För fler jobb, förnyad välfärd och god miljö - Centerpartiets valmanifest 2006

c
Centerpartiet Valmanifest - Riksdagsval 2006
Download: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Kontrakt För fler jobb, förnyad välfärd och god miljö Centerpartiets valmanifest 2006 www.centerpartiet.se Våra löften – för fler jobb, förnyad välfärd och god miljö Varje land behöver en vision för framtiden. Vår vision sätter människan framför systemen och förenar liberala värderingar med god miljö, socialt ansvar och personlig integritet. Den präglas av jämställdhet mellan kvinnor och män och gemensamt ansvar för global utveckling. Centerpartiets vision för Sverige är ett företagsamt, grönt, tryggt och öppet samhälle byggt underifrån. Sverige ska vara landet där var och en kan förverkliga sina egna drömmar, enskilt eller tillsammans med andra. Ett samhälle där ”nånannanismen” inte existerar. Vårt land har fantastiska möjligheter men alla får inte chansen och allt fler lever i ett utanförskap. Drygt en miljon människor står utanför arbetsmarknaden. Vart femte hushåll i Sverige är bidragsberoende. Fler måste ha ett arbete att gå till varje dag, inte minst alla unga och fler företag måste våga anställa runt om i hela landet för att skapa resurser till såväl privat som offentlig konsumtion – för ett rikare liv och bättre välfärd för alla. Välfärden måste formas efter hur vi lever i dag och ta sin tydliga utgångspunkt i den enskildes önskemål och ett starkt socialt ansvar. Så används skattepengarna på bästa sätt. Centerpartiets globala vision är att skapa välstånd, demokrati och en hållbar utveckling i alla länder, utan att för den skull fortsätta att förbruka jordens resurser. Utsläpp i luft och vatten är de största hot mänskligheten står inför och kräver kraftfulla insatser nu. Med en grön och miljövänlig teknik kan Sverige bidra till att lösa globala miljöproblem och samtidig skapa tillväxt i vårt eget land. Många civila får betala priset i olika konflikter. Mänskliga rättigheter kränks varje dag. Därför måste stor kraft läggas på att skapa fred och säkerhet i världen. Vi har stora förväntningar på att Sverige kan bidra till fattigdomsbekämpning, sprida demokrati och delta i fredsbevarande uppdrag inom ramen för EU och FN. Länder, företag, ideella organisationer är alla viktiga kuggar i ett sådant arbete. Det första en ny Alliansregering behöver ta itu med är att skapa förutsättningar för jobb, modernisera välfärden och att ta sig an de stora miljöutmaningarna. Detta är nödvändigt för att minska dagens sociala och regionala klyftor. Fler Jobb Arbete är en förutsättning för välfärd, enskild och gemensam. Därför måste fler få jobb eller skapa sitt eget arbete. Vi vill göra det lättare att få jobb, starta och driva företag och enklare att anställa. Alla ska ha rätt att bidra efter förmåga. Allas insatser behövs. Ett arbete och egen lön ska vara basen som ger grundtrygghet. Kompetensutveckling kompletterar, ger större flexibilitet och gör individen bättre rustad att möta framtiden. Med multikompetens får fler trygghet i arbete. Den svenska modellen ska återgå till arbetslinjen och sätta arbetstrygghet före bidragstrygghet. Den som arbetar måste kunna leva på sin lön och parterna på arbetsmarknaden bör sätta riktiga jobb i första rummet. Riksdag och regering ska göra det enklare att starta och utveckla lönsamma företag och därmed bidra till att alla får ett arbete. Dags för en svensk modell – med flexibilitet Massarbetslösheten i Sverige måste bekämpas. Trots högkonjunktur är antalet sysselsatta 270 000 färre nu än under krisåren i början av 1990-talet. Det viktigaste är att stärka den enskildes möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden genom utbildning och sänkta trösklar. Sverige behöver ta ett samlat grepp för att dra nytta av globaliseringens möjligheter och skapa fler jobb i ett modernt arbetsliv med många nya företag. Vi vill ha en modell som vilar på tre ben: flexibel arbetsmarknad, trygga välfärdssystem och bra företagspolitik. Större flexibilitet ska förenas med ett stärkt rättsligt skydd för den enskilde mot diskriminerande behandling. En ny modell ska ge