Feminism för alla. Feministiskt initiativ - Valplatform riksdag 2014

fi
Feministiskt initiativ Valmanifest - Riksdagsval 2014
Download: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Feministiskt initiativ - Valplattform riksdag 2014 F! Feminism för alla Det är nu det händer – var med och skriv historia! Feministiskt initiativ vidgar demokratin med en genomgripande politik mot alla former av diskriminering. Vi är den öppna handen som är redo att samla de växande rörelser som vill ha jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och social rättvisa. Vi för in en ny dimension i politiken. Feministiskt initiativs utgångspunkt är att alla människor ska färdas väl genom livet. Frihet från våld och diskriminering, allas rätt till välfärd och kultur är grunden för ett demokratiskt samhälle. Denna syn på välfärd ställer vi mot den arbetslinje som syftar till att disciplinera människor till arbete för arbetets skull – oavsett innehåll, mening och nytta. Välfärdslinjen syftar istället till delaktighet, solidaritet och att ge oss utrymme att genom kultur och möten utvecklas som människor. Skolan har en viktig demokratisk roll i att kompensera för klassbakgrund och bidra till ett mer jämlikt samhälle. Välfärd ska inte vara ett skyddsnät, utan ett verktyg för att bygga ett demokratiskt samhälle. Mänskliga rättigheter, ekologisk och social hållbarhet ska gå före ekonomiska intressen. Jämlikhet handlar inte bara om ekonomi utan också om att kunna ta del av och spegla sig själv i såväl kultur som politik och näringsliv. Alla ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Samhället ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionalitet. Jämlikhet är också att slippa våld, att älska vem du vill, se ut hur du vill och tro på vad du vill utan att utsättas för hot och diskriminering. En bred inkluderande och antirasistisk feminism är svaret på de ekologiska, ekonomiska, sociala och säkerhetspolitiska utmaningarna. Vi vill vara en kraft som kanaliserar människors visioner om en annan utveckling – i Sverige och globalt. Med fler feminister i maktens rum tas ett större ansvar för Sveriges roll i en global maktordning där rika länder profiterar på de fattiga och slösar med jordens resurser. Det behövs en ny politisk kraft som utmanar de gamla ideologierna i riksdagen. Diskriminering, sexism och rasism kan inte härledas ur klassförtryck och kapitalism. De kan förstärkas av dem, men försvinner inte nödvändigtvis med ett socialistiskt samhälle. Inte heller liberalism, med fokus på individens rättigheter, räcker för att möta strukturell ojämlikhet. Lönediskrimineringen finns i alla lönekategorier. Mäns våld mot kvinnor, andra män och hbtq-personer finns i alla samhällsklasser. Sverige utmärker sig som ett land där personer födda utanför Europa och deras barn i högre grad än i andra länder stängs ute från arbetsmarknaden och lever i fattigdom. Diskriminering av personer med funktionsnedsättning begränsar delaktighet och inflytande. Barn, ungdomar och äldre marginaliseras utifrån en åldersmaktsordning där medelålder är norm. Därför behövs ett ideologiskt självständigt feministiskt parti. Det politiska landskapet 2014 Med fascism och nationalism följer alltid inskränkningar av kvinnors och hbtq-personers rättigheter. Fascismen sprider sig och flyttar fram sina positioner. Samtidigt ser vi en allt starkare antirasistisk och feministisk rörelse. En politik som ökade ojämlikheten drevs redan innan Alliansregeringen kom till makten, men efter åtta år med borgerlig regering står det klart att utvecklingen måste ta en annan riktning. Människor med fast jobb, god hälsa och ekonomi, utan funktionsnedsättningar, med stabil bostad och som aldrig riskerar att få sin svenskhet ifrågasatt kanske inte märker av de förändringar som den förda politiken och ett fascistiskt partis intåg i maktens rum har inneburit. Vi ser hur alla som inte passar in i denna trånga norm drabbas. Riksdagen har enats om jämställdhetspolitiska mål, men politiken för att ta oss dit saknas. Kvinnors arbete värderas lägre än mäns, kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet och har oftare ofrivilliga deltider och osäkra anställningar. Utrikesfödda kvinnor har allra lägst lön, osäkrare anställningar och sämre arbetsmiljö. De könsbundna löneskillnaderna består sedan decennier, trots att alla säger sig vara för jämställdhet. Klyftan mellan mäns och kvinnors inkomster har vidgats, ojämställdhet och ojämlikhet ökar. Vi ser att regeringen inte förmår göra prioriteringar som gagnar hela samhället och framtida generationer. Vi ser en välfärd som exploateras av privata vinstintressen, en alltmer segregerad grundskola som accelererar utvecklingen mot ökade klyftor, hur samhället sviker barn som far illa, en skenande ungdomsarbetslöshet och akut bostadsbrist. Vi ser bristfälligt underhåll av tågtrafik, att Sverige inte tar sitt ansvar för att nå klimatmålen, ökande