler kvinnor att arbeta. Sysselsättningen bland kvinnor ska öka till samma nivå som bland män * Sätta upp ett gemensamt EU-mål om att halvera skattefusket till år 2020 genom att bekämpa gränsöverskridande skattebedrägerier och skatteflykt RÄTTVISA VILLKOR EU ska konkurrera med kunskap och kompetens - det stärker oss globalt. Det är vägen framåt för Europa. Att konkurrera med låga löner och sämre villkor är ingen lösning för framtiden - vare sig i Sverige eller i EU. Den fria rörligheten bidrar till mer handel, ökad tillväxt och fler jobb. Men en gemensam marknad kräver gemensamma spelregler. Vi socialdemokrater kräver att EU inför ett regelverk så att människor inte utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Alla som jobbar i Sverige ska ha lika bra avtal och villkor, oavsett var de kommer ifrån. Seriösa företag ska inte konkurreras ut av oseriösa. Alla som jobbar i Europa ska ha rätt till en bra arbetsmiljö. Högern i Europa driver nu på för att små och medelstora företag ska undantas från EU:s arbetsmiljöregler. Nästan två tredjedelar av de anställda på svenska företag riskerar att få ett urholkat skydd vad gäller hälsa och säkerhet. I EU finns tydliga krav på demokrati, yttrandefrihet och rättssäkerhet. EU måste tydligt agera när medlemsländer frångår dessa principer eller kränker medborgarnas rättigheter. Vi socialdemokrater vill * Införa ett socialt protokoll som slår fast löntagares rättigheter på den inre marknaden * Säkra att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige * Införa en strategi för bättre arbetsmiljö i hela EU. Företag ska inte konkurrera genom att försämra arbetsmiljön * Införa huvudentreprenörsansvar. Den som är ansvarig för ett projekt, till exempel ett bygge, ska vara ansvarig för arbetsmiljön och villkoren för alla som jobbar där * Säkerställa att EU-lagstiftning för att stoppa missbruket av visstidsanställningar drivs igenom även på den svenska arbetsmarknaden ANSVAR FÖR MILJÖN Klimatomställningen är vår tids största utmaning. Brist på handling idag leder till sämre liv för framtida generationer. Miljöfaror och klimathot känner inga nationsgränser. Därför vill vi att EU ska vara en ledande global kraft för en kraftfull miljö- och klimatpolitik. En hållbar framtid kräver omställning från ett samhälle som bygger på fossila bränslen, till ett som bygger på förnybara. Det är samtidigt en framtidsinvestering. Sverige tjänar på ambitiösa gemensamma mål och regler. Det land och den region som ligger främst i utvecklingen av nya varor och tjänster får ett försprång på framtidens viktigaste exportmarknad. Därför bidrar miljösatsningar inte bara till bättre liv, utan är en konkurrensfördel för Europas företag. En hållbar framtid kräver att farliga kemikalier fasas ut. Vi har rätt att veta vad vår mat och våra drycker innehåller. Vi socialdemokrater vill se tuffare regler för att säkerställa att maten inte innehåller onödiga tillsatser eller konstgjorda fetter. Allergiframkallande färgämnen och andra hälsofarliga ämnen ska förbjudas. Nya kemikalier ska bara få användas om de är bevisat ofarliga för hälsa och miljö. Vi vill stimulera återvinning och se en minskad förbrukning av knappa resurser. Vi socialdemokrater vill * Investera i ny miljöteknik - för att minska påverkan på vår jord och skapa framtidens jobb * Sätta upp bindande EU-mål för halverade utsläpp, ökad andel förnybar energi och energieffektivisering så att EU kan ta täten i klimatomställningen * Förbjuda kemikalier som skadar människor och miljö * Stoppa den överdrivna antibiotikaanvändningen i det europeiska jordbruket som leder till resistens hos människor och djur * Förbättra järnvägsnäten för att bättre knyta samman Europas länder för klimatsmart transport av varor och människor Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Jobben först Full sysselsättning är Socialdemokraternas övergripande politiska mål. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går för oss före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela politiken. Vi socialdemokrater tänker vidta de åtgärder som krävs för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete – i Sverige och i Europa. I land efter land har arbetslösheten bitit sig fast. Europas högerregeringar har genomfört en ensidig åtstramningspolitik, det har inte fungerat. En politik för starka offentliga finanser ska gå hand i hand med investeringar för framtiden - i jobb och utbildning. Alla vi som bor i Sverige är beroende av utvecklingen i våra grannländer. Om lönerna i våra konkurrentländer pressas neråt och arbetsvillkoren försämras så sätter det press också på hur vi har det på jobbet. Utan starka internationella miljöregler ökar risken för att den mat vi äter och de saker vi handlar till våra barn innehåller farliga ämnen. När vi handlar över nätet vill vi vara säkra på att pengarna inte försvinner till internationella brottslingar. Därför vill vi socialdemokrater förbättra EU för att vi tillsammans ska kunna lösa gränsöverskridande samhällsproblem. Det kräver att EU arbetar med rätt saker, på rätt sätt. Beslut ska bara tas i EU när det tillför ett mervärde och förbättrar medborgarnas situation. Ett socialdemokratiskt EU verkar för fria och starka medborgare. Europas löntagare ska ha trygg tillgång till god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Vi ska ta ett gemensamt ansvar för vår miljö och vårt klimat genom att gå i spetsen för ett nytt globalt klimatavtal. Vi ska bryta massarbetslösheten i Europa genom att säkra både en stabil ekonomi och investeringar för att skapa jobb. Europa har en tradition av att konkurrera med kunskap och utveckling – inte med låga löner. Vi ska hålla fast vid det. Investeringar i forskning och innovationer är avgörande för EU:s ekonomiska tillväxt. Den gemensamma marknaden ska tjäna Europas medborgare. EU behöver vända utvecklingen och samla sig kring en politik för jobb, tillväxt, finansiell stabilitet och ordning i statsfinanserna. Vi måste kavla upp ärmarna och tillsammans få Europa på fötter. Rätt prioriteringar, en väl fungerande inre marknad och stark efterfrågan i EU gynnar företagen. På så sätt kan rätt politik i EU skapa förutsättningar för fler jobb. Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Din röst avgör framtiden. Rösta på Socialdemokraterna. 1. Sätt Europa i arbete Vårt mål är arbete åt alla. Kampen mot arbetslösheten är vår viktigaste uppgift. När arbetslösheten biter sig fast blir effekterna svåra för hela samhället och hopplösheten breder ut sig. Idag saknar 26 miljoner EU-medborgare ett jobb. Det är ett historiskt misslyckande och ett hisnande slöseri med människors kraft och vilja att bidra till samhälls- utvecklingen. Särskilt illa är det att nästan 6 miljoner av dem är unga. Det är förödande att miljoner människor på vår kontinent börjar sitt vuxenliv i arbetslöshet. De högerledda regeringar som styrt stora delar av Europa de senaste åren har valt att passivt se på när arbetslösheten skjutit i höjden. I de länder som drabbats hårdast av krisen har välfärden skurits ner, lönerna sänkts och arbetsvillkoren försämrats, samtidigt som skillnaderna mellan män och kvinnor har ökat. Fokus har ensidigt legat på åtstramningar och nedskärningar. Denna ensidiga åtstramningspolitik har inte fungerat. Efterfrågan har minskat. Skatteintäkterna likaså. Utgifterna för arbetslösheten har ökat. Besparingar i barn- och äldreomsorg har lett till att färre kvinnor och män kan arbeta. Alternativet hade varit en balanserad politik – en politik som också lämnat utrymme för investeringar i utbildning och infrastruktur, samtidigt som fokus hade legat på att sanera de offentliga finanserna. Efter en tid med den gemensamma valutan har det blivit tydligt att det behövs mer tillsyn och regler på finansmarknaden. Otillräckliga kontroller och regler banade väg för oansvarig långivning från många europeiska banker. När de banker som tagit för stora risker inte förmådde att leva upp till sina åtaganden valde flera regeringar att gå in med stödåtgärder. Det ledde till att statsfinanserna urholkades. Samtidigt hade de offentliga finanserna i några medlemsländer varit alltför svaga i många år. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att det ska vara ordning och reda i den europeiska ekonomin. Det är grunden för vår sysselsättningspolitik. Rösta på Socialdemokraterna för: * En kraftfull politik för fler jobb För att klara jobben krävs ordning och reda i medlemsländernas offentliga finanser, en aktiv näringspolitik och investeringar i utbildning. Sverige ska driva på för att EU blir en union för hållbar tillväxt och full sysselsättning. * En stark industripolitik Vi arbetar för att EU på alla områden skapar de bästa villkoren för vår industri. Vi vill se god tillgång till energi, tydliga och långsiktiga spelregler och en öppen inre marknad. Vi är emot en forcerad integrering av den europeiska elmarknaden eftersom det riskerar att leda till högre elpriser. * Goda villkor för småföretagen Vi behöver fler framgångsrika och växande företag som exporterar till andra länder och skapar nya arbetstillfällen. En väl fungerande inre marknad gynnar jobb och tillväxt, framför allt i de små och medelstora företagen. * Bättre regler på finansmarknaden Finansmarknaden är global. Det behövs politiska motparter som kan genomdriva strikta regler och kontroller för banker och andra finansiella aktörer. För euroländerna kan en fungerande bankunion vara en sådan motpart. Därutöver kan en skatt på finansiella aktiviteter prövas. * Sätt Europas unga i arbete Vi vill göra verklighet av EU:s gemensamma ungdomsgaranti. Unga ska jobba eller studera – inte vara långtidsarbetslösa. Vi vill skärpa garantitiden till 90 dagar – i Sverige och i EU. * Ökade investeringar i forskning och utveckling Investeringar i forskning och innovation är nödvändigt för fler jobb i både Sverige och övriga EU. EU:s forskningsprogram är den näst största finansiären av offentligt finansierad forskning i Sverige. Vi vill se ökade resurser till forskningen. * EU:s resurser ska användas för att skapa jobb EU:s strukturfonder bör användas bättre för att stärka den europeiska arbetsmarknaden och skapa nya jobb. Socialfonden bör användas mer aktivt för bland annat livslångt lärande och att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Regionalfondens satsningar ska inriktas på grön teknik, infrastruktur, forskning och innovationer, små och medelstora företags konkurrenskraft och bättre IT. Programmen ska genomföras utifrån den lokala och regionala nivåns prioriteringar. I Sverige skulle en särskild Plus-kommission kunna bidra till ett bättre användande av EU:s resurser. * Modern landsbygdsutveckling Alla delar av vårt land ska kunna utvecklas och växa. Vi vill modernisera EU:s landsbygdsprogram genom att fokusera på jobb och miljö, så att EU-stöden till landsbygd och jordbruk styrs om till att utveckla landsbygdens näringsliv och stödja ett ambitiöst ekologiskt jordbruk. 