de anställda ett stort inflytande över sina arbetsvillkor förenat med ett tydligt ansvar hos var och en för sin egen utveckling. På samma sätt som företagen måste kunna utveckla och omvandla sin verksamhet behöver de anställda öka sin förmåga till omställning och göra sig anställningsbara på arbetsmarknaden. Du ska antingen vara i jobb eller i utbildning. En flexibel arbetsmarknad består av flera delar: Samhället och företagen måste aktivt stödja den enskildes kompetensutveckling och möjligheter till omställning på arbetsmarknaden. Som anställd och företagare ska du kunna finansiera en vidareutbildning via ett skattegynnat eget sparande i kompetenskonton. Det ställer samtidigt krav på ett utbildningssystem som beaktar arbetsmarknadens efterfrågan och krav. Utbildningssystemet ska stimulera både yrkes- och lärlingsutbildning samt högskoleförberedande utbildning, och praktikplatser tas fram i nära samarbete med det lokala näringslivet. Lokala avtal som tar hänsyn till lokala förutsättningar för företag och sysselsättning ska förena globala krav och lokal flexibilitet. Framtiden behöver mer av snabbfotat samförstånd och lokala kollektivavtal och mindre av stelbent byråkrati och lagstiftning. En moderniserad arbetsrättslagstiftning bör åstadkommas i samförstånd med arbetsmarknadens parter. Rörlighet på arbetsmarkanden är a och o. En flexibel arbetsmarknad kräver en aktiv och decentraliserad arbetsmarknadspolitik. Det behövs arbetsförmedlingar – privata, ideella, fackliga och offentliga - som faktiskt förmedlar arbete. Genom en allmän och obligatorisk arbetslivsförsäkring med bra ersättningsnivåer och med fokus på att ge individen möjlighet till omställning mellan två arbeten, blir den svenska modellen fullständig. Tryggheten ligger i att jobben finns. Vägra diskriminera ungdomar Att fler än 150 000 unga inte kan få jobb kan Centerpartiet aldrig acceptera. Frivilliga ungdomsavtal ger unga vuxna chans till jobb före 26. Med fler möjligheter till praktik under studierna, personlig coachning, bonus till den som kan ordna ett jobb till en ung person och halverad arbetsgivaravgift för den som vill anställa - kan ungdomar lättare få in en fot på arbetsmarknaden. Ungas entreprenörskraft ska tas tillvara och den som vill starta eget ska ges möjlighet till startkapital med goda lånevillkor. Bara två länder i Europa har en ungdomsarbetslöshet som är högre än i Sverige. Att bekämpa massarbetslösheten bland ungdomar är en av samhällets allra viktigaste utmaningar. Gör det enklare att vara företagare Det måste bli billigare att anställa och enklare att vara företagare. Först med ett företagsklimat i världsklass kan Sverige komma till sin rätt. Fler måste göra livsvalet att starta företag och känna att det är möjligt att få lönsamhet i sin företagsidé. Sverige behöver fler kvinnor som väljer företagarbanan. Vårt mål är att 40 procent av företagen som startas 2010 startas av kvinnor. Centerpartiet vill sänka arbetsgivaravgifterna, förändra sjuklöneansvaret, ta bort förmögenhetsskatten, förlänga momsinbetalningsperioden, förbättra den sociala tryggheten, förenkla regelverken och göra det enklare att anställa. Genom att skattestimulera sparande till start av företag och öka möjligheterna till kreditgarantier och lån, vågar fler ta chansen. En skattereduktion för hushållsnära tjänster skapar många nya jobb och kan göra vardagen lättare för alla. Även forskningsinstitutionerna ska vara en resurs för alla de som vill skapa nya jobb i Sverige. Forskningspolitiken måste bli långsiktig. Samtidigt är det angeläget att åstadkomma tillämpningar som gör att Sverige kan bli världsledande på viktiga områden som miljöteknik och hälsa. Gör det lönsammare att arbeta Sänkta inkomstskatter gör det mer lönsamt att arbeta. Vårt jobbavdrag ger dig 1 000 kronor mer i plånboken varje månad, något som är viktigast för dig med låga och vanliga inkomster. Det gör kvinnorna till vinnare och det betalar sig att gå från bidrag till arbete. När du får behålla mer av lönen själv kan du också bestämma mer själv och känna större trygghet om något oförutsett inträffar. Vi vill också göra det billigare att bo genom att