Valmanifest 1973. Samverkan, rättvisa, ansvar.

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1973
Download: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Valmanifest 1973 Moderata Samlingspartiet En ny otrygghet råder i det svenska välfärdssamhället. Vårt land behöver en ny politik. Gemensamt kan de icke-socialistiska partierna åstadkomma detta. Demokratin måste ges livskraft. Socialiseringens, centraliseringens och maktkoncentrationens krafter måste brytas. Den enskildes möjligheter till valfrihet, medinflytande och ansvarstagande måste ökas. Moderata Samlingspartiet fullföljer en politik byggd på samverkan, rättvisa och ansvar. Den svenska neutralitetspolitiken måste fullföljas med fasthet och konsekvens. Det förutsätter balans och måttfullhet i utrikespolitiska framträdanden och ett effektivt försvar. Tryggheten i arbetet skall återställas genom en politik som skapar nya arbetstillfällen. Initiativ och nyföretagande skall stimuleras. En rättvis skattepolitik inriktad mot lägre skatter skall göra det lönande att arbeta och spara. En spridning av ägandet skall stimuleras. Folkpensionen skall göras skattefri. Sparsamhet med skattemedel måste iakttagas och ökningen av statens och kommunernas utgifter begränsas. Prisstegringarna skall bekämpas med stram ekonomi, inte med arbetslöshet. Löneökningar får inte ätas upp av inflation och skatter. Genom en näringspolitik som främjar produktion, valfrihet och konkurrens kan priserna hållas nere. Tryggheten till liv och egendom skall säkerställas. Ordningsmakten måste ges stöd och tillräckliga resurser. Hem, skola, sociala myndigheter och polis måste samarbeta i den förebyggande verksamheten. Rättssäkerhet och allas lika rätt inför lagen måste garanteras. De medborgerliga fri- och rättigheterna skall grundlagsskyddas. Utbildningen måste ge bättre möjligheter till meningsfulla insatser i arbetslivet. Skolan skall ge kunskaper och fostra till ansvar. Arbetsro och ordning måste återställas. Mindre skolor och klasser ger en bättre skolmiljö. Den högre utbildningens kvalitet måste höjas, med hänsyn såväl till arbetslivets som forskningens krav. Familjens centrala roll i samhället måste erkännas. Äktenskapets ställning skall garanteras. Kvinnans likaberättigande i hem och arbetsliv är en självklarhet. Skatte- och bidragsregler måste skapa valfrihet mellan hem- och yrkesarbete och olika former för vård av barnen. Social trygghet är en medborgerlig rättighet. Socialförsäkringarna måste byggas ut och göras effektivare. Social- och vårdpolitiken måste främst inriktas på verkligt behövande och eftersatta grupper. Bostads- och markpolitiken skall erbjuda människorna valfrihet. Därmed stimuleras småhusbyggandet och boendemiljön anpassas till människornas önskemål. Hyrorna skall hållas nere genom en kostnadspressande fri konkurrens. Den enskilde bör stödjas i sin strävan att förvärva och äga sin bostad. En aktiv miljöpolitik skall innefatta inte bara intensifierade åtgärder för att skydda, bevara och återställa vårt lands naturresurser utan även insatser för att förbättra arbets- och boendemiljön. Miljöforskningen måste förstärkas. Ett livskraftigt jordbruk garanterar landets försörjning och bidrar till att bevara kulturlandskapets miljövärden. En aktiv regionalpolitik skall garantera trygghet i arbete och boende i hela landet. Ett mångsidigt och livskraftigt näringsliv utgör en av förutsättningarna för detta. Religiösa och etiska strävanden måste främjas. Inom ramen för ett fortsatt samband med staten skall Svenska Kyrkan ges möjlighet att genomföra ett inre reformarbete. De fria samfundens villkor skall förbättras. samverkan rättvisa ansvar Moderata Samlingpartiet Detta valmanifest är antaget av Moderata Samlingspartiets partistyrelse den 3 maj 1973 och presenterat på partimöte i Jönköping den 27 maj 1973.