Ansvar och möjligheter - Moderaternas Europaplattform 2013

m
Moderaterna Valmanifest - Europaval 2013
Download: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER INLEDNING Den Europeiska Unionen (EU) har ersatt historiens krig med fred, frihet och försoning på vår kontinent. EU-samarbetet har för första gången skapat förutsättningar för varaktig fred i Europa genom att sammanfläta ländernas ekonomiska intressen och bygga vidare på en gemensam värdegrund om demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Samarbetet har varit så lyckosamt att EU vuxit till världens största integrerade ekonomi. Under vårt snart 20-åriga EU-medlemskap har Sverige förändrats - vi har större möjligheter än förut att välja var vi bor, studerar och arbetar; vart vi reser och gör affärer; vad vi äter och konsumerar. Drömmar behöver inte längre stanna i Kiruna i norr eller Ystad i söder. Människor i andra EU-länder kan drömma om en framtid i Sverige och också se dem förverkligas. Våra svenska företag har i dag tillgång till 500 miljoner konsumenter på den inre marknaden. Den ökade konkurrensen har lett till lägre priser och ett större utbud av varor och tjänster för konsumenterna. Samtidigt präglas EU-samarbetet i dag av en svår ekonomisk kris till följd av stora reformbehov i många länder. Åtgärder måste skyndsamt vidtas så att Europa åter kan skapa tillväxt, välfärd och sysselsättning för sina medborgare. De offentliga finanserna måste saneras, brister i banksystemen åtgärdas och produktivitetshöjande strukturreformer vidtas för att Europa åter ska bli konkurrenskraftigt. Institutioner och myndigheter måste återfå medborgarnas förtroende. Det är sådana åtgärder som åter får Europa på rätt kurs snarare än ökad centralisering, gradvis överföring av beslutanderätt i ekonomiska frågor eller nya budgetkapaciteter på EU-nivå. Nya Moderaterna är övertygade om det gränslösa Europas många fördelar och möjligheter. Vi vill vara en aktiv del av ett starkt, enat och öppet Europa. Sverige har en öppen ekonomi som är väl integrerad i det europeiska samarbetet. Det är genom engagemang och konstruktivitet i Europasamarbetet och påverkan på den ekonomiska politik som bedrivs i EU som vi bäst kan skapa tillväxt och sysselsättning i Sverige. Det är också på detta sätt som vi bäst gör Sveriges röst hörd i världen. Nya Moderaterna värnar den freds- och frihetstanke som EU-samarbetet bottnar i. EU har överbryggt många hinder som har hållit människor och företag tillbaka. Vi vill med denna plattform staka ut kursen för hur vi vill att samarbetet ska utvecklas för att fortsätta skapa välstånd och politisk frihet för medborgarna. Det handlar om ansvar och möjligheter. 1. VÄGAR UR EU:S EKONOMISKA KRIS Europa står inför stora utmaningar. Vi ser en global utveckling där en ekonomisk och politisk maktförskjutning sker från Europa och Nordamerika till framförallt Asien och Stillahavsområdet – men även tillväxtländer i Afrika och Latinamerika stärker sina positioner. För att EU:s medlemsländer ska kunna hävda sig i denna nya värld måste flera utmaningar mötas. Arbetslöshet riskerar att skapa sociala och politiska konflikter och ställer krav på en ny politik. Våra ambitiösa välfärdssystem måste vara utformade så att de understödjer arbete och företagande. Den demografiska utvecklingen, med en åldrande befolkning, ställer också stora krav på anpassning. Under det närmaste årtiondet kommer utbudet av arbetskraft inom EU att minska på grund av befolkningsutvecklingen. Det ställer krav på ännu högre produktivitet, sysselsättning och konkurrenskraft i Europa. Den ekonomiska krisen i Europa har kraftigt försvagat tillväxtutsikterna och har slagit hårt mot jobben i många länder. Osäkerheten om den framtida ekonomiska utvecklingen både i Sverige och i omvärlden är stor. Frågor ställs kring Europas förmåga att hantera sina problem. Här finns utmaningar. ANSVAR FÖR SUNDA STATSFINANSER, SOLIDA BANKER OCH GOD KONKURRENSKRAFT Sverige påverkas i hög grad av det ekonomiska läget i EU och av krisen i framför allt eurozonen. Hälften av vår BNP kommer från exporten, varav över två tredjedelar går till EU. En ekonomisk nedgång leder till sjunkande export för svenska företag, sämre tillväxt och färre jobb på den svenska arbetsmarknaden. Det är därför också vår angelägenhet vilken ekonomisk politik som euroländerna bedriver. Vi anser att Sverige måste vara en aktiv partner när EU formar sina ekonomiska lösningar ut ur krisen. Europas ekonomi är inte enhetlig. Det finns både bräckliga och välmående euroländer, likväl som vi ser både starka och svaga ekonomier utanför euron. Vi ser en tillväxtkorridor i norra Europa med Tyskland, Nederländerna, Norden och Baltikum med god ordning i de offentliga finanserna. DEN EKONOMISKA KRISEN HAR FLERA ORSAKER: 1. Långsiktigt ohållbara offentliga finanser med långvariga underskott 2. Svagheter i den finansiella sektorn 3. Konkurrenskraftsproblem, vikande konkurrenskraft 4. Bristande förtroende för myndigheter och institutioner För att vända den negativa ekonomiska utvecklingen och återigen skapa tillväxt och sysselsättning krävs åtgärder på samtliga dessa områden i många EU-länder. För det första, sedan 2008 har EU-ländernas statsskulder ökat från lite över 60 procent av BNP i genomsnitt till nästan 90 procent. Det behövs en sanering av de offentliga finanserna i många länder för att investerare och konsumenter ska återfå förtroendet och framtidstro. Vi har vidtagit många viktiga åtgärder inom EU för att råda bot på detta. Vi har enats om en Finanspakt, som ställer krav på regler om budgetbalans i nationell lagstiftning och vi har stärkt Stabilitets- och tillväxtpakten. Det gäller att vi verkligen tillämpar dessa regler. Starka och trovärdiga finanspolitiska ramverk är helt centrala för att upprätta långsiktigt hållbara offentliga finanser. För det andra anser vi att utgångspunkten när det gäller hanteringen av de europeiska banksystemen är värnandet av skattebetalarnas pengar. Det måste i första hand vara bankerna själva som finansierar sina förluster och risktagande. Om vi ska delta i gemensamma europeiska system måste statligt övertagande av banker tillåtas på samma sätt som vid bankkriser i Sverige. Ett statligt ägande som när bankerna återhämtat sig åter kan säljas ut på marknaden så att skattebetalarna får sina pengar tillbaka. Dessutom måste Sverige som icke-eurozonsland få ett likvärdigt inflytande i jämförelse med eurozonsländer och ha rätt att ställa högre kapitaltäckningskrav. Så länge villkoren om att svenska skattebetalare inte ska betala för andra länders bankkriser, möjligheten till högre kapitaltäckningskrav samt rätten till likvärdigt inflytande