Det är du som avgör.

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1994
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Det är du som avgör Det här är Vänsterpartiets valplattform. Vi vill ta kamp mot överheten. Som. arbetslös eller lågavlönad kan vi känna maktlöshet, men tillsammans kan vi ändra på den politiska utvecklingen. Det är människors medvetna val som avgör framtiden. Vi presenterar några av våra idéer och förslag. Men det är den enskilda människan som gör valet. Många människor kan tillsammans utgöra en mäktig kraft som visar vägen fram till ett rättvist och solidariskt samhälle. Det är DU som avgör allas vår framtid. Välj solidariteten! Vänsterpartiet vill göra valet i september 1994 till ett solidaritetsval. Vi är ett röd-grönt socialistiskt parti och vi har våra rötter i arbetarrörelsen. Vi vill förena arbetarrörelsens klassiska värderingar om solidaritet, rättvisa och demokrati med en radikal miljöpolitik. Ett samhälle byggt på alla människors lika värde kan inte ha ett kvinnoförtryck. Arbetslöshet och social nedrustning skapar grogrund för rasism och flyktingfientlighet. Vänsterpartiet står för solidaritet med världens fattiga och förtryckta. Vårt ansvar innefattar att också människor som flyr från krig och misär möts med humanitet och trygghet i Sverige. Vänsterpartiet står för en långsiktig hållbar utveckling, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Om vi ska kunna häva krisen måste klass- och könsskillnaderna minska. Vi arbetar för en ekonomisk omfördelning men också för en medveten miljöpolitik. Vi arbetar för allas rätt till arbete. Miljöomställning innebär nya jobb liksom en omfördelning av arbetstiden i riktning mot sex timmars arbetsdag. Vi säger nej till en svensk anslutning till den Europeiska Unionen (EU). Byt regering - byt politik Den borgerliga regeringen måste bort och ersättas med en regering som har sin förankring i arbetarrörelsen. Men det räcker inte med att byta regering, vi måste också byta politik. Vänsterpartiet är berett att medverka till en politik som innebär nya jobb och återupprättad välfärd. Vi är också redo att dela ansvaret för att nödvändiga utgifter för vård, omsorger och nya jobb också finansieras. Den borgerliga regeringen är en katastrof för Sverige. Den har drivit en ren klasspolitik vilket lett till att bolag, förmögenhetsägare och höginkomsttagare har fått stora skattelättnader samtidigt som lågavlönade drabbats av ökade avgifter och försämrad offentlig service. Krisen har sina rötter i den spekulationsekonomi och den nyliberala våg som också påverkade den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Socialdemokratins tredje väg beredde mark för borgarnas enda väg. De borgerliga har förvärrat krisen genom åtstramningspolitik mitt under en lågkonjunktur. Demokratin har urholkats och makten koncentrerats. De borgerliga tror att marknadskrafterna ensamma måste styra all utveckling, att demokratin och solidariska värderingar spelat ut sin roll. Vänstern menar tvärtom att människors kraft skall tas tillvara och att vi jämlikt skall styra samhället. Internationella finansintressen och stora svenska kapitalägare har fått starkt ökad makt. Avreglerade valutamarknader leder till att spekulanter och inte riksdagen styr ekonomin. Svikna löften och fallskärmsavtal har skapat berättigad misstro mot etablissemanget. Politikers maktlöshet mot marknadskrafterna undergräver tron på den politiska demokratin. Marknadsekonomin måste regleras socialt och enligt miljömässiga hänsyn. Vänsterpartiet har länge kritiserat dagens utveckling. Vi behöver mer, inte mindre demokrati. Den privata maktkoncentrationen måste motverkas av ökad kollektiv kapitalbildning och stärkt fackligt inflytande i företagen. Kvinnor måste erövra större