2. Fri handel och fri rörlighet Vi socialdemokrater ska, i EU och internationellt, verka för att europeiska företag får fri tillgång till världens marknader på bra och rättvisa villkor. Mer rörlighet och handel över öppna gränser banar väg för högre tillväxt. Med en gemensam marknad kan konsumenter välja bland fler varor och tjänster, och företag kan söka efter den bästa kompetensen bland en halv miljard människor. Med ökad rörlighet kan och vill fler människor flytta till ett jobb eller en utbildning. Mer ansträngningar behöver göras för att förbättra handeln och den inre marknaden. Vi vill att EU och USA så snart som möjligt enas om ett frihandelsavtal för att skapa fler jobb. De sociala rättvisefrågorna och miljöfrågorna måste finnas med inom ramen för avtalet och fortsatt höga ambitioner på dessa områden får inte hindras. Avtalet ska fastslå att investerares rättigheter inte är överordnade demokratiska beslut rörande exempelvis folkhälsa, miljö- och konsumentskydd. Inget land kan i dag stå ensamt. När kapital, företag och människor rör sig över gränserna måste politiken också göra det. I kampen mot arbetslöshet, ekonomiska problem, klimatutmaningar och konflikter blir vi starkare tillsammans än var och en för sig. Rösta på Socialdemokraterna för: * Frihandel Europeiska företag ska ha tillgång till världens marknader på bra och rättvisa villkor. Vi socialdemokrater välkomnar att ett frihandelsavtal med USA skrivs på. Vi vill se fler handelsavtal, det leder till ökad tillväxt och fler jobb. * Ökad rörlighet för lägre arbetslöshet Med över 2 miljoner lediga jobb i EU är det positivt om fler européer flyttar till de arbetstillfällen som finns. Vi vill använda Erasmusprogrammet för att underlätta för fler arbetslösa att utbilda sig eller göra praktik i ett annat EU-land. Vi vill stärka det europeiska förmedlingssystemet EURES så att fler ges stöd för att hitta jobb i Europa. * Fler och bättre lärlingsprogram Lärlingsprogram är ett bra sätt för unga att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det nya samverkansprogrammet i EU, Alliance for Apprenticeships, ska fyllas med ett bra innehåll för att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter kring lärlingsprogram. * Möjlighet för fler att studera i EU. Vi vill att fler ska få möjlighet att studera. Många medlemsländer – inte minst Sverige – behöver bli bättre på att använda alla de möjligheter till studier och praktik som utbytesprogrammet Erasmus ger. * Bättre system för kunskapsbedömning Med ett enhetligt och gediget system för validering av kunskaper kan vi underlätta för människor att få användning för sina färdigheter i hela Europa. Det underlättar också invandrades start på europeisk arbetsmarknad. 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb Vi socialdemokrater tror att samverkan mellan löntagare och arbetsgivare både ger fler jobb, högre löner och större vinster för företagen. Sveriges framgångsrika ekonomiska modell bygger på ansvarsfulla starka fackliga organisationer som tryggar löntagarnas intressen och bidrar till en stabil lönebildning och på att våra företag konkurrerar med kunskap och hög produktivitet. Vi ska inte konkurrera med låga löner och sämre villkor – vare sig i Sverige eller i EU. Lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal i arbetslandet är en princip som ska gälla i hela Europa. EU-samarbetet kan och ska bidra till att stärka vår konkurrenskraft. En gemensam europeisk arbetsmarknad får inte utnyttjas till att försämra villkoren för Europas löntagare. På senare år har vi kunnat se hur kvinnor och män som kommit till Sverige för att arbeta, istället utnyttjas av skamlösa arbetsgivare och bolag. Med den fria rörligheten som verktyg, utmanas nu de regler och modeller vi har i Sverige för att skydda arbetstagarnas rättigheter. Den fria förhandlingsrätten, konflikträtten och vår rätt att behålla den svenska kollektivavtalsmodellen måste gå före den fria rörligheten på den inre marknaden Annars kommer vi att se fler exempel på utländska bolag som vill konkurrera med låga löner, usla villkor och farlig arbetsmiljö. Den moderatstyrda regeringen har inte visat något intresse för att ta strid för viktiga delar i den svenska modellen när dessa har hotats – en sådan passivitet riskerar att slå sönder vår svenska arbetsmarknadsmodell. Vi socialdemokrater tar strid mot de krafter som vill se Europas löntagare tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Därför kräver vi vid framtida fördragsförändringar ett socialt protokoll som slår fast att de fackliga fri- och rättigheterna överordnas den fria rörligheten på den inre marknaden. Socialdemokraterna vill ha lika bra villkor för alla som jobbar i Sverige, oavsett om de kommer från Ronneby, Rotterdam eller Riga. Vi vill också att företagen ska konkurrera på lika villkor så att seriösa företag inte konkurreras ut av oseriösa. Alla som jobbar i Europa ska ha rätt till en bra arbetsmiljö. Idag är arbetsrättsliga regler under attack. Den ekonomiska krisen används som förevändning för en låg ambitionsnivå i arbetsmiljöarbetet. EU-kommissionen har ännu inte levererat en ny arbetsmiljöstrategi, trots att den förra löpte ut 2012. Istället driver EU-kommissionen och högern i Europa en linje som innebär att småföretag kan undantas helt från arbetsmiljöreglerna. Det håller inte. För oss är det otänkbart att kompromissa med människors liv och hälsa. Tvärtom. En god arbetsmiljö ger konkurrensfördelar och god produktivitetsutveckling. Rösta på Socialdemokraterna för: * Ett socialt protokoll för trygga jobb Vi kräver att EU i nästa fördrag inför ett socialt protokoll som skyddar de fackliga fri- och rättigheterna. * Rätt att ta den fackliga kampen i hela EU Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder över gränserna måste göras till en lagstadgad rättighet i EU. EU ska inte hindra svenska löntagare från att ta strid för rättvisa avtal. * Kollektivavtal istället för minimilöner Alla ska ha en skälig lön för sitt arbete. I Sverige förhandlas löner och villkor mellan arbetsmarknadens parter. Att lagstifta om minimilöner, som diskuteras på EU nivå, skulle undergräva den svenska modellen. * Lika behandling av alla arbetstagare Alla arbetstagare ska behandlas lika, oavsett var de kommer ifrån. Utstationeringsdirektivet måste ändras så att facken kan kräva de avtal och villkor som gäller på svensk arbetsmarknad. Det ska även gälla all lagstiftning som reglerar arbetskraftsinvandring från länder utanför EU, exempelvis vid säsongsanställning. * Kollektivavtalskrav vid