Socialdemokraternas uttalande antaget vid valupptakt

s
Socialdemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 1976
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Det främsta målet för socialdemokraternas politik är att skapa arbete åt alla. Under den värsta ekonomiska kris som drabbat världen sedan 1930-talet har vi i Sverige ökat sysselsättningen med 240 000 nya jobb. Genom ett aktivt reformarbete har människornas trygghet ökat. Men hoten mot sysselsättning och trygghet finns kvar. Ekonomiska, sociala och politiska kriser präglar vår omvärld. I flera stora industriländer är man nu beredd att använda arbetslöshet som ett. medel att bekämpa inflationen och att även under en högkonjunktur godta en arbetslöshet på 4-5 procent. Det är en politik som vi aldrig kommer att acceptera. Vi ska fortsätta att bekämpa vår egen arbetslöshet, som nu är drygt en procent. Framtidens sysselsättning kan inte tryggas genom en passiv väntan på de privata kapitalägarnas åtgärder. Samhället måste aktivt gå in och i samverkan med löntagarna och näringslivet leda arbetet på att skapa arbete åt alla i hela landet. Det privata vinstintresset har drivit fram en koncentration av sysselsättning och befolkning till vissa delar av södra och mellersta Sverige. Gemensamt har medborgarna fått gripa in genom statliga och kommunala insatser för att motverka koncentrationen. Statens Skogsindustrier byggdes upp på ruinerna av bankruttmässiga privata sågverk på 1930-talet och ger nu försörjning åt 2 600 anställda i Norrbotten. Staten har byggt upp Norrbottens Järnverk i Luleå med 5 000 anställda. Den statliga lokaliseringspolitiken har inneburit utbyggnader i 1000 företag på 266 orter i de sju skogslänen. Det har gett arbete åt 26 000 människor. Samhällets åtgärder för utbildning, sjukvård, omvårdnad av gamla, utbyggnad av barnomsorg och stöd åt handikappade samt annan angelägen service har ökat människornas trygghet. Det har även inneburit många nya arbetstillfällen. En solidarisk skattepolitik har gett de nödvändiga resurserna för dessa insatser. En borgerlig skattepolitik utgör ett hot mot medborgarnas trygghet. Skatteutjämningsbidrag, som byggts ut kraftigt, innebär att medborgarna i skattesvaga kommuner har getts underlag för en god service. Vår politik har medfört att sysselsättningen inom industrin och den offentliga verksamheten har ökat i skogslänen. Den nedåtgående befolkningsutvecklingen har vänt. Vi vet att vi är på rätt väg. Konferensen "Vår politik för arbete och trygghet", samlad i Umeå den 20 augusti 1976 försäkrar att socialdemokratin och den fackliga rörelsen kommer att fortsätta kampen mot näringslivets koncentration. Invånarna i Norrland och övriga skogslän har rätt till samma sysselsättningsmöjligheter som finns i andra delar av landet. En borgerlig låt-gå-politik vore ödesdiger för detta arbete. Vi vill fortsätta att bygga ut samhällsägda basindustrier, vidareförädla våra råvaror, stärka lokaliersingspolitiken, bygga upp en aktiv sysselsättningsplanering i kommuner och företag samt trygga försörjningen med kapital och energi. Människorna i Norrland och andra skogslän har lärt sig av erfarenheten att starka samhällsinsatser för sysselsättning inte är ett hot utan en förutsättning för tryggheten. Därför krävs en socialdemokratisk valseger den 19 september. Uttalande antaget vid valupptakt i Umeå den 20-21 augusti 1976