köttkonsumtion, äldre som vanvårdas, att hälften av alla kvinnor blir fattigpensionärer, inskränkningar i rätten till stöd och service för personer med funktionsnedsättning, ökning av rasism och hatbrott och kvinnojourer som får lägga ner på grund av ökat tryck i kombination med allt knappare resurser. Vår värld präglas av djupa orättvisor. Människor på flykt dör i strävan efter ett värdigare liv. Av de som når Sverige är det många som utvisas igen, andra gömmer sig som papperslösa, förvisade till att jagas av poliser och fängslas i förvar trots att de inte begått något brott. Vi behöver en syn på säkerhet, befriad från nationalism. Mäns våld mot kvinnor är en global pandemi och Sveriges verkliga säkerhetsproblem. Hbtq-personer diskrimineras och utsätts för hatbrott. Vi höjer ambitionsnivån i kampen mot våldet och för allas rätt till skydd. Sverige har råd. Sverige är en utvecklad demokrati som inte har haft krig på vårt territorium på tvåhundra år. Med en i internationella jämförelser ännu stark välfärdsstat och relativt hög tillit mellan människor har vi alla förutsättningar att anta de utmaningar som vi står inför. Vi går till val på ett eget program, men ser möjligheter till samarbete med flera andra. Tillsammans med feminister i andra partier ska vi driva en politik för jämlikhet och människors lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, etnicitet, sexualitet, funktionalitet, könsidentitet eller religiösa övertygelse. Feministiskt initiativ har politiken för att utmana de andra partierna och på riktigt driva fram en antirasistisk feministisk politik för ett Sverige och en värld fri från diskriminering. Prioriterade frågor 2014 Arbete och ekonomi En tillgänglig arbetsmarknad fri från diskriminering och en aktiv politik för jämställda löner. Ditt namn, kön eller utseende ska inte avgöra om du får jobbet eller inte. Alla offentliga upphandlingar ska aktivt arbeta mot diskriminering, sanktionsmöjligheter gentemot diskriminerande företag ska utvecklas och möjlighet till positiv särbehandling i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning och för rasifierade personer införas. Förändra Medlingsinstitutets uppdrag till att verka för jämställda löner, istället för att som nu låta industrin vara löneledande. Inrätta en jämställdhetsfond för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer. Individualiserad föräldraförsäkring. Barns rätt till omsorg och delaktighet ska vara vägledande i alla beslut och all politik som rör barn. Att vara förälder är ett individuellt ansvar. Barn som har två föräldrar har rätt till båda dessa. Alla andra försäkringar är individuella och det finns ingen anledning att inte också föräldraförsäkringen ska vara det. Det är också en jämställdhetsfråga. Eftersom kvinnor tar större ansvar för omsorgen i familjen och för det obetalda hemarbetet försvagas kvinnors position i arbetslivet och möjligheterna till ekonomisk självständighet. Barns rätt till sina föräldrar och kvinnors rätt till en jämställd arbetsmarknad talar för att det är hög tid att dela föräldraförsäkringen. Arbetstidsförkortning. Dela på jobben - för folkhälsan, jämställdhetens och klimatets skull. Den ökande produktiviteten i ekonomin ledde länge till både inkomstökning och arbetstidsförkortning. Medan många saknar arbete jobbar andra så att de slits ut i förtid eller blir sjuka. Feministiskt initiativ vill bygga ett samhälle där människor har tagit tillbaka makten över tiden och ska verka för en generell arbetstidsförkortning ned till sex timmars arbetsdag. Förutom att det möjliggör återhämtning, förebygger stress och sjukdomar, tror vi att en minskad arbetstid kan främja en jämställd fördelning av det obetalda hemarbetet, ökat samhällsengagemang samt minskad arbetslöshet, energiförbrukning och utsläpp. • Andra prioriterade frågor som rör arbete och ekonomi är att: slå ihop A-kassa, sjukförsäkring och socialtjänstens ekonomiska bistånd till en samlad social försäkring med garanterad lägstanivå. Ingen ska falla mellan stolarna i trygghetssystemen • höja garantipensionen och reformera pensionssystemet till att bli mer rättvist och inte missgynna dem som utfört obetalt omsorgsarbete Välfärd En starkare välfärd utan vinstuttag. Vi vill värna mångfald och alternativa driftsformer inom välfärden, men eventuellt överskott ska återinvesteras i verksamheten eller återbetalas till stat och kommun. Alla verksamheter inom välfärden, som till minst femtio procent finansieras med skattemedel, ska öppet redovisa sin ekonomi, oavsett driftsform. Skattepengar som är avsedda för skola, vård och omsorg ska användas till detta – inte till att öka riskkapitalisters och privata aktieägares förmögenheter. Normkritisk pedagogik i förskola och skola. Alla barn och ungdomar ska känna till sina rättigheter och ha någonstans att vända sig om dessa kränks. Stärk skolans demokratiska uppdrag genom ett långsiktigt arbete