Ja till Europa - Manifest inför EU-valet för Sveriges mest Europavänliga parti

fp
Folkpartiet Valmanifest - Europaval 2014
Download: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Ja till Europa Manifest inför EU-valet för Sveriges mest Europavänliga parti Folkpartiet Sveriges mest Europavänliga parti Europas historia är grunden för Europas framtid. För oss är ett allt tätare samarbete den främsta garanten för fred, demokrati och ökat välstånd. Folkpartiet liberalerna var första parti att ta ställning för ett svenskt medlemskap i EU. Vi är idag det parti som tydligast står upp för samarbetet i Europa. Därför behövs det ett starkt Folkparti i EU. Det var länge sedan som vikten av Europeiska unionen visade sig så tydlig. Ryssland vill skrämma forna sovjetstater som sneglar mot väst. Europas länder får inte vika sig för den ryska utpressningen. Vi ska ge vårt stöd till Ukraina. De har rätt att råda över sin egen framtid. Fred på vår kontinent förutsätter mer, inte mindre, samarbete i Europa. Folkpartiet vill driva samarbetet framåt – för att det är lösningen på framtidens stora utmaningar: fler jobb trots tilltagande internationell konkurrens, ett effektivt klimatarbete, säkerhet och stabilitet för medborgare och stater och demokratin. Folkpartiet står upp för det europeiska samarbetet – även när andra partier väljer den EU-skeptiska vägen. Det nära samarbetet i Europa, handeln och utbytet på många områden gör Sverige rikare, vår omvärld tryggare och ger oss möjlighet att tillsammans lösa problem som vi delar med andra. Vi vill mer med samarbetet i Europa. Europeiska Unionen måste bli mer öppen, effektiv och demokratisk. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för fler jobb i Europa, en ambitiös klimatpolitik, ge fler flyktingar en fristad i Europa, ta krafttag mot gränsöverskridande brottslighet och slå vakt om mänskliga rättigheter både i och utanför unionen – samt fler insatser för fred och säkerhet runt om i världen. På alla dessa områden behöver vi ett ännu tätare samarbete i EU – det är där fokus måste ligga. Ska EU lyckas hantera de stora frågorna krävs att man sysslar mindre med de små. EU ska inte bestämma om reklamförbud för modersmjölksersättning, reglera hur olivolja får hällas upp på restauranger eller avgöra hur många europeiska filmer som ska sändas i svensk TV. De senaste åren har präglats av ekonomisk kris i flertalet europeiska länder. Tack vare massiva insatser från EU och tuffa krav på modernisering av medlemsländernas ekonomier är vi på väg ut ur krisen. Ska Europa klara sig i den globala konkurrensen krävs att reformarbetet fortsätter, så att tillväxten ökar och jobben kan bli fler. EU är världens största ekonomi. Ett frihandelsavtal mellan Europa och USA öppnar möjligheter för ökad handel och därmed tillväxt och fler jobb. Ett frihandelsavtal kommer stärka alla Europas ekonomier. Vi behöver mer samarbete och frihandel – inte mindre. I kölvattnet av den ekonomiska krisen ser vi dock ett ökande stöd för främlingsfientliga krafter – inte sedan 1930-talet har det funnits så många främlingsfientliga partier representerade i EU- ländernas parlament. Även extremism och hatbrott mot etniska minoriteter ökar i Europa. Det är en allvarlig utveckling. Bara genom att jobba för fortsatta ekonomiska reformer i medlemsländerna och tuffa kontroller av att mänskliga rättigheter i medlemsländerna respekteras kan vi stoppa utvecklingen. För det krävs att de liberala och demokratiska krafterna stärks i Europa. Att EU är framgångsrikt på tre centrala områden – freden, välståndet och klimatet – räcker gott och väl för att motivera ett starkt engagemang för det europeiska samarbetet också i framtiden. Det är därför vi liberaler säger ja till Europa. Ja till samarbete för jobben och tillväxten * Fler jobb på den inre marknaden Sveriges välfärd är i hög grad beroende av EU:s inre marknad. Över hälften av Sveriges export går till andra EU-länder och svenska företag har fått en hemmamarknad med en halv miljard konsumenter. Nu är det dags för nästa steg. Den inre marknaden för tjänster bör utvecklas vidare med tjänstedirektivet. Vi vill se en verklig digital EU-marknad, där e-handeln kan fortsätta växa och där roamingavgifter tas bort. * Slå vakt om den fria rörligheten Alla EU-medborgare ska kunna arbeta eller studera