offentlig upphandling Vi socialdemokrater har arbetat för att skapa ett nytt och bättre EU-direktiv för offentlig upphandling. Nu när EU-direktivet införs i svensk lagstiftning, är det viktigt att det görs tydligt i det svenska regelverket att krav på kollektivavtal alltid ska kunna ställas vid offentlig upphandling. Skyddslösa människor ska inte behöva fara illa i jakten på lägsta pris. * Ordning och reda på svenska vägar I Sverige ska kollektivavtalsenliga löner gälla, oavsett vilket land en åkare kommer från. Vi är emot förslaget att öppna alla inrikes transporter för konkurrens – utan att åkarna ska behöva följa de löner och regler som gäller i respektive medlemsland. Istället behöver resurser sättas in för att kontrollera att de nuvarande reglerna efterlevs. Det ska kosta att bryta reglerna och tuffare ansvar ska ställas på mer beställaransvar är nödvändigt. * Tuffare regler för huvudentreprenörers ansvar Vi socialdemokrater vill att huvudentreprenören görs ansvarig för att alla aktörer i ett projekt – till exempel ett bygge – följer gällande avtal och regelverk. Nu kommer huvudentreprenörer undan med att anlita underleverantörer, även om de vet att de är tvivelaktiga. * Utvecklat arbetsmiljöarbete i de mindre företagen På initiativ av EU- kommissionen har diskussioner förts om att undanta alla små och medelstora företag från arbetsmiljöreglerna. Det skulle innebära att 99,8 % av alla företag inom Sverige och EU skulle undantas. Det är fel väg att gå. Småföretagen bör istället ges mer stöd för att kunna leva upp till kraven, bland annat genom stärkt arbetsmiljöforskning och ett mer aktivt supportsystem. * En ny och starkare arbetsmiljöstrategi Eftersom den europeiska arbetsmiljöstrategin redan löpt ut vill vi att en ny och starkare strategi omedelbart tas fram. Det krävs heltäckande regler för att bemöta arbetsmiljöproblemen. Fokus ska vara att minska de arbetsrelaterade sjukdomarna och att se till att fler orkar till ordinarie pensionsålder. Arbetsmiljöregler är inte administrativa bördor utan räddar liv. 4. Ökad jämställdhet för fler jobb För oss socialdemokrater är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället. Europa har allt att vinna på mer jämställdhet. En arbetsmarknad där kvinnor ges samma möjligheter som män fungerar betydligt bättre än en där kvinnors arbetskraft inte tas tillvara. I EU är den kvinnliga sysselsättningsgraden bara 62 procent – 13 procentenheter lägre än den manliga. Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden skulle bidra till en starkare ekonomi i Europa. Högerregeringarna i Europa vägrar se denna potential. Jämställdheten prioriteras inte. Vi behöver därför verka för en ambitiös jämställdhetsagenda i EU:s medlemsländer. Genom att sätta gemensamma mål inom EU kan vi tillsammans gå framåt i arbetet för ett jämställt Europa. Om medlemsländerna satsar på utbyggd barn- och äldreomsorg, förstärkt föräldraförsäkring, rätt till heltid och att minska lönegapet så ges kvinnor bättre möjlighet att delta i arbetslivet. Att kunna försörja sig själv är nyckeln till den egna friheten. Rösta på Socialdemokraterna för: * Fler kvinnor i arbete Kvinnors sysselsättningsgrad inom EU (62 procent) bör ligga på samma nivå som männens (75 procent). Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden bidrar till en starkare ekonomi i Europa. * Stärkt välfärd för fler jobb Åtgärder som långsiktigt stärker mäns och kvinnors möjlighet yrkesarbeta, exempelvis utbyggd barn- och äldreomsorg, bör så långt som möjligt undantas från övriga sparkrav vid sanering av de offentliga finanserna. Dessvärre är det områden som högermajoriteten inom EU de senaste åren har prioriterat ner. * Fler kvinnor i styrelserummen Arbetet med att bana väg för fler kvinnor i företagsledningar och styrelserum måste bli mer systematiskt och ambitiöst. Inom EU behövs en fungerande kvoteringslagstiftning för att fler kvinnor ska nå toppositioner. Med bättre blandning i styrelserummen blir kvaliteten i besluten bättre. * Rätt till heltid – begränsat staplande av visstidsanställningar Att den moderatledda regeringen slåss mot EU-kommissionen för att få behålla missbruket av visstidsanställningar på svensk arbetsmarknad är orimligt. Det svenska regelverket måste snabbt anpassas till EU-lagstiftningens krav på skydd mot sådant missbruk, som framför allt drabbar ungdomar och kvinnor. 5. EU ska vara en union för hållbar tillväxt Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. Vi socialdemokrater är övertygade om att EU måste leda arbetet, även globalt. För att nå resultat i miljö- och klimatpolitiken behöver vi arbeta tillsammans över nationsgränserna. En hållbar framtid kräver att vi ställer om från ett samhälle som bygger på fossila bränslen, till ett som bygger på det förnybara. Att investera i ny miljövänlig teknik är att investera i framtidens jobb och välfärd. Att ligga i framkant för att möta klimatutmaningen är en konkurrensfördel för Europas företag. Hormonstörande ämnen bidrar till störningar och sjukdomar. Farliga kemikalier måste fasas ut. Vi socialdemokrater vill främja en sådan utveckling, med mer forskning, gemensamma vetenskapliga kriterier och bättre övervakning. Insatser behöver också göras för att förstå hur olika kemikalier tillsammans påverkar miljön och människan. Användningen av kemikalier i jordbruket ska minska. Vi måste tillsammans ta hand om våra hav. Vi vill rädda den känsliga och unika havsmiljön i Östersjön. Det behövs ytterligare insatser för att minska övergödningen, stoppa utfiskningen och minska oljeutsläpp i haven. Vi vill att EU stärker sitt arbete för att värna den biologiska mångfalden. En bra miljöpolitik i EU ger möjlighet till fler jobb. Vi socialdemokrater vill att EU ska bli världens främsta region för klimat- och miljöteknik och framtidsinriktade infrastrukturinvesteringar. Vi