Centerpartiet Bondeförbundets valprogram vid nyvalet till riksdagens andra kammare 1958

c
Centerpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1958
Download: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Centerpartiet Bondeförbundet Valprogram vid nyvalet till riksdagens andra kammare 1958 Den 1 juni 1958 går svenska folket till nyval av riksdagens andra kammare, sedan den upplösts genom regeringsdekret. Valets utgång blir avgörande för hur samhällsfrågor av största vikt kommer att lösas. En ökad uppslutning kring Centerpartiet blir en garanti för att rättvisa, hänsyn och omsorg om den enskilda människan kommer att prägla de politiska besluten. HUVUDFRÅGAN I VALET är pensionsfrågan. Vid sitt ställningstagande i denna fråga har Centerpartiet strävat efter att förena grundtrygghet med personlig frihet. Linje 2 i 1957 års folkomröstning företrädde denna syn på pensionsfrågan. Den fick anslutning inom alla folkgrupper i vårt land och har sedan fullföljts och ytterligare utvecklats i partiets motion till årets riksdag. Centerpartiet är fast beslutet att med all kraft arbeta för en lösning av pensionsfrågan efter dessa riktlinjer. Grundtryggheten skapas genom folkpensioneringens utbyggnad i enlighet med riksdagens beslut. Centerpartiet förutsätter därtill att folkpensionerna i fortsättningen skall förstärkas i takt med standardstegringen. Samhället skall icke tvinga någon att ha tilläggsförsäkring. Den enskilde måste ha frihet att själv välja sparmål. Familjeskyddet förstärkes och utformas inom folkpensioneringens ram. Det måste göras så effektivt att familjeförsörjares efterlevande får sin trygghet tillgodosedd. Barntilläggen bör utgå, tills barnen fyllt 16 år. Invalidpensioneringen måste förbättras, inkomstprövningen slopas, pensionsbeloppen höjas och pension utgå redan vid halv invaliditet. Av riksdagen begärd utredning om invalidpensioneringen bör igångsättas och drivas med största möjliga skyndsamhet. Finansieringen av grundtryggheten får icke ske så att kostnaderna i framtiden alltmer överflyttas på den enskildes pensionsavgifter. Frågan om en rättvisare fördelning av kostnaderna mellan staten och kommunerna måste snarast utredas och förslag föreläggas riksdagen. En frivillig tilläggspension bör enligt Centerpartiets bestämda uppfattning möjliggöras genom att frivilligt sparande för ålderdomen uppmuntras och stödjes. Genom frivillig pensionsförsäkring, pensionsfond i fastighet eller rörelse öppnas möjligheter härtill. Å särskilt pensionskonto i bankinrättning bör medel med skattebefrielse kunna avsättas. Möjligheterna att värdegarantera sålunda sparade medel bör snarast utredas. Alla medborgare måste ges grundtrygghet och förbättrade möjligheter att komplettera grundskyddet efter eget fritt val. Löneavtalen bör så utformas att den enskilde får möjlighet att välja mellan kontant bruttolön eller nettolön och tilläggspension. Samma frihet bör gälla de anställda då staten är arbetsgivare. Centerpartiet avvisar bestämt varje form av lagstadgad tilläggspension och en därav följande centraldirigerad fondering av kapital, som i grund skulle förändra förutsättningarna för hela vår samhällsekonomi. DE SOCIALPOLITISKA FRÅGORNA i övrigt har av Centerpartiet tagits upp till debatt i en vid årets riksdag väckt motion, vari kräves en översyn av socialpolitikens olika former. Riktmärket för samhällets åtgärder måste vara att skapa ett ekonomiskt grundskydd för den enskilde som ger trygghet under uppväxtåren, vid ålderdom, sjukdom, invaliditet, familjeförsörjares död liksom vid inkomstbortfall i anledning av arbetslöshet och liknande. Folknykterhet är en av förutsättningarna för vårt framåtskridande på olika områden. Nykterhetsarbetet måste därför ges ett verksamt stöd. UNGDOMSFRÅGORNA måste enligt Centerpartiets uppfattning ägnas ökad uppmärksamhet. Familjebanden måste stärkas och tryggare hemförhållanden skapas genom samverkan mellan hem och samhälle. Ungdomsvårdande åtgärder genom det allmännas försorg liksom åtgärder