Socialdemokraternas valmanifest inför Europaparlamentsvalet 2004

s
Socialdemokraterna Valmanifest - Europaval 2004
Download: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Valmanifest 2004 Socialdemokraternas valmanifest inför Europaparlamentsvalet 2004, antaget av partistyrelsen 14 maj Socialdemokraterna Ett rättvisare Europa Den 1 maj skrevs historia. Med utvidgningen av EU är uppdelningen av Europa i öst och väst över. Vart tredje EU-land är nu ett Östersjöland. Nya möjligheter öppnas till samarbete för rättvisa och tillväxt i vår region. EU ger möjlighet till ökad trygghet i en osäker värld, och stöd av andra i kampen mot arbetslöshet, miljöförstöring, brottslighet och annat som inget land ensamt kan lösa. Tillsammans blir vi starkare än var och en för sig. Vi tror på demokratin och politikens möjligheter att förändra. Alla människors lika rätt och lika värde måste värnas. All diskriminering måste motarbetas. Demokratin måste ständigt försvaras och främlingsfientlighet bekämpas. Den svenska välfärden beslutar vi om i riksdag, kommuner och landsting. Men internationaliseringen gör oss beroende av varandra. Vårt lands utveckling blir starkare om hela Europa utvecklas mot högre sysselsättning och ökad rättvisa. Samma ideologiska motsättningar finns i EU som i svensk politik. Idag dominerar högern Europaparlamentet. Till skillnad från högern sätter vi socialdemokrater människan före marknaden. Därför behövs fler socialdemokrater i Europaparlamentet. Därför behövs din röst i valet den 13 juni! Fler trygga jobb Europa präglas av svag konjunktur och arbetslöshet. Inget slöseri är större än arbetslösheten. Allas kunskaper och vilja till arbete behövs. Socialdemokratins mål är full sysselsättning – i Sverige och i EU. Vi vill ha fler och tryggare arbeten, ett lärande arbetsliv, jämställdhet och ökade möjligheter att kombinera arbete med familj. Vi vill satsa mer på högre utbildning, forskning samt lärar- och studentutbyte inom ett utvidgat EU. Därför driver vi på EU:s arbete för sysselsättning och tillväxt. Land får inte ställas mot land i konkurrens om de nya jobben. Fattigdom och arbetslöshet i nya medlemsländer får inte utnyttjas för att pressa fram sämre villkor, lagar och kollektivavtal i Sverige. Vi socialdemokrater tar strid mot de krafter som vill se Europas löntagare tävla om jobben med låga löner. Vi ska konkurrera med effektiv produktion, inte dåliga arbetsvillkor. Vi går emot alla förslag som inkräktar på arbetsrätten, kollektivavtalen och den svenska välfärdsmodellen – inte minst förslaget till nytt tjänstedirektiv. Det skulle kunna föra in andra länders lagar och avtal på den svenska arbetsmarknaden. Vi socialdemokrater vill garantera fackligt inflytande över EU-beslut som rör arbetslivet. Facklig-politisk samverkan och rätt till fackliga sympatiåtgärder behöver utsträckas över nationsgränserna. Trygghet och solidaritet EU är ett fredsprojekt. Med utvidgningen stärks säkerheten i vår del av världen. EU behövs också som en kraftfull aktör på den världspolitiska arenan – för global fred och säkerhet, för människovärde och demokrati. FN:s mål att halvera världsfattigdomen till 2015 måste nås. EU-länderna har tillsammans världens största bistånd. Men många länders utveckling hämmas av orättvisa handelsvillkor och osund konkurrens. Vi vill att EU ska vara pådrivande för en mer rättvis världshandel. Med utvidgningen ökar vårt gemensamma ansvar. EU:s jordbrukspolitik måste fortsätta reformeras, parallellt med regionalpolitiken. EU:s resurser för jordbruksstöd och strukturfonder ska användas effektivt och prioriteringarna ska vara tydliga. Nya medlemsländers behov måste stå främst. Glest befolkade områden i det gamla EU behöver satsningar på infrastruktur och utbildning. Brott ska bekämpas, liksom brottens orsaker. Vi står upp för vår framgångsrika svenska modell i kamp mot alkohol- och narkotikamissbruk. Samarbetet i EU har underlättat kampen mot gränsöverskridande brottslighet som sexhandel och penningtvätt. Vi vill förstärka samarbetet mellan polis, tull och åklagare i EU. Vi vill se en samordnad human och rättfärdig flyktingpolitik i hela Europa. Den 11 mars 2004 slog terrorismen till i Madrid, mitt i Europa. EU-ländernas samarbete i kampen mot terrorismen måste öka inom ramen för rättsstatens grundläggande principer och regler. Giftfri mat och miljö Klimatförändringar, försurning, utsläpp, kemikalier som lagras i människokroppen, farliga tillsatser och risker för konsumenterna – miljöfrågorna kräver ett aktivt internationellt samarbete. Med samma regelverk för alla Östersjöländer har vi en unik chans. Genom stöd och bättre teknik ska nya medlemsstater avveckla gamla produktionsmetoder och energikällor. Det driver på omställningen till renare produktionsmetoder i hela Europa. När farliga ämnen och produktionsmetoder ersätts med modern teknik skapas nya produkter och ny kunskap. Det ger Europa konkurrensfördelar och en enorm möjlighet till tillväxt och nya jobb. Sverige har aktivt bidragit till EU:s strategi för långsiktig ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar tillväxt. Svenska socialdemokrater i Europaparlamentet kommer att fortsätta kämpa för ett Europa i arbete, trygghet och ökad social rättvisa. Ett Europa där välfärden är till för alla, där människan och miljön sätts före marknaden. Men för att kunna göra skillnad behöver vi vara många. Vi behöver ditt stöd för ett maktskifte i Europaparlamentet. Vi lovar: • Att kämpa för fler trygga jobb och gå emot förslag som tvingar löntagare att konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor. • Att göra allt för att stoppa den omänskliga sexhandeln med kvinnor och barn, narkotikabrott och annan gränsöverskridande brottslighet. • Att kräva giftfri mat och ren miljö genom en stark kemikalielagstiftning. Rösta på socialdemokraterna den 13 juni! Söndagen den 13 juni är det val till Europaparlamentet. Poströstningen börjar den 26 maj. Du har rätt att rösta om du är 18 år senast på valdagen, svensk medborgare eller medborgare i ett annat EU-land men bosatt i Sverige. Vill du veta mer om hur man röstar och vilka som får rösta, gå in på www.val.se . Europaparlamentet består av 732 ledamöter från EU:s 25 medlemsstater. 19 av ledamöterna kommer från Sverige. Vill du veta mer om parlamentet, gå in på www.europarl.se. Fram till valdagen kommer vi socialdemokrater försöka nå så många människor som möjligt. Om vi inte når dig och du vill ha mer information från oss, kontakta socialdemokraterna där du bor eller gå in på www.socialdemokraterna.se. SOCIALDEMOKRATERNA www.socialdemokraterna.se