för icke-eurozonsländer inte är uppfyllda kan Sverige inte delta i en bankunion. För det tredje är konkurrenskraftsproblemen djupgående i många medlemsländer. Det krävs omfattande strukturreformer för att utveckla välfärdssystemen, höja pensionsåldern, avreglera monopol, minska byråkrati och överregleringar samt effektivisera arbetsmarknaderna och öka drivkrafterna till arbete och företagande. I flera länder har lönekostnadsutvecklingen avvikit från produktiviteten. Det gör att flera länder i Europa har hamnat på löne- och kostnadslägen som inte längre är konkurrenskraftiga. Även här bidrar EU-samarbetet med viktig vägledning för det nationella reformarbetet. Det görs genom Europa 2020-strategin och genom de nationella rekommendationer som kommissionen avger varje år. Vi välkomnar EU-kommissionens arbete med de årliga landsspecifika rekommendationerna, samtidigt som vi värnar riksdagens roll som beslutsfattare i Sverige. I många europeiska länder finns stora grupper, ofta välutbildade, kvinnor som inte arbetar. Åtgärder som ökar kvinnors arbetskraftdeltagande är därför angelägna. Det bedöms att EU:s BNP skulle kunna öka markant om kvinnornas sysselsättningsgrad blev lika hög som männens. Det är tveklöst så att länder som är mer jämställda nått en högre grad av ekonomisk utveckling, både globalt och inom Europa. För att få fler kvinnor i sysselsättning krävs bland annat bättre tillgång till barnomsorg av god kvalitet och till rimlig kostnad. För det fjärde måste i många länder också förtroendet för myndigheter och institutioner återupprättas. Medborgarna måste ha förtroende för att deras skattepengar används på bästa sätt och att välfärds- och utbildningssystemen fungerar. Medborgarna måste känna att korruption och missbruk tas på allvar och bekämpas på ett effektivt sätt. Den ekonomiska krisen i Europa har också mer långsiktiga konsekvenser. Vi ser med stor oro på att antidemokratiska krafter och populism har vuxit sig starkare i krisens Europa och att tilltron till de politiska institutionerna avtar. Nya Moderaterna tror att åtgärder på dessa fyra områden – som ofta är en fråga om nationell politik – skulle kunna få EU att utvecklas i en betydligt mer positiv ekonomisk riktning. Vi tror inte att lösningen ligger i de förslag som lagts fram om att i stället fördjupa den ekonomiska och monetära unionen. Vi tror inte att en ytterligare centralisering och gradvis överföring av ekonomisk suveränitet eller inrättandet av nya budgetkapaciteter löser Europas ekonomiska problem. Sådana förslag riskerar tvärtom att leda till svagare drivkrafter att ta ansvar för den egna ekonomiska politiken. Därför avvisar vi förslag som euroobligationer, nya gemensamma budgetar eller en EU-finansminister. Den ekonomiska och finansiella krisen i eurozonen visar i stället att marknadstryck som regel är mer effektivt än kollegiala påtryckningar för att förmå länder i kris att genomföra nödvändiga ekonomiska reformer. Dessutom måste förändringar i det ekonomiska samarbetet ha en demokratisk förankring och ge möjlighet till effektivt ansvarsutkrävande i alla delar. De nationella parlamentens roll är central för att säkra kontroll och uppföljning i medlemsstaterna. EUROPA I OLIKA HASTIGHETER OCH ETT SVENSKT EUROMEDLEMSKAP Alla EU:s medlemsländer deltar inte i alla politikområden. Vissa länder, däribland Sverige, är inte med i eurosamarbetet. Vissa länder har valt att stå utanför Schengensamarbetet (samarbetet som syftar till en passfri union). I Schengensamarbetet deltar även några länder som inte är med i EU. Så ser Europa och EU ut i dag. Olika samarbetsformer inom EU är något vi antagligen kommer se mer av i framtiden – allteftersom samarbetet fördjupas. För oss är det centrala att ambitionen hos flertalet medlemsländer fortsatt är att delta i så många samarbetsområden som möjligt. Nya Moderaterna är i grunden positiva till en gemensam valuta inom EU. Vi respekterar samtidigt resultatet av den folkomröstning som genomfördes 2003. Det är för närvarande inte aktuellt att införa euron i Sverige. Vi anser att ett svenskt eurointräde endast kan bli aktuellt inom ramen för ett välskött eurosamarbete, där de länder som delar den gemensamma valutan följer de finanspolitiska ramverken och bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik. Då är det också troligt att svenska folkets stöd för en gemensam valuta ökar. Om det folkliga stödet för euron ökar och består över en längre tid samt om det finns en bred samsyn i Sveriges riksdag om ett eurointräde är Nya Moderaterna redo att åter aktualisera frågan om ett eurointräde. MINDRE BYRÅKRATI OCH MINDRE SLÖSERI Alltför många associerar Bryssel med byråkrati. Sverige ska driva på för att minska regelbördan. Det handlar inte bara om att förenkla regler utan också om att kunna slopa dem helt och hållet på de områden där reglerna inte har tillämpats på länge eller där det inte finns ett tydligt mervärde. I dag måste förslag motiveras på rättslig grund varför de ska hanteras av EU. På liknande sätt borde det införas en ”budgetgrund”. Innebörden är ett tydligt krav på att motivera inte bara hur mycket utan också varför man tar medborgarnas pengar i anspråk. Det skulle ge bättre ansvarstagande för budgetmedel i flera institutioner. Europaparlamentet har säte i tre olika länder; Belgien, Frankrike och Luxemburg och dubbla uppsättningar av sammanträdeslokaler och kontor i Bryssel och Strasbourg. De årliga merkostnaderna för att hålla parlamentets sessioner i båda städerna uppskattas till närmare 200 miljoner euro. Vi vill samla all verksamhet i en stad och därigenom både spara pengar och minska miljöpåverkan. Öppenhet är avgörande för demokratin. Utan öppenhet är det svårt att följa och påverka beslut. Vi vill öka tillgängligheten för allmänheten ytterligare, bland annat genom att verka för att ytterligare öka insynen i EU:s olika beslutsprocesser. Vi skulle gärna se att fler länder inom EU följer det svenska exemplet med en tydlig offentlighetsprincip. NÄRA MÄNNISKAN På samma sätt som vi är övertygade om att samarbetet är bra för Sverige, så är vi också övertygade om att samarbetet i EU skulle kunna bli ännu bättre om det koncentrerade sig på sina huvuduppgifter och effektiviserades. Vilka politiska verktyg man ska välja i olika situationer är inte självklart. Subsidiaritetsprincipen innebär att makten över besluten ska ligga på rätt nivå. Vi tycker att det är viktigt att samarbetet används på rätt sätt och att det finns tydliga gränser för vad unionen ska göra. EU ska endast vidta åtgärder när dessa är mer effektiva än de åtgärder som kan vidtas på nationell, regional eller lokal nivå. Beslut som människor bättre hanterar hemma vid köksbordet, i sin kommun eller i sitt parlament ska inte ligga på EU-nivå. EU är som bäst när unionen lyckas omvandla över två dussin hindrande regelverk och avskaffa över 100 000 nationella lagar till ett gemensamt främjande regelverk. Det förutsätter att samtliga medlemsstater genomför och tillämpar beslut på ett likartat sätt. Men vi vill inte se en harmonisering på alla områden, skillnader måste få finnas. Annars förlorar den fria rörligheten sitt värde. Sex av världens mest konkurrenskraftiga ekonomier och sju av världens ledande it-länder finns i EU. En del av EU:s styrka går ut på att dra nytta av en rik mångfald av traditioner och kulturer. EU-samarbetet måste ge ett verkligt mervärde. Därför vill vi att frågor som till exempel arbetsmarknadspolitik, beskattningsrätt och familjepolitik fortsatt ska vara nationella angelägenheter. 