politisk och ekonomisk makt. Vi behöver fler människor som aktivt deltar i samhällsutvecklingen. Arbete Alla människor skall ha rätt till arbete. Arbetslöshet ger så svåra skador - mänskligt, socialt och samhällsekonomiskt - att insatser för att skapa nya meningsfulla jobb alltid är lönsamma för samhället. Massarbetslöshet undergräver folkhälsan och leder till en hård belastning på sjukvård och socialförsäkringssystem. Mer än en halv miljon arbetstillfällen har förlorats under de senaste åren. Fler människor måste in i produktivt arbete. Med dagens höga arbetslöshet kravs en ny ekonomisk politik som ökar efterfrågan på hemmamarknaden och ökar köpkraften för lågavlönade. Vänsterpartiet vill därutöver bekämpa arbetslösheten med tre huvudmetoder: För det första vill vi ha 6-timmars arbetsdag. Det går att både arbeta mer och fördela arbetstiden jämnare. Då skapas nya arbetstillfällen. Den tekniska utvecklingen måste komma alla till del genom kortare arbetstid. Det främjar också jämlikhet mellan könen. Sjukfrånvaro, arbetsskador och förtidspensioneringar minskar. För det andra kan en näringspolitik som stimulerar ökad förädlingsgrad och högre tekniknivå i industrin skapa flera jobb. En övergång till en mer miljövänlig och mindre en energikrävande produktion, en utbyggnad av järnvägar, samt miljösanering av bostäder och lokaler, kan också ge fler och nya jobb. För det tredje kan många jobb också skapas genom att förbättra sjukvård, äldreomsorger och utbildning. Men vi vill inte bara få fram fler jobb. Vi vill dessutom fördjupa demokratin på arbetsplatserna, så att anställda kan påverka sin arbetssituation. Ett utvecklande och skapande arbetsinnehåll i en demokratisk arbetsorganisation är målet. Det gynnar inte bara den enskildes välbefinnande utan är också god ekonomi. Stress och sjukdom på arbetet liksom långtidsarbetslösheten kan därmed minska. Vi slår vakt om arbetsrättslagstiftningen och avvisar alla försök att försämra LAS (lagen om anställningsskydd). Vi försvarar de fackliga rättigheterna. Välfärd Vänsterpartiet vill slå vakt om den sociala tryggheten. Vi motsätter oss bestämt karensdagar. Höj ersättningsnivåerna för de sämst ställda inom sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och ATP-system. Vi vill minska kostnaderna för socialförsäkringarna genom att medverka till att fler människor kommer i arbete, genom en bättre arbetsmiljö och genom att arbeta för en bättre folkhälsa. Socialförsäkringarna skall i huvudsak finansieras med arbetsgivaravgifter och skatter. Att kraftfullt öka andelen egenavgifter, som borgarna och socialdemokraterna vill, drabbar de sämst ställda hårdast. Vänsterpartiet arbetar för kvinnornas rättigheter och för jämställdhet mellan könen. De borgerligas sociala nedrustning drabbar i särskilt hög grad kvinnojobben. EG-anpassningen innebär att många kvinnor kan tvingas tillbaka till hemmet. Vänsterpartiet är bestämda motståndare till vårdnadsbidrag. Vi arbetar för en bra barnomsorg och en utbyggd offentlig service till rimlig kostnad - som både skapar arbetstillfällen och gör det möjligt för kvinnor att förvärvsarbeta. Vi är för en utbyggd och kvoterad föräldraledighet. Vänsterpartiet är det enda partiet i riksdagen som. vill ge mera pengar till kommuner och landsting. Vi vill ha en sjukvård som vi betalar gemensamt över skattsedeln. Vi säger nej till privatiseringar och försök att låta pengarna styra vem som skall få vård. Istället för husläkare vill vi ha en bra bassjukvård där alla personalgrupper jobbar tillsammans. Det förebyggande arbetet måste utvecklas. Särskilt viktigt är det idag att förhindra ohälsa som beror på dåliga arbetsmiljöer, arbetslöshet och utslagning. Alla äldre har rätt till en god omvårdnad utan att behöva betala skyhöga avgifter. Vänsterpartiet