Högern säger ifrån

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1948
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
HÖGERN säger ifrån ... Tre års socialistisk planhushållning har fört oss allt längre in i regleringarnas och den personliga ofrihetens samhälle. Arbetslusten sjunker, sparviljan minskar. Värdet av den svenska kronan försämras allt mer. Våra miljardtillgångar i guld och utlandsvalutor är snart förbrukade. Vi har förlorat vår internationella handelspolitiska rörelsefrihet. Vårt anseende utomlands äventyras. Vi står inför allvarliga störningar i produktions- och arbetslivet. Företagssamhet och egen omtanke förtvinar under en opersonlig stats allt hårdare förmynderskap. Och till bot för allt detta har regeringen intet att föreslå utom fler ämbetsverk, nya eller skärpta regleringar - mera tvång. Medborgare! Vill Du att detta skall fortsätta? Vi säger nej: Högern godtar ej regeringens politik. Vi tror på fria människors förmåga att i gemensamt arbete öka och förbilliga landets produktion. Vi vet att en samlad insats av vårt folk kan skapa grunden för en förnuftig avveckling av reglerings- och ransoneringsväsendet och bevarandet av penningvärdet till tryggande av de sociala förmånerna och medborgarnas sparade slant. Vi vill begränsning av den svällande statsapparaten, fler människor som arbetar produktivt och färre som kontrollerar. Vi vill skatteformer, som uppmuntrar i stället för att bestraffa sparsamheten och strävan att sörja för sitt och sina. Högern vill en alliansfri utrikespolitik, nordiskt samarbete och starkt försvar. Högern vill ett lönsamt, bärkraftigt jordbruk, som även i avspärrningstider kan förse oss med livsmedel. Högern vill en skola, som ger ungdomen god praktisk och teoretisk utbildning, samt medverkar till den fostran till självständighet och ansvar, som är folkets grund och förutsättning. Högern vill samla alla ärliga svenskar och demokrater till kamp mot kommunismens samhällsupplösande våldsläror. Högern vill bygga ett välståndets och trygghetens samhälle på kristen grund - för fria svenska män och kvinnor HÖGERNS RIKSORGANISATION