2. EU SKAPAR JOBB OCH TILLVÄXT I SVERIGE Vi lever i dag i en värld med ständiga gränsöverskridande aktiviteter. Vår ekonomiska verklighet utgörs av fri handel, finansiella transaktioner och integrerade banksystem. Vi delar också samma ändliga naturresurser och en nära obegränsad rörlighet över gränserna. Med hjälp av sociala medier knyts vi samman i ett allt mer finmaskigt nät av delade erfarenheter, bilder och berättelser. Tillsammans kan vi klara utmaningar som länder inte kan lösa på egen hand. Ingen annan stans i världen finns en så långtgående integration mellan självständiga länder som inom EU:s inre marknad. Den innebär att det inte ska finnas några gränser för varor, tjänster, kapital och människor att röra sig fritt mellan länder inom unionen. Principerna om den fria rörligheten antogs för drygt ett halvt sekel sedan och utgör kärnan i det europeiska samarbetet. Samtidigt har den ekonomiska krisen tydligt visat att Europas konkurrenskraft måste stärkas. Svaret på den utmaningen kan aldrig vara ekonomisk nationalism, protektionism och rivalitet. Vi tror i stället att den ekonomiska friheten i Europa måste öka. Det handlar om att erbjuda individer, familjer och företag rimliga och stabila förutsättningar att kunna studera, arbeta, sälja, konsumera, spara och investera utan onödiga hinder. Utgångspunkten måste vara människans möjligheter. En verkligt fri inre marknad och frihandel med omvärlden ger en enorm potential för oss européer att leva produktiva liv där våra bästa arbetsinsatser fritt kan bytas mot andras, vilket ökar både välstånd och välfärd. EU GER INDIVIDEN STÖRRE FRIHET OCH VALMÖJLIGHET Människan är utgångspunkten för Nya Moderaternas politik. Våra värderingar kommer ur vår människosyn. Människan besitter en inre förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna komma till sin rätt. Därför är frihet vårt viktigaste värde. Med friheten kommer rätten att få vara sig själv, ansvaret för egna val och kravet att respektera andra människors sätt att vara. EU-medlemskapet har gett svenskar helt nya möjligheter vad gäller frihet och rörlighet. Fler väljer att studera hela eller delar av sin högskoleutbildning utomlands. Det som var en stor utmaning för 20 år sedan är nu en självklarhet för många studenter. Erasmusprogrammen, Bolognaprocessen och andra åtgärder för studenter har gjort att många hinder har tagits bort. Utlandserfarenheter gör studenterna mer förberedda för ett yrkes- och samhällsliv och gör dem attraktivare på arbetsmarknaden. Nya Moderaterna vill förbättra denna rörlighet ytterligare genom att påskynda utestående arbete med erkännande av både akademiska och yrkesförberedande kvalifikationer. Detta kräver också en ökad satsning på utbyte bland lärare. EU bör arbeta för en Bolognaprocess för icke-akademiska yrken. Att underlätta för fri rörlighet för alla yrken bidrar till Europas gemensamma välstånd. Hög sysselsättning har varit och ska vara en av EU:s huvudsakliga prioriteringar. Den fria rörligheten för arbetstagare har skapat helt nya möjligheter att hitta jobb. Men det är fortfarande alltför få européer som arbetar utomlands. Arbetstagarnas rörlighet, såväl geografisk som vad gäller att byta jobb är ett viktigt instrument för att stärka de europeiska arbetsmarknaderna, sänka arbetslösheten och förebygga effekterna av ekonomiska omstruktureringar. EU och medlemsstaterna måste därför fortsatt samordna sina insatser för att främja arbetstagarnas fria rörlighet och ta bort de hinder som finns för att både kunna och våga flytta. Alla som kan och vill arbeta ska ha möjlighet att göra det på en rörlig arbetsmarknad med sunda konkurrensförhållanden. Den svenska arbetsmarknadsmodellen som vi värdesätter måste i ett internationellt sammanhang värnas på ett sätt som inte bidrar till högre trösklar in på vår arbetsmarknad. En ökad harmonisering av arbetsmarknadspolitiken, där EU ges större inflytande, riskerar att avhända Sverige viktiga verktyg och resurser i arbetet mot full sysselsättning. Därför värnar Nya Moderaterna den nationella kompetensen inom arbetsmarknadspolitiken. Allt fler pensionärer och en växande medelklass innebär att turismen ökar de närmaste åren. En tjugondel av Sveriges befolkning befinner sig varje dag utomlands. Förutom rekreation och upplevelser har turismen två viktiga funktioner. Den binder ihop människor och skapar kontakter mellan folk och kulturer samtidigt som den skapar förutsättningar för jobb och tillväxt. EU:S INRE MARKNAD FRÄMJAR FÖRETAGANDE OCH JOBB Företagens möjligheter att expandera utanför landsgränserna har förbättrats avsevärt. Europas 23 miljoner företag sysselsätter i dag 175 miljoner personer och har genom den inre marknaden tillgång till 500 miljoner konsumenter. Efterlevnaden av regelverken måste kontrolleras och följas upp i syfte att värna konkurrensneutraliteten. För många företag är inte den europeiska marknaden slutdestinationen, utan den utgör en språngbräda vidare ut på den globala marknaden, där företagens förmåga att konkurrera tack vare den inre marknaden förbättrats dramatiskt. EU:s export till tredje land har tredubblats (från 500 miljarder euro 1992 till 1 500 miljarder euro 2011). Dessutom är en så stor och enhetlig marknad som den inre marknaden oerhört attraktiv för investerare från länder även utanför EU. Den inre marknaden är motorn för Europas tillväxt. Men det finns mycket kvar att göra för att den ska nå sin fulla potential. En väl fungerande inre marknad är en förutsättning för hållbar tillväxt i Europa. Den måste ständigt utvecklas. Tjänstesektorn står för 70 procent av alla arbetstillfällen och utgör tre fjärdedelar av EU:s BNP. Nästan alla nya jobb skapas inom denna sektor. EU behöver en verklig inre marknad för tjänster, där både företag och konsumenter kan dra full nytta av de möjligheter