vill behålla och utveckla ett solidariskt pensionssystem, som dels fördelar från män till kvinnor men också från höginkomsttagare till låginkomsttagare. Vänsterpartiet slår vakt om ett ATP-system som innebär ett stort offentligt sparande och som inte skapar marknad för privata försäkringar. Barnens rättigheter urholkas i takt med den sociala nedrustningen. Barn till arbetslösa föräldrar är särskilt utsatta. Det gäller hälsan, skolan och hela livsmiljön. Det som sparas på barnen idag kommer att skördas som sociala problem imorgon. Olika behandlingar av barn idag betyder fördjupade klassklyftor på lång sikt. Ojämlikhet, ökad otrygghet för alla och sociala konflikter blir resultatet. Det är dags att sätta all barns väl i centrum. Vi vill ha en skola utan betygshets och diskriminerande skolpengar. Alla barn har rätt till bra dagis och fritis. Vi accepterar inte privatisering av vård, undervisning och omsorger. Vi ser bostaden som en social rättighet. Vi accepterar inte spekulation och marknadshyror som skapar ett uppsplittrat boende med rika för sig och resten för sig. I dåliga tider är det särskilt viktigt att alla får del i ett rikt fritids- och kulturliv. Aktiva och skapande människor vill ha mer av gemensamt finansierad utbildning och kultur. Vi ser det som en gemensam angelägenhet att konst och kultur kan utvecklas utan att bli beroende av marknaden. Vi skall kunna se på TV och lyssna till radio utan att bli utsatta för en massa reklam, därför behövs icke-kommersiella alternativ. Reklamens förnedrande framställning av kvinnor måste stoppas. Porrindustrin förmedlar ett djupt människoförakt. Pornografin är teorin, kvinnomisshandel och våldtäkt är praktiken. Vänsterpartiet bekämpar prostitutionen och dess konsekvenser. Rättvisa är produktivt Det är nödvändigt med en rättvis fördelning för att få en sund ekonomi. Det behövs en rationell och effektiv produktion av varor och tjänster för att kunna ha en god konkurrenskraft och åstadkomma en uthållig utveckling. Vi måste skapa de tillgångar som skall fördelas. Vi kan inte på sikt låna till vår välfärd. Allt fler måste dras in i produktiv verksamhet. Stora investeringar måste till för att åstadkomma omställningen till en hållbar utveckling. Stora resurser måste till för att säkerställa utbildning, vård och omsorger. Den privata konsumtionen måste stå tillbaka för detta. Samtidigt krävs en radikal omfördelning till lågavlönade. Så skapas en hållbar tillväxt som varken föröder resurser eller miljö. Statsskulden och det stora statliga budgetunderskottet kastar sin slagskugga över den framtida välfärden. Räntebetalningar kring ett hundra miljarder kronor tränger ut socialt viktiga poster och nödvändiga miljöinvesteringar. Höga räntor betalas till välbeställda och spekulanter. Även om det är spekulationsaffärer och högerpolitik som främst förorsakat de statliga underskotten kan de inte ignoreras. Som land lever Sverige inte över sina tillgångar. Vår export är större än importen. Vi har positiv balans mot omvärlden. Men statens underskott är allvarliga och måste avvecklas. För att få statsfinanser i balans krävs både ökade inkomster och bättre hushållning med resurserna. Socialdemokraternas och folkpartiets skattereform gynnade de rika. Vi vill skärpa den progressiva skatten på höga inkomster. Avdragsmöjlighetema skall begränsas och kapitalinkomster liksom stora förmögenheter skall beskattas hårdare. Kraftfulla åtgärder krävs mot ekonomisk brottslighet och skatteplanering. De besparingar som krävs måste utgöra en del i den solidariska rättvisepolitiken. Det innebär att försvara den generella välfärden. Den största besparingen ligger i att fä ner arbetslösheten. Vi vill beskatta energianvändning och lägga höga avgifter på produkter som skadar