vill att många fler än nu ska arbeta med att förbättra det europeiska järnvägsnätet och att betydligt fler experter och forskare ska jobba med att ta fram den nya gröna tekniken på universitet och företag runt om i Europa. Det ska vara lätt och smidigt att skicka gods eller resa med tåg på den europeiska kontinenten – och det borde vara möjligt att ha med sig bil på tåget. Att investera i järnväg och höghastighetståg i Europa är bra för både jobben och klimatet. Genom att ta hand om vår gemensamma miljö och utveckla ny miljövänlig teknik stärker vi Europas konkurrenskraft och förbättrar människors liv och hälsa. EU ska vara en union för hållbar tillväxt. Rösta på Socialdemokraterna för: * Investeringar i fler gröna jobb Vi vill göra stora investeringar i miljövänlig infrastruktur, klimatsmart teknologi, förnybar energi och energieffektiva bostäder. Vi driver på för hårdare EU-krav på byggnaders energieffektivitet – med satsningar på klimatsmarta bostäder skapas välbehövliga jobb i byggsektorn. * Bindande klimat- och miljömål efter 2020 Idag siktar EU:s klimat- och miljömål på år 2020. EU måste nu ta fram nya ambitiösa och bindande mål på längre sikt, om en utsläppsminskning 2030 jämfört med 1990, och ett nytt mål för andel förnybar energi till 2030. * Ett ambitiöst klimatarbete för en bättre framtid EU ska vara drivande i arbetet med ett ambitiöst, globalt klimatavtal. Det är fortfarande möjligt att begränsa den globala temperaturhöjningen till 2 grader. EU måste gå före och sätta ambitiösa mål för att få trovärdighet i klimatförhandlingarna. Insatser i tredje land ska inte räknas in. * Effektiv energianvändning Vi socialdemokrater vill att EU går före i arbetet med energieffektivisering. EU:s mål att effektivisera energianvändningen till år 2020 med 20 procent måste nås. EU ska också ha en politik för energieffektivisering för perioden efter 2020 baserad på bindande mål. EU:s energipolitik ska stödja ny miljöteknik och utbyggnaden av förnybar energi. Energikraven på produkter och byggnader behöver skärpas. * Minskade utsläpp av växthusgaser EU ska gemensamt ta ansvar för utsläppsminskningar om minst 30 procent till 2020, oavsett vad andra gör. Problemen med utsläppshandeln måste lösas. Det stora överskott av utsläppsrätter som skapats behöver reduceras och ett golv för priset bör sättas för att förbättra systemet. * Tuffare krav för bättre luftkvalitet Den dåliga luftkvaliteten i EU leder till allt för många för tidiga dödsfall. Genom satsningar på smarta transportlösningar, förnybar energi, och annan ny teknik ska vi förbättra luftkvaliteten. * Stopp för farliga kemikalier Det är dags att skärpa EU:s kemikaliepolitik. Det ska inte gå att ersätta ett förbjudet ämne med ett annat som fått en mindre kemisk justering. Ämnen ska snabbare komma upp för granskning när risker upptäcks och EU ska i större utsträckning utgå från försiktighetsprincipen i bedömningen av ämnens skadlighet för att skydda människors hälsa. Vi vill att EU ska ta initiativ till en global kemikaliepanel inom FN, med FN:s klimatpanel som förebild. * En mindre och grönare jordbruksbudget Att en dryg tredjedel av EU:s budget går till jordbruksstöd är orimligt. Stödsystemet bör förändras så att det kommer samhället och miljön till nytta i stort. Klimatomställningen, skyddandet av biologisk mångfald och främjande av den ekologiska produktionen bör ges betydligt högre prioritet. * Stopp för utfiske EU:s fiskeripolitik har tagit stora steg framåt men det finns fortfarande mycket att göra. Risken för utfiskning av hotade arter är fortfarande påtaglig. Vi vill se ett totalstopp för överfiske, en europeisk fiskeflotta som är anpassad till hur mycket som bör fiskas och bättre förutsättningar för småskaligt miljövänligt fiske. * Biologisk mångfald Vi vill att EU stärker sitt arbete för att värna den biologiska mångfalden. Det handlar om att farliga ämnen inte ska tillåtas förstöra vår miljö och utrota våra arter. Vi vill även att EU:s medlemsländer fortsättningsvis ska kunna säga nej till användning av GMO-grödor. * Ambitiösa djurskyddskrav Vi vill se samma höga djurskyddskrav i hela Europa. Djur som går till slakt ska inte få transporteras längre än 8 timmar. Djur ska inte utsättas för antibiotika i onödan, eftersom det höjer resistensen i vårt ekosystem och är skadligt för både djur och människor. * Miljökrav vid offentlig upphandling Det måste bli enklare att upphandla på ett miljövänligt sätt. När den pågående revideringen av upphandlingslagstiftningen inom EU har slutförts behöver det göras tydligt i det svenska regelverket att krav på miljöhänsyn alltid ska kunna ställas vid offentlig upphandling. Upphandlare ska inte tvingas välja det billigaste alternativet på bekostnad av miljön. Det är avgörande att den offentliga upphandlingen blir grönare om vi ska klara omställningen till ett mer hållbart samhälle. * Tåg genom Europa För en verklig fri rörlighet behöver det bli enklare och snabbare att ta tåget över gränserna i Europa. Vi anser att kommande satsningar på nya banor i Sverige ska vara kompatibla med höghastighetssystemen i Europa. Kapaciteten för godstransporter på tåg behöver byggas ut. Det måste bli enklare att boka biljetter för gränsöverskridande tågresor. 