som finns i tjänstesektorn. Avsikten med tjänstedirektivet var att göra det enklare för företag att etablera sig och tillfälligt tillhandahålla sina tjänster på EU:s inre marknad samtidigt som tjänsternas kvalitet stärks. Direktivet skulle ha genomförts i alla medlemsländer från 2010 men tyvärr har så inte skett. Enligt kommissionen skulle Europas BNP öka med 330 miljarder euro om medlemsstaterna till fullo genomförde tjänstedirektivet. För en fungerande tjänstesektor i EU är det också nödvändigt att vi utvecklar en inre marknad för digitala tjänster. Trots att internet till sin natur är gränsöverskridande finns det mängder av hinder. Om nästa stora internetföretag ska bli europeiskt måste vi underlätta den gränsöverskridande elektroniska handeln och förverkliga en gemensam telekommarknad, utan gränser och utan dyra kostnader för roaming. Man ska inte som nu behöva söka 28 olika tillstånd och licenser för att förverkliga en affärsidé på nätet i Europa. Vi behöver i stället gemensamma regler för en gemensam marknad och effektivare digitala lösningar för bland annat upphandling, fakturering och säkra lösningar för onlinebetalningar. Sverige har varit drivande för införandet av ett gemensamt EU-patent, som innebär att ett patent får giltighet i hela EU. Det kommer att stärka Europas konkurrenskraft och minska företagens kostnader. EU behöver skapa en modern, effektiv och klimatsmart europeisk infrastruktur. Genom gränslösa transporter underlättas rörelse. Förverkligandet av det Transeuropeiska transportnätverket är viktigt för att bidra till, och stödja den inre marknaden. Genom EU:s arbete att standardisera luftfarten (”A Single Sky”) bidrar EU till att underlätta och effektivisera gods- och persontrafik, något som också är viktigt gällande land- och sjötransporter. Vi ser gärna att exportförbudet för svenskt snus hävs men slår vakt om vårt nationella undantag. Eftersom andra mer hälsofarliga tobaksprodukter tillåts på den inre marknaden strider exportförbudet mot principerna på den inre marknaden. Vi anser att så länge som regleringen av snus förblir en nationell angelägenhet kan EU inte tillåtas ha synpunkter på tillsatser eller andra frågor som rör snusets sammansättning. FRIHANDEL SKAPAR VÄLSTÅND Sveriges utveckling – från fattigdom till välfärdssamhälle – är frihandelns historia. Vi ser gärna att exportförbudet för svenskt snus hävs. Vi slår vakt om det vi åstadkommit vad gäller vårt nationella undantag av det svenska snuset. Vi vill att regleringen av snus förblir en nationell angelägenhet som inte EU ska ha synpunkter på. Med denna utveckling blir nya frihandelsavtal mellan EU och dess mest betydelsefulla handelspartners en viktig väg till ökad tillväxt i Europa. Dessutom används två tredjedelar av EU:s import som insatsvaror i produktion och exportvaror. Tullar skyddar inte – de gör EU:s varor dyrare. Ett konkret sätt att underlätta för framtidens jobb att växa fram är att unionen ensidigt sänker tullar på varor från omvärlden. På så sätt ökar incitamenten för specialisering, produktutveckling, innovationer och forskning. Vi vill att EU fortsätter ingå frihandelsavtal med länder och frihandelsområden i världen. Beräkningar från EU-kommissionen visar att förverkligandet av en ambitiös frihandelsagenda kan leda till att EU:s samlade BNP ökar med två procent, eller 250 miljarder euro. Dessutom kommer över två miljoner arbetstillfällen att skapas – något som EU behöver mer än någonsin tidigare. Det handels- och investeringsavtal mellan EU och USA, som nu förhandlas, är till exempel mycket betydelsefullt. Tillsammans står EU och USA för närmare hälften av världens samlade BNP, och en tredjedel av de globala handelsflödena. Frihandelns fördelar förstärks även av den viktiga utvecklingsaspekten, då utökad handel bidrar till fattigdomsbekämpning i länder utanför EU. Ur det perspektivet hade ett snabbt avslut av Dohaförhandlingarna om ett nytt WTO-avtal (World Trade Organization) varit mycket välkommet. För de minst utvecklade länderna vill vi se utvecklingsvänliga handelsavtal så att dessa länder också kan ta del av globaliseringens fördelar och dynamik. Vi förespråkar att ett grönt frihandelsavtal kommer till stånd. Tanken är att liberalisera världshandeln med miljörelaterade produkter, teknik och tjänster. Ett konkret sätt att underlätta för framtidens jobb att växa fram är att unionen avveckla tullar på varor och tjänster från omvärlden. JA TILL EN FRAMTIDSINRIKTAD EU-BUDGET, NEJ TILL EU-SKATT EU måste bli öppnare för att möta framtidens utmaningar. Men då måste EU ha en budget som investerar i framtiden och inte i det förgångna. EU:s sjuårsbudget motsvarar ungefär en procent av EU:s samlade bruttonationalinkomst. Det handlar om stora summor. EU-budgeten uppgår per år till cirka 1 250 miljarder kronor vilket är cirka 1,5 gånger den svenska budgeten för 2012. Den största delen av dessa pengar går fortsatt till jordbruks- och regionalstöd. Men hur dessa pengar spenderas kan inte sägas motsvara de utmaningar och möjligheter Europa står inför. Fem procent av EU:s befolkning arbetar inom jordbrukssektorn. En jordbrukssektor som endast svarar för 1,5 procent av EU:s samlade BNP. Ändå går cirka 40 procent av EU-budgeten under 2012 till denna sektor. Sammanhållningspolitiken, insatserna för att minska klyftorna mellan rikare och fattigare regioner, är viktig. Inte minst var den det i sin första skepnad för 50 år sedan. Men det är inte rimligt att den i dag fortsatt svarar för 35 procent av EU-budgeten. Nya medlemsländer som står inför stora och omvälvande reformeringar ska självfallet hjälpas. Men bidrag och stöd ska vara av tillfällig och uppbyggande karaktär och inte pågå år efter år. Det står klart att EU:s budget för länge sedan passerat ”bäst före datum”. Vi anser att unionen i stället ska ha en tillväxtorienterad budget som främjar EU:s konkurrenskraft. En budget som prioriterar investeringar i forskning och utveckling, innovationer och rättsliga frågor. En budget som stärker EU som global aktör. Hög kvalitet i högre utbildning och forskning är avgörande för EU:s attraktionskraft och dess sociala och ekonomiska utveckling. Genom att satsa på världsledande forskning kan vi skapa förutsättningar för framtidens tillväxt. Globalt konkurrenskraftiga forskningscentra i EU skapar synergier och positiva effekter för unionen i sin helhet. Det är detta som skapar ekonomisk tillväxt och fler jobb i framtiden. Samtidigt tas steg i rätt riktning vad gäller att modernisera EU-budgetens struktur. I förhandlingarna om nästa EU-budget 2014-2020 lyckades Sverige och andra reforminriktade länder säkerställa att utgifterna för sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken minskar med cirka sju procent respektive tio procent jämfört med innevarande period. Samtidigt ökar satsningarna på tillväxt, forskning och innovation med cirka 37 procent. Detta är mycket positiva förändringar. Dessutom behöver vi säkerställa att budgeten används på ett effektivt sätt. Vi behöver bättre revision, uppföljning av projekt, resultatanalyser och öppenhet. EU-kommissionen har vid flera tillfällen föreslagit så kallade EU-skatter, det vill säga att unionen skulle ta ut skatt direkt från medborgarna. Detta är Nya Moderaterna emot. Vi tror att om vi ger EU rätt att ta ut skatt direkt från medborgarna så finns det risk för att utgifterna växer utan kontroll. En ökning av EU:s budget kräver i dag en förhandling mellan medlemsländerna vilket ger möjlighet till prioritering och att bromsa ökade utgifter. På vissa delar av skattepolitikens område har EU redan i dag betydande inflytande. Vi anser att alla skattefrågor bör beslutas i enhällighet. Ett exempel på när det inte fungerat är kravet på tillämpningar vad gäller momsplikt för föreningslivet. EU-budgeten finansieras i dag främst av medlemsavgifter vilket gör att ansvaret ligger på varje regering och det blir lättare för medborgarna att utkräva ansvar. Vi är övertygade om att det är viktigt att beskattningen i ett samhälle sker så nära medborgarna som möjligt. Skatter på EU-nivå skulle försvåra för medborgarna att se kopplingen mellan deras skattebörda och det mervärde som skatten skapar för samhället. Sannolikt skulle skattetrycket öka för medborgarna med EU-skatt. Förslaget om en finansiell transaktionsskatt på EU-nivå är vi emot, liksom andra varianter av en så kallad Tobinskatt. Vi vänder oss dels mot tanken att unionen ska ha beskattningsrätt, dels mot förslaget i sak. Vi har negativa erfarenheter från Sverige då en liknande skatt infördes i slutet av 1980-talet med konsekvensen att kapital lämnade landet. Här finns en tydlig skiljelinje mellan oss och Europas socialdemokrater. 3. GRÄNSLÖSA UTMANINGAR KRÄVER GEMENSAMMA LÖSNINGAR BEHOV AV MER RÖRLIGHET MELLAN EU OCH DESS OMVÄRLD Den demografiska utvecklingen i Sverige och behoven på arbetsmarknaden framöver, bland annat med stora pensionsavgångar i kommunerna, understryker Sveriges och EU:s behov av migration. För att möta det ökande arbetskraftsbehovet bör övriga medlemsländer följa Sveriges exempel och öppna för arbetskraftsinvandring för dem som vill söka sig en bättre framtid. Migration är en drivkraft för utveckling som bör uppmuntras. Det är också viktigt att tydliggöra kopplingen mellan migration och utveckling. Personer som har migrerat kan bidra till utvecklingen i sina ursprungsländer, dels genom de pengar som sänds hem, dels genom kunskapsöverföring och främjande av handel mellan länder. Den yttre dimensionen av EU:s asyl- och migrationspolitik ökar i betydelse. Vi behöver europeisk solidaritet och gemensamma normer för invandring och asyl. Vi måste dock lägga minst lika mycket energi på att skapa långsiktiga dialoger och kapacitetsuppbyggnad i sändar- och transitländerna för att skapa förutsättningar för en reglerad migrationspolitik som gynnar såväl medlemsländerna som människorna själva. Migrationsområdet måste bli tydligare integrerat i EU:s utrikes- och utvecklingspolitik. Partnerskap för rörlighet är det mest utvecklade samarbetsinstrumentet. Viseringsdialogerna syftar till viseringsfrihet på lång sikt. För att uppnå viseringsfrihet måste länderna uppfylla individuellt utarbetade kriterier. Dialogerna är effektiva redskap för att driva igenom reformer. Det är dock viktigt att inte släppa viseringskravet innan länderna är redo. I dag står nio av EU:s länder för 90 procent av asylmottagandet inom EU. Sverige är på plats tre bland dessa nio länder. Vi anser att ansvaret för asylmottagandet måste fördelas bättre inom unionen. Som ett led i det är det viktigt att medlemsstaterna utökar sina åtaganden att ta emot fler kvotflyktingar i samarbete med UNHCR. Nya Moderaterna har länge arbetet för ett gemensamt asylsystem. Vi vill kunna vara säkra på att migrationstjänstemän i hela unionen gör samma rättssäkra bedömning i ett ärende som en tjänsteman på Migrationsverket i Sverige. Det ställer också frågan om vem som ska sätta praxis på detta område. EU-domstolen i Luxemburgs roll för framtagande av praxis i asylärenden är viktig. Det skulle vara i enlighet med goda erfarenheter av migrationsdomstolar och tydliga legala processer i Sverige. BEKÄMPA GRÄNSÖVERSKRIDANDE BROTTSLIGHET EU-samarbetet innebär stärkta möjligheter att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. För effektiva insatser mot bland annat människohandel, organiserade stöldligor och narkotikasmuggling krävs internationellt samarbete som går utanför EU:s gränser. Det europeiska rättsliga samarbetet bör bygga på ömsesidigt erkännande och respekt av varandras rättssystem. Grunden måste alltid vara hög rättstrygghet, hög rättssäkerhet och respekt för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Rättstryggheten och effektiviteten i arbetet mot gränsöverskridande brottslighet ska fortsatt stärkas genom samarbete mellan nationella polismyndigheter, åklagare och andra brottsbekämpande myndigheter. Personer som begår brott skall inte undkomma rättvisan genom att röra sig mellan EU:s medlemsstater eller komma lindrigare undan genom att bege sig till ett visst land. Gränsöverskridande brottslighet måste bekämpas med gränsöverskridande åtgärder. Utgångspunkten är dock att det är varje medlemsstat som bär ansvaret för den inre säkerheten på sitt eget territorium och därför ytterst har både rätt och skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att upprätthålla ordning och säkerhet inom de egna gränserna. Nya Moderaterna motsätter sig uppbyggnaden av stora europeiska organisationer såsom en europeisk gränspolis eller en europeisk åklagarmyndighet. EU:s och EU-myndigheters uppgift skall vara att, där så behövs, underlätta för myndigheter och domstolar i medlemsstaterna att göra sitt jobb genom att arbeta vidare med frågan om ömsesidigt erkännande av domar och genom att ta hjälp av myndigheter i andra medlemsstater. En förutsättning för samarbete mellan EU:s medlemsstater på det rättsliga området, är att alla länder i samarbetet uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet. Nivån i varje medlemsstat prövas vid respektive stats anslutning till EU, en sådan prövning kan också ske löpande genom återkommande revisioner av ländernas rättssystem. En viktig rättssäkerhetsfråga är den misstänktes rätt till information, försvar, tolkning och andra grundläggande rättigheter. De europeiska regelverken