Valmanifest för Feministiskt initiativ 2006

fi
Feministiskt initiativ Valmanifest - Riksdagsval 2006
Download: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Valmanifest för Feministiskt initiativ 2006 Valåret 2006. Det är nödvändigt med ett Feministiskt initiativ i politiken • för att kvinnor i genomsnitt har 4300 kronor mindre än män i plånboken varje månad, trots att kvinnor arbetar lika mycket • för att 46 % av alla kvinnor någon gång utsatts för fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld av en man och för att kvinnor fortfarande är rädda för bli överfallna och våldtagna på vägen hem • för att kvinnor tar ut 81 procent av föräldraledigheten, vilket förstärker kvinnors underordning i arbetslivet och mäns bristande ansvarstagande för hem och barn • för att ensamstående mammor är den enda familjekonstellation som under ett drygt decennium fått sämre och sämre villkor • för att invandrade kvinnor tilldelas jobben med de allra mest otrygga arbetsvillkoren • för att hatbrotten mot homosexuella, bisexuella och transpersoner ökar • för att bostäder byggs med utgångspunkt i mäns löner. Det är dags att trettio år av jämställdhetspolitik börjar synas i kvinnors liv! Det är dags för ett feministiskt initiativ i politiken. Vi sätter de feministiska frågorna högst på dagordningen. I Feministiskt initiativär det ingen som suckar när jämställdhetsdiskussionerna väcks och ingen som ropar att något annat är viktigare. Därför kan vi göra skillnad i politiken. Feministiskt initiativspolitik bygger på insikten om att trots att kvinnor är olika, har olika erfarenheter, olika ekonomiska förutsättningar, skiljer sig i fråga om sexuell läggning och hudfärg/etnisk tillhörighet, så har alla kvinnor det gemensamt att vi möter strukturer som ger oss sämre villkor och möjligheter för att vi är kvinnor. För att jämställdhet ska kunna infrias måste denna könsmaktsordning brytas. Kvinnor måste få mer makt och män måste ta ett steg tillbaka. Arbete och fritid, hem och offentlighet, livets olika åldrar – alla delar i våra liv hänger ihop. Det gäller även politiken. Mäns dominans och patriarkatets maktordningar går alltså inte att bryta genom en enda åtgärd. Därför gör Feministiskt initiativanalyser av alla politikområden och ställer krav utifrån kvinnors villkor och erfarenheter. Vi vill verka för en feministisk politik i riksdagen. Kvinnors löner måste höjas! För att korrigera orättvisa löner måste en nationell arbetsvärdering göras. Det ska inte skilja dryga fyra tusen kronor mellan vård och verkstad. Rätten till heltid ska gälla alla. Deltidsarbetslösheten bland kvinnor måste bort och arbetstiden måste kortas. Mäns våld måste upphöra! Trygghet och frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Stat och kommun måste ta sitt ansvar för att motverka mäns våld samt skydda och hjälpa kvinnor och barn som utsätts. Internationellt måste ett nytt säkerhetsbegrepp formuleras – där det är människors säkerhet som ska stå i centrum, inte staters. Föräldraförsäkringen måste individualiseras! Det är dags för män att fullt ut ta sitt föräldraansvar. Alla föräldrar måste ta ansvar för både kärleken till och arbetet med sina barn. En individualiserad föräldraförsäkring är ett första steg mot en rättvisare arbetsdelning både i yrkeslivet och hemma. En värld fri från diskriminering måste vara grunden! Vår feministiska analys grundar sig i övertygelsen om demokratiska principer och alla människors lika värde. Vår vision är en värld fri från diskriminering. Att inkludera andra maktordningar baserade på etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och klass och att se hur de samverkar med könsmaktsordningen är en central del av Feministiskt initiativspolitik. Samhällsbyggandet måste ske utifrån kvinnors villkor! Kvinnor har rätt till det offentliga rummet och till ekonomisk, social och fysisk trygghet såväl i hemmet, på arbetsplatsen som i offentligheten. Samhället måste organiseras och byggas för att underlätta livets alla delar. Bostad till rimlig kostnad och samhällsservice inom rimligt avstånd är två grundläggande villkor för detta.