sänka och i nästa steg avskaffa fastighetsskatten. Dagens system slår orättvist och gör även det enkla boendet dyrt. Genom egna val får du också större möjlighet att råda över din egen inkomst. Bygg Sverige underifrån För att få riktig fart på Sverige krävs att alla delar av landet bidrar. Rejäla satsningar i vägar, bredband, järnvägar, flyg och mobiltelefoni är nödvändiga för att jobb och kontakter ska kunna skapas på de globala marknaderna. Sveriges olikheter är en tillgång som bäst tas tillvara om människor som bor och verkar i en region själva fattar beslut över viktiga frågor. Människors engagemang växer när man själv får vara med och fatta beslut, även i frågor som kan uppfattas som komplicerade. Därför måste alltmer av makten över vardagen återföras till enskilda människor och till det nära beslutsfattandet. Kommunalt självstyre är en av hörnstenarna i lokal och regional utveckling och är lika viktig i såväl storstäder som på landsbygd. Att lokalt och regionalt kunna ta beslut i frågor som rör exempelvis rovdjur eller strandskydd ökar också förståelsen för avvägningar som görs i frågor som hanteras på nationell och EU nivå. Kommunernas ansvar för den nära servicen för medborgare och företag kräver att en större del av skattekraften stannar i kommunerna liksom ett kommunalt självstyre värt namnet, kombinerat med ett rättvist skatteutjämningssystem. Statens uppgift är att ge likvärdiga förutsättningar, anpassat efter lokala villkor, eftersom behoven är olika i storstädernas förorter, i landets städer och på landsbygden. Gör hela Sverige till ett attraktivt land Sverige ska vara ett öppet land. Ett öppet samhälle byggt på jämställdhet, respekt och ansvar för människors rättigheter och möjligheten att försörja sig och leva sina egna liv. Sverige ska vara ett samhälle som värnar våra gemensamma värden, respekt, humanism, demokrati och tolerans. I vissa branscher råder det brist på kvalificerad arbetskraft och många arbetsuppgifter i vårt land blir aldrig gjorda. Då vi människor lever allt längre men arbetar allt färre år behöver vi fler som lever och bor här i framtiden och bidrar med nya idéer. Därför bör Sverige öppna upp för reglerad arbetskraftsinvandring för människor som kan och vill komma hit och jobba och försörja sig själva. Ett system med ”gröna kort” kan göra Sverige till ett attraktivt land att arbeta och utveckla idéer i. Alla som söker asyl i Sverige ska respekteras av det svenska samhället redan när de anländer. Asylsökande ska bli informerade om sina rättigheter och skyldigheter och via arbetsplatspraktik och utbildning få en relevant undervisning i svenska språket och kontakt med det svenska samhället. Jobb är vägen till integration och självkänsla för den som får stanna. Förnyad välfärd Sambandet mellan företagande, jobb och välfärd är grundläggande. Hållbara offentliga skyddsnät måste finnas för alla som behöver det. De ska utformas så att den som nyttjar systemen så snart som möjligt åter står på egna ben. Den gemensamma välfärden ska betalas gemensamt men vara bättre anpassad till människors olika behov och önskningar. I ett tryggt samhälle ska människor känna sig fria – inte beroende. Ett modernt samhälle bygger på flexibilitet och solidaritet Välfärden måste utgå från de liv människor lever i dag, där vi jobbar långt från bostaden, ofta med barnens mor- och farföräldrar på många mils avstånd. En moderniserad välfärd måste ta hänsyn till att behoven är olika, oavsett ung eller gammal, med eller utan funktionshinder. Vi lever längre och kräver mer av livet i dag än när vi var kroppsligt slut före 65. Därför behövs ett system som är både flexibelt och solidariskt finansierat – ett system med flexidaritet - där också den som har små inkomster och låg pension kan bestämma själv Du ska ha rätt att välja vård, skola och omsorg, där du själv vill ha den – var du än bor. Byråkrati och förmynderi ska inte få hindra dig från att bry dig om dina nära och kära. Vi rör oss ständigt över kommungränser och accepterar inte att osynliga revirgränser mellan kommuner och landsting begränsar våra liv. Centerpartiet vill ge medborgarna makten över resurserna