Folkpartiets valmanifest 1944

fp
Folkpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1944
Download: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
Folkpartiets valmanifest 1944 Folkpartiet gir till val för ett demokratiskt Sverige, där frihet, rättvisa, humanitet och trygghet skall råda. Ett människovärdigt och lyckligt samhälle utvecklas endast om liberala frihetsidéer få prägla detsamma. Detta förutsätter rättssamhällets skydd för yttrande- och tryckfrihet samt andra medborgerliga rättigheter. Folkpartiet vill en snar avveckling av de inskränkningar i dessa avseenden, som företagits under kriget. Den folkliga självstyrelsens grundsats bör hävdas såväl i statslivet som i det kommunala livet. Alla slags diktatursträvanden skola bekämpas. Överdriven centralisering, och byråkratisering förhindras. Den svenska utrikespolitikens främsta mål är att bevara landets självständighet och trygga freden. Efter kriget skall Sverige bispringa nödställda folk och verka för en internationell rättsordning. Med de nordiska grannfolken skola vi samarbeta och ge dem stöd i återuppbyggnadsarbetet. Världsläget kräver att försvaret, försvarsviljan och beredskapsandan upprätthållas till värn för vår frihet. Försvaret skall vara rationellt och effektivt organiserat, så att de enskilda uppoffringarna fylla sin uppgift. Social trygghet bör i möjligaste mån beredas alla medborgare. Härför kräves bl.a. det stöd en vidgad socialförsäkring ger vid arbetslöshet, sjukdom, olycksfall och ålderdom. Familjebildningen bör underlättas och barnens levnadsvillkor förbättras. Like rätt bör gälla för män och kvinnor. Folkpartiet hävdar frihetens och det enskilda initiativets betydelse för ett effektivt näringsliv. Samhället har förpliktelse att under svåra tider hjälpa betryckta näringar att uppehålla produktion och sysselsättning samt att, skydda folkmaterialet för skador. Men detta får ej medföra ett permanent statsförmynderskap över näringslivet. Efter kriget bör den ekonomiska rörelsefriheten snarast möjligt återställas och det av beredskapen föranledda hårda skattetrycket lindras. Staten skall genom en vidsynt och effektiv efterkrigsplanering i samverkan med näringslivet stimulera en sund ekonomisk verksamhet till förhindrande av en omfattande arbetslöshet. Jordbruket är landets modernäring och jordbrukets utövare böra få en levnadsstandard som är likvärdig med andra folkgruppers. Dyrortsgrupperingen bör revideras, så att rättvisa skapas. Folkpartiet vill en skolreform, som syftar till demokratisk medborgarfostran och ger möjlighet till allsidig teoretisk och praktisk utbildning av all ungdom på land och i stad. Folkpartiet arbetar för stöd åt religiösa och ideella strävanden och åt bildningsarbete i alla dess former, för folknykterhet och för ett värdigt nöjesliv, med ett ord för allt som kan bidraga att höja nationens andliga, moraliska och kulturella nivå. Folkpartiet är intet klassparti. I kraft av sin åskådning kan det vädja till olika folkgrupper och samla anhängare i alla samhällslager kring en framstegsvänlig politik, som inriktas ej på yrkes- eller klassintressen utan på hela folkets bästa. 1944 års riksdagsmannaval är betydelsefullt. De män och kvinnor, som då väljas, skola taga ställning till efterkrigstidens allvarliga problem. De böra utses med tanke på denna uppgift. Stöd därvid det parti, som vill verka för framsteg och ökat välstånd i ett demokratiskt samhälle med bevarad medborgarfrihet: FOLKPARTIET. Rösta med folkpartiet!