Landtmannapartiets valmanifest 1905

lmp
Landtmannapartiet Valmanifest - Riksdagsval 1905
Download: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
LANDTMANNAPARTIET har, sedan flera af de på dess förra program uppställda frågor genom riksdagens beslut vunnit sin lösning, för sina fortsatta sträfvanden uPpställt följande mål: I statshushållningen sträng sparsamhet till motverkande af statsutgifternas städse fortgående stegring Särskildt i försvarsväsendet större planmässighet i syfte att, med bgränsade utgifter, ernå ett betryggande försvar. Skattelagstiftningens ordnande så, att, utan obilligt tryck på näringslifvet, skatterna rättvist och jämnt afvägas efter den verkliga skatteförmågan. Statsförvaltningens förenkling, genom ändamålsenligare anordnande af arbetet och enklare former för ärendenas handläggning. Jordbruksnäringens och särskildt det mindre jordbrukets kraftiga främjande samt egna hemsrörelsens ytterligare utveckling. Tillgodoseende af handelns och industriens samt öfriga näringars berättigade kraf. Folkbildningens höjande; befrämjande af nykterhetsarbetet och andra sedliga reformsträfvanden. Det sociala lagstiftningsarbetets utveckling till förbättring af de mindre bemedlades ekonomiska och sociala ställning , beredande af skydd för arbetsaftalets helgd och rätten att fritt få arbeta samt främjande af ett godt samarbete och samförstånd emellan samhälles alla medlemmar. Rösträttsfrågans lösning på sådant sätt, att valrätt till Andra Kammaren icke göres beroende af förmögenhet eller inkomst samt under bestämmelser, som betingas af samhällets lugna utveckling och som tillgodose olika samhällsintressens behöriga representation inom Andra Kammaren. Lösning af unionsfrågan på grundprincipen af full likställighet emellan de förenade rikena, i anslutning till Kronprinsen-Regentens uttalande af den 5 april 1905. I öfrigt kraftig medverkan till alla reformer, som leda till fosterlandets lugna utveckling samt folkets lycka och välstånd.