6. Ett medborgarnas Europa Den fria rörligheten för människor är en av EU:s största framgångar. Studierna, tjänsteresan eller semestern underlättas av att vi som EU-medborgare kan röra oss fritt inom unionen. Ett väl fungerande EU med en gemensam inre marknad kan bidra till fler jobb, bättre klimat och starkare utveckling. Men det kräver att EU arbetar med rätt saker, på rätt sätt. Så är det inte alltid idag. Många beslut om vår framtid lämpar sig inte att tas i Bryssel. Beslut ska bara tas i EU när det tillför ett mervärde och förbättrar medborgarnas situation. Vi ska utveckla EU inom de områden där unionen bäst kan skapa gemensamma lösningar på gemensamma problem. Vi vill att EU ska vara ett europeiskt samarbete mellan nationalstater och avvisar idéerna om att förvandla EU till en federal stat. EU måste bli spetsigare, öppnare och mer demokratiskt. Kraven på demokrati och insyn i EU måste skärpas och EU behöver få tydligare regler för fri tillgång till dokument och ett öppnare lagstiftningsarbete. Politikens makt måste öka i förhållande till juridiken. Det är inte bara EU som behöver bli mer demokratiskt, det gäller också dess medlemsländer. Idag finns tydliga krav på demokrati, yttrandefrihet och rättsäkerhet för de länder som ansöker om medlemskap i EU. Men medlemsländerna tillåts åsidosätta dessa rättigheter på hemmaplan, utan att EU gör något åt det. På många håll i Europa drabbas människor av hatbrott på grund av sina åsikter, sin religion, sitt ursprung eller sin sexuella läggning. Allt oftare drabbas exempelvis romer och hbtq- personer för systematisk diskriminering, utan att samhället ingriper. Det är viktigt att EU kan agera om länder bryter mot unionens grundläggande principer, på samma sätt som vi är eniga om att länder som bryter mot EU:s miljö- eller budgetregler ska bötfällas. I spåren av den ekonomiska krisen har vi kunnat se hur många europeiska kvinnor och män tvingats att söka sig någon annanstans för att tigga för att klara sitt uppehälle. Minoriteter, så som romer, diskrimineras och marginaliseras. Allas grundläggande rättigheter och människovärde måste respekteras. Därför är det viktigt att bekämpa diskrimineringen och fattigdomen i hela Europa. Samhällen där hög arbetslöshet tillåts bita sig fast blir mycket bräckliga. En farlig grogrund skapas för olika former av främlingsfientlighet, nationalism och extremism. Den höga arbetslösheten i EU är inte bara ett enormt slöseri med människors liv, den är också ett hot mot vår framtid. Vi måste fortsätta att kämpa för jämställdhet, mot homofobi, nationalism, rasism och utnyttjande av rättslösa människor. Rösta på Socialdemokraterna för: * Stärkta rättigheter för EU:s medborgare EU måste tydligt agera när medlemsländer frångår principerna om demokrati, yttrandefrihet och rättsäkerhet eller kränker medborgarnas rättigheter. * Stärkt arbete mot diskriminering Vi vill att EU:s lagstiftning mot diskriminering förstärks så att vi effektivt kan bekämpa diskriminering på grund av kön, ursprung, religion, ålder, funktionshinder och sexuell läggning i hela Europa och på alla områden. Alla äktenskap ska erkännas i hela EU – även mellan samkönade par. * Ett mer transparent EU Medborgarna bör få mer insyn i de rum och processer där besluten fattas. Under krisåren har en det blivit vanligare med beslut som ligger utanför den ordinarie beslutsprocessen. Det måste få ett slut. * Tydliga gränser för EU:s makt. Beslut ska fattas i EU när det ger ett mervärde. I Sverige är det viktigt att vi själva får besluta om bland annat kollektivavtal, Systembolaget och spelmonopolet. EU ska inte ha en egen beskattningsrätt. Även skogspolitiken ska fortsättningsvis vara en nationell angelägenhet. * Vår välfärdsmodell i Sverige Vi socialdemokrater kommer inte acceptera att medlemsländerna tvingas att konkurrensutsätta den gemensamma sektorn eller att samarbete mellan offentlig och ideell sektor förhindras. EU ska inte påverka medlemsländernas sätt att bygga upp sin välfärd. Skolan, sjukvården och omsorgen organiserar vi bäst i Sverige, nära människorna som berörs. * Tydlig lagstiftning men med möjlighet att göra mer Kommissionens arbete med regelförenkling behöver fortsätta, men det är viktigt att medlemsländerna fortfarande har rätt att ta hänsyn till nationella behov och intressen när EU- lagstiftningen ska bli nationell lagstiftning. Gemensamma minimiregler ska utgöra golv, inte tak – det måste finnas möjlighet att gå längre för att skydda exempelvis miljö och människors hälsa. * Ett sammanhållet EU-samarbete EU har genomgått en svår prövning och det är bra att euro-länderna samarbetar för att komma till rätta med problemen. Samtidigt tycker vi att det är bekymmersamt med en utveckling där EU dras isär, vi får då ett Europa som går i otakt. Ambitionen ska vara att alla medlemsländer fortsatt kan samarbeta om de frågor där det ger ett mervärde. * Stöd till föreningslivet EU-kommissionen kritiserar att ideella föreningar inte behöver redovisa moms i Sverige. Eftersom föreningarna har en så viktig betydelse för samhället arbetar vi socialdemokrater mycket aktivt för att de inte ska behöva göra det. * Stopp för EU-parlamentets flyttkarusell De ständiga flyttarna fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg kostar skattebetalarna nästan 2 miljarder kr varje år. Därtill kommer 19 000 ton koldioxidutsläpp. Sverige bör ställa sig i spetsen för den fördragsändring som skulle sätta stopp för flyttkarusellen. * Bättre skydd för den personliga integriteten Vi vill se tydligare regler för hur företag och myndigheter får behandla känsliga uppgifter. Användarna bör få starkare rättigheter över sina egna personuppgifter och anställda ska skyddas mot olaglig övervakning. * Ett EU som är ledande på IT Alla delar i samhället behöver god tillgång till IT för jobb och utveckling. EU:s strukturfonder ska kunna användas till IT- utbyggnad. Det europeiska regelverket behöver preciseras så att konsumenter och företag smidigt och tryggt kan dra fördel av e-handelns alla fördelar. 