Rättning vänster i valet.

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1944
Download: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
RÄTTNING VÄNSTER I VALET Världskriget går mot sitt slut. Freden är i sikte för de pinade folken. Fascismens krigsmaskin krossas på slagfälten av Sovjets Röda Arme och övriga allierade nationers tappra väpnade styrkor. De ockuperade ländernas folk, patrioternas underjordiska kampgrupper, bereder sig att slå sista slaget mot de brottsliga inkräktarna. Krigets och folkförtryckets gamla värld går i graven. En ny och bättre värld skall stiga ur kaos. Sverge har förskonats från kriget, men dess folk har dock måst bära tunga bördor. Och bördorna har fördelats orättvist. De rika har blivit rikare och de fattiga har blivit fattigare. Folket demokratiska friheter har hårt kringskurits. Lönestopp och politisk reaktion kännetecknar krigsårens svenska politik. Den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen, har gett de borgerliga majoritet i samlingsregeringen, med resultat att det arbetande folket får sitta emellan. Det har varit en dålig regering. Den trodde på fascismens seger och anpassade sin politik härtill. Anpasslingar har suttit vid rikets roder och överallt vid samhällets kommandoposter. Dessvärre också inom arbetarrörelsen. Detta förklarar den i många stycken nesliga och farliga utrikespolitik som gynnat Tysklands och Finlands krigsregeringar. Detta förklarar även den reaktionära inrikespolitiken. Styresmännen har pressat arbetets folk till bristningsgränsen, gynnat de rika och slösat med statens miljoner i ofta huvudlösa utgifter som icke gagnat beredskapen. Lagrötan har brett ut sig. Den medborgerliga friheten har allt mer fått vika för ett polisstyre, som hotar att bli en stat i staten. DETTA MÅSTE ÄNDRAS En annan linje måste utformas, som innebär att man lägger om kursen i både den yttre och den inre politiken, så att den bringas i samklang med den vänsterutveckling som försiggår och den sociala omdaningsprocess som stundar. Fascister, reaktionärer och anpasslingar skall berövas varje inflytande. Arbetarrörelsens efterkrigsprogram skall genomföras. Arbetarklassen måste föra en självständig politik och därvid samverka med bönderna och alla ärligt demokratiska krafter, som vill skapa frihet, trygghet och välstånd åt hela folket samt forma den nya tidens Sverge. Samlingsregeringen skall avskedas och en vänsterregering bildas, vilken genomför denna nya kurs. Detta kan genomföras om folket i val den 17 september väljer rätt sida och röstar med kommunisterna. MOT SAMLINGSREGERINGEN FÖR EN VÄNSTERREGERING. Sverges Kommunistiska Parti Partistyrelsen.