kring kritiskt tänkande, fördjupade kunskaper om mänskliga rättigheter och anti- diskriminering. Ge skolan resurser till detta uppdrag, anställ mer elevhälsopersonal, ge lönelyft och fortbildning för pedagoger, ha mindre barngrupper. En trygg lärandemiljö är grunden för att skolan ska lyckas även med sitt kunskapsuppdrag. Normkritisk pedagogik ska genomsyra all undervisning i både förskola, skola och fritids. Rasism, sexism och diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar och hbtq-personer ska mötas och förebyggas med kunskap och konkret politik. I detta har skolan en central roll. Andra prioriterade välfärdsfrågor är att: • göra skolan statlig och likvärdig • lagstifta om rätt till heltid och barnomsorg på obekväm arbetstid • stärka rätten till LSS och stoppa inskränkningar i stöd och service • avskaffa RUT-avdraget då det är ett bidrag till bättre bemedlade på bekostnad av generella välfärdssatsningar Säkerhet och mänskliga rättigheter En ny sexualbrottslagstiftning – kriminalisera sex utan samtycke. Rätten till kroppslig integritet är en grundläggande demokratifråga. Sexuella trakasserier, tvång och sexuellt våld drabbar främst unga kvinnor och hbtq-personer. Nuvarande lagstiftning och rättspraxis signalerar att de som utsätts själva bär ansvaret när deras rättigheter kränks. Det är en oacceptabel ordning. Feministiskt initiativ driver sedan länge frågan om en samtyckeslag mot våldtäkt. Vi tror att män kan bättre än många domstolar menar, att män kan ta ansvar för sina handlingar och respektera sina medmänniskor. Ny lagstiftning räcker dock inte. Rättsväsendet bör ges obligatorisk utbildning om våld, sexism, rasism och mänskliga rättigheter. Sexualundervisningen i skolan måste bli bättre och ungdomsmottagningar bli mer tillgängliga. Öppna gränser och flyktingamnesti. Ge alla papperslösa uppehållstillstånd och tillsätt en utredning i syfte att förbereda för ett öppnande av Sveriges gränser. Låt de resurser som idag läggs på att begränsa människors rörlighet istället används för att stärka människors delaktighet och inflytande i samhället. Omvandla Migrationsverkets uppdrag att bedöma människors rätt att leva i Sverige till att istället stötta nyanlända i frågor som rör arbetsmarknadsrättigheter, skattesystemet, bostad, utbildning och sjukvård – för ett öppnare och mer jämlikt Sverige. Andra prioriterade säkerhets- och rättighetsfrågor är att • inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter som ska främja, skydda och bevaka arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige • göra FN:s barnkonvention till lag • ta bort undantagen i diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet och börja arbeta i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning • ge statligt grundstöd till kvinnojourer • instifta en ny samlevnadsbalk för alla slags familjer • avskaffa vapenexporten • kapa militärbudgeten och istället göra stora investeringar i våldsförebyggande arbete Hållbarhet och samhällsplanering Bygg bort bostadsbristen. Bostad är en rättighet som politiken måste ta ansvar för att säkerställa. Vi vill införa statliga subventioner till miljövänligt nybyggande av billiga hyresrätter i en mångfald av varianter för olika slags familjer och konstellationer. ROT-avdraget ska avskaffas och istället ska miljonprogrammen renoveras så att tillgängligheten och kvaliteten på samhällsservicen i dessa områden höjs. Skatt på växthusgasutsläpp. Klimatfrågan handlar om rättvisa. Fattiga kvinnor i syd är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Sverige bör verka för införandet av en global skatt på utsläpp av växthusgaser. Inkomsterna ska administreras av FN för att stötta utsatta samhällen vid naturkatastrofer och stödja en hållbar samhällsuppbyggnad. Vi vill att Sverige tar sitt ansvar bland annat genom att införa skatt på växthusgaser från mat, i syfte att minska köttkonsumtionen som står för stor del av växthusgasutsläppen och har en tung miljöbelastning. Denna skatt ska ta hänsyn till växthusgasutsläpp från varornas hela livscykel. Andra prioriterade hållbarhetsfrågor är att: • satsa på tillgänglig kollektivtrafik och gratis kollektivtrafik i första hand i storstäderna • avskaffa momsen på tåg- och bussresor, ge SJ och Trafikverket mer resurser och nya direktiv så att biljettpriserna sänks • återinrätta Djurskyddsmyndigheten och höja ambitionerna inom djurrätt • driva en aktiv politik för att minska vårt beroende av fossila bränslen så att Sverige senast 2040 har ett helt förnyelsebart energisystem Ut med rasisterna – in med feministerna! Det feministiska genombrottet händer nu. En feministisk politik som tar sin utgångspunkt i antirasism, mänskliga rättigheter och hållbarhet är det bästa alternativet för den som vill förpassa fascismen dit den hör hemma – i historien. Vi vill bygga ett jämlikt samhälle fritt från diskriminering – för värdiga villkor och delaktighet för alla.