7. Ett konsumenternas Europa Aldrig förr har det varit så lätt som idag att handla varor och tjänster fritt mellan våra länder. Det har inte minst näthandeln bidragit till. Därför har EU en viktig roll att spela för att stärka konsumenternas rättigheter. Det är inte alltid lätt att göra medvetna, säkra och hållbara val. Varje år förlorar konsumenter mångmiljonbelopp på grund av problem med varor och tjänster. Så ska det inte vara. Gång på gång ställer sig högerpartierna i Europaparlamentet på storbolagens sida, i stället för på konsumenternas. Det håller inte, vi måste låta människorna gå före marknaden. Vi socialdemokrater vill ställa krav så att konsumenterna kan lita på att produkterna de köper är ofarliga. Därför behövs ett bra regelverk med krav på tydlig och lättläst information och förbud av farliga ämnen. Vi socialdemokrater tycker att alla konsumenter ska ges bra förutsättningar att kunna fatta kloka beslut. Alla européer ska kunna ta tillvara de fördelar som den gemensamma marknaden ger för att kunna jämföra och bedöma olika varors och tjänsters kvalitet. Människors hälsa och säkerhet måste skyddas. Länder som vill ha strängare regler för att skydda miljö och människors rättigheter ska få ha det utan att det ses som ett handelshinder. Rösta på Socialdemokraterna för: * Stärkta rättigheter för konsumenter Konsumenternas makt och rättigheter måste stärkas i EU. Vi vill se strängare krav på konkurrens, prismärkning och innehåll. * Tuffare krav på maten Vi har rätt att veta vad det är vi äter, och vi måste kunna lita på maten vi har på tallriken. Vi socialdemokrater vill se hårdare tag och tuffare regler för att förhindra matfusk. Därför vill vi införa krav på mer information om vad maten innehåller och varifrån den kommer. Vi vill se en förbättrad ursprungsmärkning. Maten ska inte innehålla onödiga tillsatser eller konstgjorda fetter och allergiframkallade färgämnen ska förbjudas. * Förbud av farliga ämnen Det ska inte få finnas hälsofarliga ämnen i konsumentprodukter, som till exempel textilier och matförpackningar. Tillsatser som inte bevisligen är ofarliga ska förbjudas i livsmedel, läsk och godis. Vi vill stoppa farliga kemikalier i barns leksaker. * Tryggare näthandel Ofta underlättar näthandeln människors vardag, men ibland blir det fel. Vi socialdemokrater vill bekämpa blufföretag bekämpas och underlätta vägledning vid handel och reklamationer. Det europeiska regelverket behöver göras säkrare och tydligare så att konsumenter och företag smidigt och tryggt kan dra fördel av e-handelns möjligheter. * Enklare och billigare betalningar Det ska vara smidigt för företag och konsumenter att göra bankaffärer över gränserna och hantera olika typer av betalningar i hela Europa. Kortavgifterna är för höga och måste sänkas. * Roamingpriser Det ska inte kosta mer att ringa, mobilsurfa eller skicka sms i Europa än när man är i sitt eget hemland. Telekombolagen ska förbjudas att ta ut höga avgifter för så kallad roaming i EU. Det som gjorts hittills är bra, men inte tillräckligt. Vi vill att de särskilda avgifterna för internationell roaming inom EU avskaffas så snart som möjligt. * Förändrad alkoholpolitik i EU Alkohol är ingen vanlig vara, därför ska EU:s alkoholpolitik vara restriktiv. Vi vill stoppa lågpriskonkurrens på alkoholvaror och höja minimiskatterna på öl, vin och sprit. Varje medlemsland ska själv få besluta om införselregler av alkohol och Sveriges införselkvoter ska sänkas. Alkoholreklam ska kunna förbjudas. Vi vill pröva möjligheterna att införa varningstexter på alkoholförpackningar. * Sverige ska bestämma över det svenska snuset Det svenska undantaget från snusförbud måste respekteras. Det är Sverige som ska reglera innehållet i snus, inte EU. Genom beslut i Europaparlamentet har det nu slagits fast att det är Sverige som bestämmer över snuset. Det kommer vi även fortsättningsvis att hävda. Om det svenska undantaget ska respekteras kan inte EU ensidigt förbjuda försäljningen av visst snus. 8. Stärk kampen mot brottslighet Idag samarbetar kriminella nätverk över Europas gränser. Människor, vapen och narkotika smugglas in i EU och mellan medlemsländerna. Med gemensamma krafter blir det lättare att kämpa mot gränsöverskridande brottslighet som människohandel och penningtvätt. Vi socialdemokrater vill därför förstärka samarbetet mellan polis, tull och åklagare. Europa präglas idag av stora sociala och ekonomiska klyftor. Inte långt härifrån lever människor med väldigt olika ekonomiska förutsättningar. Det utnyttjas skamlöst av olika kriminella grupperingar som ägnar sig åt sexslavhandel med kvinnor och barn, så kallad trafficking. Det krävs kraftfulla gemensamma åtgärder för att stoppa trafficking. Ytterligare hundratusentals människor förs in för att arbeta svart i till exempel bygg- och restaurangsektorn, till alltför dålig betalning och med usla bostadsförhållanden. Europas länder är under stark ekonomisk prövning, och vi måste möta de problem som uppstår i spåren. Rösta på Socialdemokraterna för: * Effektivt polissamarbete Brott ska bekämpas, liksom brottens orsaker. Vi vill se ett ökat polisiärt samarbete mellan Europas länder. Europol är en viktig organisation som kan bidra till att stärka samarbetet mellan medlemsstaternas polismyndigheter för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Schengensamarbetet måste bli en effektiv barriär mot narkotikasmuggling och annan gränsöverskridande brottslighet. * Stopp för sexslavhandeln med kvinnor och barn Vi arbetar för att medlemsländerna ska inta en skärpt hållning och förbjuda sexköp enligt mönster från den svenska sexköpslagen. EU och dess medlemsländer bör ratificera Europarådets konvention mot människohandel. Vi vill öka insatserna mot sexturism, särskilt viktigt är det att skydda barn och unga. * Stopp för vapensmugglingen EU måste prioritera kampen mot den organiserade brottsligheten och motverka det stora antalet illegala vapen som smugglas genom Europa. * Hård kamp mot narkotikan Vi socialdemokrater accepterar inte att narkotika sprids i samhället. Vi slår därför vakt om en restriktiv narkotikapolitik, istället för att politiken bara ska inriktas på att begränsa narkotikans skadeverkningar. Vi vill bekämpa tillverkningen och införseln av