Moderaternas1904 års partiprogram

m
Moderaterna Partiprogram 1904
Download: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
1904 års partiprogram Sedan åtskilliga år tillbaka bedriven sinom vårt land omfattande och ivriga agitationer, vilka även om ledarna synes närmast vilja främja det obemedlade flertalets intressen, huvudsakligen gå i den riktningen, att de framkalla split och tvedräkt mellan samhällets olika folklager. Att dessa agitationer med sitt förstörelsearbete kunnat uträtta vad de redan gjort, torde i främsta rummet bero på den organisation och sammanslutning som deras ledare lyckats åstadkomma. Sammanslutning mellan motståndarna till dessa strävanden är därför en nödvändighet, om någonting skall kunna göras för att med framgång motarbeta denna agitatoriska verksamhet med dess sorgliga och samhällsvådliga följder. Behovet av en sådan sammanslutning har under den senaste tiden alltmera blivit erkänt, och beaktansvärda åtgärder ha även flerstädes vidtagits för att inom olika landsdelar åvägabringa lokala föreningar i antytt syfte. Var för sig kunna dessa dock jämförelsevis litet uträtta gentemot motsidans sammanhållning och disciplin. Det gäller därför att åstadkomma en organisation till kraftigt värn mot socialdemokratiens och den radikala vänsterns ständigt fortgående upplösningsarbete. Det är till en sådan sammanslutning som för detta ändamål intresserade personer inom alla samhällslager inbjudas. Förbundets huvuduppgift skall bliva att allvarligt motsätta sig de socialistiska och radikala strävanden, som gå i strid emot samhällets väl och berättigade intressen, varvid förbundet vill rikta sin uppmärksamhet på önskvärdheten av en sådan lösning på rösträttsfrågan, att därigenom betryggas alla samhällsklassers berättigade inflytande över riksdagen, på behövligheten av lagstiftningsåtgärder för bevarande av arbetsavtalets okränkbarhet och skyddandet av den enskildes rätt att fritt få arbeta, till såväl arbetares som arbetsgivares bästa, det direkta skatteväsendets behöriga ordnande till trygghet och rättvisa för den enskilde samt andra frågor, som äga betydelse för förbundets ovan angivna uppgift; och skall förbundet i sådant syfte verka för att till ledamöter av riksdagens andra kammare måtte väljas män, som äro villiga att bereda på dagordningen framträdande frågor en lösning, som främjar fosterlandets lugna utveckling.