att motverka ungdomsbrottsligheten är nödvändiga. Det tilltagande ungdomsfylleriet måste med all kraft motarbetas. UNDERVISNING OCH FORSKNING måste kraftigt främjas. Vetenskap, litteratur, konst och andra kulturyttringar omhuldas. Enhetsskolan utbygges så att den tillsammans med övrig undervisning kan erbjuda alla - oavsett bostadsorten - fullvärdig teoretisk och praktisk utbildning. Den tekniska utbildningen måste i vår tid särskilt stödjas. I folkundervisningen måste kristendomsämnet ingå och undervisningen så utformas att den ger en positiv inställning till den kristna livsåskådningen. DET SAMHÄLLSEKONOMISKA LÄGET inger bekymmer. Oroande avsättningssvårigheter har uppstått inom viktiga produktionsområden och medför arbetslöshet. En effektiv samordning av olika åtgärder inom penning- och finanspolitik är därför nödvändig för att få ett fast grepp om det uppkomna läget. I det vikande konjunkturläget är det nödvändigt att kapitalförsörjningen säkras på rimliga villkor, så att investeringsverksamheten bättre kan upprätthållas och sysselsättningen tryggas. Bättre kreditmöjligheter spelar därvid en avgörande roll. Högräntepolitiken måste avvisas. JORDBRUKETS BETYDELSE för samhällsekonomien och sysselsättningen inom andra näringsgrenar bör väl beaktas. Dess ekonomiska ställning tenderar att bli kristartad och vållar nu stora bekymmer. Snabba och effektiva åtgärder måste vidtagas för att trygga avsättningen av jordbrukets produkter, sedan särskilt exportmöjligheterna försämrats. Gällande treårsavtal måste respekteras och den däri utlovade inkomstlikställigheten åstadkommas. Jordbrukets utgångsläge inför nästa avtalsperiod måste snarast noggrant kartläggas och sådana riktlinjer dras upp att verklig garanti skapas för att 1947 års riksdagsbeslut om inkomstlikställighet uppfylles i sin helhet. I all synnerhet i en tid med begynnande sysselsättningssvårigheter måste det vara ett samhällsintresse att bevara småbruket som sysselsättningsobjekt. Man kan ej heller betrakta småbrukets problem utan att ta hänsyn till dess avgörande roll för befolkningsunderlaget i glesbygden. Trädgårdsnäringen och fisket måste tillförsäkras skälig inkomst. Avsättningen av trädgårdsprodukterna måste organiseras och gränsskyddet förstärkas. Fiskerinäringens kreditfrågor måste snarast bringas till en lösning. Dessa näringars betydelse för folkhushållet måste rätt värdesättas. NÄRINGSPOLITIKEN måste syfta till att skapa sådana förutsättningar att den enskilda företagsamheten främjas och uppmuntras. Särskilt småföretagsamheten måste stödjas, då den spelar en avgörande samhällsekonomisk roll, utgör en betydelsefull bebyggelsefördelande faktor och är groningsgrunden för all företagsamhet. Dess kapital- och lokalfrågor liksom frågan om vinst- och förlustutjämning måste i första hand lösas. Småföretagsamheten får inte berövas sin betydelsefulla plats i vårt näringsliv. SKATTESÄNKNINGAR måste genomföras sa snart möjligheter ges. Effektivare kommunal skatteutjämning måste genomföras. Pågående utredning av frågan om resultat- samt vinst- och förlustutjämning måste snarast slutföras och förslag föreläggas riksdagen. Kommunerna får icke till någon del berövas den provisoriska skatteersättning som tillkommer dem enligt riksdagens beslut. Den tillsatta statliga besparingsutredningens arbete, som är av största vikt för åstadkommande av bestående skattesänkning, måste bedrivas med kraft och skyndsamhet. BEBYGGELSEPROBLEMEN måste bringas till en lösning om icke befolkningsfördelningen i vårt land skall snedvridas. En ändamålsenligt fördelad bebyggelse och en decentralisering av näringslivet måste kraftigt främjas. Kommunikationernas särskilt järnvägarnas roll måste klarläggas innan vidare nedläggning av förbindelser beslutas. Egnahemsbebyggelsen skall främjas. Decentralisering av beslutanderätten i olika frågor ut på länsplanet och till kommunerna måste i tillämplig omfattning genomföras. Din röst på centerpartiet! Vårt stöd åt dina intressen! Välj den 1 juni CENTERPARTIET