måste vara så tydliga att den enskilde har en effektiv möjlighet att försvara sig. Det är även viktigt att stärka brottsoffers ställning och rätt till information. Prostitution, trafficking och människohandel är gränsöverskridande problem som kräver samverkan mellan EU-länderna. Vi måste agera kraftfullt mot människohandel tillsammans. Det rättsliga samarbetet omfattar, förutom straffrättsliga frågor, också familjerättsliga frågor. Det europeiska samarbetet får aldrig innebära steg tillbaka för Sverige. Nya Moderaterna har försvarat bland annat den absoluta rätten för varje make till skilsmässa och kravet på likabehandling mellan samkönade äktenskap och äktenskap mellan personer av olika kön. Förhållanden som vi i Sverige tar för givna men där förhållningssättet är annorlunda i många andra länder. Det europeiska samarbetet måste bygga på respekt för varje lands självbestämmande i dessa frågor, samtidigt som samarbetet skapar påverkansmöjligheter genom dialog och erfarenhetsutbyte. Vår förvaltningstradition i svensk grundlag med bland annat offentlighetsprincipen, vår starka tryck- och yttrandefrihetslagstiftning och meddelarfrihet samt respekten för den enskildes rätt att forma sitt liv är vår utgångspunkt i detta samarbete. MINDRE KLIMATPÅVERKAN OCH EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING Samarbetet inom den Europeiska Unionen är avgörande för att möta många av de miljöutmaningar vi står inför i Sverige, i Europa, men också i världen. En god miljöpolitik handlar om hur vi förvaltar vår natur och våra resurser på ett hållbart sätt. Sverige ska vara ett föregångsland för god miljö och hållbar utveckling inom EU. Farliga kemikalier och gifter behöver avlägsnas från vår vardag och vår miljö. Vi måste vara pådrivande i arbetet med att skapa en giftfri miljö och att skydda barn från hormonstörande ämnen. Sverige har framgångsrikt arbetat med att förbjuda användningen av kvicksilver i olika produkter. EU:s kemikalielagstiftning bör skärpas och Nya Moderaterna ska driva på för en mer effektiv kemikaliepolitik i EU. Ett aktivt svenskt arbete för en giftfri miljö och livsmedel utan hälsofarliga tillsatser ska prioriteras. Det är viktigt att konsumenterna får bra information för att kunna göra ett aktivt val. Genom detta gynnas en effektivare och snabbare utveckling mot ett hållbart samhälle. Sverige har en hög ambitionsnivå i arbetet för biologisk mångfald både inom EU och i EU:s position i internationella förhandlingar. Nya Moderaterna verkar för att Sverige ska kunna bidra med resurser och kunnande på ett effektivt sätt. Vi ser allvaret och den globala dimensionen av miljöproblem som klimatutmaningen, minskande biodiversitet, miljöfarliga utsläpp och hotade hav. Vi måste agera nationellt för att ta vårt ansvar, men också förstå att globala problem kräver globala lösningar. EU står för tio procent av världens utsläpp av växthusgaser och Sverige står enbart för 0,1 procent. Det innebär att klimatutmaningen i högsta grad är internationell. Vårt EU-medlemskap är därför nödvändigt för att vi ska kunna vara med och påverka när avgörande beslut fattas. Nya Moderaterna är pådrivande för att EU ska ha höga klimatmål och vara drivande i internationella förhandlingar för att nå 2-gradersmålet. En global överenskommelse, koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter är fortsatt de främsta verktygen för att nå klimatmålen. EU har enats om fyra mål som ska vara uppfyllda fram till 2020. Dessa klimatmål brukar förkortas 20-20-20: minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, öka energieffektiviteten med 20 procent och höja andelen förnybar energi till 20 procent. Andelen förnybar energi för transporter ska vara tio procent. Vi ska aktivt stödja ett arbete inom EU som leder till att vi kan klara 2-gradersmålet, vilket kommer att kräva ett nytt mål till 2030. Transporternas påverkan på klimatet måste bli väsentligt lägre än i dag. Det sker en intensiv teknikutveckling och rationalisering på området, men mer åtgärder behövs som ambitiösa utsläppstak från nyproducerade fordon och ekonomiska styrmedel som koldioxidskatter och handel med utsläppsrätter. JORDBRUK, NATUR OCH ANSVARSFULL JAKT Vi anser att det är viktigt att jordbrukspolitiken är gemensam för alla medlemmar i EU och att politiken är stark och tydlig, men vi är även övertygade om att jordbruket, likt alla andra näringar, mår bäst av avreglering och konkurrens på världsmarknaden. Vi vill se en avtrappning och på sikt se en avveckling av jordbruksstödet men att jordbrukspolitiken fortsätter föras på EU-nivå. En jordbrukspolitik utan EU skulle leda till kraftig snedvridande konkurrens med hjälp av nationella stöd och subventioner. Vi arbetar för minskade utgifter och lika villkor. Vi skulle vilja se en förändring när det gäller utformningen av stödet, så att produktionsjordbruket prioriteras, det vill säga de lantbrukare vars jordbruk är huvudkällan för intäkterna. Så är inte fallet i dag. Vi anser också att reglerna genom sin oklarhet medför ökat krångel och omfattande byråkrati. I EU finns ingen gemensam politik för skog. Trots detta påverkas den svenska skogsresursen av andra politikområden, exempelvis EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Nya Moderaterna ska arbeta för att skogsvårdspolitiken fortsatt ska vara nationell, vilket borgar för ett produktivt och hållbart skogsbruk. Jord-, skogsbruk och fiske spelar stor roll för Sverige. Det ger oss livsmedel, öppna landskap, exportintäkter och en levande landsbygd. Det är centralt att fiskare, skogs- och lantbrukare, som ofta är småföretagare, kan arbeta i ett attraktivt företagsklimat med förutsägbara regler och myndighetsbeslut. Sverige har högre krav för djurhållning och djurtransporter än övriga EU-länder och vi har länge varit pådrivande för bättre villkor för djur. Nya Moderaterna vill fortsätta arbetet inom EU för att de svenska kraven ska bli EU-praxis. Det är också viktigt att gemensamma EU-regler på området efterlevs i alla medlemsstater. För Sveriges areella näringar är detta en viktig konkurrensfråga. Det är viktigt att man slår fast att förvaltning av vilda djur är en nationell angelägenhet. Förutsatt att vissa miniminivåer respekteras när det gäller utrotningshotade arter och djur så anser vi att frågor om varg eller när jakten på exempelvis morkulla ska inledas inte ska avgöras i Bryssel utan i Sverige och därmed av de människor som berörs. Art- och habitatsdirektivet anger vilka arter och naturtyper som ska skyddas inom EU, och har starkt bidragit till att bevara värdefulla livsmiljöer och arter. Samtidigt som det är av största vikt att direktivet förblir ambitiöst och verkningsfullt