och släppa in fler välfärdsentreprenörer som arbetar med kvalitetskriterier och öppna jämförelser. Då kan också dina skattepengar användas bättre. Varje politisk beslutsnivå ska erbjuda medborgarna både offentliga och privata utförare. Allt för att sporra fler företag och skapa fler valmöjligheter. Skapa trygga och lika levnadsvillkor för kvinnor och män Ett välfärdssamhälle kännetecknas av goda levnadsvillkor för alla på jämlika premisser. Medan livslängden utjämnas mellan fattiga och rika män, minskar inte skillnaden på motsvarande sätt bland kvinnor. Det är ofta ensamstående kvinnor, som sitter fast i bidragsfällan med små möjligheter att styra över sina egna liv. Därför är det viktigt att arbete alltid lönar sig framför bidrag, att drivkrafter för karriär skapas även för lågutbildade kvinnor och att alla ges ökad rådighet över sin egen livssituation. Maktfördelningen måste förändras så att kvinnor - också i praktiken - ges samma rättigheter och därmed möjligheter som män. Samhället kan aldrig acceptera normer och ekonomiska incitament som gör att samhällets resurser fördelas olika mellan kvinnor och män. All diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder måste bekämpas. Hot, misshandel och övergrepp är den värsta formen av maktmissbruk och förtryck. Det krossar och begränsar många kvinnors och barns liv. Men utsatta kvinnor får av kostnadsskäl inte alltid den hjälp de har rätt till. Den som vänder sig till polis, åklagare och domstol måste få ett bra bemötande och en skyndsam prövning. Straffskalorna måste ses över, bland annat måste brottsrubricering ”mindre grov våldtäkt” tas bort och ”våldtäkt mot barn” skärpas. Skadestånd till de som utsätts för våldsbrott bör höjas. Reglerna kring besöksförbud måste ändras så att antalet överträdelser minskas. Upprepade överträdelser ska kunna leda till att elektronisk övervakning, fotboja, sätts in. Genom tillgänglig polis i landets alla kommuner, dygnet runt, förebyggs och minskas vardagsbrottslighet. Barnen är det viktigaste vi har Barn är olika och familjer ser olika ut. Familjepolitiken ska gynna både barnen och livspusslet. Att kunna välja själv är bra för såväl familj som för yrkeskarriär. Med förstärkt föräldraförsäkring, fördubblat barnbidrag och sänkt inkomstskatt, kan föräldrarna dessutom tillbringa mer tid med barnen. Genom barnomsorgspeng köper familjen den barnomsorg som passar bäst. Med en peng som följer barnet är det du som förälder som bestämmer hur många timmar det ska vara i förskolan. Och det är du som avgör om ditt barn ska vara på ett kommunalt eller privat dagis, i ett föräldrakooperativ eller kanske vistas i naturen i ”Ur och Skur”. Samhället får inte blunda för att det finns stora grupper barn och ungdomar som har det mycket svårt. De drabbas av en ofullkomlig flyktingpolitik, föräldrars missbruk, misshandel och vuxenvärldens oförmåga att ge trygghet. Sverige har skrivit på FN:s barnkonvention. Det förpliktar och betyder att när politiska beslut fattas ska barnens bästa väga tungt i förhållande till andra viktiga mål. En politik där fler kan få jobb och där samhällets skyddsnät fångar upp dem som bäst behöver det gynnar främst barnen i familjer med låga inkomster. Det viktigaste för att skapa ett tryggt samhälle är att ge barn trygga uppväxtvillkor. Varje barn ska få med sig tillräckliga kunskaper från skolan Skolan ska rusta varje barn för vuxenlivet. Men i dag lämnar var fjärde elev grundskolan utan tillräckliga kunskaper. Det kan vi inte acceptera. Nu är hög tid för en Vision 100%: ingen elev ska lämna skolan utan godkända kunskaper! De första åren lägger grunden för fortsatt lärande. Med en kontrollstation i år tre, till stöd för både elever och lärare, får varje barn rätt till en skriva-räkna-läsa garanti. För att alla barn ska kunna lära sig måste skolan vara en arbetsplats där man lär ut och förväntar sig ömsesidig respekt. Mindre klasser ger lugn, ro och lärande i klassrummen. Mer idrott på schemat och bra skolmat gör att fler mår bättre och lär sig mer. Föräldrarnas betydelse för barnens resultat i skolan kan inte överskattas. Elevinflytande är avgörande för elevers motivation. Nya