människors hälsa eller hotar miljön. Vi kan inte förbruka resurser som inte finns. Men vi skall inte heller låta lura oss av den borgerliga propagandan att välfärden måste raseras för att övervinna krisen. Tvärtom. Vi måste bekämpa budgetunderskottet, omfördela skuldbördan och sätta människor i arbete. Miljö - solidaritet med kommande generationer Miljöfrågan intar en särställning genom att den handlar om människans långsiktiga överlevnad på jorden. Problemen är ofta globala, men lösningarna lokala. Världens länder antog 1992 ett program för en hållbar utveckling för det nästa århundrade. I Sverige orsakar dåliga miljöer i skolor och på arbetsplatser allt fler allergier som särskilt drabbar barn. Vänsterpartiet betonar tre huvudinriktningar för att vi ska nå målet om en hållbar utveckling. 1. Välj spår istället för motorväg I Sverige släpps varje år ut ofattbara 60 miljoner ton koldioxid, som påverkar jordens klimat negativt. Det mesta kommer från vägtrafiken. Enorma motorvägsinvesteringar som Dennispaket i Stockholm och Adelsohnpaket i Göteborg, liksom Öresundsbron, binder oss till trafiksystem som leder mot global miljökatastrof. Framtidens transportsystem måste bygga på energisnåla järnvägar, förnyelsebara biobränslen och förbättrad kollektivtrafik. 2.. Miljösatsning ger jobb Framtidens arbetstillfällen kommer att skapas inom miljösektorn. Börja avveckla kärnkraften nu! Att ersätta olja, kol och kärnkraft med förnyelsebara källor som biomassa, sol och vind samt resursbevarande byggteknik kommer att skapa många nya jobb inom forskning, skogsbruk, jordbruk och inom byggsektorn. Högteknologi lägger grunden för en miljöanpassad industri som kan ge exportinkomster när traditionella näringar sviktar. Miljöomställningen blir en nödvändighet för hela världen. 3. Ändra livsstil - för miljöns skull Som konsumenter kan vi påverka miljön genom våra köpvanor. Papper och tvättmedel är två produkter där konsumenter visat sin makt och förändrat utvecklingen. Men det behövs en kombination av kunskap hos oss konsumenter och politisk mod att fatta beslut som innebär att produkter granskas i hela sin livscykel innan de släpps ut på marknaden. Konsumenten själv kan inte bedöma vilka egenskaper varor har som avfall i en avlägsen framtid. Här måste samhällets regler skärpas. Även ekonomiska styrmedel är nödvändiga. Nej till den europeiska unionen Vänsterpartiet säger bestämt nej till EG/EU - den Europeiska Unionen. Vi gör det därför att ett medlemskap urholkar demokratin och hotar våra möjligheter att föra en politik för välfärd, social rättvisa och bra miljö. Vi gör det därför att EU bygger murar mot omvärlden och förhindrar solidaritet med fattiga länder. Ett medlemskap i EU är oförenligt med en självständig utrikespolitik byggd på alliansfrihet och neutralitet. Vi är motståndare till EU:s ekonomiska politik som förutsätter hög arbetslöshet och ökade klassklyftor. Kampen mot EU måste föras idag och inte bara i anslutning till en folkomröstning. Vänsterpartiet kommer att respektera folkomröstningens resultat. Det behövs betydligt fler EU-motståndare i riksdagen - bara detta kan stoppa den urholkning av svensk lagstiftning och svensk välfärdspolitik som inletts i och med EES-avtalet. Vänsterpartiet står för solidaritet med folken i alla länder - inte bara med ett antal rika industriländer. Vi kan inte i längden bygga vårt välstånd på att delta i en utplundring av tredje världen. En grundlig internationell omfördelning krävs. De fattiga ländernas skuldbörda måste minskas och vi far inte bygga handelsmurar mot den tredje världen. Vänsterpartiet arbetar för ett rättvist och solidariskt samhälle där var och en bidrar efter förmåga och alla har rätt till trygghet och ett värdigt liv. Bet är du som avgör allas vår framtid.