Till Sveriges arbetare- och bondeklass.

k_h
Sverges Kommunistiska Parti (Höglund) Valmanifest - Riksdagsval 1924
Download: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
Till SVERGES ARBETARE- OCH BONDEKLASS. Sverges kommunistiska parti understryker vad det redan i sitt valmanifest framhållit, nämligen nödvändigheten av att det svenska proletariatet vid de stundande valen gör sitt yttersta för att slå tillbaka den anstormande reaktionen. Högern, bondeförbundet och liberalerna ha sammansvurit sig mot de svenska arbetarna Fascismen sticker upp huvudet. Socialdemokratin har blivit ett borgerligt parti, som icke längre med kraft förmår bekämpa de kapitalistiska partierna, med vilka den i stället vid många tillfällen allierat sig. De kapitalistiska partierna söka stärka och utbygga militarismen, socialdemokraterna vilja skänka hundra millioner om året och 18 regementen åt försvaret av den kapitalistiska samhällsordningen. Sverges Kommunistiska Parti kräver avväpning av borgarklassen och går fram för den gamla socialistiska parollen: inte en man, inte ett öre åt det kapitalistiska försvaret, åt militarismen! Sverges Kommunistiska Parti manar arbetarklassen att av alla krafter värna 8-timmarsdagen och detta även vid valurnorna. Med näbbar och klor måste denna arbetarnas landvinning försvaras. De rovgiriga kapitalisterna planera icke blott att beröva oss 8-timmarsdagen, utan arbeta även på att frånröva arbetarna strejkrätten på viktiga områden. Lösdrivarlagen söker man skärpa. Arbetslöshetsförsäkringen skall skjutas bort i ett hopplöst fjärran Endast en kraftig kommunistisk framryckning vid valen kan sätta stopp för alla dessa reaktionära planer. Sverges Kommunistiska Parti vänder sig mot alla planer på att avsocialisera statens järnvägar och kräver i stället expropriering av även de enskilda järnvägarna, av gruvor och fabriker, bostäder och framförallt av bankerna. Arbetarnas kontroll över produktionen måste ävenledes genomföras. Jordfrågan kan icke lösas genom socialdemokratins lappreformer. De stora jorddomänerna, bolagens och godsägarnas väldiga markområden, måste exproprieras och ställas till lantarbetarnas, småbrukarnas och de arbetslösa industriarbetarnas förfogande. Hypoteken på bondejorden måste avskrivas och småbonden värnas från den kapitalistiska utsugningen och förtrycket. Tullarna och de indirekta skatterna måste avskaffas. Kommunalskattereformen måtte genomföras så att de kommunala skattebördorna över arbetarna och småbönderna lättas och i stället läggas på de rika och förmögna i samhället. Vårt parti hävdar nu som förut av all kraft kravet på rusdrycksförbud. I bostadsfrågan kräver vårt parti helt andra åtgärder än vad man hittills vidtagit för att skapa människovärdiga bostäder åt arbetarklassen. Ålderdomsförsäkringen och olycksfallslagen måste väsentligen förbättras. Planerna på att kringskära den kommunala självstyrelsen måste med alla medel förhindras. Den gamla parlamentarismen har spelat ut sin roll. Första kammaren, som är reaktionens fasta borg, måste fullständigt avskaffas. Monarkin, kapitalismens legohjon, måste avskaffas detsamma gäller statskyrkan, som är ett fäste för mörkväldet. Sverges Kommunistiska Parti vill icke invagga arbetarvalmännen i den illusionen, att den avgörande striden om makten i samhället äger rum vid valurnorna. Den avgörande kampen kommer att stå på ett annat område. Men det är arbetareklassens plikt att begagna alla de möjligheter som stå till buds för att bekämpa reaktionen och möta dess anfall, samt för att söka bevara arbetarklassens rörelsefrihet, hävda dess vunna positioner och bidraga till en förbättring även genom den parlamentariska verksamheten i arbetarklassens och den fattiga bondeklassens läge. Det gäller att göra det bästa möjliga av varje situation. Det gäller att använda alla vapen som står oss till buds, även röstsedeln. Därför arbetare, kamrater, fram till valurnorna, fram för kommunismen! Fram till protest mot reaktionen och utsugardömet! Följen icke det Kilbomska partiets splittringskandidater! Leve en kommunistisk valseger! Fram för Sverges gamla kommunistiska parti! Sverges Kommunistiska Parti. Partikongressen.