överallt i unionen. Tätare samarbete mellan Europas arbetsförmedlingar och fler lärlingsplatser behövs för Europas ungdomar. Den svenska arbetsmarknaden ska vara öppen och trygg. * Ja till bankunionen - nej till gemensam statsskuld Sverige ska delta i bankunionen - som innebär gemensam banktillsyn och ett system för att avveckla banker i kris, så att sparare inte drabbas. Det är viktigt för att garantera vår egen och Europas finansiella stabilitet. Svenska skattebetalare ska inte stå för förluster i utländska banker. Varje EU-land har ansvar för att hålla sina statsfinanser i gott skick – vi säger därför nej till alla planer på ”gemensam statsskuld” i EU. * Modernare EU-budget EU:s budget bör fokusera helt på områden med tydligt europeiskt mervärde, som forskning, infrastruktur, biologisk mångfald, klimat, energi och miljö, brottsbekämpning, migrationspolitik, utrikespolitik och bistånd. Direktstöden till jordbruket ska avvecklas till förmån för miljösatsningar, regionalpolitiken inriktas på de fattigaste länderna i EU. Europaparlamentets kostsamma flytt mellan Bryssel och Strasbourg måste upphöra. Parlamentet ska ha ett enda säte – i Bryssel. * Frihandelsavtal mellan EU och USA Ett frihandelsavtal med USA skulle innebära en enorm potential för svenska företag att växa. Med ett frihandelsavtal blir det gemensamma regler och avskaffade tullar vilket innebär att varor och tjänster lättare kan röra sig över gränserna. Det skulle stärka svenska företag men också stärka den transatlantiska länken och därmed de demokratiska och marknadsekonomiska krafterna i världen. * Ett jämställt Europa Europa har inte råd med världens bäst utbildade hemmafruar. Fler kvinnor ska komma i arbete. EU bör uppmuntra medlemsländerna till avskaffad sambeskattning och satsningar på barn- och äldreomsorg, så att fler kvinnor kan yrkesarbeta och få ökad ekonomisk frihet att styra sina liv. EU-kommissionen ska vara jämställd med femtio procent kvinnor. * Sverige ska införa euron Det ligger i Sveriges intresse att valutaunionen stabiliseras genom starkare gemensamma regler och fördjupat ekonomiskt samarbete. När ett robust ramverk är på plats bör Sverige hålla en ny folkomröstning i syfte att på sikt gå över till Euron som valuta. Ja till klimatets Europa * Ja till minskade utsläpp Kampen mot klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Klimat och miljöproblemen är gränsöverskridande och kräver gränsöverskridande lösningar. Grunden för det arbetet är internationellt samarbete och ekonomiska styrmedel på Europanivå. EU ska ha högre klimatambitioner. EU:s klimat- och energipolitik behöver utformas så att utsläpp av växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt kan minska kraftigt under kommande årtionden. Vi vill att EU ska enas om ett klimatmål där utsläppen ska minska med 50 procent till 2030. Minskningen ska i huvudsak ske genom ett arbete inom EUs länder men även internationella insatser ska ingå i målet då det ger störst effekt på det globala klimatarbetet. Minskningen ska ske kostnadseffektivt fördelat mellan EUs länder. Teknikneutrala ekonomiska styrmedel som utsläppshandel och koldioxidskatt är centrala redskap. Bara genom internationellt samarbete och åtagande från världens stora utsläppsländer kan klimathotet avvärjas. EU kan och bör trycka på stora utsläppsländer att minska sina utsläpp. * Ja till kärnkraft. Nej till rysk gas. Koldioxidfri elproduktion är avgörande för att möta klimatutmaningen. Folkpartiet vill driva en europeisk energipolitik som bygger på koldioxidfri energiproduktion och effektiv energianvändning. Utan kärnkraften blir det omöjligt att nå högt uppsatta klimatmål. Därför måste kärnkraften få utvecklas på samma sätt som andra klimatsmarta energialternativ i EU. Folkpartiet vill att gamla reaktorer ska ersättas av ny kärnkraft. Det gör att Sverige kan bli en viktig exportör av el till andra EU- länder och leder till minskade koldioxidutsläpp i hela Europa. Utvecklingen i Ryssland är för närvarande mycket oroande. Putins aggressiva annektering av Ukraina visar att vi måste minska vårt beroende av kol, olja och gas från Ryssland. Europeiska länders beroende av rysk gas är en säkerhetspolitisk risk för Europa. Kärnkraftsnedläggningen i Tyskland avskräcker. Det är mycket allvarligt ur ett klimatperspektiv och ur