och bättre metoder behövs för samarbete mellan hem och skola. Så många beslut som möjligt ska fattas lokalt av den enskilda skolan. Skolan ska underlätta för livet inte bygga hinder. Det kräver bland annat bättre länkar mellan utbildning och arbetsmarknad med praktiskt inriktade yrkes- och lärlingsutbildningar. Högre utbildning ska vara tillgänglig i hela landet och de studiesociala villkoren förbättras för studenterna. Bättre hälsa ger bättre ekonomi Över en miljon människor går inte till jobbet en vanlig dag. Med rätt hjälp skulle många kunna komma tillbaka till jobbet och leva ett självständigt liv. Störst är chansen att bli frisk om du själv kan påverka vilka insatser som behövs och av vem de ska ges. För att inte riskera att hamna mellan myndigheternas stolar behövs en gemensam försäkring - en allmän och obligatorisk arbetslivsförsäkring - som ersätter dagens A-kassa och sjukförsäkring och som ger dig ett skydd och rätt till rehabilitering under hela din yrkesverksamma tid. Hälsan påverkas av livet, jobbet och vanorna. Brist på kunskap och motivation om hur man förändrar livsstil eller vanor innebär ofta läkemedel i stället för stöd till att du själv främjar din hälsa. Samhället har ett särskilt ansvar för att moderna förebyggande insatser kommer individen till del. Centerpartiet vill bygga upp regionala metodcentra, där forskning och praktik samverkar kring ”läkemedelsfria” förebyggande och hälsofrämjande insatser. Hälsofrämjande och förebyggande insatser stärker individens makt över sitt liv. Vård där du själv vill ha den Vården ska vara tillgänglig och vårdgarantin byggas ut så att du kan söka vård var du vill redan från första dagen. Du ska exempelvis kunna vara konvalescent nära dina anhöriga och göra återbesök på lasarettet i Falun i stället för i Södertälje. Det ska inte alltid vara patienten som kommer till vården. Vårdkunnig personal måste oftare kunna komma hem till den som är sjuk. Vården ska främja hälsa och måste bättre förstå de komplexa sambanden mellan psykisk och fysisk hälsa för att kunna förebygga framtida sjukdom. Den psykiatriska vården måste upprustas och bättre respektera både de som är sjuka och de anhörigas behov av stöd. Insatserna för vård i livets slutskede behöver förbättras för att kunna erbjuda alla som vill, kvalificerad vård i den miljö man själv väljer. En vård som ska ges med värme, värdighet och integritet. Det är personalen som gör vården, både i fråga om bemötande och kvalitet. Motiverad och välutbildad personal är vårdens viktigaste tillgång. Offentlig sektor måste bli en bättre arbetsgivare med friskare arbetsplatser och högre löner. Personal som vill starta eget och knoppa av från det offentliga ska uppmuntras. Det är viktigt att hitta samverkansformer mellan alternativ medicin och skolmedicin för att bidra till bättre hälsa. Mångfald och ideella insatser ger mervärden Den offentliga sektorn har huvudansvaret för en god välfärd. Helheten berikas när många privata och ideella initiativ kompletterar och förnyar. Personal och andra medarbetare som exempelvis utvecklar kooperativ av olika slag ger värdefulla bidrag och bygger på samma gång in en demokratisk förankring i sin verksamhet. Det gynnar alla om människors ideella engagemang uppmuntras. Den som engagerar sig har ofta ett varmt och personligt utbyte av de ideella insatserna, samtidigt som många på detta sätt får extra stöd och hjälp. Donationer och gåvor till ideella välfärdsinsatser bör vara avdragsgilla. Ett ökat samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor ger mervärden och bidrar aktivt till att välfärden förnyas. Det lokala utvecklingsarbetet i landet är en bra demokratiskola och en värdefull resurs för Sverige. Här föds nya idéer om hur samhället kan fungera lokalt. Livets möjligheter på äldre dar Viljan och möjligheten att jobba på äldre dar är en undervärderad kraft i arbetslivet. För dig som vill fortsätta att bidra med erfarenhet och bredd i stället för att gå i pension måste det finnas attraktiva möjligheter att stanna kvar på arbetsmarknaden. Vi vill sänka skatten och slopa arbetsgivaravgifterna för personer som fyllt 65 år. Valfrihet