anser vi att direktivet i sin rådande form kräver en översyn. Direktivet tar i sin rådande form inte tillräcklig hänsyn till olika nationella förutsättningar. Att stärka och förbättra den nationella förvaltningen av arter och naturtyper upptagna i direktivet förutsätter såväl tydliga möjligheter till lokalt beslutsfattande som ökad tydlighet i de gränsöverskridande regelverken. Då direktivet reglerar en dynamisk miljö kan det inte förvaltas med ett statiskt verktyg. Direktivets bilagor som bland annat listar utrotningshotade arter måste därför kunna ändras i takt med att situationen ute i naturen förändras. ETT HÅLLBART FISKE EU:s fiskepolitik är ett misslyckande. I dag är nio av tio matfiskbestånd i europeiska vatten överfiskade och kommissionen har varnat för att upp till 90 procent av bestånden kan kollapsa inom ett decennium om fiskepolitiken inte förändras. Det grundläggande problemet med den gemensamma fiskeripolitiken är den samlade fiskeflottans överkapacitet. Den svenska fiskeflottan utgör två procent av EU:s samlade fiskeflotta och svenska fiskare har tillgång till fyra procent av EU:s fiskekvoter. Samtidigt stannar inte fiskbestånden inom nationsgränserna. Det är med andra ord nödvändigt att samarbeta kring fiskefrågorna på EU-nivå. Målet för fiskepolitiken ska vara stabila fiskebestånd i hela Europa. Nya Moderaterna ska driva på för ett hållbart fiske inom EU och att unionen tar ett ökat globalt ansvar för fiskbestånden, inte minst det kustnära fisket i EU:s närområde. Viktigast är fiskekvoter som vilar på vetenskaplig grund och som därmed säkrar att bestånden inte överfiskas. Det ska vara förbjudet att kasta död fisk överbord för att den är för liten, av fel art eller helt enkelt för att slippa räkna in den i den tilldelade kvoten. Inom EU kan utkasten av död fisk i dag uppgå till hälften av fångsterna. Vi vill även se att det småskaliga kustnära fisket ges särskilda kvoter för att värna möjligheten till landsbygdsutveckling i kustnära områden. Varje år förstör EU tusentals ton fisk bara för att hålla uppe priserna. Samtidigt som EU kasserar stora mängder fisk varje år subventionerar man en överdimensionerad fiskeflotta som dammsuger haven på fisk. Subventionerna till fisket måste minska och på sikt försvinna helt. I dagsläget fångar EU:s fiskeflotta en femtedel av sin fisk i utvecklingsländernas vatten. I många fall konkurrerar EU:s subventionerade fiskeflotta med utvecklingsländernas lokala, småskaliga fiskare. Det är viktigt att EU i fiskeavtal med andra länder tar hänsyn till förutsättningarna för det lokala fisket. Vid fiskeavtal med länder utanför EU skall de som fiskar på dessa EU-avtal stå för kostnaderna och dessa ska inte belasta skattekollektivet. KONSUMENTMAKT Den öppna marknaden ger oss större valfrihet. Samtidigt ställs vi i dag inför allt mer komplicerade val. För att vi som konsumenter ska kunna göra medvetna val krävs det korrekt, begriplig och tydlig information baserad på fakta. Vilseledande information och piratkopiering ska beivras. Den digitala ekonomin skapar nya möjligheter för Europas konsumenter. E-handel ska ses som ett viktigt komplement till fysiska butiker. Samtidigt kan digitala och mobila tjänster skapa utmaningar för säkerhet. Därför vill vi värna särskilt om konsumenters data. Vi strävar efter en bra balans mellan starkt skydd för personlig integritet och en välfungerande inre marknad. Nya Moderaterna vill ha ett hållbart Sverige där vi nyttjar våra resurser på ett effektivt sätt. Vi måste bli bättre på att slänga mindre och producera mer med mindre insats. Vi ska underlätta för konsumenter att göra smarta och hållbara val. Konsumenterna ska ges möjlighet att skaffa kunskap om de val av livsmedel de gör. I grund och botten handlar det om att man kan informera konsumenten om köttets härkomst, precis som man informerar om näringsvärde och innehåll. Där ges möjlighet att exempelvis informera konsumenten om vad det är för djur, var djuret är uppfött, slaktat, förädlat och förpackat. Att berätta om ledet från djur i hage till produkt i butik ska i ett samhälle med hög nivå av djurskydd och miljömedvetenhet inte vara ett problem. 4. SVERIGES RÖST I VÄRLDEN BLIR STARKARE GENOM EU-MEDLEMSKAPET Med en allt mer gemensam utrikes- och säkerhetspolitik får Europa, och därigenom också Sverige, allt bättre möjligheter att värna sina intressen och främja sina värderingar också i världen i övrigt. Det är en utveckling som Sverige skall driva på. Då kan Europa bli den kraft för fred, frihet och försoning som världen kommer att behöva i allt större utsträckning. Därför vill vi ha en starkare gemensam europeisk utrikestjänst, ett europeiskt fredsinstitut, tydliga resurser för demokratistöd och en klar strategi för Europeiska Unionens arbete som global kraft. Mycket har åstadkommits under de senaste åren, och Sverige tillhör de länder som varit pådrivande. I Europaparlamentet, ministerrådet och Europeiska Rådet vill vi fortsätta arbetet för ett Europa som allt tydligare kan tala med en röst, och som har institutioner och instrument för att förverkliga en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. EU:s utrikespolitik ska värna friheten och den demokratiska rättsstatens principer. Den ska vara ett stöd för utveckling och frigörelse globalt. EU ska därför finnas i frontlinjen när det gäller användningen och spridningen av ny informationsteknologi och med kraft värna yttrandefriheten, informationsutbytet och nätets frihet. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska grundas i en fast, realistisk och konstruktiv säkerhetsstrategi för närområdet och en global strategi för att hävda unionens värden och intressen i världen. Genom att utveckla sin mjuka makt blir EU en attraktiv samarbetspartner och en modell för andra länders utveckling och samverkan. EU är världens största biståndsgivare. Det ställer stora krav på en effektiv biståndspolitik med klara prioriteringar. Fattigdomsbekämpning och stöd till demokratisk utveckling och institutionellt kapacitetsbyggande ska prioriteras. USA är EU:s främsta strategiska partner. Den transatlantiska länken är den viktigaste kraften för demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi i den internationella politiken. Vårt breda samarbete med USA bidrar till säkerhet och välstånd både globalt och i vårt närområde. Ett resursstarkare Europa som har förmågan att både ta ett större ansvar för den egna säkerheten och kunna vara en stark partner till USA är även väsentligt för hållbarheten i det transatlantiska samarbetet. EU och USA bör fördjupa sitt samarbete bland annat genom att upprätta ett internationellt frihandelsavtal och arbeta för