VPK:s valmanifest. Med VPK för vänsterseger!

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1973
Download: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
VPK:s VALMANIFEST Med VPK för vänsterseger! Vänsterpartiet kommunisternas. politik utformas på socialistisk grundval. Partiet deltar i och söker utveckla arbetarklassens kamp för dagskraven och samarbetar i detta syfte med alla progressiva krafter. Partiets målsättning är att arbetarklassens kamp skall leda till kapitalismens avskaffande och socialismens genomförande i Sverige. På grundval av parti- och handlingsprogram ställer Vänsterpartiet kommunisterna följande krav i centrum inför valet den 16 september: Rätt för alla kvinnor och män till ett meningsfullt arbete. Rätt att bestämma över de egna arbetsvillkoren. Rätt till ekonomisk trygghet. Rätt till en hälsosam arbets- bostads- fritidsmiljö. Nej till EEC, internationell solidaritet mot imperialismens förtryck. Regeringens politik, som byggt på samverkan med monopolkapitalet, har inte kunnat lösa dessa uppgifter. De borgerliga partierna utgör ett ännu sämre alternativ. En borgerlig regering skulle försämra villkoren för majoriteten av folket Den skulle driva en reaktionär utrikespolitik och öppet bekämpa fortsatt och utvecklad solidaritet med de folk som kämpar för sin frihet. En valframgång för VPK driver politiken åt vänster. En stark framgång för VPK påverkar de politiska besluten i en för folkflertalet gynnsam riktning. En stark framgång för VPK är nödvändig för att hindra tillkomsten av en borgerlig regering likaväl som en koalitionsregering mellan socialdemokraterna och något eller båda de s k mittenpartierna. Vänsterpartiet kommunisterna kombinerar alltid det parlamentariska arbetet med den grundläggande aktiviteten på arbetsplatser, bostadsområden, fackföreningar och andra folkrörelser. VPK:s verksamhet i massorganisationerna syftar till att dessa skall utgöra kamporganisationer för medlemmarnas intressen. Följande krav är i dag viktigast i partiets kamp: Kamp mot arbetslösheten. AP-fonderna sätts in för att skapa och utveckla statliga basindustrier. Omedelbar ökad satsning på samhällsnyttiga arbeten - fler daghem, bättre sjuk- och åldringsvård, miljöförbättringar. Ökad kollektiv trafik. Särskilda åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Rättvisa åt kvinnorna. Bkämpa kvinnoarbetslösheten lika lön för lika arbete. Rätt till meningsfull utbildning och omskolning. Kraftig ökning av antalet barnstugeplatser. Ökad social service. Fri abort. En regionpolitik som säkrar full sysselsättning i alla regioner utan avfolkning. Prisstopp på alla nödvändighetsvaror. Lägre livsmedelspriser. Lågprislinje i jordbrukspolitiken. Omedelbart hyresstopp. Ny bostadspolitik som ger lägre hyror. Statlig bostadsbank. Lågränta. Förstatliga den tunga byggnadsmaterialindustrin. All bostadsmark i kommunernas ägo. Demokratisk skattepolitik. Bort med moms på maten. Lägre skatter för lönarbetarna. Hårdare beskattning av bolag och stora förmögenheter. Staten övertar kommunernas tunga utgifter. Skärpta åtgärder mot skattefusk och skatteflykt. Stopp för kapitalexporten. Offensiv lönekamp. Höjda reallöner på vinsternas bekostnad. Nej till statlig inblandning i lönepolitiken. Förkorta arbetsveckan till 35 timmar, i första hand vid underjords- och skiftarbete. Fem veckors semester. Lagfäst pensionsålder vid 65 år. Högre folkpensioner. Samma pensioner för gifta som för ogifta. Lika villkor för bostadstillägg och socialhjälp i alla kommuner. Rättvisa åt de handikappade. Allmän socialförsäkring. Bryt kapitalets envälde på arbetsplatserna. Bort med par. 32. Bort med par. 4 i kollektivavtalslagen som begränsar strejkrätten. Bestämmanderätt för de anställda över löneformer, personalfrågor och arbetsmiljö. Rätt att hindra uppsägningar och omplaceringar. Rätt till möten och agitation på arbetsplatserna Miljön skall bestämmas av människorna - inte av profiten. Stopp för kalhuggning och giftbesprutning. Ny riksplan som värnar om miljön. Skyldighet för industrin att införa långt gående rening. Återanvändning av avfallsprodukterna. Kraftig ökad miljöforskning. Bestämmanderätt för befolkningen att utforma boendemiljön. Ökad satsning på den kollektiva trafiken. Stopp för nedläggning av järnvägslinjer. Överförande av den tunga trafiken från vägarna till järnvägarna. Privatbilismen i tätorterna begränsas genom ökad kollektiv trafik. Kraftiga insatser för ökad trafiksäkerhet. Säg upp EEC-avtalet. Utvecklad handel med de socialistiska staterna och länderna i tredje världen. Sänkta militärutgifter. Folkförsvar under demokratisk kontroll. Demokratiska rättigheter för de värnpliktiga. Utbildning och kultur i det arbetande folkets tjänst. Lagstadgad rätt till utbildning på alla områden. Studielön. Den borgerliga dominansen i läromedel och läroplaner måste brytas. Kyrkan skiljs från staten. Kamp mot kommersialiseringen av kulturen. Ökade resurser till det folkliga kultkulturarbetet och kulturarbetarnas uppsökande verksamhet. Demokratisk grundlag. Skydd i grundlagen för de medborgerliga fri- och rättigheterna. Bort med EEC-paragrafen. Monarkin avskaffas. Slopa 4-procentspärren i riksdagsval. Strejkrätt och förbud mot par. 32 inskrives i grundlagen. Lagfäst invandrarnas rättigheter. Kommunal rösträtt för invandrarna. Bort med terroristlagen. Solidaritet i handling. Erkänn PRR i Sydvietnam och GRUNK i Kambodja. Ökat politiskt och ekonomiskt stöd åt befrielserörelserna. Stopp för den svenska storfinansens utsugning av folken i andra länder. Välj det socialistiska alternativet den 16 september - Välj VPK