syntetiska droger till EU. * Stärkt samarbete i kampen mot terrorism Samarbetet i kampen mot terrorism måste stärkas på det europeiska planet, men det måste ske inom ramen för rättsstatens grundläggande principer. Respekten för den personliga integriteten måste gälla. * Stopp för skattefusk Varje år försvinner ca 9 000 miljarder kronor inom EU genom skattebedrägerier och aggressiv skatteplanering. Vi vill ta krafttag mot skattefusket och sätta som mål att halvera den summan till år 2020. Vi vill se ett ökat automatiskt informationsutbyte mellan medlemsländerna och mer insatser mot gränsöverskridande momsbedrägerier. Genom överenskommelser mellan länder och regioner kan vi hindra att vinster flyttas till lågskatteländer och skatteparadis, till exempel genom ett världsomspännande krav på land-för-land- rapportering. EU måste arbeta för robusta globala överenskommelser. 9. Europa i världen En gränslös värld i fred och frihet är socialdemokratins mål. För världen och för medlemsländerna finns mycket att vinna på att EU talar med stark och enig röst. EU har en betydelsefull roll att spela i världen, och EU:s gemensamma utrikespolitik är en mycket viktig del av EU-samarbetet. EU och dess medlemsländer är världens största biståndsgivare och det har en stark påverkan på vår omvärld. EU måste vara en progressiv och säkerhetsskapande kraft, inte minst i FN. Därför behöver medlemsländerna visa upp en enad front och vara tydliga i viktiga utrikespolitiska situationer för att kunna påverka andra internationella aktörers agerande. Vi socialdemokrater vill att EU, med respekt för varje medlemslands suveränitet, utvecklar sin förmåga att genom civila och militära insatser bidra till att bevara fred, förebygga konflikter och stärka internationell säkerhet. EU ska inte utveckla ett europeiskt gemensamt försvar. EU ska samarbeta med och stödja FN. EU:s solidaritetsklausul är mycket tydlig – Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Den europeiska unionen behöver tydligare politik och skarpare instrument för att kunna påverka utvecklingen i det gemensamma grannskapet med Ryssland. Vi socialdemokrater är positiva till det Östliga partnerskapet som EU har tillsammans med sina sex östeuropeiska grannländer. Det är med ökande oro vi ser hur Ryssland utsätter sina grannländer för något som kan liknas vid utpressning för att motverka deras närmande till EU. EU måste markera kraftigt mot detta. Varje land har rätt att själv välja sin väg. Den välståndsklyfta vi kan se mellan EU och Afrika är inte långsiktigt hållbar. Krig och ojämlikhet driver människor på flykt. Varje år riskerar desperata unga män och kvinnor från andra sidan Medelhavet livet i rangliga båtar för att nå Europas kuster. Det gör de för att få chansen att ta del av det ekonomiska välstånd, den frihet och den demokrati som vi européer tar för given. Många dör på vägen, och tragedin på Lampedusa blev en tydlig påminnelse om detta. Skillnaderna i livsvillkor behöver därför utjämnas. All EU:s politik som påverkar fattiga länder ska bidra till utveckling – inte bara biståndet, utan också exempelvis handelsavtal och jordbruks- och fiskepolitik. De olika samarbetsavtal som EU har med utvecklingsländerna måste innebära en tydlig koppling till demokratisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter – på så sätt kan EU i handling stå upp för de värderingar som utgör unionens fundament. Kvinnornas rättigheter måste försvaras. Att kvinnor kan delta i samhällslivet på lika villkor som män är avgörande för hela regionens framtid. EU måste ge utvecklingsländer en möjlighet att sälja sina produkter på den europeiska marknaden. Frihandel är viktigt, eftersom det kan göra konkret skillnad och skynda på möjligheterna att bygga nya samhällen. Genom ett solidariskt agerande kan EU bidra till välstånd och utveckling – inte bara inom EU, utan i hela världen. Rösta på Socialdemokraterna för: * En solidarisk röst i världen EU och Sverige ska vara en stark progressiv röst i världen för fred, säkerhet, mänskliga rättigheter, demokrati och ökad solidaritet. Ett tydligare EU ökar styrkan på vår röst i världen. EU har en unik kompetens och kan spela en viktig roll. * Ett EU som verkar för fred Vi vill inte att EU ska utvecklas till en militär försvarsallians. Vi prioriterar det nordiska försvarssamarbetet. Både civila och militära insatser kan vara viktiga vid krishantering. Vår inriktning ska vara nedrustning i världen. * En hållbar global utveckling Vi vill stärka EU som en global aktör för utveckling, rättvis handel och försvarare av demokratin. EU måste fortsätta att utveckla en politik som genomsyras av folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Samarbetet med FN måste stärkas. * Verklig och rättvis frihandel i världen EU:s handelshinder mot fattiga länder måste tas bort. EU:s jordbrukssubventioner behöver reformeras. Vi socialdemokrater driver på för att EU:s frihandelsavtal ska garantera att mänskliga rättigheter och internationella normer för anständigt arbete följs. * Solidariskt ansvar för människor på flykt EU har nyligen antagit nya minimiregler för ett gemensamt asylsystem. Alla EU:s medlemsländer måste ta ett större solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Det måste finnas fler säkra och lagliga vägar in i EU för asylsökande. Medlemsländerna måste bland annat ta ett samlat ökat ansvar för kvotflyktingar. * Europakonventionen ska gälla i EU Regeringen bör driva på förhandlingarna mellan Europarådet och EU om att EU ska tillträda Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. * Fortsatt utvidgning Utvidgningen av EU måste fortsätta. Genom att hålla dörren öppen för nya medlemmar till Europeiska unionen har flera tidigare totalitära diktaturer blivit demokratiska, och utvidgningen har bidragit till fred, stabilitet och välstånd över hela Europa.