SKP:s valmanifest. Med folket - mot storfinansen

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1964
Download: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
SKP:s valmanifest MED FOLKET - mot storfinansen Högkonjunktur med i allmänhet god sysselsättning, växande export och stegrad arbetsproduktivitet kännetecknar vårt lands ekonomiska läge. Goda förutsättningar föreligger för en allmän förbättring av det arbetande folkets levnadsstandard och sociala trygghet. Ett hot mot framstegstakten utgör den ständiga pris- och kostnadsstegringen. Denna är likväl ingen obönhörlig lag för den ekonomiska utvecklingen utan en följd av storfinansens makt över det ekonomiska livet, spekulationens fria spel och att statsmakterna i alltför ringa grad användes för att styra ekonomin i för samhället önskvärd riktning. Stegrade priser på varor och tjänster, höjda hyror, av penningvärdeförsämringen betingade sociala kompensationskrav, ökade samhälleliga kostnader och skattebehov ställer allt ofrånkomligare frågan om att regera mot storfinansen i stället för med denna. Prisstegringen måste stoppas genom samhälleliga åtgärder. Priserna bör göras till föremål för förhandlingar baserade på offentlig insyn över kostnadsutvecklingen. De höga räntorna, som väsentligt bidrar till att pressa upp priserna på varor och tjänster liksom hyrorna, bör sänkas. Ett medel härför kan vara ett speciellt statligt kreditinstitut, som till skälig ränta tillhandahåller kapital för bostadsbyggande och därmed sammanhängande investeringar. Markspekulationen måste stoppas oförtjänt stor värdestegring indras till samhället. Hejdad inflation betyder hejdad kostnadsfördyring också för stat och kommun. Skatterna för mindre inkomsttagare kan sänkas genom att de växande stora förmögenheterna och vinsterna får bära en större andel av de samhälliga kostnaderna. Skattepolitikens huvudlinje måste vara en rättvisare fördelning av skatterna i förhållande till olika samhällsgruppers ekonomiska bärkraft. Nationalinkomstens ökning och nya statliga inkomstkällor kan - genom skärpt förmögenhets-, vinst- och spekulationsbeskattning och skapande av nya statliga företag - betyda väsentligt ökade samhälleliga resurser, som bör användas för - en aktiv industriell lokaliseringspolitik, med tyngdpunkt lagd på utveckling av statliga basindustrier; - bättre stöd åt rationaliseringen inom jordbruket samt skärpt prisövervakning ifråga om förädling och distribution av jordbruksprodukter i syfte att åstadkomma billigare livsmedel; - ökade insatser för fler och billigare bostäder genom ett statligt kreditföretag samt byggnadsföretag i allmän ägo, baserade på storproduktion och maximalt utnyttjande av stordriftens fördelar ifråga om planering och teknik; - åtgärder som radikalt förbättrar möjligheterna till förvärvsarbete för kvinnor, ökade anslag för byggandet av daghem och förskolor och sänkning av avgifterna i dessa; - snabb höjning av barnbidragen till 1.200 kronor jämsides med att de indexregleras och särskilda familjetillägg till familjer med tre eller flera minderåriga barn som första åtgärder för en radikal förbättring av barnfamiljernas läge; - förbättring av folkpensionerna och särskilda åtgärder för att minska skillnaden i äldre folkpensionärers läge jämfört med ATP-försäkrades; - ökade resurser för sjukvårdens utbyggnad, för utbildning av läkare, sköterskor och annan sjukvårdspersonal samt för rationalisering av sjukvårdsarbetet; - större anslag till ungdomens yrkesutbildning, till idrottsrörelsens liksom andra ungdomsorganisationers verksamhet. Andra aktuella sociala reformkrav är: avskaffandet av karensdagarna vid sjukdom och beslut vid 1965 års riksdag om 40-timmars arbetsvecka. Frågan om en demokratisk författningsreform får inte förhalas. Målsättningen bör vara republik och en riksdag, bestående av en enda kammare, baserad på direkta, proportionella val med rättvis mandatfördelning och rösträtt från 18 år. Vårt lands neutralitetspolitik bäres upp av ett överväldigande folkflertal. En aktiv svensk fredsinsats liksom väsentligt större hjälp till utvecklingsländerna har också folkmajoritetens stöd. En växande allmän opinion i vårt land motsätter sig atomvapen, kräver minskade försvarskostnader och vill internationell nedrustning och fredlig samexistens mellan alla länder och folk, oavsett samhällssystem. Sveriges Kommunistiska Parti eftersträvar en socialistisk förnyelse av vårt lands politik. Det innebär att folkets intresse skall vara bestämmande för samhällsutvecklingen, att demokratin skall genomföras också inom företagen och det ekonomiska livet, att social trygghet för alla skall bli samhällets lag, att folkets väl skall gå före storfinansens. Kommunisterna har i riksdag, landsting och kommunala församlingar ställt många förslag som utan deras insatser aldrig skulle ha framförts. Många av reformförslagen har blivit verklighet genom att organisationer och enskilda slutit upp bakom dem. Kommunistiska partiet för fram det socialistiska alternativet i svensk politik. Därför är ditt stöd åt kommunisterna en röst för större trygghet och en bättre framtid. Sveriges Kommunistiska Parti Partistyrelsen