att reformera de internationella institutionerna, verka för hållbar energiproduktion, fördjupa den ekonomiska integrationen samt hindra spridningen av massförstörelsevapen. Kinas allt mer framträdande roll på den internationella arenan ställer krav på ökat kinesiskt ansvar i globala frågor som miljö, klimat och säkerhet. EU måste, som Kinas viktigaste exportmarknad, tydligare använda sitt ekonomiska inflytande för att påverka när det gäller mänskliga rättigheter, ekonomins liberalisering och främjandet av en hållbar utveckling. EU bör utveckla närmare relationer med länderna på den afrikanska kontinenten. I delar av Afrika söder om Sahara finns stark ekonomisk tillväxt och utvecklingen går i många fall i rätt riktning. Samtidig är fattigdom, förtryck och svåra konflikter en fortsatt realitet i delar av Afrika. Vi vill se ett förstärkt partnerskap mellan EU och den Afrikanska unionen (AU). Bristen på jämställdhet och verklig valfrihet gäller inte minst miljarder förtryckta kvinnor i länder som ännu inte på grund av krig, fattigdom, diktatur eller kulturella mönster nåtts av strävan för ett samhälle med lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Jämställdhet är en av grundstenarna för en fungerande demokrati och för att skapa välfärd och utveckling. FORTSATT UTVIDGNING EU ska vara öppet för alla de europeiska länder som vill och förmår att leva upp till de krav som medlemskapet ställer. Vägen till medlemskap är ofta krävande och komplicerad. Men det är just genom att uppfylla kriterierna som medlemskapet får sitt stora värde för medborgarna, som blir delaktiga i en gemenskap av fria samhällen och konkurrenskraftiga ekonomier. I många samhällen runt om i världen saknar HBTQ-personer grundläggande rättigheter. Vi ska därför lägga fortsatt stor kraft på dessa områden inom såväl utvecklingsarbetet som övrigt internationellt arbete. Den europeiska grannskapspolitiken kan spela en viktig roll för att stärka de politiska och ekonomiska banden till de länder i unionens närhet som inte vill eller kan bli medlemmar. Men grannskapspolitiken måste bli ett tydligare stöd för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ekonomisk frigörelse. EU ska stå för en värdedriven utrikespolitik för att bättre kunna verka för en demokratisk utveckling i hela sitt närområde. Det handlar om att inspirera och stödja länder som står vid historiska vägskäl och vars val kommer att ha betydande återverkningar på Europas utveckling. Det finns exempelvis en tydlig koppling mellan en trygg demokratisk utveckling i grannländerna och minskade flykting- och asylströmmar till Europa. Att stödja länderna i Nordafrika och Mellanöstern i deras demokratiska utveckling ska vara en prioriterad utrikes- och utvecklingspolitisk uppgift. Alla unionens institutioner måste samverka i detta arbete för att stödet ska bli effektivt. Genom det Östliga partnerskapet förstärks EU:s samarbete med de sex grannländerna i Östeuropa och Kaukasus. Dessa länders möjlighet att utvecklas till vitala demokratier och marknadsekonomier är centralt för ett säkert och stabilt Europa. Partnerskapet uppmuntrar och stödjer dem i genomförandet av nödvändiga reformer. MINSKAD FATTIGDOM Utveckling sker främst genom demokrati och marknadsekonomi. Människors politiska medvetenhet väcks ofta genom ökad ekonomisk frihet, och ökad handel. Här har EU en viktig roll att spela. Dagens utvecklingsländer måste få ta del av den europeiska marknaden för sina jordbruksprodukter och råvaror. Sambandet är starkt mellan demokratisk utveckling och ökad tillväxt. Politisk frihet ger kraft åt social och ekonomisk utveckling och vi vill utveckla demokratibiståndet. Det är ett viktigt steg för en friare värld. Att göra fler delaktiga av den moderna teknologins möjligheter genom så kallat it-stöd är också en avgörande utvecklingsinsats. Kvinnors deltagande i samhällets samtliga delar näringsliv, politik, rätten till utbildning, sysselsättning, sjukvård och hälsovård är en grundläggande förutsättning för verklig demokrati. Då vi vet att kvinnor i många länder helt eller delvis stängs ute från detta måste det vara en prioriterad uppgift för Sverige att EU lyfter jämställdhet i arbetet mot fattigdom. Biståndet måste vara transparent. Detta med hänsyn till de människor som biståndet ska hjälpa men också med hänsyn till skattebetalarna. Målet med att öka insynen är att åstadkomma en så effektiv bekämpning av fattigdom som möjligt. För att bättre ta tillvara på utvecklingens drivkrafter, företagsamhet och innovation, måste samverkan med den privata sektorn bli bättre. Därigenom blir biståndet också mer relevant i en allt mer globaliserad värld. Den ekonomiska krisen riskerar att leda till sänkta ambitioner i utvecklingspolitiken. Sverige måste fortsätta att vara en drivande kraft inom EU för satsningar på utveckling och tillväxt utanför EU:s gränser och för ökad frihandel. 5. AVSLUTNING – VÅRT EUROPA Med globaliseringen krymper avstånden i världen. Samtidigt har världen för den enskilda människan vuxit och blivit mer tillgänglig och öppen. Nya Moderaterna strävar efter att göra Sverige, Europa och världen bättre och friare för alla. EU är ett verktyg för att hantera många av våra framtidsutmaningar, men EU är mer än så. Europasamarbetet är ett gemensamt värderingsbygge och en motkraft mot sekterism, instängdhet, nationalism och myter om självtillräcklighet i våra tider och inför framtiden. Det håller tillbaka och står emot de som vill slå ned frihet, demokratiska principer, mänskliga rättigheter, jämställdhet och öppenhet såväl inom som utanför EU:s gränser. Det är i grunden dessa värderingar som binder oss samman och ger EU dess styrka. Sveriges ekonomi är starkt knuten till Europa. Det är därför av yttersta vikt att vi är aktiva i det europeiska samarbetet och påverkar beslut och regler. Sveriges inflytande i Europa är långt större än vår befolkningsandel. Vi agerar med större kraft och trovärdighet genom att vi för en ansvarsfull och reforminriktad ekonomisk politik, har sunda statsfinanser och en stark ekonomi. Nya Moderaterna ska ha företrädare som kan tala väl för sig, vara väl förberedda och som kan få med sig andra länder på vår linje. Kompetenta och engagerade företrädare, som har en klar strategi om vilka beslut som EU ska fatta och på vilket sätt besluten ska utformas för att skapa mervärde för Europas befolkning, ger Sverige stort inflytande. Nya Moderaterna vill vara med och forma framtidens Europa. Vi har tydliga visioner och idéer om hur vi tror att EU kan skapa en bättre tillvaro för medborgarna. ANSVAR OCH MÖJLIGHETER Ansvar och möjligheter antogs som Europaplattform på arbetsstämman i Norrköping 2013.