Till Sveriges folk!

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1944
Download: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
TILL SVERIGES FOLK! Högerns riksstämma har utsänt följande valupprop till andrakammarvalet 17 Sept. 1944. Dagen är fylld av faror för land och folk - morgondagen kommer att medföra stora omdaningar. I detta läge vill Högern bygga vidare på vad vi i vår bestående samhällsordning skatta högst: nationellt oberoende, medborgerlig frihet, kristen livsåskådning och kulturtradition samt i gemensam strävan skapa välstånd och trygghet åt alla. På denna grundval vädjar Högern till Sveriges folk att vid årets val sluta upp kring följande program: 1. Fosterlandets försvar är och förblir vårt folks angelägnaste uppgift. Som fritt och självständigt folk vilja vi göra våra insatser i det mellanfolkliga arbetet i folkförsoningens och återuppbyggandets tjänst samt målmedvetet eftersträva en fastare gemenskap mellan Nordens folk. 2. Den medborgerliga friheten måste på alla områden återställas och tryggas Partidiktatur, tvångshushållning och byråkratism äro oförenliga med svensk frihetstradition och motverka fortsatt framåtskridande. 3. Den materiella grunden för ökat välstånd och ökad ekonomisk trygghet kräver att enskild och samfälld produktionsförmåga tillvaratages. Endast ett självständigt näringsliv kan smidigt anpassa sig efter förändrade ekonomiska och tekniska förutsättningar och utnyttja de mest effektiva produktionsuppslagen. Målet är produktivt arbete åt alla. Den under kriget nödtvungna tvångshushållningen måste avvecklas, då fred åter inträder. 4. Stat och näringsliv böra förtroendefullt samarbeta för att lösa efterkrigstidens omställningsproblem. Åtgärder emot arbetslösheten få icke leda till en stående utvidgning av statens grepp över produktionen utan böra främst syfta till att bereda största och bästa möjliga sysselsättning i ett fritt näringsliv. 5. Jordbruket har under krigsåren räddat vår försörjning. En bärkraftig jordbruksnäring är en grundförutsättning för vår nationella existens. Jordbruket måste därför under bevarad självständighet tillförsäkras sådan lönsamhet, att det blir likställt med övriga näringar. 6. Medelklassen - småföretagare, tjänstemän och anställda - utgöra ett bärande skikt i samhället. Högern vill på allt sätt stödja dessa grupper, så att deras förvärvs- och utkomstmöjligheter skyddas. 7. När de extraordinära krisutgifterna bortfalla, måste skattetrycket lättas för alla samhällsklasser. Skattepolitiken får icke bli ett medel till en så långt driven inkomst- och egendomsutjämning att den enskildes initiativkraft och sparvilja skadas. Den ekonomiska politiken måste syfta till en allmän höjning av välståndet i stället för till inkomstutjämning. 8. Den sociala tryggheten måste omhuldas. Barnfamiljerna påkalla samhällets särskilda omvårdnad. Rättvisa i levnadsvillkoren måste åstadkommas för landsbygd och stad för att förhindra landsbygdens avfolkning. En snar reform av dyrortsgrupperingen framstår som en angelägen uppgift. 9. Den andliga grunden för vårt folks liv och fostran i hem och skola måste stärkas. Lika möjligheter böra beredas begåvningarna, förbättrade undervisningsmöjligheter skapas för landsbygdens ungdom och ökade omsorger ägnas åt praktisk yrkesutbildning. Vetenskaplig och teknisk forskning böra stödjas. Intet får eftersättas för att främja goda utvecklingsvillkor för vår ungdom, landets framtid. 10. Vårt rättsarv kräver oavlåtlig omvårdnad. Den kommunala självstyrelsen måste hävdas och värnas. 11. En sund och stark medborgaranda måste bygga på kristen grund till främjande av moralisk styrka och sedligt allvar. Rösta med Högern!