Valmanifest 1982. Framtid i frihet.

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1982
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Framtid i frihet. Moderata Samlingspartiets viktigast uppgift är att säkra en FRAMTID I FRIHET för Sverige och dess medborgare. I Frihet från yttre tvång och inre förmynderi. Frihet som ger oss alla lika möjligheter. Ett fritt samhälle förutsätter en fri ekonomi. Ingenstans har socialism kunnat förenas med demokrati. Därför bekämpar vi fondsocialismen. Vi moderater vill sprida det personliga ägande och slå vakt om vårt öppna samhälle och vårt folkstyre. Vårt samhälle skall ge den enskilde självbestämmande och trygghet. Vi tror på människorna och vill ge dem möjlighet att ta initiativ och ansvar. Det är människorna som skall forma utvecklingen. Den ekonomiska krisen kan lösas. Den beror på att de offentliga utgifterna vuxit för snabbt,och att näringslivet trängts undan och försvagats. Sveriges upplåning utomlands måste upphöra inom 4-5 år. Det fordrar att den offentliga sektorn hålls tillbaka och att näringslivet växer. Budgetunderskottet leder till snabb inflation, höga räntor och enorma statsskulder. Därför måste det snabbt minska. Det kan bara ske genom besparing och mera arbete. De samlade offentliga utgifterna måste "frysas" under de närmaste åren. Inget område kan undantas från spararbetet Skattetrycket måste sänkas. Det ökar viljan till arbete, sparande och företagsamhet. Marginalskatten skall, vara högst 50% för den helt dominerande delen av de heltidsarbetande. Inflationen skall inte smyghöja skatten. Rätt till avdrag för underskott skall finnas. Besparingar möjliggör skattesänkningar. Kommunalt skattestopp, sänkta statsskatter och minskad rundgång leder till sänkt skattetryck. Näringslivets konkurrenskraft måste förbättras. Det kräver stor försiktighet med kostnadsökningar och en stram ekonomisk politik. Ytterligare bördor, t.ex löneskatter eller proms, skall inte läggas på produktionen. Goda vinster leder till investeringar. Nyföretagande och. småföretagsamhet skall stimuleras. Full sysselsättning kan endast tryggas genom ett konkurrenskraftigt näringsliv För höga lönekostnader är ett hot mot dagens jobb och för låga vinster ett hot mot morgondagens. Svaga regioner skall stimuleras med sänkta skatter och inte med ökade bidrag Familjen är samhällets grundsten. Barn och ungdom skall ges en god och trygg uppfostran. Familjebeskattningen skall ta hänsyn till försörjningsbördan. Vårdnadsersättning för de små barnen och avdragsrätt för nödvändiga barntillsynskostnader skapar valfrihet mellan hem- och yrkesarbete samt mellan olika former av barnomsorg. Utbildningen skall ge goda kunskaper, färdigheter och arbetsvanor. Den skall fostra till ansvar och förmedla vårt kulturarv. Betygen skall visa vad eleverna kan - inte ange rangordning mellan dem. Betyg skall ges på samtliga stadier i grundskolan och i gymnasieskolan. Antagningssystemet till högskolan måste anpassas till utbildningens krav. /Den högre utbildningen och forskningen måste ges en högre kvalitet. Rättstryggheten skall förbättras och våld motverkas. Drogmissbruk skall förebyggas av hem och skola. Narkotikabrottsligheten skall bekämpas genom ökade polisinsatser och hårda straff. Den organiserade brottsligheten kan brytas genom samordnade insatser från berörda myndigheter. Byråkrati skall motarbetas och den enskildes ställning stärkas. Onödig detaljreglering och klåfingriga förbud skall tas bort. Lagarna skall vara klara och enkla. Medborgarna skall ha rätt till snabba och klara besked av myndigheter. Radio- och TV-monopolet skall avskaffas. Reklam i radio och TV skall tillåtas. Etableringsfrihet för nya medier vidgar yttrandefriheten. Kulturbyråkratin skall minskas. Den sociala tryggheten vid ålderdom sjukdom och handikapp liksom vid arbetslöshet och annan ofärd skall garanteras. Stat och kommun står för grundtryggheten. Enskilda insatser skall stimuleras och offentligt monopol på vård avvisas. Valfrihet skall fornas mellan olika alternativ. Insatser på det sociala, området får inte motverka arbete och sparande. Svenska kyrkan skall vara en öppen folkkyrka, verksam över hela landet. Den skall ha frihet att besluta i egna angelägenheter. De fria samfundens ställning skall värnas. Bostadspolitiken skall göra det möjligt för allt äga sin bostad. Ägarlägenheter införes. Bostadsrätter stimuleras genom att kommunala bostadsföretag säljer fastigheter till de boende. Kommunal borgen gör det möjligt för dem som saknar eget kapital att köpa lägenheter. De generella bostadssubventionerna skall avvecklas på sikt. Den enskilde hyresgästen ges förhandlingsrätt. En ny plan- och bygglag skall förenkla byggandet och göra det lättare att skaffa egen bostad och fritidshus. Miljöpolitiken skall bekämpa de avgörande miljöhoten, främst försurningen. Oljeberoendet skall minskas. Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för arbetet på en bättre miljö. En bättre naturvård kan uppnås genom samarbete mellan stat, kommun och enskilda. Jordbruket och fisket tryggar vår försörjning och vårt oberoende. Enskilt ägande av mark skall främjas. En levande landsbygd befrämjar regional balans. Skogsindustrins råvaruförsörjning säkras genom ökad lönsamhet inom skogsbruket. Utrikespolitiken skall verka för frihet och fred för Sverige och vår omvärld. Förbindelserna med Norden och Europa skall byggas ut. Mittlinjen i Östersjön skall hävdas. Biståndet till utvecklingsländerna skall leda till ekonomisk och demokratisk utveckling. Nedrustning måste vara balanserad mellan öst och väst. Kampen mot diktatur och förtryck är avgörande för arbetet för fred. Det är inte demokratierna som hotar freden i Europa. Ett starkt försvar är Sveriges viktigaste bidrag till freden i Nordeuropa. Bevakningen av våra gränser och kuster skall förbättras. Försvarsutgifterna får ej minska ytterligare i dagens spända världsläge. Sverige behöver en stabil regering som med stryka och fasthet kan föra den ansvarsfulla politik som krävs för att lösa Sveriges ekonomiska problem. Politiken måste bygga på det långsiktigt nödvändiga - inte det kortsiktigt populära., Vi moderater vänder oss mot den socialdemokratiska politiken. Den medför högre skatter, mer byråkrati och större, underskott. Ekonomin undergrävs och arbetslösheten ökar. Löntagarfonder innebär att näringslivet socialiseras och att friheten hotas. Moderata Samlingspartiet arbetar för n icke-socialistisk majoritetsregering som driver en klart borgerlig politik. Det är väljarna som avgör förutsättningen för och inriktningen av en sådan regerings sammansättning och politik. Detta valmanifest antogs av Moderata Samlingspartiets partistyrelse den 7 augusti 1982 och presenterades vid valupptakten i Borgholm den 8 augusti 1982.