för äldre måste finnas såväl i arbetslivet som i boendet. Utgångspunkten är att öka makten över det egna livet för alla äldre. Centerpartiet vill underlätta byggandet av särskilda boenden och anpassade seniorboenden till en överkomlig kostnad, där man kan ha eget boende och samtidigt få individuellt anpassad service. Snyggt, rent och bekvämt – på dina villkor När du behöver vård och omsorg är det du som bestämmer vem som ska komma hem till dig. Och det är du som avgör om du vill ha städat under sängen eller hjälp med att gå och handla. Fritt val i hemtjänsten är en självklarhet. Med ett system för hushållsnära tjänster kan äldre ges möjlighet att köpa varierande sysslor till ett billigt pris. Det frigör på samma gång resurser i hemtjänsten som kan ägnas åt det viktigaste, att ge vård och omsorg. Även när du blir skröplig och inte kan bo kvar hemma ska du få bestämma själv. I en personlig omsorgsplan ges garantier för att du regelbundet ska få duscha och komma ut i friska luften. Om garantin inte uppfylls ska den enskilde kompenseras. Maten hör till vardagens höjdpunkter och ska inte bara vara nyttig utan också välsmakande och vacker att se på. Om andan faller på ska det vara rimligt att serveras en avec till kaffet eller snaps till sillen. Att bestämma själv berikar livet. De anhörigas insatser måste uppmärksammas, värderas högre och ges bättre stöd. Men först en rejäl höjning av garantipensionen Trygghet på äldre dar förutsätter att du har en pension som det går att leva på. De flesta pensionärer har numera en hygglig betalningsförmåga men det finns en grupp, främst kvinnor, som blir allt fattigare och som måste klara sig på netto 5500 kronor i månaden. Centerpartiet kommer att genomföra en kraftig höjning av garantipensionen. God miljö Utsläpp i luft och vatten som bidrar till den globala uppvärmningen är det största hot mänskligheten står inför. Men hot erbjuder ofta också möjligheter. Transporter, industri och bostadssektorn står för en tredjedel av utsläppen vardera. Därför behövs snabba åtgärder på alla områden. Sverige har fantastiska möjligheter att bidra till att lösa miljöproblem i världen och samtidig skapa jobb och tillväxt i vårt eget land. Det finns många regler inom miljöområdet som inte leder till en bättre miljö, bara till mer krångel för enskilda och företag. Regelverket behöver därför förenklas och handläggningen av miljöärenden förkortas så att viktiga miljöinvesteringar verkligen blir av i tid. Växthuseffekten kräver omställning nu Redan första dagen kommer en ny regering att erbjuda samarbete med fordons- och byggindustrin. Medborgarna behöver både bilar som byggs på bästa tillgängliga teknik med bränslesnåla motorer som går på alternativa bränslen och energisnåla bostäder konstruerade med bästa teknik till konkurrenskraftiga priser. Sverige behöver genomföra ett bränslebyte för att kunna nyttja bilen också i framtiden utan att äventyra klimatet. Transportsektorn står för en tredjedel av koldioxidutsläppen i Europa och måste därför tas in i EU:s handel med utsläppsrätter. Alla nya bilar som säljs i Sverige ska senast 2015 kunna köras på alternativa bränslen. Med olika skattestimulanser och fler tankställen ges fler möjlighet att byta till en miljöbil. Så på land utan att skörda blommor i havet Bristen på rent vatten är ett enormt globalt miljöhot med stora ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. Här är det viktigt med såväl ett ökat nationellt arbete som ett starkare internationellt samarbete. Östersjön och Västerhavet är två stressade hav på grund av övergödning och överfiske. Kväve och fosfor är de stora miljöbovarna som gör att algerna blommar och får badvattnet att se ut som klimpig ärtsoppa. Utsläppsrätter för Östersjön ska göra det kostsamt att smutsa ner oavsett vem som är källan och det ska vara förbjudet att sälja disk- och tvättmedel som innehåller fosfor. Centerpartiet vill att det bildas en ”Östersjöregering” som tvingar berörda länder ta ett gemensamt ansvar för utsläpp och rening. Inför fiskedagar i stället för fiskekvoter för ett hållbart fiske och gynna reproduktionen av torsk. Fler morötter och färre piskor Företag och enskilda som tar sitt miljöansvar ska erbjudas världens bästa villkor. Framtiden ropar efter ny teknik och miljövänlig energiproduktion. Med mer satsning på forskning och utveckling kan Sverige bli världsledande inom miljöteknik och samtidigt en förebild för andra i miljöarbetet. För en hållbar utveckling krävs nytänkande kring produktion, distribution och konsumtion av energi. Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig används. Med gröna elcertifikat, vita certifikat för effektivare elanvändning och återvinningscertifikat stimuleras miljövänlig kraftproduktion och miljövänligt användande av energi. Därigenom kan också kärnkraften fasas ut på ett ansvarsfullt sätt. Då distribution av elenergi är ett så kallat naturligt monopol är det extra viktigt att konkurrensen på elenergimarknaden förbättras bland annat genom att fler aktörer tillkommer på marknaden, bättre överföringskapaciteter mellan regioner och länder och skärpt tillsyn från övervakningsmyndigheter. Bostäderna ska byggas så att kemikalier undviks, sophantering blir enkel och energislöseri elimineras. Den som bygger energisnålt ska inte behöva betala mer i fastighetsskatt utan mindre. Det ska märkas i plånboken också för den enskilde om man lever sparsamt med jordens resurser. Det ska vara enkelt att vara miljövän. Den moderna landsbygdens nya gröna uppdrag Landsbygden är den ”fabrik” som gör livet möjligt. Landsbygdens resurser måste framöver nyttjas mer. Lantbrukets nya uppdrag är att förse samhället inte bara med mat utan också med energi och industriråvaror. Det ger tillväxt både på landsbygden och i städer. I ett långsiktigt och hållbart grönt Sverige bidrar de gröna näringarna med mat på borden, bränsle i tankarna, värme i husen, bättre trafikmiljöer i städerna, råvaror till industrin, vackra landskap och massor av spännande upplevelser i landsbygdens natur- och kulturmiljö. Framgångsrikt lantbruk, konkurrenskraftig skogs- och livsmedelindustri och energiproduktion lägger grunden till allt detta. Landsbygden erbjuder en fantastisk livsmiljö och är en stor tillgång för ett land som Sverige. På den moderna landsbygden är det möjligt att kombinera bra boende med intressanta jobb. Men då måste både företag och enskilda kunna lita på att el-data och telenät fungerar – och att vägarna är farbara. En modern och anpassad samhällsservice måste finnas i hela landet. Handla miljövänligt Att kunna handla sund och säker mat utan ohälsosamma tillsatser, med tydlig ursprungsmärkning - odlad och framtagen med stor djur- och miljöhänsyn - ger trygghet. Som konsument har du rätt att kräva tydliga regler och få veta vad olika produkter innehåller. Därför behövs gemensamma regler inom EU. Förslaget till en gemensam kemikalielag (REACH), behöver förbättras med en allmän ansvarsregel, konsumenters rätt till information och med starkare förbudsregler. Vid offentlig upphandling ska samma höga krav ställas på importerade livsmedel som på mat producerad i Sverige. EU för en gemensam miljöpolitik Vi vill att EU:s nya stora uppdrag ska vara att forma en gemensam europeisk miljöpolitik (CEP) för ett hållbart samhälle. För att inget land ska få smita undan sitt miljöansvar behöver vetot inom EU:s miljöpolitik avskaffas. Sverige och Europa står nu inför en omställning av energisystemen som är omfattande där landsbygden och jordbruket kan spela en avgörande roll. Nya miljövänliga energislag måste utvecklas som bioenergi, sol- vind och vågenergi för att minska sårbarheten i ekonomin och energiförsörjningen – och fasa ut de skadliga, ändliga energislagen. Sverige kan genom en kraftfull satsning på forskning ta ledningen i denna utveckling. Görs det kan vi lösa både våra egna men också bidra till att lösa många fattiga länders miljö- och energiproblem. Allians för Sverige De viktigaste utmaningarna för framtiden anser Centerpartiet vara fler jobb, en förnyad välfärd och en god miljö att leva i. Men för att Sverige ska lyckas med det behövs en ny regering. Genom samarbetet i Allians för Sverige erbjuds du ett modernt och framtidsinriktat politiskt alternativ som är redo att göra allt för att utveckla hela Sverige.