ett säkerhetsperspektiv. Det är en tydlig läxa även för Sverige. Den som i framtiden vill säga nej till rysk gas kommer att behöva behålla kärnkraften i Sverige och i andra länder i Europa. Ja till ett tryggare Europa * Europeiskt FBI Folkpartiet vill inrätta en europeisk polisstyrka med operativa befogenheter, som kan bistå medlemsländernas polis vid behov. Den gemensamma polisen ska tillsammans med en ny europeisk åklagarmyndighet kunna utreda och bekämpa gränsöverskridande brottslighet, som människohandel, penningtvätt och narkotikasmuggling. EU-åklagaren ska även utreda bedrägerier med EU-medel. * Krafttag mot människohandel och barnsexbrott EU ska satsa på varningssystem och samarbeta tätt med myndigheter i ursprungsländer för människohandel och i länder där barn utsätts för övergrepp. Hot mot vittnen blir allt vanligare, därför bör ett europeiskt vittnesskyddsprogram inrättas. Stöd till frivilligorganisationer som skyddar brottsoffer är centralt. Den som faller offer för människohandel ska erbjudas uppehållstillstånd i EU. Större kraft måste läggas på att bekämpa hedersrelaterad brottslighet. Ja till säker mat i Europa * Matens och märkningens FBI EU:s veterinärmyndighet på Irland bör utvecklas till ett ”matens och märkningens FBI” som gör täta och noggranna kontroller av livsmedelssäkerhet och livsmedelsinformation i medlemsländerna. * Giftfritt Europa Biologisk mångfald, kemikalier, vatten och luft är alla delar av vår miljö. Allt hänger ihop och måste ses – och hanteras – i ett sammanhang. Den europeiska kemikalielagstiftningen behöver skärpas, och särskild hänsyn tas till barns och ungas känslighet. Brott mot kemikalielagarna ska medföra verkningsfulla straff. * Europeisk djurskyddslag Det krävs en europeisk ramlag för djurskydd med tydliga regler om ägaransvar och omsorgsplikt, och med kraftfulla straff för dem som bryter mot reglerna. Djurtransporterna inom EU bör begränsas till ett absolut minimum. Det är bättre att transportera kött än levande djur. Lokala slakterier bör uppmuntras och maxgränser för djurtransporter bör fastställas för varje enskilt djurslag. Ja till fler EU-länder i Europa * Fortsatt utvidgning EU:s utvidgning österut har säkrat demokrati och ekonomisk utveckling. Vi vill att EU ska fortsätta växa. Varje land i Europa ska kunna bli medlem den dag man tydligt uppfyller högt ställda krav på demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. * Snabbspår för Ukraina Rysslands agerande i Ukraina är rättsvidrigt. Det strider mot Ukrainsk och internationell rätt. Ryssland försöker skrämma forna sovjetstater som sneglar mot den Europeiska unionen. Folkpartiet vill att en ansökan om EU-medlemskap från Ukraina ska behandlas i ett särskilt snabbspår, kombinerat med kraftfulla stödinsatser för demokratibyggande och ekonomiska reformer. * Ja till Nato EU är ingen försvarsallians, utan ska fokusera det militära samarbetet på att bygga fred. Därför behövs mer resurser till EU:s krishantering. Försvaret av Europa ska skötas av Nato, där såväl USA som de flesta EU-länder redan är medlemmar. Sverige bör söka medlemskap i Nato. Ja till ett rättssäkert Europa * Mänskliga rättigheter främst EU-kommissionen ska regelbundet granska hur medlemsländerna respekterar grundläggande fri- och rättigheter. Länder som kränker mänskliga rättigheter ska kunna mötas av sanktioner i form av indragna EU-stöd. Totalförbud mot barnaga bör införas som en grundläggande rättighet i EU:s rättighetsstadga. * Solidarisk flyktingpolitik i EU Det måste skapas lagliga och säkra vägar att ta sig till EU för dem som är i behov av skydd. Det bästa sättet är ett EU-gemensamt system med asylvisum. Samtliga EU-länder måste ta sitt ansvar för asylsökande och dessutom öka mottagandet av kvotflyktingar. * Stärk den enskildes integritet Alla nya EU-förslag ska analyseras ur integritetsperspektiv. Åtgärder på EU-nivå som inskränker den personliga integriteten får endast vidtas om ett motstående intresse väger uppenbart tyngre och åtgärden är effektiv. I samtliga internationella avtal om informationsutbyte som EU ingår måste det finnas tydliga klausuler till skydd för individens integritet. EU:s datatillsyningsman bör omvandlas till en Europeisk datainspektion som granskar lagförslag och reglerar hur personuppgifter får användas vid brottsbekämpning.